Máte
otázku?

Skončenie nájmu bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Skončenie nájmu bytu

Dobrý deň, rád by som sa opýtal: ako prenajímateľ mám s nájomcom uzavretú nájomnú zmluvu na byt na určitú dobu (konkrétne na 8 mesiacov). Ak sa nájomca do daného dňa konca nájmu nevysťahuje, aké možnosti mám, pokiaľ má byť byt po dátume ukončenia nájmu voľný? Našiel som totiž paragraf 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý stanovuje 30-dňovú lehotu na podanie návrhu na vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti. Zároveň však som narazil na paragraf 710 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výnimka uvedená v paragrafe 676/2 neplatí pri zániku nájmu bytu. Ako je to teda skutočne? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Dobrý deň,

 

Zákonná úprava skončenia nájmu

 

Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje povinnosť v lehote 30 dní podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti je obsiahnuté vo všeobecnej časti upravujúcej nájomnú zmluvu.

 

Podľa § 676 ods. 2 OZ
Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

 

Naproti tomu ustanovenie § 710 a nasl. OZ upravuje osobitné spôsoby zániku nájmu bytu. Tieto ustanovenia sa použijú výlučne na nájom bytu, a nie iných vecí. Ustanovenie § 710 ods. 2 OZ jednoznačne vylučuje aplikáciu ustanovenia § 676 ods. 2 OZ na nájom bytu. Tzn. že pri nájme bytu sa neuplatní automatické, zo zákona, predlžovanie nájomného vzťahu.

 

Podľa § 710 ods. 2 OZ

Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu.

 

Tzn. že uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená nájomná zmluva zaniká nájom predmetného bytu bez ohľadu na to, či podáte v lehote 30 dní návrh na vypratanie nehnuteľnosti alebo nie.

 

Vypratanie nehnuteľnosti nájomcom

 

V prípade, že po uplynutí doby nájmu nájomca dobrovoľne nevyprace byt vzniká Vám právo podať na miestne príslušný súd (podľa miesta, kde sa nachádza nehnuteľnosť) žalobu o vypratanie nehnuteľnosti.

 

Podľa § 126 ods. 1 OZ

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

 

Zákon síce hovorí o žalobe o vydanie veci, nakoľko však nehnuteľnosť nie je možné „vydať“, ale iba vypratať, ide v tomto prípade o vypratanie nehnuteľnosti. Vypratanie nehnuteľnosti je potrebné vykladať v širšom rozsahu. Tzn. že žalovaný má povinnosť nielen opustiť nehnuteľnosť (vypratanie osoby), ale i povinnosť vypratať nehnuteľnosť od všetkých svojich hnuteľných vecí (vypratanie vecí).

 

Uplynutím doby nájmu a skončením nájomného vzťahu zaniká právny dôvod užívania nehnuteľnosti nájomcom a túto nehnuteľnosť naďalej užíva už bez akéhokoľvek právneho dôvodu.

 

V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR, je vypratanie nehnuteľnosti takpovediac „na vlastnú päsť“ protiprávnym konaním. Z toho dôvodu je potrebné obrátiť sa na súd.

 

Pri svojpomocnom vypratávaní nehnuteľnosti je možné dokonca sa dopustiť trestného činu (porušovania domovej slobody), ak predmetná nehnuteľnosť tvorí u nájomcu (aj bývalého) obydlie. Zdá sa to absurdné, že vlastník nemôže vstúpiť do vlastnej nehnuteľnosti (domu, bytu), súdy však už opakovane rozhodli o tom, že vlastník sa dopustil trestného činu, keď násilím vstúpil do nehnuteľnosti, ktorú prenajímal a bola jeho vlastníctvom.

 

Súd vo svojom rozhodnutí o vyprataní nehnuteľnosti zároveň určí nájomcovi lehotu na vypratanie nehnuteľnosti. Táto lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak nájomca (žalovaný) nesplní svoju povinnosť ani na základe súdneho rozhodnutia, môže nastúpiť tzv. nepeňažná exekúcia.

 

Exekúcia súdneho rozhodnutia o vyprataní nehnuteľnosti

 

Ak žalovaný (nájomca) nesplní ani po právoplatnosti a vykonateľnosti dobrovoľne svoju súdom uloženú povinnosť (vypratať nehnuteľnosť) môžete podať návrh na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti.

 

Nútené vypratanie bytu prostredníctvom súdneho exekútora upravuje ustanovenie § 184 a 185 Exekučného poriadku. Súdny exekútor musí v takýchto prípadoch postupovať podľa zákona a dbať na to, aby neboli porušené ústavné práva nájomcu.

 

Samotný výkon exekúcie prebieha vždy za prítomnosti tretej nestrannej osoby.

 

Bezdôvodné obohatenie

 

Vzhľadom na to, že od uplynutia doby nájmu do vypratania nehnuteľnosti môže uplynúť dlhšia doba, považujem za dôležité Vám uviesť možnosť vymáhania bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosť.

 

Zánikom nájomného vzťahu a užívaním nehnuteľnosti nájomcom i po zániku tohto vzťahu sa nájomca na Váš úkor bezdôvodne obohacuje.

 

Podľa § 451 ods. 1 OZ

Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

 

Podľa § 452 ods. 2 OZ

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 

Bezdôvodné obohatenie v tomto prípade predstavuje tzv. bežné nájomné, ktoré by ste mohli za prenájom tejto nehnuteľnosti obdŕžať.

 

Bežné nájomné je možné v súdnej praxi určiť dvoma spôsobmi. Overeným a istým spôsobom (súdy to akceptujú vždy) je určenie bežného nájomného prostredníctvom znaleckého posudku. Druhým spôsobom určenia bežného nájomného je jeho určenie na základe vyjadrenia realitnej kancelárie. Tento spôsob určenia bežného nájomného však súdy nie vždy akceptujú.

 

Toto bezdôvodné obohatenie je vymáhateľné i súdnou cestou.

 

Pri vymáhaní bezdôvodného obohatenia je potrebné si dať pozor na plynutie premlčacej doby, ktorá je v tomto prípade dvojročná.

Trápi vás "Skončenie nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem v týchto okolnostiach podať výpoveď z nájmu bytu. Byt je v dlhodobom prenájme. Pôvodná vlastníčka, moja stará mama, zomrela. Po jej smrti uzavrela s nájomcom novú zmluvu moja mama. Táto zmluva bola uzavretá ešte pred dedičským konaním, no nebolo žiadnych pochybností, že byt bude dediť ona. Závet neexistoval a mama nemá súrodencov. Na dedičskom konaní sa mama vzdala bytu v môj prospech. Súčasne je byt zapísaný aj v Liste vlastníctva, kde figuruje ako vlastník. Nájomca bytu však odmieta podpísať so mnou novú nájomnú zmluvu, pretože nesúhlasí s novými podmienkami nájmu. Nájom je na dobu neurčitú, výpoveď z nájmu je 3 mesiace a výpoveď sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ďakujem. S pozdravom, Jana.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 20.10.2023)

Dobrý deň, na veci uvádzame, že podstatné je znenie zmluvy, kde je otázne, či táto neobsahuje aj tzv. inflačnú doložku a teda že prenajímateľ môže zvýšiť nájom o infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom SR, resp. znenie, že k zmene zmluvy môže dôjsť len na základe dohody zmluvných strán.Otázkou je aj samotná platnosť zmluvy v zmysle ust. Obč. zákonníka s poukazom na ust. § 39 :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Otázkou je aj samotné znenie zmluvy pokiaľ ide o určenie nájmu v € osobitne a osobitne úhrady za služby spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn a pod./, či táto suma je určená paušálnou platbou bez ohľadu na spotrebu, ale platby sa realizujú zálohovite  a následne podľa vyúčtovania sa vykonaná zúčtovanie /+ alebo mínus/.

Ak ste byt nadobudli dedením, potom práva a povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy prechádzajú na vás ako nového vlastníka v zmysle ust. § 680 Obč. zákonníka. Výpoveď z nájmu z tohto dôvodu môže podať len nájomca.

Pokiaľ  ide o vás ako vlastníka, výpoveď z nájmu môžete dať len z dôvodov uvedených v ust. § 711 Občianskeho zákonníka, kde zvýrazňujeme ods. 1, podľa ktorého prenajímateľ môže dať výpoveď z dôvodu, že "prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov."

Odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či mi môže prenajímateľ bytu ukončiť nájomnú zmluvu počas núdzového stavu. Ďakujem. Anna

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 29.12.2021)

Dobrý deň, samotný súčasný stav /COVID/ nie je dôvodom, aby prenajímateľ nemohol skončiť nájomnú zmuvu formou výpovede v zmysle ust. Občianskeho zákonníka alebonzákona o krátkodobom nájme bytu /v otázke neuvádzate na základe ktorého zákona bola nájomná zmluva uzatvorená/.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom nájomnej zmluvy podľa zákona č. 98/2017 Z. Z. O krátkodobom prenájme.
Mala jedného nájomcu 2, 5 roka (každý rok sme dodatkom predĺžili nájomnú zmluvu).
Dňa 7. 4. sa mi ozval, že odchádza z bytu a 8. 4. mi prenechá kľúče a vyprace celý byt. Pracuje totiž v zahraničí, musel odísť do 72 hodín do zahraničia (covid). Dňa 8. 4. som prevzala od neho byt. Podpísali sme spolu ukončenie nájomnej zmluvy. Ešte som mu povedala, že má mesačnú výpovednú lehotu, o tejto veci nevedel. Myslel, že mi už nič platiť nebude. Ale povedala som, že za apríl určite áno, a že vlastne tých zvyšných 8 dni z výpovednej lehoty (ktorá teda podľa mňa plynie od 9. 4. - 8. 5. )nebudem riešiť. Ale to bolo iba slovne dohodnuté. Nemala som s nájomcom problémy, tak som to neriešila. Ja som si s ním v ten deň započítala zábezpeku 600 eur - odčítala som nájomné za apríl a tiež som mu vrátila preplatky za elektrinu. V zmluve mame dohodnuté, že všetky preplatky budú nájomníka a nedoplatky tiež. Takže som mu vrátila cca 250e zo zábezpeky (nevedela som, že to môžem urobiť až do 30 dni. Moja chyba). No ako nájomca odišiel tak som prišla na to, že v byte sú nejaké škody, - v kuchynskej linke pokazená výsuvná skrinka, nefunkčný digestor, otrasný neporiadok všade, plesnivá, práčka, chladnička, umývačka. Takže som sa obrátila mailom na bývalého nájomníka 11. 4. S tým, že žiadam o úhradu nákladov za vyčistenie bytu 70e(tak sme to mali aj v zmluve) a tiež chcem uhradiť náklady za zničenú skrinku, digestor, diery v stene 80, -e teda 150e (nemohla som si všimnúť tie veci, ktoré som objavila pri preberaní bytu). A celé prebratie bolo veľmi hektické, lebo sa nájomca ponáhľal.
Nájomca však s mojimi tvrdeniami nesúhlasí a nechce mi peniaze zaplatiť. Tak som mu písala ďalší list, v ktorom požadujem iba tých 70 e za vyčistenie bytu a tiež doplatenie 8 dni za mesiac máj vo výpovednej lehote. Tieto veci sú podľa zmluvy. Teda suma je vyššia 186e (8x14, 5e/ deň nájmu v máji). Chcem sa spýtať, či je to tak právne v poriadku? Ide o to, že ja ešte budem vracať peniaze nájomníkovi - preplatky za byt za rok 2020 (vyúčtovanie bude teraz niekedy do konca mája) a vlastne ešte aj vyúčtovanie za budúci rok 2021. Myslím, tieto preplatky by postačili na uhradenie sumy, ktorú od neho žiadam. Nájomca sa k tomu postavil tak, že sme sa 8. 4. dohodli na ukončení nájmu, a tak mi nebude platiť nič za máj, keďže už bola neexistujúca dohoda.
Prepáčte za dlhšiu otázku, chcela som to vysvetliť ako to prebiehalo. Podľa mňa mám nárok na nájomné vo výpovednej lehote, hoci odišiel, no to bolo jeho rozhodnutím a tiež 70 e za vyčistenie bytu, to bolo tiež v zmluve.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 09.05.2021)

Dobrý deň, z vami uvedenej otázky vyplýva, že krátkodobý nájom bytu bol ukončený na základe dohody s nájomcom ku dňu 8.4.2021.  Na nájomní za ďalší mesiac ako uvádzate v otázke, nemáte právny nárok, lebo ste sa dohodli na ukončení nájmu bytu ku dňu 8.4.2021.

Pokiaľ ide o stav bytu pri odovzdaní platí ust. §  8 zákona o krátkodobom nájme bytu :

"Vypratanie bytu
(1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak."
 
K textu cit. zák. ustanovenia uvádzame, že sú aj súdne rozhodnutia, kde sa prenajímateľ dožaduje  vymaľovania bytu pri ukončení nájmu, čo  v zmluve nebolo dohodnuté, ďalej náhrady za odstránenie dier na stenách, ktoré boli určené na zavesenie rôznych ozdôb, resp. ktoré vznikli pri presúvaní nábytku a podobne. Súd tieto "poškodenia" , ktorých náhrady škody sa dožadoval prenajímateľ zamietol a to z dôvodu, že ide o obvyklé opotrebenie. To je naj naša odpoveď k časti vašej otázky týkajúcej sa dier v stenách, resp. pokazenej výsuvnej skrinky, sme názoru, že pri nájme na dobu 2,5 roka ide o obvyklé opotrebenie. Suma za vyčistenie 70 € je podľa nášho názoru opodstatnená a správna.
 
Na záver citujeme z rozsudku KS Trnava, sp. zn. 23Co/261/2015 :
" Stav veci pri prevzatí by mal v konkrétnom prípade vyplývať z nájomnej zmluvy. Zvyčajne je pri prevzatí bytu nájomcom na začiatku zmluvného vzťahu vyhotovovaný preberací protokol. Porovnaním opisu bytu v preberacom protokole vyhotovenom na začiatku vzťahu a následne na konci vzťahu možno hodnotiť, či byt bol vrátený v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebovaniu. V prípade, ak z protokolu, ktorý je vyhotovený pri vrátení bytu nezodpovedá stavu bytu pri jeho preberaní, môže sa prenajímateľ domáhať náhrady škody (nemá právo domáhať sa uvedenia predmetu nájmu do stanoveného stavu a tiež nemôže odmietnuť prevziať byt od nájomcu). .....  Keďže žalovaná neodovzdala prenajatý byt žalobcovi v zhoršenom stave, ktorý nezodpovedal bežnému opotrebeniu veci, nemá ani žalobca nárok na náhradu škody, ktorú si uplatnil v sume 1.575,11 eura s príslušenstvom."

Trápi vás "Skončenie nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Preložil som garsónku na obdobie 6 mesiacov. Nájomníčka je sama, málokedy mi zdvihne telefón a na SMS reaguje len občas. Zanechával som jej odkazy na lístku vo dverách. Objednal som servisákov na výmenu tesnenia okien a ich nastavenie. Nájomníčka nám nepovolila túto úlohu vykonať, napriek tomu, že bola doma. Montážnik odišiel, aniž by spravil opravy. Nájomníčka sa chová agresívnejšie, než keď sme sa dohodli. Napriek tomu, že nechcem zvyšovať napätie, môžem jej dať výpoveď? Mám jej oznámiť ukončenie nájmu vypršaním nájomnej zmluvy? Potrebujem na to nejakú registráciu? Srdečne ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na krátkodobý nájom predpokladáme, že zmluva o nájme sa spravuje ustanovenia zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Nevieme ako máte dojednané podmienky nájmu a hlavne otázku možnej výpovede zo strany prenajímateľa.

Podľa § 7 cit. zákona prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu :

"(1) Prenajímateľ môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak
a) nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
b) nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
c) nájomca napriek písomnej výzve prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
d) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,
e) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru."

Vzhľadom na okolnosti, ktoré uvádzate v otázke, chceme poukázať hlavne na písm. e/ § 7 ods. 1 cit. zákona, teda "je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru", napr. neumožnenie prenajímateľovi vykonávanie nevyhnutných opráv v prenajatom byte. Nevieme ako máte dojednané podmienky a dôvody ukončenia nájmu, keďže toto ustanovenie umožňuje dohodnúť v zmluve aj iné dôvody výpovede, než ako sú uvedené v predch. ustanoveniach cit. § 7 ods. 1 písm. a/ až d/.

Nevieme z otázky kedy uplynie doba nájmu, ale vzhľadom na okolnosť, že ide o krátkodobý nájmom bytu na šesť mesiacov, odporúčame vyčkať dobu nájmu a nájom skončí v súlade s ust. zmluvy o nájme bytu uplynutím doby nájmu. Nájomcovi môžete pred uplynutím doby nájmu poslať oznámenie, že konkrétnym dňom nájom končí, že žiadate odovzdanie bytu. Pri odovzdaní a prevzatí bytu odporúčame spísať zápisnicu o stave bytu, vrátane odpočtu médií /voda, el. plyn/. Je to dobré pre Vás, ako aj pre nájomcu, aby zmluvný vzťah bol korektne ukončený a zaznamenaný.

Pokiaľ ste zmluvy uzatvorili podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, v zmysle ust. § 3 ods. 5 cit. zákona prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti u prísl. správcu dane - daňový úrad.


Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o odpoveď na nasledujúcu otázku: "Môže nájomca vymeniť zámky na nehnuteľnosti bez toho, aby to oznámil prenajímateľovi?" V našej nájomnej zmluve to nie je zahrnuté a moja hlavná obava spočíva v tom, že sa nájomca v nehnuteľnosti už vôbec nezdržiava. Obávam sa o možné komplikácie, napríklad ak by pri dlhšom výpadku elektriny plynový kotol prestal fungovať a následne by sa nespustil automaticky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, takéto oprávnenie musí nájomcovi vyplývať priamo zo zmluvy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Inak by nemal meniť zámok na prenajatej nehnuteľnosti, nakoľko vlastník nehnuteľnosti musí mať prístup (ako príklad poslúži aj Vami uvedená situácia). Na druhej strane sa s takýmito problémami stretávame čoraz častejšie a často prenajímatelia zistia výmenu zámku až vtedy, keď idú skontrolovať byt po nájomcovi, ktorý sa dlhšie neozýva. Byt je samozrejme už opustený a prenajímateľ musí prostredníctvom zámočník, zámok vyvrtať a vymeniť. Dokonca sme mali prípad, kedy nájomca opakovane vymieňal zámky. Náklady s tým spojené je možné následne od nájomcu požadovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo sa môže stať, ak mi dnes končí nájomná zmluva a majiteľ mi pred týždňom oznámil, že byt predáva. Čo sa môže stať, ak mu nezaplatím nájomné? Keďže od zajtra už nemám zmluvu a nemám kam ísť s deťmi. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 31.01.2020)

Dobrý deň, škoda, že ste nás nekontaktovali skôr.
Otázkam vypratania bytu sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ako aj osobitnom článku.

Neuvádzate, či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Ak bola zmluva uzatvorená podľa Obč. zákonníka, všeobecne platí, že prenajímateľ by musel podať návrh na súd na vypratanie bytu a nemôže byt vypratať svojpomocne.
V praxi sú prípady, v ktorých prenajímatelia v záujme ochrany svojho vlastníckeho práva pristúpili k svojpomocnému vyprataniu nehnuteľnosti. Platí však, svojpomocné vypratanie nehnuteľnosti po skončení nájomného vzťahu, teda vypratanie, ktoré nemá podklad v právoplatnom súdnom rozhodnutí, je neprípustné. K vyprataniu bytu by mohlo dôjsť len na základe právoplatného súdenho rozhodnutia a následného exekučného konania.

Podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, ak nájomný pomer skončil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia svojich pohľadávok podľa § 5 ods.1 zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie pohľadávok neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte, jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

V závere možno uviesť, že aj keď by bol byt predaný (otázkou je, či to už prenajímateľ ako vlastník bytu aj zrealizoval) a Vaša zmluva by ešte platila, predajom nehnuteľnosti - bytu by prešli práva a povinnosti z nájmu bytu z pôvodného prenajímateľa na nového vlastníka bytu ako nového prenajímateľa.

Ak byt už bol predaný, bude Vás určite kontaktovať nový vlastník bytu a s týmto budete musieť dohodnúť novú zmluvu o nájme, keďže nájom bytu podľa pôvodnej zmluvy skončil dňom 31.1.2020. 

 


Trápi vás "Skončenie nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať. Teraz, 31.1., mi končí nájomná zmluva. Predomnou bol nájomca alkoholik a byt bol v takom stave, akom ho ten nájomca zanechal, teda s moľmi v kuchynskej linke a vymaľovaný tak, že v jednej izbe bola obrovská čerešňa a v druhej akvárium. Kachličky boli v dezolátnom stave a všetko som na svoje náklady opravila. Teraz, keď mi končí zmluva, starostka mi povedala, že by som mala byt vymaľovať na bielo. Môže mi siahnuť na zábezpeku, ak odmietnem to vymaľovať, aj keď to nemám nikde napísané, ani v preberacom protokole, ani v zmluve? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, 
obdobnej otázke -  požiadavke prenajímateľa pri skončení nájmu vymaľovať byt,   sme sa už v našej poradni venovali.
Z otázky usudzujeme, že ide o obecný byt, a zmluva o nájme je uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka.

Všeobecne platia ust. Obč. zákonníka nasledovne :
"§ 687 :
(1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
(2) Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis."

Osobitným predpisom je nar. vl. 87/1995 Zb. z., v zmysle ktorého platí ust. § 5 a 6:
"§ 5 :  (1) Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.
(2) Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.

§ 6 : Náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len „obvyklé udržiavacie náklady“), ako napríklad maľovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtikovanie a pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného nábytku (opravy a výmeny zámok a nátery)."

Ak sa nájom skončí, platí v zmysle ust. § 682 Obč. zákonníka o tom, že nájomca je povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Zo žiadneho ustanovenia Obč. zákonníka nevyplýva, že by nájomca po skončení nájmu bol povinný byt vymaľovať byt naviac podľa požiadavky prenajímateľa, napr. na bielo.

V otázke uvádzate, že byt ste prevzali v podstate v zlom stave, museli ste mnohé veci opraviť atď., čo bolo v podstate povinnosťou prenajímateľa.
Nepíšete ako dlho ste byt užívali, ale z Vašej strany boli splnené povinnosti v zmysle ust.  § 6 nar. vl. 87/1995 Zb.z. , teda aj maľovanie (aspoň takto sme to pochopili z otázky).
Pokiaľ Vám teda zo zmluvy o nájme nevyplýva povinnosť vymaľovať byt pri skončení nájmu /viď vyššie ust. § 687 ods. 1  Obč. zákonníka - "ak nájomná zmluva neurčuje inak"/, nie ste povinná byt vymaľovať, ale odovzdať ho v stave, v akom ste ho prevzali s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Citujeme z rozsudku KS Trnava, sp. zn. 23Co/261/2015 :
" Stav veci pri prevzatí by mal v konkrétnom prípade vyplývať z nájomnej zmluvy. Zvyčajne je pri prevzatí bytu nájomcom na začiatku zmluvného vzťahu vyhotovovaný preberací protokol. Porovnaním opisu bytu v preberacom protokole vyhotovenom na začiatku vzťahu a následne na konci vzťahu možno hodnotiť, či byt bol vrátený v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebovaniu. V prípade, ak z protokolu, ktorý je vyhotovený pri vrátení bytu nezodpovedá stavu bytu pri jeho preberaní, môže sa prenajímateľ domáhať náhrady škody (nemá právo domáhať sa uvedenia predmetu nájmu do stanoveného stavu a tiež nemôže odmietnuť prevziať byt od nájomcu). .....  Keďže žalovaná neodovzdala prenajatý byt žalobcovi v zhoršenom stave, ktorý nezodpovedal bežnému opotrebeniu veci, nemá ani žalobca nárok na náhradu škody, ktorú si uplatnil v sume 1.575,11 eura s príslušenstvom."


Vo Vašej veci predpokladáme, že pri prevzatí bytu bol spísaný preberací protokol a pri odovzdaní bytu žiadajte tiež spísanie odovzdávacieho protokolu, kde bude podrobne uvedený stav bytu, najlepšie s fotokumentáciou a uvedením stavu všetkých meračov /voda, elektrika, plyn, kúrenie/.  

Ústna požiadavka starostky na vymaľovanie bytu nie je správny postup, min. táto požiadavka mala byť voči Vám vznesená písomne. Záverom uvádzame, že nevymaľovanie bytu Vami pri skončení nájmu nie je dôvodom na to, aby prenajímateľ byt od vás neprevzal. 

Ak je stav bytu teraz lepší než stav než v akom ste byt prevzali, sme názoru, že sa nemáte čoho obávať. Ustanovenia o peňažnej zábezpeke v zmluve o nájme určujú na čo táto zábezpeka slúži,  a teda nemôže byť použitá  na iný účel ako účel uvedený v zmluve. 

V prípade problémov nás kontaktujte.


Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, v byte, ktorý si prenajímam, sa mi pokazila keramická varná doska. Bývam v ňom od marca 2019 a dosku som používal normálne. Podľa slov majiteľa je v byte rovnako už asi 4 roky. Chce mi stiahnuť náklady na opravu alebo výmenu z depozitu, pritom dosku používali aj predošlí nájomcovia. Preto sa pýtam, prečo by som mal ja doplácať za jej opravu. Viete mi poradiť, aké mám v tomto prípade práva a aké práva má majiteľ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podľa akého zákona bola uzatvorená zmluva o nájme či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.
V prípade uzatvorenia zmluvy o nájme bytu podľa Obč. zákonníka platí ust. § 687 nasledovne :
"§ 687
(1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
(2) Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ Vaša zmluva neuvádza inakšie, Vy ako nájomca ste povinný znášať drobné opravy v byte podľa § 5 nar. vl. vlády č. 87/1995 Z.z. nasledovne :
"(1) Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.
(2) Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.
§ 6 Náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len „obvyklé udržiavacie náklady“), ako napríklad maľovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtikovanie a pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného nábytku (opravy a výmeny zámok a nátery).
§ 7 Nájomca neuhrádza náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ak ich potreba vznikla pred uzavretím nájomnej zmluvy alebo ak vznikli ako dôsledok opráv, ktoré je povinný znášať prenajímateľ.
§ 8 Ak niet inej dohody, uhrádza nájomcovia bytov so spoločným príslušenstvom náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady spojené s užívaním spoločného príslušenstva pomerne podľa počtu osôb, ktoré v byte bývajú. Užívatelia miestnosti neslúžiacej na bývanie uhrádzajú tieto náklady podľa pomeru plochy, ktorú užívajú."


Rozsah resp. druh opráv, ktoré je povinný realizovať nájomca stanovuje príloha č. 1 k uvedenému nariadeniu vlády č. 87/1995 Zb.z.  Opravy plynových a el. sporákov sú uvedené v časti D. Opravy , ktoré v cit. nariadení uvedené nie sú, povinnosť nájomcu znášať náklady na opravu je obmedzená sumou 6,64 € na jednu opravu.

Zrejme ste prenajímateľovi oznámili pokazenú varnú dosku v súlade s ust. § 692 Obč. zákonníka.
V otázke uvádzate, že prenajímateľ chce sumu opravy varnej dosky stiahnuť z peňažnej zábezpeky. Poznamenávame, že Obč. zákonník nemá osobitné ustanovenia o peňažnej zábezpeke, obvykle sa preberá text z ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu :
"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu."


Z položenej otázky vyplýva, že ste nájomcom bytu od marca  2019, pričom varná doska bola kúpená pred cca 4 rokmi /záručná doba je obyčajne 2 roky/ a teda jej užívanie resp. pokazenie po 4 rokoch je vecou životnosti varnej dosky, ako aj dôsledok jej samotného riadneho užívania.
Sme toho názoru, že pokiaľ by došlo k pokazeniu varnej dosky tým spôsobom, že Vy by ste ju zničili, napr. rozbitím, a teda Vy by ste spôsobili škodu, len v tomto prípade by mohol prenajímateľ od Váš požadovať náhradu škody stiahnutím hodnoty opravy varnej dosky z peňažnej zábezpeky.
Ak sa jedná o opravu varnej dosky z dôvodu jej reálneho opotrebenia po 4 rokoch jej užívania, Vami od marca 2019, povinnosťou prenajímateľa je  varnú dosku vymeniť resp. opraviť na náklady prenajímateľa, aby Vám zabezpečil nerušený výkon nájmu bytu. Sme názoru, že prenajímateľ nemá právo od Vás žiadať náklady na opravu varnej dosky.
Otázkou na záver je to, či v čase prevzatia bytu do nájmu Vami ako nájomcom bol spísaný a opísaný stav bytu.


Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, pán doktor. Bývame v prenájme, z ktorého sa chystáme presťahovať. Majiteľka od nás žiada, aby sme vymaľovali byt a ako dôvod uvádza, že chce byt vrátiť do pôvodného stavu. Rád by som sa vás opýtal, či má právo toto od nás požadovať. Okrem toho by som sa rád opýtal aj na opotrebenie nábytku. Žijeme tam už 23 mesiacov a parkety sa trochu poškriabali. Vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 29.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podľa akého zákona bola zmluva o nájme uzatvorená, či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.
Podľa ust. § 682 Obč. zákonníka platí  :
"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."

Zákon o krátkodobom nájme bytu v ust. § 8 uvádza  :
" (1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak."


Slovné spojenie "v stave v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie" neznamená, že ste povinná byt po skončení nájmu vymaľovať. 

Prenajímateľ by mohol podľa tohto ustanovenia žiadať odovzdať byt v stave v akom ste ho prevzali len napr. v prípade, že by Vaše deti dotvorili steny svojimi farebnými výtvormi. Uvedené sa týka aj nábytku a parkiet, rozhodujúcim hľadiskom je to v akom stave ste byt prevzali na začiatku (starý nábytok, staré opotrebované parkety, nový nábytok, nové nalakované parkety) a pri skončení nájmu primeranosť opotrebenia.

Citujeme z rozsudku KS Trnava, sp.zn. 23Co/261/2015 z 20. 6. 2016 :
"Predmet nájmu nemôže byť vrátený v totožnom stave, v akom bol na začiatku nájomného vzťahu odovzdaný prenajímateľom. Vždy je nutné prihliadnuť k obvyklému opotrebeniu veci, ktoré bolo zapríčinené riadnym užívaním veci dohodnutým zmluve alebo vyplývajúcim z obvyklého užívania. Diery po žalúziách v oknách, diery po nábytku na stenách a čmuhy po nábytku na stenách sú len výsledkom bežného každodenného užívania bytu určenému k bývaniu ľudí, ktorí si svoj priestor určený na bývanie zariaďujú nábytkom, zušľachťujú rôznymi predmetmi a tak skvalitňujú bývanie. Preto aj minimálne stopy po nábytku na stenách a diery po predmetoch na stenách v prejednávanej veci sú opodstatneným následkom jeho užívania. .... K peňažným nákladom na odstránenie sýtej farby, ktorou si žalovaná vymaľovala určitú časť bytu, súd uviedol, že zo žiadneho ustanovenia nájomnej zmluvy nemožno vyvodiť povinnosť žalovanej odovzdať byt celý v bielej farbe. Premaľovanie bytu súd označil za bežné udržiavacie práce, na ktoré je povinný prenajímateľ a nie nájomca."

Ak ste byt prenajímateľke ešte neodovzdali, ak nájom skončil/skončí, prenajímateľka je povinná byt prevziať bez ohľadu na jeho stav, neprevzatím bytu by sa dostala do omeškania. Pri odovzdaní bytu odporúčame urobiť fotodokumentáciu stavu bytu.


Trápi vás "Skončenie nájmu bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Nachádzam sa v situácii, keď ako bývalá nájomníčka 3-izbového bytu, v ktorom som žila od roku 1990, potrebujem poradiť. Pôvodne bola to výmena dvoch bytových jednotiek za jeden väčší, keďže v tom čase som bola vydatá a čakala som dcérku. S priebehom času som sa rozviedla. Bývalého som z bytu vyplatila a v roku 2008 som sa dostala do finančnej krízy. Nakoľko som bola sociálne odkázaná, poberala som dávky v hmotnej núdzi. V roku 2009 podalo BD 5 vypratačku, ktorú som si neprevzala, keďže som sa v Rakúsku starala o známeho matku. Dcérku mi občas opatrovali známi, našťastie už bola plnoletá. Od roku 2009 až do roku 2016 som prechádzala súdnymi konaniami, od okresného až po krajský súd. Napokon som všetky súdne spory vyhrala, pričom BD 5 sa ešte dovolalo i na Najvyšší súd a Generálnu prokuratúru, kde som bola tiež úspešná. Spomínaný dlh som vyplatila ešte pred prvým pojednávaním. Môj problém však neskončil. BD 5 mi ponúklo zmluvu na dobu určitú na 5 rokov, po uplynutí ktorých by som sa mala z bytu vysťahovať. Takú zmluvu som nepodpísala, pretože som písomne oznámila predsedníčke, podpredsedníčke BD a kontrolnej komisii, že ju pokladám za diskriminačnú. Predstavenstvo BD 5 mi následne oznámilo, že mi nemôže ponúknuť inú zmluvu. Už budú dva roky a ešte stále neviem, ako by som mala v tejto situácii postupovať. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciam so žiadosťou o pomoc, za čo Vám budem veľmi vďačná. S úctou a srdečným pozdravom. Ak je to potrebné, môžem Vám zaslať aj zápisnice z pojednávania.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že došlo k výmene družstevných bytov za trvania manželstva. Následne ste sa rozviedli a dohodou upravili nájom družstevného bytu s manželom a stali ste sa výlučným nájomcom bytu čo predpokladáme, že ste aj písomne oznámili BD.
Podľa ust. § 705 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca.
(2) Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.
(3) Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ najmä na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa."


Následne z dôvodu zlej finančnej situácie došlo k súdnym konaniam, dlh ste uhradili do prvého pojednávania. V konaniach o vypratanie bytu ste boli úspešná.
Vychádzame z predpokladu, že od BD za celý čas, teda aj v súčasnosti, máte zálohový predpis predpis za služby spojené s užívaním bytu, ktorý riadne platíte a že BD ste oznámili to, že ste sa s manželom dohodli a že Vy ste výlučným nájomcom bytu (viď vyššie § 705 ods. 2 druhá veta Obč. zák.)

BD zrejme na základe súdnych konaní /keďže ste boli neplatič/ sa rozhodlo, že na tomto základe Vám predloží novú zmluvu o nájme bytu na dobu určitú (v otázke neuvádzate na základe čoho a prečo BD predložilo zmluvu na dobu 5 rokov).

Sme názoru, že pokiaľ ste sa ako členka družstva dohodli s bývalým manželom na finančnom vyporiadaní a teda že Vy budete naďalej členkou družstva a nájomcom bytu, ktorý bol v spoločnom nájme manželov, nie je právny dôvod, aby ste uzatvárali ďalšiu  resp. novú zmluvu na dobu určitú, lebo pôvodná zmluva o nájme je naďalej platná a nie je právny dôvod, aby ste podpísali zmluvu s BD na dobu určitú. 

Riešením pre Vás je zistenie aká je zostatková hodnota bytu a byt odkúpili do vlastníctva.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie nájmu bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava