Skončenie nájmu bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 7. 2017

Otázka: Skončenie nájmu bytu

Dobrý deň, chcem sa opýtať: ako prenajímateľ mám s nájomcom uzavretú nájomnú zmluvu na byt na dobu určitú /uzavretá na 8 mesiacov/. Ak sa nájomca nevysťahuje do daného dňa konca nájmu, aké mám možnosti s ohľadom na to, že byt musí byť po dátume konca nájmu voľný? Našiel som totiž paragraf 676 ods. 2 OZ, ktorý hovorí o 30 dňovej lehote na podanie návrhu na vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti. Zároveň som však našiel paragraf 710 ods. 2 OZ, ktorý hovorí, že 676/2 OZ neplatí pre zánik nájmu bytu. Ako to teda je? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Dobrý deň,

 

Zákonná úprava skončenia nájmu

 

Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje povinnosť v lehote 30 dní podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti je obsiahnuté vo všeobecnej časti upravujúcej nájomnú zmluvu.

 

Podľa § 676 ods. 2 OZ
Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

 

Naproti tomu ustanovenie § 710 a nasl. OZ upravuje osobitné spôsoby zániku nájmu bytu. Tieto ustanovenia sa použijú výlučne na nájom bytu, a nie iných vecí. Ustanovenie § 710 ods. 2 OZ jednoznačne vylučuje aplikáciu ustanovenia § 676 ods. 2 OZ na nájom bytu. Tzn. že pri nájme bytu sa neuplatní automatické, zo zákona, predlžovanie nájomného vzťahu.

 

Podľa § 710 ods. 2 OZ

Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Ustanovenie § 676 ods. 2 neplatí pre zánik nájmu bytu.

 

Tzn. že uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená nájomná zmluva zaniká nájom predmetného bytu bez ohľadu na to, či podáte v lehote 30 dní návrh na vypratanie nehnuteľnosti alebo nie.

 

Vypratanie nehnuteľnosti nájomcom

 

V prípade, že po uplynutí doby nájmu nájomca dobrovoľne nevyprace byt vzniká Vám právo podať na miestne príslušný súd (podľa miesta, kde sa nachádza nehnuteľnosť) žalobu o vypratanie nehnuteľnosti.

 

Podľa § 126 ods. 1 OZ

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

 

Zákon síce hovorí o žalobe o vydanie veci, nakoľko však nehnuteľnosť nie je možné „vydať“, ale iba vypratať, ide v tomto prípade o vypratanie nehnuteľnosti. Vypratanie nehnuteľnosti je potrebné vykladať v širšom rozsahu. Tzn. že žalovaný má povinnosť nielen opustiť nehnuteľnosť (vypratanie osoby), ale i povinnosť vypratať nehnuteľnosť od všetkých svojich hnuteľných vecí (vypratanie vecí).

 

Uplynutím doby nájmu a skončením nájomného vzťahu zaniká právny dôvod užívania nehnuteľnosti nájomcom a túto nehnuteľnosť naďalej užíva už bez akéhokoľvek právneho dôvodu.

 

V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR, je vypratanie nehnuteľnosti takpovediac „na vlastnú päsť“ protiprávnym konaním. Z toho dôvodu je potrebné obrátiť sa na súd.

 

Pri svojpomocnom vypratávaní nehnuteľnosti je možné dokonca sa dopustiť trestného činu (porušovania domovej slobody), ak predmetná nehnuteľnosť tvorí u nájomcu (aj bývalého) obydlie. Zdá sa to absurdné, že vlastník nemôže vstúpiť do vlastnej nehnuteľnosti (domu, bytu), súdy však už opakovane rozhodli o tom, že vlastník sa dopustil trestného činu, keď násilím vstúpil do nehnuteľnosti, ktorú prenajímal a bola jeho vlastníctvom.

 

Súd vo svojom rozhodnutí o vyprataní nehnuteľnosti zároveň určí nájomcovi lehotu na vypratanie nehnuteľnosti. Táto lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak nájomca (žalovaný) nesplní svoju povinnosť ani na základe súdneho rozhodnutia, môže nastúpiť tzv. nepeňažná exekúcia.

 

Exekúcia súdneho rozhodnutia o vyprataní nehnuteľnosti

 

Ak žalovaný (nájomca) nesplní ani po právoplatnosti a vykonateľnosti dobrovoľne svoju súdom uloženú povinnosť (vypratať nehnuteľnosť) môžete podať návrh na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti.

 

Nútené vypratanie bytu prostredníctvom súdneho exekútora upravuje ustanovenie § 184 a 185 Exekučného poriadku. Súdny exekútor musí v takýchto prípadoch postupovať podľa zákona a dbať na to, aby neboli porušené ústavné práva nájomcu.

 

Samotný výkon exekúcie prebieha vždy za prítomnosti tretej nestrannej osoby.

 

Bezdôvodné obohatenie

 

Vzhľadom na to, že od uplynutia doby nájmu do vypratania nehnuteľnosti môže uplynúť dlhšia doba, považujem za dôležité Vám uviesť možnosť vymáhania bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosť.

 

Zánikom nájomného vzťahu a užívaním nehnuteľnosti nájomcom i po zániku tohto vzťahu sa nájomca na Váš úkor bezdôvodne obohacuje.

 

Podľa § 451 ods. 1 OZ

Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

 

Podľa § 452 ods. 2 OZ

Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 

Bezdôvodné obohatenie v tomto prípade predstavuje tzv. bežné nájomné, ktoré by ste mohli za prenájom tejto nehnuteľnosti obdŕžať.

 

Bežné nájomné je možné v súdnej praxi určiť dvoma spôsobmi. Overeným a istým spôsobom (súdy to akceptujú vždy) je určenie bežného nájomného prostredníctvom znaleckého posudku. Druhým spôsobom určenia bežného nájomného je jeho určenie na základe vyjadrenia realitnej kancelárie. Tento spôsob určenia bežného nájomného však súdy nie vždy akceptujú.

 

Toto bezdôvodné obohatenie je vymáhateľné i súdnou cestou.

 

Pri vymáhaní bezdôvodného obohatenia je potrebné si dať pozor na plynutie premlčacej doby, ktorá je v tomto prípade dvojročná.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o odpoveď na otázku. Môže nájomca vymeniť zámky na nehnuteľnosti bez oznámenia prenajímateľovi? V nájomnej zmluve toto nemáme zahrnuté a hlavne nájomca sa už vôbec nezdržiava v nehnuteľnosti a ja sa bojím, čo ak sa tam niečo stane. Napr. pri dlhšom výpadku elektriky sa plynový kotol vypne a nenabehne sám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, takéto oprávnenie musí nájomcovi vyplývať priamo zo zmluvy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Inak by nemal meniť zámok na prenajatej nehnuteľnosti, nakoľko vlastník nehnuteľnosti musí mať prístup (ako príklad poslúži aj Vami uvedená situácia). Na druhej strane sa s takýmito problémami stretávame čoraz častejšie a často prenajímatelia zistia výmenu zámku až vtedy, keď idú skontrolovať byt po nájomcovi, ktorý sa dlhšie neozýva. Byt je samozrejme už opustený a prenajímateľ musí prostredníctvom zámočník, zámok vyvrtať a vymeniť. Dokonca sme mali prípad, kedy nájomca opakovane vymieňal zámky. Náklady s tým spojené je možné následne od nájomcu požadovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak mi dnes konci nájomná zmluva a majiteľ mi pred týždňom povedal, že byt predáva čo sa môže stat ak mu nedám nájomné? Keďže od zajtra už nemám zmluvu a nemám kde s deťmi ísť ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2020)

Dobrý deň, škoda, že ste nás nekontaktovali skôr.
Otázkam vypratania bytu sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ako aj osobitnom článku.

Neuvádzate, či zmluva o nájme bola uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Ak bola zmluva uzatvorená podľa Obč. zákonníka, všeobecne platí, že prenajímateľ by musel podať návrh na súd na vypratanie bytu a nemôže byt vypratať svojpomocne.
V praxi sú prípady, v ktorých prenajímatelia v záujme ochrany svojho vlastníckeho práva pristúpili k svojpomocnému vyprataniu nehnuteľnosti. Platí však, svojpomocné vypratanie nehnuteľnosti po skončení nájomného vzťahu, teda vypratanie, ktoré nemá podklad v právoplatnom súdnom rozhodnutí, je neprípustné. K vyprataniu bytu by mohlo dôjsť len na základe právoplatného súdenho rozhodnutia a následného exekučného konania.

Podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, ak nájomný pomer skončil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia svojich pohľadávok podľa § 5 ods.1 zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie pohľadávok neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte, jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.

V závere možno uviesť, že aj keď by bol byt predaný (otázkou je, či to už prenajímateľ ako vlastník bytu aj zrealizoval) a Vaša zmluva by ešte platila, predajom nehnuteľnosti - bytu by prešli práva a povinnosti z nájmu bytu z pôvodného prenajímateľa na nového vlastníka bytu ako nového prenajímateľa.

Ak byt už bol predaný, bude Vás určite kontaktovať nový vlastník bytu a s týmto budete musieť dohodnúť novú zmluvu o nájme, keďže nájom bytu podľa pôvodnej zmluvy skončil dňom 31.1.2020. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať teraz 31.1. mi konci nájomná zmluva predomnou bol nájomca alkoholik a ten byt bol v stave akom bol t.j mole v kuchynskej linke vymaľovaný tak, že v jednej izbe akvárium v druhej velikánska čerešňa kachličky v dezolátnom stave a všetko som na svoje náklady opravila a teraz, keď mi konci zmluva starostka mi povedala, že ten byt mám vymaľovať na bielo pričom to nemám nikde napísané ani v preberacom protokole ani v zmluve ma právo mi siahnuť na zábezpeku, keď odmietnem to vymaľovať ? Ďakujem pekne na odpoveď.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, 
obdobnej otázke -  požiadavke prenajímateľa pri skončení nájmu vymaľovať byt,   sme sa už v našej poradni venovali.
Z otázky usudzujeme, že ide o obecný byt, a zmluva o nájme je uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka.

Všeobecne platia ust. Obč. zákonníka nasledovne :
"§ 687 :
(1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
(2) Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis."

Osobitným predpisom je nar. vl. 87/1995 Zb. z., v zmysle ktorého platí ust. § 5 a 6:
"§ 5 :  (1) Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.
(2) Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.

§ 6 : Náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len „obvyklé udržiavacie náklady“), ako napríklad maľovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtikovanie a pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného nábytku (opravy a výmeny zámok a nátery)."

Ak sa nájom skončí, platí v zmysle ust. § 682 Obč. zákonníka o tom, že nájomca je povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Zo žiadneho ustanovenia Obč. zákonníka nevyplýva, že by nájomca po skončení nájmu bol povinný byt vymaľovať byt naviac podľa požiadavky prenajímateľa, napr. na bielo.

V otázke uvádzate, že byt ste prevzali v podstate v zlom stave, museli ste mnohé veci opraviť atď., čo bolo v podstate povinnosťou prenajímateľa.
Nepíšete ako dlho ste byt užívali, ale z Vašej strany boli splnené povinnosti v zmysle ust.  § 6 nar. vl. 87/1995 Zb.z. , teda aj maľovanie (aspoň takto sme to pochopili z otázky).
Pokiaľ Vám teda zo zmluvy o nájme nevyplýva povinnosť vymaľovať byt pri skončení nájmu /viď vyššie ust. § 687 ods. 1  Obč. zákonníka - "ak nájomná zmluva neurčuje inak"/, nie ste povinná byt vymaľovať, ale odovzdať ho v stave, v akom ste ho prevzali s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Citujeme z rozsudku KS Trnava, sp. zn. 23Co/261/2015 :
" Stav veci pri prevzatí by mal v konkrétnom prípade vyplývať z nájomnej zmluvy. Zvyčajne je pri prevzatí bytu nájomcom na začiatku zmluvného vzťahu vyhotovovaný preberací protokol. Porovnaním opisu bytu v preberacom protokole vyhotovenom na začiatku vzťahu a následne na konci vzťahu možno hodnotiť, či byt bol vrátený v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebovaniu. V prípade, ak z protokolu, ktorý je vyhotovený pri vrátení bytu nezodpovedá stavu bytu pri jeho preberaní, môže sa prenajímateľ domáhať náhrady škody (nemá právo domáhať sa uvedenia predmetu nájmu do stanoveného stavu a tiež nemôže odmietnuť prevziať byt od nájomcu). .....  Keďže žalovaná neodovzdala prenajatý byt žalobcovi v zhoršenom stave, ktorý nezodpovedal bežnému opotrebeniu veci, nemá ani žalobca nárok na náhradu škody, ktorú si uplatnil v sume 1.575,11 eura s príslušenstvom."


Vo Vašej veci predpokladáme, že pri prevzatí bytu bol spísaný preberací protokol a pri odovzdaní bytu žiadajte tiež spísanie odovzdávacieho protokolu, kde bude podrobne uvedený stav bytu, najlepšie s fotokumentáciou a uvedením stavu všetkých meračov /voda, elektrika, plyn, kúrenie/.  

Ústna požiadavka starostky na vymaľovanie bytu nie je správny postup, min. táto požiadavka mala byť voči Vám vznesená písomne. Záverom uvádzame, že nevymaľovanie bytu Vami pri skončení nájmu nie je dôvodom na to, aby prenajímateľ byt od vás neprevzal. 

Ak je stav bytu teraz lepší než stav než v akom ste byt prevzali, sme názoru, že sa nemáte čoho obávať. Ustanovenia o peňažnej zábezpeke v zmluve o nájme určujú na čo táto zábezpeka slúži,  a teda nemôže byť použitá  na iný účel ako účel uvedený v zmluve. 

V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, pokazila sa mi keramická varna doska v byte, ktorý si prenajímam. Bývam v ňom od marca 2019. Zachádzal som s doskou celkom normálne, na byte ju majiteľ ma podľa vlastných slov asi 4 roky. Opravu alebo výmenu mi chce stiahnuť z depozitu, pritom ju používali aj predošlí nájomcovia tak prečo by som ja mal zato doplácať. Viete mi poradiť načo mám právo a načo ma právo majiteľ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podľa akého zákona bola uzatvorená zmluva o nájme či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.
V prípade uzatvorenia zmluvy o nájme bytu podľa Obč. zákonníka platí ust. § 687 nasledovne :
"§ 687
(1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
(2) Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ Vaša zmluva neuvádza inakšie, Vy ako nájomca ste povinný znášať drobné opravy v byte podľa § 5 nar. vl. vlády č. 87/1995 Z.z. nasledovne :
"(1) Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len „drobné opravy“) sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.
(2) Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.
§ 6 Náklady spojené s bežnou údržbou bytu sú náklady za práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní (ďalej len „obvyklé udržiavacie náklady“), ako napríklad maľovanie, napúšťanie xylolitovej podlahy, drôtikovanie a pastovanie parkiet, udržiavanie dreveného obloženia stien, opravy vstavaného nábytku (opravy a výmeny zámok a nátery).
§ 7 Nájomca neuhrádza náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ak ich potreba vznikla pred uzavretím nájomnej zmluvy alebo ak vznikli ako dôsledok opráv, ktoré je povinný znášať prenajímateľ.
§ 8 Ak niet inej dohody, uhrádza nájomcovia bytov so spoločným príslušenstvom náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady spojené s užívaním spoločného príslušenstva pomerne podľa počtu osôb, ktoré v byte bývajú. Užívatelia miestnosti neslúžiacej na bývanie uhrádzajú tieto náklady podľa pomeru plochy, ktorú užívajú."


Rozsah resp. druh opráv, ktoré je povinný realizovať nájomca stanovuje príloha č. 1 k uvedenému nariadeniu vlády č. 87/1995 Zb.z.  Opravy plynových a el. sporákov sú uvedené v časti D. Opravy , ktoré v cit. nariadení uvedené nie sú, povinnosť nájomcu znášať náklady na opravu je obmedzená sumou 6,64 € na jednu opravu.

Zrejme ste prenajímateľovi oznámili pokazenú varnú dosku v súlade s ust. § 692 Obč. zákonníka.
V otázke uvádzate, že prenajímateľ chce sumu opravy varnej dosky stiahnuť z peňažnej zábezpeky. Poznamenávame, že Obč. zákonník nemá osobitné ustanovenia o peňažnej zábezpeke, obvykle sa preberá text z ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu :
"(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu."


Z položenej otázky vyplýva, že ste nájomcom bytu od marca  2019, pričom varná doska bola kúpená pred cca 4 rokmi /záručná doba je obyčajne 2 roky/ a teda jej užívanie resp. pokazenie po 4 rokoch je vecou životnosti varnej dosky, ako aj dôsledok jej samotného riadneho užívania.
Sme toho názoru, že pokiaľ by došlo k pokazeniu varnej dosky tým spôsobom, že Vy by ste ju zničili, napr. rozbitím, a teda Vy by ste spôsobili škodu, len v tomto prípade by mohol prenajímateľ od Váš požadovať náhradu škody stiahnutím hodnoty opravy varnej dosky z peňažnej zábezpeky.
Ak sa jedná o opravu varnej dosky z dôvodu jej reálneho opotrebenia po 4 rokoch jej užívania, Vami od marca 2019, povinnosťou prenajímateľa je  varnú dosku vymeniť resp. opraviť na náklady prenajímateľa, aby Vám zabezpečil nerušený výkon nájmu bytu. Sme názoru, že prenajímateľ nemá právo od Vás žiadať náklady na opravu varnej dosky.
Otázkou na záver je to, či v čase prevzatia bytu do nájmu Vami ako nájomcom bol spísaný a opísaný stav bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, pán doktor. Bývame v prenájme, z ktorého sa ideme presťahovať. Majiteľka od nás žiada byt vymaľovať pričom to argumentuje uvedením bytu do pôvodného stavu. Chcem Vás poprosiť o radu, či ma od nás právo toto vyžadovať. Tiež sa chcem opýtať čo sa týka opotrebenia nábytku. Bývame tam 23 mesiacov a trosku sa poškrabali parkety. Vopred veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podľa akého zákona bola zmluva o nájme uzatvorená, či podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu.
Podľa ust. § 682 Obč. zákonníka platí  :
"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."

Zákon o krátkodobom nájme bytu v ust. § 8 uvádza  :
" (1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak."


Slovné spojenie "v stave v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie" neznamená, že ste povinná byt po skončení nájmu vymaľovať. 

Prenajímateľ by mohol podľa tohto ustanovenia žiadať odovzdať byt v stave v akom ste ho prevzali len napr. v prípade, že by Vaše deti dotvorili steny svojimi farebnými výtvormi. Uvedené sa týka aj nábytku a parkiet, rozhodujúcim hľadiskom je to v akom stave ste byt prevzali na začiatku (starý nábytok, staré opotrebované parkety, nový nábytok, nové nalakované parkety) a pri skončení nájmu primeranosť opotrebenia.

Citujeme z rozsudku KS Trnava, sp.zn. 23Co/261/2015 z 20. 6. 2016 :
"Predmet nájmu nemôže byť vrátený v totožnom stave, v akom bol na začiatku nájomného vzťahu odovzdaný prenajímateľom. Vždy je nutné prihliadnuť k obvyklému opotrebeniu veci, ktoré bolo zapríčinené riadnym užívaním veci dohodnutým zmluve alebo vyplývajúcim z obvyklého užívania. Diery po žalúziách v oknách, diery po nábytku na stenách a čmuhy po nábytku na stenách sú len výsledkom bežného každodenného užívania bytu určenému k bývaniu ľudí, ktorí si svoj priestor určený na bývanie zariaďujú nábytkom, zušľachťujú rôznymi predmetmi a tak skvalitňujú bývanie. Preto aj minimálne stopy po nábytku na stenách a diery po predmetoch na stenách v prejednávanej veci sú opodstatneným následkom jeho užívania. .... K peňažným nákladom na odstránenie sýtej farby, ktorou si žalovaná vymaľovala určitú časť bytu, súd uviedol, že zo žiadneho ustanovenia nájomnej zmluvy nemožno vyvodiť povinnosť žalovanej odovzdať byt celý v bielej farbe. Premaľovanie bytu súd označil za bežné udržiavacie práce, na ktoré je povinný prenajímateľ a nie nájomca."

Ak ste byt prenajímateľke ešte neodovzdali, ak nájom skončil/skončí, prenajímateľka je povinná byt prevziať bez ohľadu na jeho stav, neprevzatím bytu by sa dostala do omeškania. Pri odovzdaní bytu odporúčame urobiť fotodokumentáciu stavu bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Príjemný dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Taktiež som v situácii v ktorej, ako nájomníčke  3-izbového bytu, v ktorom som bývala od roku 1990, bola to výmena dvoch bytových jednotiek za byt väčší, nakoľko som toho času bola vydatá a čakala som dcérku. Časom som sa rozviedla, bývalého som z bytu vyplatila a v roku 2008 som sa dostala do finančnej krízy, nakoľko som bola aj sociálne odkázaná a poberala som dávky v hmotnej núdzi. V roku 2009 podalo BD 5 vypratačku, ktorú som si neprevzala, nakoľko som sa v Rakúsku starala o známeho mamu a domov som chodila raz za čas o dcérku sa mi občas postarali aj známy, našťastie už bola plnoletá. Od roku 2009 až do roku 2016 som chodila po súdoch z okresného na krajský, krajský to vrátil okresnému na doplnenie, nakoniec som všetky súdy vyhrala, BD 5 sa ešte dovolalo na Najvyšší súd a Generálnu prokuratúru, kde som bola taktiež úspešná. Uvedený dlh som vyplatila do prvého pojednávania. Môj problém stále neskončil, nakoľko mi BD 5 ponúklo zmluvu na dobu určitú a to 5 rokov a po 5 rokoch by som sa mala z bytu vysťahovať. Uvedenú zmluvu som nepodpísala, nakoľko som písomne adresovala predsedkyny BD, podpredsedkyny BD a kontrolnej komisii, že takú zmluvu nemám dôvod podpisovať, nakoľko je to zmluva diskriminačná! Predstavenstvo BD 5 zasadlo a samozrejme mi odpísalo, že inú zmluvu mi nedá. V októbri budú 2 roky a nik mi nevie poradiť, čo mám v uvedenej veci urobiť. Z tohto dôvodu Vás pekne prosím o pomoc, za čo Vám budem neskutočne povďačná. S poďakovaním a srdečným pozdravom. Môžem Vám zaslať aj zápisnice z pojednávania.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že došlo k výmene družstevných bytov za trvania manželstva. Následne ste sa rozviedli a dohodou upravili nájom družstevného bytu s manželom a stali ste sa výlučným nájomcom bytu čo predpokladáme, že ste aj písomne oznámili BD.
Podľa ust. § 705 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca.
(2) Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.
(3) Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ najmä na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa."


Následne z dôvodu zlej finančnej situácie došlo k súdnym konaniam, dlh ste uhradili do prvého pojednávania. V konaniach o vypratanie bytu ste boli úspešná.
Vychádzame z predpokladu, že od BD za celý čas, teda aj v súčasnosti, máte zálohový predpis predpis za služby spojené s užívaním bytu, ktorý riadne platíte a že BD ste oznámili to, že ste sa s manželom dohodli a že Vy ste výlučným nájomcom bytu (viď vyššie § 705 ods. 2 druhá veta Obč. zák.)

BD zrejme na základe súdnych konaní /keďže ste boli neplatič/ sa rozhodlo, že na tomto základe Vám predloží novú zmluvu o nájme bytu na dobu určitú (v otázke neuvádzate na základe čoho a prečo BD predložilo zmluvu na dobu 5 rokov).

Sme názoru, že pokiaľ ste sa ako členka družstva dohodli s bývalým manželom na finančnom vyporiadaní a teda že Vy budete naďalej členkou družstva a nájomcom bytu, ktorý bol v spoločnom nájme manželov, nie je právny dôvod, aby ste uzatvárali ďalšiu  resp. novú zmluvu na dobu určitú, lebo pôvodná zmluva o nájme je naďalej platná a nie je právny dôvod, aby ste podpísali zmluvu s BD na dobu určitú. 

Riešením pre Vás je zistenie aká je zostatková hodnota bytu a byt odkúpili do vlastníctva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie nájmu bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď, pomohla a mal by som zároveň doplňujúcu otázku: Ak teda nájomca neopustí byt ku dňu ukončenia nájmu stanovenom v nájomnej zmluve a realitná kancelária mi kvôli nemu uloží pokutu /stanovená v rezervačnej a kúpnej zmluve/ za to, že som kupujúcemu nevedel v kúpnej zmluve stanovenej dobe odovzdať byt, viem túto škodu-pokutu vymáhať od nájomcu. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie nájmu bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2017)

Dobrý deň, ak Vám škoda vznikne zavineným konaním alebo opomenutím nájomcu prichádza do úvahy žiadať od neho náhradu škody. V takýchto prípadoch je potrebné veľmi dôkladne v rámci súdneho konania preukázať tzv. príčinnú súvislosť. T.j. vzťah medzi vzniknutou škodou a konaním škodcu. Ak príčinnú súvislosť nepreukážete, súd Vašej žalobe nevyhovie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk