Register partnerov verejného sektora - zápis do registra

Zabezpečujeme zápis do registra partnerov verejného sektora pre celú SR. Rýchly a profesionálny prístup.  Zápis do 5 dní od doručenia dokladov. 

 

Odmena je splatná až po zápise. 

 

Odkedy nastala zmena?

 

Začiatkom roka 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „RPVS“). Tento zákon priniesol do našej právnej úpravy zmeny v obchodovaní so štátom a narábaní z verejnými financiami. Podľa dôvodovej správy k zákonu účelom tohto zákona bolo zaviesť tzv. register partnerov verejného sektora a  upraviť s tým súvisiace otázky s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Inak povedané, cieľom tohto zákona je viac regulovať a stransparentniť proces obchodovania subjektov so štátom, resp. nakladanie s verejnými financiami.

 

Zákon vo svojich úvodných ustanoveniach definuje základné pojmy, ako partner verejného sektora, konečný užívateľ výhod, oprávnená osoba a pod.

 

Kto je partner verejného sektora?

 

Zákonodarca sa snažil partnera verejného sektora definovať ako osobu, ktorá spĺňa zákonom vymedzené znaky a ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný limit. Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) RPVS partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a

 

- ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,

 

- ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,

 

- ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,

 

- ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 

- ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,

 

- na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo

 

- ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d),

 

Zákon v odseku 2 až 4 tohto ustanovenia uvádza aj negatívne vymedzenie partnera verejného sektora, teda kto sa za partnera verejného sektora nepovažuje. Za partnera registra verejného sektora sa nepovažujú napr. banka, iný štát, medzinárodná organizácia, nezisková organizácia, alebo ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

 

Kto je Oprávnená osoba?

 

Oprávnená osoba je v prípade registra partnerov verejného sektora veľmi významným subjektom. Aj oprávnená osoba má svoju legálnu definíciu, a to v ustanovení § 2 ods. 1 písm. b) RPVS, v zmysle ktorého oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

 

Oprávnená osoba má byť podľa dôvodovej správy k zákonu spoluzodpovedná za zapísané údaje. Túto skutočnosť zdôrazňuje aj to, že zákon výslovne uvádza, že oprávnená osoba ručí za zaplatenie pokuty udelenej partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba je veľmi dôležitým subjektom, pretože jednak len oprávnená osoba je aktívne legitimovaná na podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora, ďalej zodpovedá za zapísané údaje v tomto registri. Práve oprávnená osoba je subjektom, ktorý bude plniť úlohy, ktoré súvisia s identifikáciou konečného užívateľa výhod a s jeho overovaním.

 

Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že tento špecifický právny vzťah (medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou) musí existovať na zmluvnom základe. Pokiaľ hovoríme o advokátovi, ako oprávnenej osobe, medzi oprávnenou osobou- advokátom a partnerom verejného sektora, nejde o klasický vzťah advokáta a klienta podľa ustanovení o mandátnej zmluve a rovnako tak nejde ani o výkon advokácie. Tento právny vzťah je založený na princípe zmluvy o kontrolnej činnosti podľa Obchodného zákonníka. Oprávnená osoba, preto nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora a musí svoju činnosť vykonávať objektívne a nestranne.

 

Kto je Konečný užívateľ výhod?

 

To, koho možno považovať za konečného užívateľa výhod nenájdeme v zákone o registri partnerov verejného sektora. Tento zákon pri definícii tohto pojmu odkazuje na zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). Podľa ustanovenia § 6a tohto zákona je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

 

Zákon za konečných užívateľov výhod považuje najmä

 

- fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo

- fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, alebo

- fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

- fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

- fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

- fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

- fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

- fyzická osoba, ktorá  je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

- fyzická osoba, ktorá  je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

 

Zákon rieši aj prípad, kedy žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá. V takom prípade sa za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu právnickej osoby prípadne aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

 

Registrácia a zapisované údaje

 

Zákonom o registri partnerov verejného sektora bol zriadený aj špeciálny register, čo je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje stanovené zákonom a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorého webovom sídle je zároveň tento register sprístupnený. Príslušným registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.

 

Pokiaľ ide o fyzickú osobu, do registra zapisujú údaje ako meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia, zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

 

Ak ide o právnickú osobu, do registra sa zapisujú obdobné údaje, a síce názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d), zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

 

Do registra sa podľa zákona musia zapísať aj údaje o oprávnenej osobe, a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

 

Návrh na registráciu, ako už bolo uvedené vyššie, podáva práve oprávnená osoba, a to prostredníctvom elektronických prostriedkov do elektronickej schránky registrujúceho orgánu, teda Okresného súdu v Žiline. Návrh sa podáva prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, pričom musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Oprávnená osoba musí uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom. Návrh nie je možné vziať späť. K návrhu je potrebné priložiť aj potrebné, zákonom požadované prílohy, ktoré musia byť rovnako autorizované oprávnenou osobou:

 

- ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument.

- ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Registrujúci orgán posúdi, či návrh a prílohy spĺňajú zákonom požadované náležitosti, najmä či návrh na zápis podala oprávnená osoba, je návrh na zápis úplný, sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy, konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente, verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa zákona.

 

Ak registrujúci orgán vyhodnotí návrh a prílohy ako súladný so zákonom vykoná do piatich pracovných dní od doručenia návrhu registráciu. V opačnom prípade registráciu odmietne vykonať. V takom prípade môže podať oprávnená osoba voči odmietnutiu námietky, a to v lehote 15 dní od doručenia odmietnutia návrhu.

 

V prípade nesplnenia zákonných povinností, či porušení tohto zákona, hrozia veľmi vysoké sankcie, za ktoré, ako už bolo uvedené, ručí zo zákona oprávnená osoba. V určitých prípadoch porušenia zákona hrozí dokonca až výmaz zapísaného partnera verejného sektora.Podobné články z rovnakej oblasti práva: