Máte
otázku?

Problém s arogantnými susedmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Problém s arogantnými susedmi

Dobrý deň, mame dlhodobé spory so susedmi, na ktorých sme niekoľkokrát podali trestne oznámenie. Za ohováranie, vulgárne urážky, dokonca aj fyzické napadnutie manžela. Náprava nenastala, pojednávania sa vždy skončili smiešne nízkou pokutou. Suseda je čoraz drzejšia a jej správanie sa už nie je podľa mňa normálne. Ustavične vulgárne vykrikuje na manžela, natáča nás na mobilný telefón, kričí, že ho psychicky zničí a pôjde pod zem. Mám obavu, že raz to manžel nevydrží a zbije ju. Ako postupovať ďalej? V dedine nemajú žiadnych priateľov, rodina sa k ním už dávno otočila chrbtom.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Susedské vzťahy sú veľmi frekventované. Zdroje susedských sporov pochádzajú z rôznych životných situácií a môžu sa vykryštalizovať rôznym spôsobom. Susedské spory ako také sa dajú v závislosti od ich povahy riešiť rôzne. Buď civilnoprávnou rovinou, prostriedkami správneho práva (priestupky), alebo trestného práva. Dovolím si poukázať na všetky tri roviny.

Civilnoprávna rovina

Susedské vzťahy a spory reguluje primárne ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka:

 

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Zásahy susedov do pokojného výkonu práv iných osôb (ostatných susedov) sa nazývajú imisie. Ak miera zásahov a obťažovania presiahne určitú hranicu, ide o nelegálne zásahy, ktoré je môžné postihnúť. Dôležité je posúdiť, aká je miera primeraná miestnym pomerom, teda či konanie dotyčných osôb v určitom mieste a čase je typické a akceptované v tomto mieste napr. v  určitej obci. Aj keby akceptované bolo, nesmie byť v rozpore so zákonom. Inak povedané, ak je v obci typické používanie kosačky o 8 ráno, tak kosenie suseda nemôže byť brané ako obťažovanie. Ak však sused uráža svojho suseda, vyhráža sa mu, napáda ho a pod., toto konanie je nelegálne bez ohľadu na to, či toto konanie zodpovedá miere miestnym pomerom alebo nie.

Prvá možnosť, ktorú máte je obrátiť sa na obec, konkrétne na starostu. Ten môže postupovať podľa § 5 Občianskeho zákonníka Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Ak zásah obce nepomôže, môžete podať na súd žalobu. Žiadosť o zásah obce nie je podmienkou podania žaloby. Súd by mohol susedom uložiť, aby sa zdržali určitého konania. Ak by tento zákaz nerešpektovali, mohla by byť ich povinnosť vymáhaná aj exekučne. 

Ak sú však zásahy vyššej intenzity, že nadobudnú znaky priestupku, či trestného činu, bude potrebné riešiť ich konanie prostriedkami správneho alebo trestného práva.

Správnoprávna rovina

Uvádzate, že susedia Vás vulgárne urážajú, napádajú a dokonca natáčajú. Uvedené konania, by mohli byť za splnenia ostatných znakov skutkovej podstaty posudzované minimálne ako priestupky.

Podľa § 49 Zákona o priestupkoch:

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

V prípade konfliktu, ktorý sa vyhrocuje odporúčam privolať políciu, aby vec vyriešila. Okrem toho môžete na dané osoby podať podnet pre podozrenie zo spáchania priestupku. Zásah polície bude len preukazovať, k čomu došlo.

Ak by však konanie Vašich susedov naplnilo znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, mohli by byť trestne stíhaní.

Trestnoprávna rovina

Do úvahy prichádza napr. ublíženie na zdraví:

Ublíženie na zdraví

§ 155

(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)  ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) za krízovej situácie.

 

§ 156

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) za krízovej situácie, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

 

Rovnako prichádza do úvahy aj trestný čin ohovárania:

§ 373

Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Do úvahy prichádzajú aj iné trestné činy, napr. nebezpečné vyhrážanie, a pod.

Ak máte podozrenie na spáchanie trestného činu, môžete podať trestné oznámenie. 

Zhrnutie

Ako som uviedol vyššie, v prípade drobných susedských nezhôd môžete žiadať obec, resp. súd o pomoc. Ak by išlo o vážnejší zásah do práv (urážky, ohováranie, ublíženie na zdraví) odporúčam podať trestné oznámenie, a to písomne na príslušnú prokuratúru. Tým nie je vylúčené ani podanie žaloby, ktorou by súd mohol uložiť dotyčným osobám, aby sa zdržali svojho konania.

Odporúčam tieto osoby aj písomne vyzvať a upozorniť ich, čoho  všetkého sa svojím konaním dopúšťajú. Napríklad aj také nahrávanie, bez Vášho súhlasu je porušením práva a môžete ich žalovať a žiadať aj finančnú náhradu.

Určite odporúčam konať vždy s chladnou hlavou, aj keď je to niekedy obtiažne a vyhnúť sa oplácaniu v podobe urážok či fyzického napádania.

Bolo by vhodné pouvažovať nad návštevou advokáta osobne. Mohli by ste si prejsť Vaše možnosti a zvoliť postup.

Trápi vás "Problém s arogantnými susedmi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň. Môžem podať trestne oznámenie na suseda, keď mi postavil plot na mojom pozemku ale plechový a teraz mám podozrenie, že stáva aj niejaku budovu lebo mu tam vozia piesok a štrk. Dal som podnet na stavebný úrad starostke lebo žijem v obci ale ta už viac ako tri mesiace nerobí nič lebo, že sú kovid opatrenia ale každý deň ju vidím, že chodí na obecný úrad. Toho dá bojím, že postaví si ešte aj budovu na mojom pozemku a nič potom nezmôžem. Ako mám postupovať? Ďakujem za jazdu informáciu.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,

 

ak sused stavia na Vašom pozemku, tak máte možnosť obrátiť sa na štátny stavebný dohľad a ak ten nekoná, sťažovať sa na nečinnosť. Okrem toho máte k dispozícii aj možnosť podania civilnej žaloby, kde by ste sa domáhali vypratania nehnuteľnosti.

 

Trestné oznámenie je až najkrajneší prostriedok, ale ak všetky ostatné možnosti zlyhajú, aj Trestný zákon upravuje trestný čin na úseku stavebníctva. Konkrétne § 299a upravujúci "Neoprávnené uskutočňovanie stavby" určuje, že:

(1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

 

Zastávam tiež názor, že neoprávnene postavenú stavbu (čiernu stavbu) postavenú na vašom pozemku môžete odstrániť. 


Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám otázku. Mám problém so susedom. Nakoľko vlastní dvoch nepocuvnich buldogov ktorý neustále vykonávajú svoju potrebu na mojom pozemku. Mám novostavbu zatiaľ neoplotenu len z jednej strany mám nasadené tuje. Niekoľko krát denne prídu vykonajú potrebu vymočia sa na tuje a odídu. Suseda upozorňujem ústne aj cez mesenger. Ale stále ma ignoruje. Dokonca som mu ukázal aj kamerové záznamy a nič. Opakuje sa to každý deň. Neviem čo ďalej. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
nepoznáme miestne pomery nehnuteľností a ľudí tam žijúcich, ak sa však susedove psy dostávajú na Váš pozemok, je možné uvažovať o postupe podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie hovorí o tom, že ak je to potrebné a nebráni to užívaniu susedných pozemkov, je možné vlastníkovi pozemku uložiť povinnosť oplotiť ho. Na jednej strane Vám chodia na pozemok, kde vykonávajú svoju potrebu, avšak rovnako (tým, že zrejme majú voľný pohyb) by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ďalších ľudí.


Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chceme sa opýtať prerábame byt dole na dverách je oznámenie o prerabke bytu. Neporušujeme nočný kľud. Susedovci nám chodia klopať na dvere, že ich dieťa chce spať a mame prestať robiť hluk. My len momentálne škrabeme steny. Pracujeme dve hod denne cca v čase od 16:00hod do 18:00 hod. Existuje nejaký zákon podľa, ktorého sa dá brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň,

žiaľ téma susedských vzťahov a sporov, nie je legislatívne podrobne riešená. Pokiaľ neporušujete nočný kľud, je to v poriadku, avšak aj počas dňa môžete zasahovať do práv iných. Podľa Občianskeho zákonníka nemôže nikto nad mieru primeranú miestnym pomerom obťažovať iného hlukom, prachom, svetlom...Podľa toho, čo uvádzate nejde podľa môjho názoru o porušenie susedských práv. Je pochopiteľné, že sa susedia snažia mať čo najväčší kľud, ale zase treba rešpektovať aj Vaše vlastnícke právo. Odporúčam pokúsiť sa s nimi dohodnúť na kompromise. Zákonný prostriedok na odvrátenie ich klopania a sťažovania nemáte.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Problém s arogantnými susedmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku