Máte
otázku?

Problém s arogantnými susedmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Problém s arogantnými susedmi

Dobrý deň, máme dlhodobé spory so susedmi, proti ktorým sme niekoľkokrát podali trestné oznámenie za ohováranie, vulgárne urážky a dokonca aj fyzické napadnutie manžela. Aj napriek tomu žiadna náprava nenastala, vždy sa pojednávania skončili smiešne nízkou pokutou. Naša suseda sa správa čoraz drzejšie a jej správanie sa podľa môjho názoru už nedá považovať za normálne. Ustavične vulgárne kričí na môjho manžela, natáča nás na mobilný telefón a vyhlasuje, že ho psychicky zničí až natoľko, že skončí pod zemou. Obávam sa, že raz to môj manžel nevydrží a privedie ju do fyzického konfliktu. Neviem, ako postupovať ďalej. V dedine nemajú žiadnych priateľov a ich rodina sa k nim už dávno otočila chrbtom.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Susedské vzťahy sú veľmi frekventované. Zdroje susedských sporov pochádzajú z rôznych životných situácií a môžu sa vykryštalizovať rôznym spôsobom. Susedské spory ako také sa dajú v závislosti od ich povahy riešiť rôzne. Buď civilnoprávnou rovinou, prostriedkami správneho práva (priestupky), alebo trestného práva. Dovolím si poukázať na všetky tri roviny.

Civilnoprávna rovina

Susedské vzťahy a spory reguluje primárne ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka:

 

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Zásahy susedov do pokojného výkonu práv iných osôb (ostatných susedov) sa nazývajú imisie. Ak miera zásahov a obťažovania presiahne určitú hranicu, ide o nelegálne zásahy, ktoré je môžné postihnúť. Dôležité je posúdiť, aká je miera primeraná miestnym pomerom, teda či konanie dotyčných osôb v určitom mieste a čase je typické a akceptované v tomto mieste napr. v  určitej obci. Aj keby akceptované bolo, nesmie byť v rozpore so zákonom. Inak povedané, ak je v obci typické používanie kosačky o 8 ráno, tak kosenie suseda nemôže byť brané ako obťažovanie. Ak však sused uráža svojho suseda, vyhráža sa mu, napáda ho a pod., toto konanie je nelegálne bez ohľadu na to, či toto konanie zodpovedá miere miestnym pomerom alebo nie.

Prvá možnosť, ktorú máte je obrátiť sa na obec, konkrétne na starostu. Ten môže postupovať podľa § 5 Občianskeho zákonníka Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Ak zásah obce nepomôže, môžete podať na súd žalobu. Žiadosť o zásah obce nie je podmienkou podania žaloby. Súd by mohol susedom uložiť, aby sa zdržali určitého konania. Ak by tento zákaz nerešpektovali, mohla by byť ich povinnosť vymáhaná aj exekučne. 

Ak sú však zásahy vyššej intenzity, že nadobudnú znaky priestupku, či trestného činu, bude potrebné riešiť ich konanie prostriedkami správneho alebo trestného práva.

Správnoprávna rovina

Uvádzate, že susedia Vás vulgárne urážajú, napádajú a dokonca natáčajú. Uvedené konania, by mohli byť za splnenia ostatných znakov skutkovej podstaty posudzované minimálne ako priestupky.

Podľa § 49 Zákona o priestupkoch:

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

V prípade konfliktu, ktorý sa vyhrocuje odporúčam privolať políciu, aby vec vyriešila. Okrem toho môžete na dané osoby podať podnet pre podozrenie zo spáchania priestupku. Zásah polície bude len preukazovať, k čomu došlo.

Ak by však konanie Vašich susedov naplnilo znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, mohli by byť trestne stíhaní.

Trestnoprávna rovina

Do úvahy prichádza napr. ublíženie na zdraví:

Ublíženie na zdraví

§ 155

(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe, alebo

c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a)  ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) za krízovej situácie.

 

§ 156

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na chránenej osobe, alebo

b) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) za krízovej situácie, alebo

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

 

Rovnako prichádza do úvahy aj trestný čin ohovárania:

§ 373

Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Do úvahy prichádzajú aj iné trestné činy, napr. nebezpečné vyhrážanie, a pod.

Ak máte podozrenie na spáchanie trestného činu, môžete podať trestné oznámenie. 

Zhrnutie

Ako som uviedol vyššie, v prípade drobných susedských nezhôd môžete žiadať obec, resp. súd o pomoc. Ak by išlo o vážnejší zásah do práv (urážky, ohováranie, ublíženie na zdraví) odporúčam podať trestné oznámenie, a to písomne na príslušnú prokuratúru. Tým nie je vylúčené ani podanie žaloby, ktorou by súd mohol uložiť dotyčným osobám, aby sa zdržali svojho konania.

Odporúčam tieto osoby aj písomne vyzvať a upozorniť ich, čoho  všetkého sa svojím konaním dopúšťajú. Napríklad aj také nahrávanie, bez Vášho súhlasu je porušením práva a môžete ich žalovať a žiadať aj finančnú náhradu.

Určite odporúčam konať vždy s chladnou hlavou, aj keď je to niekedy obtiažne a vyhnúť sa oplácaniu v podobe urážok či fyzického napádania.

Bolo by vhodné pouvažovať nad návštevou advokáta osobne. Mohli by ste si prejsť Vaše možnosti a zvoliť postup.

Trápi vás "Problém s arogantnými susedmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám veľmi zlého suseda, ktorý nám stále nadáva, pluje po nás a raz nám dokonca vošiel do domu a zaútočil na moju manželku. Vtedy som zavolal políciu, ale skončilo to len s pokutou a odvtedy je to ešte horšie. Neviem, čo mám robiť. Sused nás nadáva, ukazuje na nás vulgárnymi slovami a dokonca sa nám vyhrážal, že nás zabije. Má problém s alkoholom a psychikou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
bezpochyby ide o náročnú situáciu, veľa ľudí má z času na čas problémy so susedmi, ale to čo zažívate Vy je naozaj ťažké. Vzhľadom nato, že konania danej osoby pretrvávajú už dlhšiu dobu a zároveň s poukazom nato, že daná osoba sa Vám vlámala do domu a zaútočila na Vašu manželku by sa táto osoba mohla dopúšťať trestného činu podľa ust. § 360a Trestného zákona:

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. 

Osoba by svojím konaním mohla tiež naplniť skutkovú podstatu nebezpečného vyhrážania podľa ust. § 360 Trestného zákona:

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) na chránenej osobe, c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, d) z osobitného motívu, alebo e) verejne.   Môžete preto podať trestné oznámenie, a to buď písomne poštou alebo ústne do zápisnice na políciu alebo prokuratúru. V prípade, že by ste potrebovali s vypracovaním trestného oznámenia pomôcť, môžete sa obrátiť aj na advokáta. V oznámení označte aj dôkazy, ktoré máte, napr. ak boli svedkami uvedených incidentov nejaké osoby, tak navrhnite ich výsluch.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, náš sused nás stále natáča na mobil, keď sme vo svojej záhrade. Máme aj dôkazy, že použil tieto nahrávky. Na koho by sme sa mali obrátiť s touto situáciou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 10.09.2022)

Dobrý deň,

uvedená situácia nie je ľahká. Tejto téme sa venuje ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

 

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Váš sused na takéto konanie nemá právo. Môžete sa domáhať ochrany v zmysle § 4 a § 5 Občianskeho zákonníka:

 

§ 4

Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

 

§ 5

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

 

Taktiež ide o zásah do súkromia v zmysle § 11 OZ:

 

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

 

Čo sa týka nahrávania na mobilný telefón situáciu upravuje § 12 ods. 1 OZ:

 

Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

 

Keďže dochádza k uvedeným zásahom, tak máte možnosť domáhať sa ochrany aj podľa § 13 OZ:

 

Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

 

Skúste najprv susedovi dohovoriť, aby s danými konaniami prestal a ak v týchto konaniach bude pokračovať, tak mu oznámte, že využijete svoje právo na súdnu ochranu, pričom takéto konanie bude pre neho finančne aj časovo náročnejšie a najlepšie bude, ak sa celá vec vyrieši bez zásahu súdu.


Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám možnosť podať trestné oznámenie na suseda, ak mi postavil plechový plot na mojom pozemku? Mám teraz podozrenie, že tam chystá aj výstavbu nejakej budovy, pretože mu tam vozia piesok a štrk. Podal som podnet na stavebný úrad starostke, pretože žijem v obci, no už viac ako tri mesiace sa nič nedeje. Hovorí, že sú kovidové opatrenia, ale každý deň ju vidím, ako chodí na obecný úrad. Obávam sa, že si postaví ešte aj budovu na mojom pozemku a potom už nebudem môcť nič robiť. Ako by som mal postupovať? Ďakujem za poskytnutú informáciu.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,

 

ak sused stavia na Vašom pozemku, tak máte možnosť obrátiť sa na štátny stavebný dohľad a ak ten nekoná, sťažovať sa na nečinnosť. Okrem toho máte k dispozícii aj možnosť podania civilnej žaloby, kde by ste sa domáhali vypratania nehnuteľnosti.

 

Trestné oznámenie je až najkrajneší prostriedok, ale ak všetky ostatné možnosti zlyhajú, aj Trestný zákon upravuje trestný čin na úseku stavebníctva. Konkrétne § 299a upravujúci "Neoprávnené uskutočňovanie stavby" určuje, že:

(1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

 

Zastávam tiež názor, že neoprávnene postavenú stavbu (čiernu stavbu) postavenú na vašom pozemku môžete odstrániť. 


Trápi vás "Problém s arogantnými susedmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Mám problém so susedom, keďže vlastní dvoch neposlušných buldogov, ktorí neustále vykonávajú svoju potrebu na mojom pozemku. Mám novostavbu, ktorá je zatiaľ oplotená len z jednej strany a mám vysadené tuje. Niekoľkokrát denne sem prídu, vykonajú potrebu, vymočia sa na tuje a odídu. Suseda upozorňujem ústne aj cez Messenger, ale stále ma ignoruje. Dokonca som mu ukázal aj kamerové záznamy, ale nič. Tento scenár sa opakuje každý deň. Neviem, čo ďalej. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
nepoznáme miestne pomery nehnuteľností a ľudí tam žijúcich, ak sa však susedove psy dostávajú na Váš pozemok, je možné uvažovať o postupe podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie hovorí o tom, že ak je to potrebné a nebráni to užívaniu susedných pozemkov, je možné vlastníkovi pozemku uložiť povinnosť oplotiť ho. Na jednej strane Vám chodia na pozemok, kde vykonávajú svoju potrebu, avšak rovnako (tým, že zrejme majú voľný pohyb) by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ďalších ľudí.


Podotázka: Problém s arogantnými susedmi (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Aktuálne prerábame byt a dole na dverách máme oznámenie o rekonštrukcii. Dodržiavame nočný kľud, no napriek tomu nám susedia chodia klopať na dvere, tvrdiace, že ich dieťa chce spať a nás žiadajú, aby sme prestali robiť hluk. Momentálne len škrabeme steny a pracujeme približne dve hodiny denne, a to v čase od 16:00 do 18:00. Existuje nejaký zákon, ktorým sa môžeme brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Problém s arogantnými susedmi

(odpoveď odoslaná: 13.11.2018)

Dobrý deň,

žiaľ téma susedských vzťahov a sporov, nie je legislatívne podrobne riešená. Pokiaľ neporušujete nočný kľud, je to v poriadku, avšak aj počas dňa môžete zasahovať do práv iných. Podľa Občianskeho zákonníka nemôže nikto nad mieru primeranú miestnym pomerom obťažovať iného hlukom, prachom, svetlom...Podľa toho, čo uvádzate nejde podľa môjho názoru o porušenie susedských práv. Je pochopiteľné, že sa susedia snažia mať čo najväčší kľud, ale zase treba rešpektovať aj Vaše vlastnícke právo. Odporúčam pokúsiť sa s nimi dohodnúť na kompromise. Zákonný prostriedok na odvrátenie ich klopania a sťažovania nemáte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Problém s arogantnými susedmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.