Máte
otázku?

Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Skutok spáchania tohoto priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm. d; z.č.372/1990 Zb, sa stal ešte 11.11.2014. Vo veci koná príslušný Okresný úrad odbor všeobecnej vnútornej správy proti konkrétnej obvinenej osobe. Vydal rozhodnutie o uznaní viny a odvolací orgán Krajský úrad vec zrušil a vrátil späť znovu na konanie tomu istému Okresnému úradu. Tento úrad vo veci konal a znovu vydal rozhodnutie o uznaní viny obvineného a uvedené rozhodnutie je opakovane napadnuté odvolaním pre procesné porušenie. Ak by správny orgán vec neukončil do dvoch rokov 11.11.2016 (čo je za krátko) musí byť toto konanie zo zákona zastavené? Lebo uplynula dvojročná lehota? Poprosím odpoveď.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Dobrý deň, dvojročná lehota upravená v § 20 zákona o priestupkoch je upravená tak, že prejednanie priestupku je potrebné začať v lehote dvoch rokov od spáchania priestupku. Tzn. že konanie o priestupku je potrebné začať v lehote dvoch rokov, avšak nie je potrebné ho v tejto lehote aj ukončiť. Je logické, že niektoré konania pre procesné chyby alebo pre potrebu vykonania znaleckého dokazovania môžu trvať aj dlhšie než dva roky a v takom prípade by podľa Vášho výkladu ustanovenia § 20 zákona o priestupkoch bolo potrebné všetky neukončené konania po dvoch rokov zastaviť. Vo Vašom prípade, nakoľko bolo konanie začaté v rámci zákonom upravenej dvojročnej lehoty nebude konanie o priestupku po uplynutí dvoch rokov zastavené. Správne konanie bude ukončené právoplatným rozhodnutím správneho orgánu.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Dobrý deň,
nad nami bývajú rómovia. Neustále nám strpčujú život neustálym krikom a dupotom. Priateľka príde z poobednej, či nočnej a nemôže sa vyspať nakoľko výrazne búchajú. Prosím čo sa stým dá robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
žiadny vlastník nemá výkonom svojho vlastníckeho práva nad mieru primeranú pomerom obťažovať ostatných vlastníkov (susedov). Vyplýva to z ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade je však potrebné skúmať aj to, kedy dochádza k búchaniu a o akú intenzitu sa jedná. Iný hluk sa musí tolerovať cez deň a iný v noci, kedy je nočný kľud. Bežne v takýchto prípadoch zasielame rušiteľom výzvu na upustenie od protiprávneho konania a upozorníme ich na protiprávnosť ich konania.

Ak by sa jednalo o nájomné byty a susedia užívajú byt iba ako nájomcovia, s prihliadnutím na ich nájomný vzťah by toto ich konanie mohlo znamenať aj porušenie nájomnej zmluvy a ukončenie nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Aká sankcia mi hrozí pri priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1, písm. d/ zákona SNR č. 372/1990 Zb.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
v prípade, ak sa preukáže Vaša vina z tohto priestupku, môže Vám byť uložená pokuta do 99 eur.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Ako postupovať voči susedovi, ktorý pravidelne močí vo výťahu?

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky predpokladáme, že vo výťahu máte namontovaný kamerový systém, keďže viete o ktorú konkrétnu osobu ide.

Vzhľadom na chúlostivosť problému odporúčame, aby ste menovaného písomne vyzvali, aby od takého konania upustil a svoje exkrementy upratal. Upozorniť suseda súčasne, že ak k náprave nedôjde, vec oznámite na obci ako spáchanie priestupku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu." a chcete pomôcť?

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc. Zatiaľ ešte manžel mojej dcéry, s ktorým je už vyše roka v rozvodovom konaní je pracovníkom SIS. Robí jej, deťom a aj mne s manželom neskutočne problémy. Ohovára nás, sleduje dcéru, stále jej vypisuje obťažujúce smsky, napadol fyzicky mňa aj môjho manžela na našom pozemku, vo dvore, mňa chcel zraziť vedome autom. Keď podávame trestne oznámenia, všetko zametú pod koberec a vlastne on nič nerobí, som z toho zúfalá. Nakoľko je pracovníkom SIS nekoná Obvodné oddelenie PZ v Seredi, taktiež ho kryjú v Galante na Okresnom policajnom oddelení, brat mu robí v Seredi na Mestskej polícii, jeho matka ma slovne napadá v obchode, skratka je toho veľmi veľa a nikde sa nevieme domôcť pravdy, prosím Vás o pomoc, ďakujem Vám.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, 

dané konanie posudzujem nie ako priestupok, ale už naplnenú skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného prenasledovania v súbehu s nebezpečným vyhrážaním.

Trestný čin nebezpečného prenasledovania je upravený v § 360a Trestného zákona: "(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

§ 360 - nebezpečné vyhrážanie: "Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

Môžete teda podať trestné oznámenie. V tomto konkrétnom prípade odporúčame podať trestné oznámenie na prokuratúre, ak polícia nekoná. V trestnom oznámení je potrebné uviesť všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať spáchaniu trestného činu a priložiť doklady. Výhodou je, ak máte jeho správy, alebo aj iné dôkazy k dispozícií a môžete ich preukázať, resp. priložiť k trestnému oznámeniu. Rovnako by som odporúčal uviesť aj tieto skutočnosti, že máte podozrenie, že polícia nepostupuje v súlade so zákonom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Dobrý deň, mám otázku známej prišlo predvolanie podľa paragrafu 49 odstavec písmeno D, zákon 372/1990 a nevie, čo to znamená nevie, že by sa niečoho dopustila.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

podľa tohto § Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Ak bola predvolaná, je povinná sa pojednávania zúčastniť, inak by mohla byť predvedená. So skutkom, ktorý sa jej kladie za vinu musí byť oboznámená a poučená o svojich právach, najmä práve nevypovedať, či neobviňovať seba samu a pod. Rovnako sa môže obrátiť aj na advokáta, aby s ňom na pojednávanie išiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Dobrý deň, na PZ SR som podal návrhový priestupok podľa paragrafu 49, som však nezamestnaný, evidovaný na UPSVaR, poberám dávku hmotnej núdzi cca. 61 eur/mesačne. Je nejaká možnosť, aby mi správny orgán odpustil správny poplatok 16, 00 eur. Neviem, či sa to platí vopred, alebo až po vydanom rozhodnutí. Ďakujem.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2017)

Dobrý deň,

správny poplatok je splatný pri podaní. Upravuje to § 8 Zákona o správnych poplatkoch, podľa ktorého:

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Avšak podľa toho istého zákona je priestupkové konanie oslobodené od povinnosti platiť správny poplatok (§ 4 ods. 3 priestupkového zákona).

Podľa § 79 priestupkového zákona sa uhrádzajú len trovy priestupkového konania (Vami uvádzaných 16 eur), ktoré uhrádza buď ten, kto bol uznaný vinným alebo navrhovateľ priestupku (ak sa konanie zastavilo): Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c) alebo j), uloží sa povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Správny poplatok teda platiť pri podaní nemusíte, avšak ak sa v konaní preukáže, že skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom, skutok nespáchal obvinený z priestupku, spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané alebo ste ako navrhovateľ vzali svoj návrh na začatie konania späť alebo sa nedostavili na ústne pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu, hoci ste boli riadne a včas predvolaný, budete musieť uhradiť trovy konania (16 eur) Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu." a chcete pomôcť?

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Facebooku som si založil účet s pomenovaním predaj, požičanie, výmena, kde som predával svoje veci ako monitor, Pc, atď. Keď som ich nepotreboval raz som sa dohodol s jedným pánom, že mu predám mobil, no potom som mu nezdvíhal telefón, lebo som mal problém doma, tak som sa mu neozval. Chcel som večer sa mu ozvať a ospravedlniť, že mi niečo do toho prišlo, no už ma od neho čakala sms, že ma udal na polícií. Môžem z toho niečo mať? Ďakujem ako som spomínal mal som účet predaj požičanie výmena, keďže pod svojím menom som predávať nechcel lebo ľudia, keď ma poznajú tak to zneužívajú a chcú odo mňa všetko lacno alebo vymeniť za blbosť, a keď im nevyhoviem nahnevanú sa preto ten účet vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2017)

Dobrý deň, odpoveď na to, či Vám z toho niečo hrozí alebo nie závisí na tom, či ste od neho vzali zálohu za predaj predmetnej veci. V prípade ak medzi Vami iba prebiehala komunikácia týkajúca sa predaja veci a dohadovali ste detaily predaja, myslím si, že ste sa nedopustili žiadne trestné činu. Ak by ste aj dohodli ústne (prípadne písomne prostredníctvom Facebooku) na všetkých náležitostiach kúpnej zmluvy a teda uzatvorili kúpnu zmluvu, mohol by sa domáhať prostredníctvom súdu splnenia Vašej povinnosti z kúpnej zmluvy (t.j. odovzdať mu predmet kúpy). Ak ste od neho peniaze prevzali a mobil mu nedali, odporúčam Vám peniaze čo najskôr vrátiť (ak nemáte v úmysle poslať mu mobil).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Istá osoba ma obvinila, že som jej hrubo nadávala a chcela ju fyzicky napadnúť, za čo som bola predvolaná na okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v priestupkovej veci, kde som vypovedala, že sa skutok nestal. Osoba, ktorá ma obvinila sa na konanie nedostavila. Chcem teraz ja podať žalobu na ňu za krivé obvinenie, lebo som zase dostala nové predvolanie o výpovedi. Prosím, poraďte mi, na ktorý orgán mám poslať žalobu.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ sa jedná o krivé obvinenie, ide o trestný čin zaradený do iných foriem rušenia činnosti orgánov verejnej moci podľa § 345 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

 

“1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 

2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) z osobitného motívu, alebo b) verejne.

 

3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.” 

 

Preto pokiaľ máte podozrenie, že bol spáchaný tento trestný čin, môžete podať trestné oznámenie na políciu, prípadne na prokuratúru. Avšak kedže sa jedná o priestupkové konanie, neobvinila Vás z trestného činu. Pokiaľ sa preukáže, že tvrdenie danej osoby bolo nepravdivé, môžete podať trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania podľa § 373 ods. 1 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

 

“1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.” 

 

Právo na ochranu fyzickej osoby, jej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, mena a prejavov osobnej povahy, poskytuje aj Občiansky zákonník. Tu možno podať žalobu na príslušný súd. 

 

Trestné oznámenie podajte na políciu alebo prokuratúru v mieste svojho bydliska.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. (Správne právo)

Po smrti rodičov brat nesuhlasi s rozdelenim majetku. Som väčšinovy vlastnik nehnuteľnosti (5\9) a pozemku (5\6). Väčšinovym vlastnikom som sa stala preto, lebo som sa starala dlhe roky o onkologocky chorú matku. Teraz brat čo vlastni 1\6 pozemku robí schválnosti a okrem iného poškodzuje travnik pred domom jazdenim auta, čim devastuje pestovany trávnik vyrytými koľajami. Nereaguje ani na zaslané upozornenie s priloženou fotodokumentáciou. Okrem iného mi už viacerí známi povedali ako mňa aj moju rodinu na verejnosti ponižuje a ohovára. Prosím o odpoveď ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.12.2015)

Dobrý deň, vo Vašom prípade môžete podať oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku na príslušnom okresnom úrade (v obvode, ktorého bol priestupok spáchaný) alebo ak máte bližšie i na obvodnom oddelení PZ. Priestupok následne úrady objasňujú z úradnej povinnosti a vo veci konajú po oznámení iniciatívne, aby bola vec čo najskôr prešetrená a vybavená. Odporúčam Vám takéto podanie si dobre premyslieť nakoľko sa po nich v mnohých prípadoch vzťahy ešte viac zhoršia a vyostria. Podobné schválnosti sú častým javom v našej spoločnosti a len malú časť sa podarí príslušným orgánom zistiť a vybaviť tak, aby sa neopakovali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku