Máte
otázku?

Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako môžem zistiť, ktorý notár dostal od súdu na prejednanie dedičské konanie? Rovnako by ma zaujímalo, či bola záveť menená a či existuje riziko, že ma notár neprizve na dedičské konanie. Môj otec nedávno zomrel a jeho manželka (nie moja matka) ešte pred jeho smrťou vybrala peniaze z jeho účtov, vrátane živnostenského. Preto mám obavy, že ma ako účastníka neuvedie. Ak budete mať čas odpovedať, vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Dobrý deň, pokiaľ chcete zistiť, ktorému notárovi pridelil súd na prejednanie dedičstva, to môžete zistiť osobne alebo telefoniky na súde, v ktorého obvode mal poručiteľ (zomrelý) naposledy bydlisko, a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, v ktorého obvode mal naposledy pobyt; ak nie je taký súd, je príslušný súd, v ktorého obvode je poručiteľov majetok, prípadne medzi niekoľkými takto príslušnými súdmi ten z nich, ktorý prvý vykonal úkon, ak ide o konanie o dedičstve.

Ak by Vám to nechceli povedať, potom sa obráťte na príslušný súd písomne, priložte doklad, z ktorého vyplýva, že prichádzate do úvahy ako dedička (napríklad svoj rodný list). V uvedenom liste požiadajte súd o poskytnutie informácie, ktorému notárovi pridelil súd vec na prejednanei dedičstva.

Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím vás, ako zistím, ktorý notár mi bol pridelený na dedičské konanie?

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 04.10.2023)

Dobrý deň,
informujte sa na informačnom centre súdu podľa miesta trvalého pobytu poručiteľa. Zavolajte na súd a oznámte im meno poručiteľa, a oni by Vám mali oznámiť meno notára, ktorému bola vec pridelená. 

Kontakty na jednotlivé súdy nájdete na stránke www.otvorenesudy.sk

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ktorému notárovi súd pridelil na prejednanie dedičstvo po zosnulom s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, uvedené viete zistiť tak, že zavoláte do infocentra súdu príslušného podľa posledného bydliska poručiteľa, t.j. podľa vami uvedených informácií Okresný súd Žiar nad Hronom. V infocentre uveďte meno poručiteľa a oni vám povedia, ktorému notárovi dedičský spis pridelili, následne môžete notára kontaktovať. 


Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, kde môžem hľadať informácie o dedičskom konaní, respektíve o rozhodnutí z dedičského konania, ktoré sa mi stratilo. Konanie prebehlo v roku 2009/10, ale bohužiaľ neviem, ktorý notár ho viedol, keďže som v tom čase bola maloletá. Mohli by ste mi, prosím, odporučiť, ako postupovať v takomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň,

o konkrétnom dedičskom konaní sa viete informovať v infocentre príslušného súdu podľa posledného bydliska zomrelého. Tu by vám mali vedieť dohľadať dedičské konanie aj len podľa osobných údajov poručiteľa, t.j. podľa mena, priezviska a dátumu narodenia, prípadne trvalého pobytu a dať vám následne k dispozícií celý dedičský spis k nahliadnutiu, ak o to samozrejme požiadate. V tomto by malo byť aj konkrétne rozhodnutie o dedičstve, ktoré hľadáte. 


Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som zistiť, ktorému notárovi bolo pridelené dedičské konanie.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 19.08.2022)

Dobrý deň,

v takom prípade Vám odporúčam kontaktovať dedičský súd (miestne príslušný primárne podľa posledného trvalého pobytu poručiteľa). Tento súd bude vydávať tomu ktorému notárovi poverenie na prejdnanie dedičstva. V infocentre tohto súdu by Vám mali vedieť poskytnúť potrebnú informáciu.


Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, som len obyčajný človek a preto neviem, ako to chodí. Moja otázka je nasledujúca: Priateľka, s ktorou som žil v spoločnej domácnosti dva roky, zomrela 20.2.2022. Nemala deti, bola rozvedená, má však matku, ktorá žije v Prahe, a sestru, ktorá býva v Trenčíne. Keď moja priateľka zomrela, musel som sa vysťahovať a odovzdať kľúče od bytu jej matke. Je to správne?

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 28.06.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na vami popísaný postup, domnievam sa, že tento nebol v súlade so zákonom. Podľa ust. § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v prípade, že poručiteľ nezanechal po sebe žiadnych potomkov, zákonnými dedičmi sú manžel poručiteľa, rodičia poručiteľa, za predpokladu, že žijú a osoby, ktoré s poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli na poručiteľa odkázaní výživou. To znamená, že pokiaľ ste s poručiteľkou žili 2 roky pred smrťou v spoločnej domácnosti, podľa Občianskeho zákonníka ste aj Vy zákonným dedičom podľa druhej dedičskej skupiny. Preto nevidím dôvod, prečo by ste kľúčmi od bytu patriaceho poručiteľke nemohli po jej smrti disponovať aj vy. Podľa môjho názoru máte na dispozíciu s nimi rovnaké právo ako jej matka, nakoľko ste rovnakým zákonným dedičom ako ona. Navyše tento byt tvoril Vaše obydlie. V dedičskom konaní sa domáhajte svojho dedičského práva, pretože by ste mali dediť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2019 zahynul pri autonehode môj exmanžel. Na dedičské konanie som vôbec nebola pozvaná, hoci jediným a právoplatným dedičom je naša 9-ročná dcéra. Povedali, že tam žiadne dedičstvo nebolo, preto nebolo ani dediča. Teraz sa však zistilo, že na dôchodkovom účte boli nejaké peniaze, takže exsvokra otvorila dedičské konanie. Má byť prítomná aj moja dcéra, alebo nás opäť obídu a dcéra nedostane nič? Ďakujem pekne za odpoveď. Ľubica

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 24.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzam, že je potrebné kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska bývalého manžela, a zistiť, ktorému notárovi bol spis pridelený, Uvádzame, že to bude ten istý notár, ktorý viedol pôvodné konanie o dedičstve po bývalom manželovi. Následne kontaktujte notára avšak písomne, s tým, že poručiteľ mal dcéru.

Uvádzame, že ak manžel v zmluve o dôchodkovom sporení neurčil osobu, ktorá má nasporené finančné prostriedky zdediť, potom tieto prostriedky budú predmetom dedenia a vaša dcéra je zákonným dedičom po vašom bývalom manželovi, a nie matka vášho bývalého manžela.


Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel. Bol rozvedený s mojou mamou a mal ešte ďalšie dve deti. Sú tieto deti povinné v dedičskom konaní spomenúť mňa ako dediča? Alebo túto skutočnosť zistí notár sám? Alebo by som sa mala prihlásiť sama?

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň,
notár má prístup do registrov, kde vie zistiť kto všetko prichádza do úvahy ako dedič. Pri predbežnom vyšetrení dedičstva (pred prvým pojednávaním) túto skutočnosť zisťuje notár aj od dediča, ktorého predvolá na tento úkon.

Ak však máte pochybnosti o tom, že by Vás chceli zatajiť, odporúčam Vám byť aktívny a prihlásiť, dať o sebe vedieť. Potom už notár nebude môcť tvrdiť, že nikto mu nepovedal o tom, že poručiteľ má aj ďalšie dieťa.


Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak sú manželia spolupodielnici na liste vlastníctva a jeden z nich zomrie. Súdny znalec ohodnotil majetok na 100 000 eur. Odmena pre notára sa počíta zo sumy 100 000 eur, alebo z polovice, teda z 50 000 eur?

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
odmena notára sa bude počítať z hodnoty majetku v dedičskom konaní. Ak ste vlastnili nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v dedičskom konaní sa najprv vyporiada BSM. 1/2 nehnuteľnosti pripadne Vám a 1/2 nehnuteľnosti jemu, teda do dedičského konania. 

Ak ste nehnuteľnosť vlastnili v podielovom spoluvlastníctve, automaticky bude predmetom dedičského konania iba jeho polovica spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti.

Preto v oboch prípadoch hodnota nehnuteľnosti v dedičskom konaní bude 50 tisíc eur, nakoľko druhá polovica nehnuteľnosti patrí Vám.


Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem zistiť z dátumu úmrtia, ktorému notárovi bolo pridelené dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
nie. Ak však poznáte miesto bydliska tejto osoby, tak viete ako potencionálny dedič zavolať na infocentrum súdu, kam spadá jeho bydlisko a zistiť, či je už vo veci vedené dedičské konanie. Dedičské konanie sa nezačína hneď po úmrtí, ale chvíľu trvá, kým si túto skutočnosť úrady oznámia a začne súd vo veci konať. Skrz meno, priezvisko a dátum úmrtia viete overiť na infocentre súdu, či je vo veci vedené dedičské konanie a ak áno, ktorý notár bol poverený vykonaním úkonov vo veci.


Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by som mal byť informovaný v prípade, že ma otec vydedí počas svojho života, alebo sa to dozviem až pri dedičskom konaní. Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,

Váš otec nie je zo zákona povinný informovať Vás o tom, že Vás vydedil, t.j., že sa rozhodol zriadiť listinu o vydedení, ktorou Vás platne zbavil dedičstva po ňom. Ak tak urobil, dozviete sa to až po jeho smrti. Otec Vás však nemusí vydediť úplne. Môže Vás vydediť len čiastočne a tak obmedziť Váš dedičský nárok. Pokiaľ by Vás však vydedil úplne, právnym následkom by bolo, že by ste boli ako neopomenuteľný dedič vylúčený z dedičstva a Váš podiel by nadobudli rovnakým dielom Vaši potomkovia, za predpokladu, že by nevztiahol účinky vydedenia aj na nich. Toto by však v listine o vydedení musel výslovne uviesť. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.