Máte
otázku?

Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Dobrý deň, prosím Vás ako by som si vedela zistiť , ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičského konania ? Poprípade či bola menená záveť , či sa mi môže stať že ma notár neprizve o dedičskému konaniu . Zomrel mi otec a jeho žena- manželka ( nie moja matka ) ešte pred smrťou vybrala peniaze z otcových účtov aj zo živnostenského, tak mám obavu že ma ani neuvedie ako účastníka Ak teda budete mať čas odpovedať vopred ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Dobrý deň, pokiaľ chcete zistiť, ktorému notárovi pridelil súd na prejednanie dedičstva, to môžete zistiť osobne alebo telefoniky na súde, v ktorého obvode mal poručiteľ (zomrelý) naposledy bydlisko, a ak nemal bydlisko alebo ak bydlisko nemožno zistiť, v ktorého obvode mal naposledy pobyt; ak nie je taký súd, je príslušný súd, v ktorého obvode je poručiteľov majetok, prípadne medzi niekoľkými takto príslušnými súdmi ten z nich, ktorý prvý vykonal úkon, ak ide o konanie o dedičstve.

Ak by Vám to nechceli povedať, potom sa obráťte na príslušný súd písomne, priložte doklad, z ktorého vyplýva, že prichádzate do úvahy ako dedička (napríklad svoj rodný list). V uvedenom liste požiadajte súd o poskytnutie informácie, ktorému notárovi pridelil súd vec na prejednanei dedičstva.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či je nejaká lehota, resp. Ako dlho môže trvať, kým sa nám notár ozve. Mamina zomrela pred 5-mi mesiacmi, a nedostali sme žiadnu písomnú informáciu ohľadom dedičského konania.
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2021)

Dobrý deň,
v súčasnosti, vplyvom nadmerného úmrtia v súvislosti s covidom sa mi viacerí notári sťažovali na vysoký nápad vecí a vyťaženosť. 5 mesiacov je však aj na túto dobu dlhá lehota. Odporúčam Vám kontaktovať okresný súd v obvode ktorého mama bývala v čase smrti a zistite spisovú značku konania a ktorý notár má pridelenú túto vec. Následne ho urgujte. Ak nebude reagovať, upovedomte o tom priamo súd, že notár vo veci nekoná tak, aby nevznikali zbytočné prieťahy v konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj dedko zomrel nedávno a jeho syn, čiže môj otec už zomrel pre 13 rokmi. A môj brat a ja nezdedili sme nič po dedkovi. Ako zistím, či dedko vydedil môjho otca prosím Vás alebo nie? Ďakujem za spätnú väzbu s pozdravom pán E.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že starý otec zomrel len nedávno, potom je predpoklad vzhľadom aj na súčasnú situáciu, že dedičské konanie ešte neprebehlo.

Odporúčame kontaktovať príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia a zistíte, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený.Následne môžete kontaktovať notára. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak by čiste teoreticky dedičské konanie bolo ukončené, napriek tomu kontaktujte notára a žiadajte o nahliadnutie do spisu s tým, že ste dedičmi po starom otcovi v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "
 
To, že ste neboli účastníkmi dedič. konania ešte neznamená, že došlo k vydedeniu. Je možné, že rozsah dedičstva postačoval len na úhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa - starého  otca a preto ani nebolo dedičské konanie v pravom slova zmysle. Je potrebné preto kontaktovať notára.
 
Ak by predsa len došlo k Vášmu opomenutiu v dedič. konaní, potom budete musieť podľa okolností
konkr. prípadu podať žalobu na súd o vydanie dedičstva v zmysle ust. § 485 Obč. zákonníka :
"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
minulý rok v marci mi zomrel brat a neviem, či prebehlo konanie.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň,

uvedenú informácie viete zistiť prostredníctvom informačného centra Okresného súdu, ktorý bol príslušný na prejednanie dedičstva. Takýmto súdom je v prvom rade súd podľa adresy trvalého pobytu Vášho zomrelého brata. Ak nie je možné príslušnosť súdu určiť takto, príslušný na konanie bude súd, v ktorého obvode sa nachádza majetok zosnulého. Ak nie je možné príslušnosť určiť ani takto, na konanie bude bude miestne príslušný súd, v ktorého obvode zosnulý zomrel. Nakoľko ste blízky príbuzný, informáciu ohľadne toho, či konanie po Vašom zosnulom bratovi prebehlo alebo ešte nie, by Vám mohli v informačnom centre súdu poskytnúť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ktorému notárovi pridelili dedičské konanie po mame? Zomrela v decembri a zatiaľ nám stále nič nedošlo. Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň,

príslušnosť notára v dedičskom konaní je daná zákonom, pričom jeho príslušnosť je závislá od súdu príslušného na konanie o dedičstve. 

Podľa ust. §  158 Civilného mimosporového poriadku sa príslušnosť súdu na konanie o dedičstve určuje na základe troch kritérií. V prvom rade je príslušný súd, v ktorého obvode mala Vaša mama (tzv. poručiteľ) v čase smrti adresu trvalého pobytu. Rozhodujúca je adresa trvalého pobytu, ktorú má poručiteľ evidovanú v Registri obyvateľov SR. Ak nemožno určiť príslušnosť súdu na základe adresy trvalého pobytu poručiteľa, príslušný je súd, v ktorého obvode sa nachádza majetok poručiteľa. V prípade, že nemožno určiť príslušnosť ani takto, miestne príslušným je súd, v obvode ktorého poručiteľ zomrel. Takto určený súd následne poverí notára, aby v danej veci konal a rozhodol. Súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce. 

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je možné, že jednotlivé úkony v konaní budú vykonané s istým časovým odstupom, avšak nemusíte sa obávať. Príslušný notár Vás určite na konanie predvolá. Prípadne sa môžete dopytovať aj priamo na miestne príslušnom súde. Informáciu o tom, ktorý notár bol poverený na prejednanie dedičského konania, Vám zrejme, vzhľadom na Váš blízky príbuzenský vzťah, poskytnutú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ako sa dá zistiť, notár ktorému bolo pridelené dedičské konanie po pozostalom otcovi.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2021)

Dobrý deň,

 

Odporúčam Vám zavolať na infocentrum okresného súdu príslušného podľa adresy trvalého pobytu zosnulého a informovať sa, ktorého notára súd poveril prejednaním dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtal. Otec zomrel pred mesiacom, viete my poradiť či bude majetkové konanie? Nevieme či mal majetok. Ako zistiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis zistíte na stráne justice.sk a to v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska v čase úmrtia a podľa dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prís. okresného súdu.

Či bol otec vlastníkom nehnuteľností ? Treba hľadať v katastri nehnuteľností. Účty v banke - ak bol otec dôchodca, poberal dôchodok, potom mu zrejme dôchodok chodil na bankový účet. Ostatné účty v iných bankách môže zisťovať len notár, Vám ako dedičom takúto informáciu v banke neposkytnú.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň,

Čo robiť ak nás ani pol roka po úmrtí nekontaktoval notár ohľadne dedičského konania a podľa všetkého ani nie je vybraný, ktorý ho bude robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
ktorému notárovi bol pridelený dedičský spis po poručiteľovi zistite na stránke prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu poručiteľa v deň úmrtia. Je potrebné hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a dátumu úmrtia a budete tak vedieť, ktorý notár má Váš dedičský spis. Následne môžete kontaktovať notára.

Zoznam súdov a adresy súdov nájdete na stráne www.justice.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, ako by som sa dozvedela, ktorý notár mal na starosti dedičské konanie po mojom otcovi v roku 1997 ďakujem za odpoveď Chmeľová.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Informačné centrum príslušného okresného súdu - miesto trvalého pobytu otca v čase úmrtia.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrela nám 12. ročná dcérka, mala životnú poistku, všetky potrebné papiere sme poslali poisťovne, prišla nám odpoveď, aby sme im uviedli, ktorý notársky úrad to vybavuje. Ako v tomto prípade postupovať?

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď.

Ak potrebujete zistiť, ktorému notárovi bolo určené vybavenie dedičskej veci, zistíte na stránke www.justice.sk, v časti súdy, kde nájdete príslušný okresný súd podľa miesta trvalého pobytu nebohej a následne v rozvrhu práce príslušného súdu podľa dátumu úmrtia.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Zdravím Vás, mám otázku za života mamky, ktorá zomrela 30.12.2017 mala pôžičku od spol. Quatro vo výške 995 € zaplatila celkom 2807 € žiadali od nej zaplatiť ešte 367 € a dali to na súd kde súd rozhodol, že pôžička je bezúročná a bez poplatkov Quatro teraz mi odmieta vrátiť úroky preto, že rozsudok bol vyhlásený po smrti vraj mám dať znovu otvoriť dedičské konanie, ktoré bolo v marci ukončené z tým, že sa zastavilo kvôli nemajetnosti a mamka ešte za života ich žiadala o vrátenie úrokov o vysvetlenie a nereagovali na nič a tvrdia, že súd urobil chybu, keď vyhlásil rozsudok už mŕtvemu človeku na to všetko sa odvolávajú. Prosím Vás ako ďalej  ? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ Vaša mama zomrela počas súdneho konania v konaní o žalobe spoločnosti Quatro, rozsudok nemohol nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Spoločnosť Quatro sa zrejme ani neodvolala. Postup spoločnosti vzhľadom na okolnosť, že rozsudok bol vyhlásený až po úmrtí, je správny. Váš postup teraz by mal byť nasledovný : Oznámiť konajúcemu súdu, že mama ako žalovaná v predmetnom konaní zomrela. Podľa ust. § 63 Civil. sporového poriadku platí :

"(1) Ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračovať.

(2) V konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve.

(3) Ak to povaha sporu pripúšťa, môže sa v konaní pokračovať aj pred skončením konania o dedičstve."

 

2./ Ďalej vo veci je potrebné na súd podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 Civil. mimospor. poriadku : 

" (1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná. 
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu. 
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa." 

 

Za majetok poručiteľa sa považuje aj pohľadávka Vašej nebohej matky voči spoločnosti Quatro v rozsahu bezdôvodného obohatenia, predpokladáme, že rozsudok máte k dispozícii.  

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či musím predložiť notárke kópiu žaloby podanej na súd pred ukončením dedičského konania. Podala som žalobu o neplatnosť vydedenia. Notárke som dala potvrdenie z podateľne súdu o podaní žaloby, na základe, ktorého bolo dedičské konanie pozastavené. Teraz po mesiaci mi poslala výzvu na predloženie kópie žaloby. Navrhovateľkou na žalobe som ja a odporcom moja sestra. Ďakujem.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona platí, že rozhodnutia vydané notárom (ako súdnym komisárom) a úkony vykonané notárom na základe poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie. Ak Vás teda notár vyzve na predloženie určitej listiny, na tento procesný úkon sa hľadí akoby ho vykonal súd. Z uvedeného dôvodu je potrebné notárovi (ako súdnemu komisárovi) poskytnúť náležitú súčinnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať. Môj bývalý manžel zomrel 20.10.2016. Chcela by som vedieť ,že komu bolo pridelené dedičské konanie. Meno, mesto a dátum konania. Nedávno som mala zmenu bydliska, kde a komu by som mala oznámiť, aby mi vedeli doručiť oznam o dedičskom konaní. Ďakujem. 

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 158 Civilného mimosporového poriadku Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu. Matrika oznámi súdu vo svojom obvode úmrtie. Následne súd poverí notára vo svojom obvode, pričom súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce, ktorý na návrh Notárskej komory Slovenskej republiky vydá predseda okresného súdu na každý kalendárny rok. Súd bude zisťovať dedičov a upovedomí ich o dedičskom konaní. Odporúčam Vám zaslať na adresu Okresného súdu, v ktorého obvode mal Váš manžel trvalý pobyt oznámenie, o zmene pobytu a rovnako žiadosť, o uvedenie notára, povereného prejednaním dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2001 som sa rozviedla za stanovených podmienok, ktoré určil exmanžel. Prehlásil, že ak splním všetky jeho podmienky, svoj podiel bytu zanechá deťom a neodvolateľne sa vzdáva akéhokoľvek práva k predmetnému bytu i práva podať opravný prostriedok proti tomuto jeho vyhláseniu a súčasne prehlásil, že podľa potreby vykoná potrebnú spolusúčinnosť pri administratívnych úkonoch potrebných pri prevode predmetného bytu na nadobudateľov. Jeho všetky podmienky som splnila. Jeho prehlásenie bolo v roku 2001 podpísané pred notárom. Ďalej bola v r. 2001 pred notárom aj podpísaná dohoda o vysporiadaní BSM, kde sa zaväzuje svoj spoluvlastnícky podiel previesť na svoje dve deti. Teraz chceme, aby bol byt napísaný na deti aj na liste vlastníctva (nakoľko tam je stále uvedený exmanžel), ale exmanžel to nechce podpísať ani s nami komunikovať. Vedeli by ste mi v tom poradiť? Ďakujem

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2016)

Dobrý deň, riešenie Vašej situácie závisí na presnom znení dohody o vyporiadaní BSM. Je potrebné v dohode o vyporiadaní BSM pozrieť, či je tam uvedené kto podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností, resp. akým spôsobom dôjde k prevodu jeho podielov na vaše deti. Vo väčšine prípadov sa bývalí manželia dohodnú, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností na základe dohody o vyporiadaní BSM podá ten z bývalých manželov, ktorý predmetnú nehnuteľnosť nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Z toho dôvodu je nutné pre spoľahlivé poskytnutie právnej rady a pomoci vidieť presné znenie vašej dohody o vyporiadaní BSM. Bez toho nie je možné presne povedať, aký postup je potrebné vo Vašom prípade zaujať (či podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností namiesto neho alebo podať na súd žalobu o splnenie povinnosti).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Dobry den, poslal som ziadost notarke o zaslanie kopie kompletného spisu z dedicskeho konania, ktoreho som bol ucastny. Notarka mi zaslala sumu, ktoru mam zaslat za tuto sluzbu. Poplatok bol uhradeny, dostal som vsak spis bez jej zaverecneho vyjadrenia k dedicskemu konaniu, ktore je sucastou spisu zaslaného nasledne na sud. Na otazku, preco mi neposlala jej zaverecnu spravu mi odmieta dat odpoved. Mohli by ste mi povedat, ci si moze notarka dovolit taketo jednanie? Mam za to, ze mam pravo na komplet spis, kedze som si to zaplatil. Dakujem velmi pekne za odpoved.

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ máte celú korešpondenciu zdokladovanú podacími lístkami z pošty alebo odtlačkamie pečiatky o prevzatí vašich listov notárkou, tak to môžete využiť ak dôkaz. Ak prvý krok by som Vám odporučil kontaktovať so svojou žiadosťou notársku komoru, aby Vám pomohla vyriešiť tento problém.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva (Dedičské právo)

Rad by som sa opýtal, ci mam podpísať notársku zápisnicu o mojom dlhu voči veriteľovi, s ktorým mam momentálne podpísanú len zmenku. Navrhol mi notársku zápisnicu z dôvodu, ze pri zmenke ma to vyjde drahšie, ked nastane vymáhanie dlhu. Myslite si, ze by som mal ostať len pri zmenke, pokial cítim ze termíny, ktoré chce dat do splátkového kalendára su pre mna šibeničné? Inými slovami neviem, ci zvládnem splatiť svoj záväzok tak rýchlo ako odo mna žiada. Zmenkou by som ziskal viac času? Dakujem

Odpoveď: Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2015)

Dobrý deň, určite Vám neodporúčam nič navyše podpisovať a už určite nie notársku zápisnicu. Ak ste dlžník, tak notárska zápisnica je pre Vás rizikovejšia ako zmenka. Pretože notárska zápisnica je hneď vykonateľná a nedokážete získať žiaden čas, ak by sa niečo stalo. Predstavte si, že o 1 mesiac sa niečo stane a Vy nebudete môcť dlh zaplatiť hneď. Proti zmenke sa ubránite aspoň na krátky čas, dokým sa Vám situácia nezlepší. Proti notárskej zápisnici by ste boli v nevýhode. Aj keby Vám veriteľ zjednodušil podmienky v notárskej zápisnici, určite nič nepodpisujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ktorému notárovi pridelil súd prejednanie dedičstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku