Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 4. 2017

Otázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy je možné uplatniť si nárok na predkupné právo ako spoluvlastníka na pozemku a kedy zaniká a z akých dôvodov? Ako postupovať, keď zistím, že spoluvlastník mi neponúkol svoj podiel a predal ho tretej osobe? Dohodnúť sa sním a pokiaľ odmietne tak jediné súdnou cestou riešiť a súd mi vyhovie, že zmluva je neplatná? Uvediem príklad ja kúpim pozemok kde nie som spoluvlastník a uplynie 3 ročná lehota potom sa stávam aj ja plnohodnotným spoluvlastníkom a nemožno proti mne uplatniť predkupné právo naspäť a potom môžem aj ja uplatniť predkupné právo na spoluvlastníka, keď predal svoj podiel 3 osobe alebo môžem ihneď od okamihu kúpy pozemku? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Dobrý deň.

Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti previesť tretím osobám alebo na jedného zo spoluvlastníkov, musí tento podiel najskôr ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom. Ak však spoluvlastník prevádza svoj podiel blízkej osobe definovanej v § 116 Občianskeho zákonníka, vtedy sa predkupné právo neuplatní. Ponuka na prevod nehnuteľnosti musí byť písomná, pričom v ponuke sa uvádza cena spoluvlastníckeho podielu a čas, do ktorej má byť návrh prijatý. Ak spoluvlastník ponuku nepríjme , jeho predkupné právo zanikne. Predkupné právo sa uplatňuje iba jeden krát, pričom lehoty sú pomerne krátke (osem dní pri hnuteľných veciach, dva mesiace pri nehnuteľných veciach), ak si spoluvlastníci nedohodli inú lehotu. Po uplynutí lehoty, vzniká prevodcovi právo na prevod previesť podiel na tretiu osobu.

V prípade nerešpektovania predkupného práva sa dotknutý spoluvlastník musí dovolať neplatnosti právneho úkonu, inak sa tento úkon (prevod spoluvlastníckeho podielu) považuje za platný. Môže sa domáhať svojho predkupného práva (žalobou) vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začne plynúť odo dňa, keď oprávnený mohol svoje predkupné právo vykonať po prvý krát, t.j. od nadobudnutia vlastníckeho práva. 

Spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené druhým spoluvlastníkom, sa môže domáhať vyslovenia neplatnosti zmluvy o prevode podielu alebo nahradenia prejavu vôle nadobúdateľa (ak mu nadobúdateľ predaný spoluvlastnícky podiel nechce predať za rovnakých podmienok, za ktorých ich kúpil od bývalého spoluvlastníka). 

Pokiaľ ste kúpili nehnuteľnosť od spoluvlastníka, ktorý ju neponúkol na predaj ostatným spoluvlastníkom, tak uplatniť predkupné právo voči inému spoluvlastníkovi, ktorý predal svoj podiel bez ponuky ostatným spoluvlastníkom (nový spoluvlastník sa musel stať vlastníkom až po tom, čo ste sa stali spoluvlastníkom Vy), môžete odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva, pretože Vaša zmluva je stále platná. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
prosím Vás je uplatniteľné predkupné právo u susedov, som vlastníkom väčšiny pozemkov v našom dvore, chyba nám jedna posledná parcela, ktorú mame záujem odkúpiť boli sme už ústne dohodnutí so susedovcami ( sú tam 3 vlastníci na jednu parcelu) čakali sme na lehotu po dedení, kvôli daniam a teraz, keď prišiel čas a chceli sme to dotiahnuť do konca nám povedali, že nám pozemok nepredajú, pretože pôjde vnukovi dvoch z podielnikov. Mame možnosť uplatniť si predkupné právo ako prví susedia?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,

 

predkupné právo sa medzi spoluvlastníkmi uplatní pri prevode spoluvlastníckeho podielu len vtedy, ak nejde o prevod na blízke osoby. Ak sa prevádza podiel na vnuka, tak ide o príbuzného v priamom rade, čo spĺňa zákonnú definíciu blízkej osoby. Na vnuka teda môžu podiel previesť bez obmedzenia predkupným právom.

 

Chápem, že celú situáciu vnímate ako nespravodlivosť, ale po právnej stránke môžu podiel previesť na vnuka bez zaťaženia predkupným právom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s prednostným pravom na kúpu pozemku. Sme susedia, bývame v radovke, za našimi záhradami leží pozemok, ktorý mal vlastníkov, ale spravovalo ho družstvo (kosili trávu, pásli sa tam ovce). Každý z nás dlhodobo užíval časť, ktorá susedí s našim pozemkom, ale ani jeden z nás tam nemal podiel. Ale jedného dňa jeden zo susedov nás postavil pred hotovú vec a stal sa vlastníkom všetkých pozemkov, ktoré sme užívali.
Chcem sa teda spýtať, či nemal povinnosť nám oznámiť, že chce vyvlastniť dané pozemky a ponúknuť nám ako dlhodobým užívateľom nejaké prednostné právo. A či je ešte nejaká možnosť, stať sa majiteľom pozemku, ktorý sme 20 rokov užívali a, ktorý nám tak trochu chýba, a nemuseli sa každý deň pozerať na suseda, ktorý sa nám vysmieva do oči.
Za odpoveď Vám vopred ďakujem.
S pozdravom.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, ak ste nemali žiadne vlastnícke právo a pozemky ste užívali iba na základe ústnej dohody s ostatnými, resp. s vlastníkmi, nemali ste ani žiadne predkupné právo alebo prednostné právo na odkúpenie pozemkov. Predkupné právo na ostatné podiely by ste mali iba v prípade, že by ste boli zároveň vlastníkom nehnuteľnosti alebo ak by ste v písomnej dohode s vlastníkmi pozemku o užívaní tohto pozemku mali dohodnuté predkupné právo na svoju časť pozemku. Tieto skutočnosti však zrejme nebudú splnené. Ak sa vlastníci tohto pozemku rozhodli tento pozemok predať určitej osobe, bolo to ich slobodné právo a v tomto smere ich nie je možné žiadnym spôsobom obmedzovať alebo vyvodzovať akékoľvek sankcie voči nim za to, že to previedli inej osobe, než tím, ktorí pozemky reálne užívali. V súčasnosti je jediným spôsobom ako sa stať vlastníkom alebo užívateľom pozemku, buď kúpiť časť pozemku na základe kúpnej zmluvy s novým vlastníkom alebo s ním uzatvoriť dohodu o užívaní časti jeho pozemku, aby ste ho mohli naďalej obhospodarovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý večer, poprosím Vás, akým spôsobom musím oznámiť spoluvlastníkovi zámer predať spoluvlastnícky podiel tretej osobe, aby si mohol uplatniť predkupné právo? Je nutný návrh zmluvy, alebo stačí  meno, adresa a preddohodnutá suma. Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Podľa ust. § 605 Obč. zákonníka platí :

"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že spoluvlastníkovi je potrebné oznámiť, že chcete predať podiel na nehnuteľnosti, ponúknuť mu tento podiel a uviesť cenu; list teda ponuku na kúpu Vášho spoluvlastníckeho podielu pošlite doporučeným listom, teda nie je potrebné mu poslať návrh kúpnej zmluvy. Ak doba dvoch mesiacov márne uplynie, podiel na nehnuteľnosti môžete predať tretej osobe.

Problematike predkupného práva sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás tiež nápomocné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Som prekvapený. Polopate : Pošlem list, že to chcem predať podiel, napr za 100. 000, - spoluvlastník si musí do dvoch mesiacov uplatniť predkupné právo a zaplatiť uvedenú čiastku. Aký ma doklad?, ako si vie overiť, že nejde o podvod? Čo, keď si to predkupné právo neuplatní a naozaj sa to predá len za 50. 000, - Ma sa to ako dozvedieť, a čo potom ? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň, nastolili ste zaujímavú otázku :
Ako sa dozvie o skutočnej cene, za ktorú spoluvlastník predal nehnuteľnosť ?

Odpoveď dáva ust. § 68 zákona o katastri nehnuteľnosti :
"§ 68 Verejnosť katastrálneho operátu
(1) Každý má právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho pre svoju potrebu výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Pri nahliadaní do katastrálneho operátu sa rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor sprístupňuje len osobe, ktorej sa rodné číslo alebo iný identifikátor týka.
(2) Údaj o cene nehnuteľnosti sa poskytuje na požiadanie vlastníkovi. Údaj o cene nehnuteľnosti sa poskytuje na požiadanie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu, správcovi podľa osobitného predpisu,21a) znalcovi z odboru stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, znalcovi z odboru poľnohospodárstvo – odvetvie odhad poľnohospodárskej pôdy, znalcovi z odboru lesníctvo - odvetvie odhad hodnoty lesov a osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy.
(3) Verejnosť zbierky listín je obmedzená. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj osobe, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, PZ, notárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi podľa osobitného predpisu,21a) daňovému úradu, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom je úrad, Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu."

T.j. : Terajší spoluvlastník nehnuteľnosti by sa mohol obrátiť na katastrálny odbor a požiadať o údaj cene za predaj Vášho spoluvlastníckeho podielu.  

K otázke možného podvodu : Predpokladáme obozretnosť na strane spoluvlastníka, že na ponuku bude reagovať nielen zaslaním požadovanej sumy, ale zistí  skutočný stav a nie je vylúčené, aby ste uzatvorili zmluvu u budúcej zmluve alebo priamo kúpnu zmluvu.

Spoluvlastníkovi zostávajú v prípade porušenie predkupného práva v podstate 3 možnosti :
1./ Predkupné právo mu naďalej zostáva voči novému spoluvlastníkovi.
2./ Môže na súde napadnúť real. neplatnosť kúpnej zmluvy, ktorou by ste predali podiel tretej - cudzej osobe v 3 ročnej premlčacej dobe.
3./ Môže sa súdnou cestou domáhať, aby nový spoluvlastník mu predal svoj podiel a to za rovnakých podmienok, za ktorý on tento podiel nadobudol, teda podľa otázky za 50 000 €, rovnako v 3 ročnej premlčacej dobe.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Chcem kúpiť od môjho bratranca spoluvlastnícky podiel na pozemku (naši rodičia boli súrodenci). Je teda bratranec osobou navzájom blízkou a nemusí oslovovať ostatných spoluvlastníkov v zmysle predkupného práva ? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
 

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ust. § 116 Obč. zákonníka vymedzuje blízke osoby tak, že sú nimi príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Vo vašom prípade nie je podstatné to, že vaši rodičia boli súrodenci, ale podstatné je to, aký je vzťah medzi vami ako bratrancami. Vzťah bratranstva by sa mohol považovať za osoby sebe navzájom blízke za predpokladu, ak by ujmu, ktorú by utrpel niekto z vás, druhý bratranec by ju považoval ako vlastnú. Ide o to, aký blízky vzťah je medzi vami ako príslušníkmi určitej rodiny a teda v prípadnom súdnom konaní by ste to museli vedieť preukázať. Muselo by sa jednať o obojstranný blízky vzťah z hľadiska pociťovania ujmy, teda váš vzťah k bratrancovi a rovnaký vzťah by bol aj zo strany bratranca k vám. Nestačí teda len tvrdenie, že ste bratranci s poukázaním na uvedené ust. § 116 veta za bodkočiarkou z hľadiska pociťovania ujmy.

Len poznamenávame, že aj bez splnenia ponukovej povinnosti na výkon predkupného práva by bratranec mohol realizovať prevod podielu na vás, následne spoluvlastník, ktorému podiel neponúkol na predaj by mal v podstate tri možnosti :
1./ môže sa domáhať buď vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu na vás ako tretiu osobu;
2./  môže  sa voči nadobúdateľovi, teda vám ako novému spoluvlastníkovi, domáhať, aby ste mu predali spoluvlastnícky podiel  za rovnakých podmienok; 
3./ treťou možnosťou pre podiel. spoluvlastníka je, že si ponechá predkupné právo, ktoré začne pôsobiť až voči nadobúdateľovi spoluvl. podielu, teda voči vám.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň,

ide o darovaciu zmluvu a spoluvlastníctvo pozemkov. Viac krát ste už odpovedali na danú problematiku. Ak matka daruje spoluvlastnícky podiel dcére, ktorá je v zmysle úst. § 116 a 117 Obc. Zákonníka "osobou navzájom blízkou", nie "osobnou blízkou", to je len manžel a súrodenec, tak ostatní spoluvlastníci môžu napadnúť darovaciu zmluvu z dôvodu porušenia úst. § 140 Obc. Zákonníka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň,

podľa § 140 Občianskeho zákonníka Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Priamo zákon odkazuje na § 116 a 117 Občianskeho zákonníka. Uvádzate, že podiel chce matka darovať dcére. V tomto prípade ide jednoznačne o blízku osobu, nakoľko sa jedná o vzťah dcéra - matka, teda o vzťah priameho príbuzenstva. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Podľa môjho názoru sa nejedná o porušenie predkupného práva. Napadnúť žalobou to síce môžu, ale súd by ju zamietol a žalovaný by mohol žiadať aj náhradu trov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, predali sme pozemok a jeden spoluvlastník nás súdne napadol, že sme porušili predkupné právo.
Každého spoluvlastníka sme písomne informovali o predaji. Keďže vstanovenej lehote nik neodpovedal, svoju čiastku sme predali tretej osobe. Listy sme neposielali doporučune, čo žalobca využil, že ponuku nedostal. Doporučenú zásielku nepovažujem za dôkaz, lebo rozposlať prázdne doporučené zásielky, alebo z iným znením kvôli potvrdeniu nieje problém a žalobca by tiež asi ťažko obhájil, že ponuku nedostal. Stačia na obhajobu aj svedkovia, že žalobca nemal záujem o kúpu?

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2019)

Dobrý deň,

ak ste si svoju ponukovú povinnosť skutočne splnili a máte svedkov, ktorí dosvedčia, že ste ponuku zaslali aj jemu, hoci ako obyčajnú zásielku, potom mu súd nemôže vyhovieť, pretože Vy ste jeho predkupné právo neporušili. Síce môže viesť súdny spor a domáhať sa ochrany, no podľa môjho názoru, ak jeho tvrdenia vyvrátite, nebude úspešný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či je možné uplatniť predkupné právo v situácii keď: Jeden z dvoch majiteľov (50/50) pozemku (majiteľ A) predal svoju polovicu v čase, keď na LV ako druhý majiteľ figuroval mrtvý vlastník (B). Následne majiteľ A zomrel. U majiteľa B sa našiel pozostalý a žiada o dedičské konanie. Budú mať dediči po majiteľovi B možnosť uplatniť si predkupné právo v podobe napadnutie zmluvy, ktorú uzavrel majiteľ A ? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní Vašej otázky je treba vychádzať z ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ osoba A ako podielový spoluvlastník previedla svoj podiel na blízku osobu, nebola povinná svoj podiel ponúknuť na predaj osobe B.

Podľa ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka platí, že "blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

 

V otázke neuvádzate konkrétne dátumy kedy došlo k prevodu a na akú osobu, teda či sa jednalo o blízku osobu alebo o cudziu tretiu osobu, kedy došlo k úmrtiam a ku skončeniu dedičského konania; tieto údaje by pomohli pri zodpovedaní Vašej otázky.

Preto uvádzame nasledovné :

Pre posúdenie toho, či môžu dediči spoluvlastníka B napadnúť kúpnu zmluvu, ktorou previedol podiel spoluvlastník A na inú tretiu osobu, túto napadnúť nemôžu. 

Do úvahy teoreticky pripadá napadnutie relatívnej neplatnosti právneho úkonu prevodu spoluvl. podielu z dôvodu porušenia ust. § 140 Obč. zákonníka. Otázkou však je, kedy sa stali spoluvlastníkmi nehnuteľnosti po osobe B, ktorá osoba B  v čase prevodu spoluvlastníckeho podielu z osoby A na tretiu osobu, nežila. Duhopu možnosťou je domáhať sa prevodu vlastníctva od osoby, ktorá nadobudla podiel od osoby A, alebo vec nechať tak, a ppredkupné právo im zostáva aj naďalej.

Osobitnou možnosťou je dohodnúť sa na zrušení podiel. spoluvlastníctva jeho vyporiadaní.

Aby dedičia po osobe B mohli urobiť ohľadom pozemku nejaké právne kroky konanie o dedičstve musí prebehnúť.

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať ohľadom predkupného práva. Po smrti starej mamy zdedila moja mama a teta byt, ktorý je na katastri evidovaný ako rodinný dom, keďže ten byt je jedno podlažie a susedia druhé. V roku 1966 spísali už dnes všetci nebohí majitelia bytov predkupné právo, ktoré aj založili do katastra. Na LV ale toto ako ťarcha nikde nefiguruje je to iba ako titul nadobudnutia a nie je to ako vecné bremeno. Moja mama mi darovacou zmluvou darovala jej časť a chcem odkúpiť tu časť čo vlastní teta. Chcem sa opýtať, či mám na to právo, alebo sa musia susedia písomne oboznámiť, pretože oni majú predkupné právo? Problém je, že susedia záujem majú a ja sa bojím kúpy priamo od tety, aby to nemohli napadnúť. Dvaja rôzni právnici a rôzne názory, preto by som si rada vypočula aj Váš názor. Jeden hovorí priamo zmluva mama teta (sestry) tak je to priamy príbuzný a druhý názor, že keď sú všetci účastníci pôvodnej dohody po smrti, nie je to ako ťarcha na byt ani dom na LV a je to viac ako 20 -30 rokov staré, tak sa nemám obávať priamej kúpy od tety. Ja sa však obávam, pretože susedia sú naozaj zlí a verím, že by ma radi ťahali po súdoch. A ja chcem spávať v kľude a urobiť to presne ako mi káže zákon. No ako píšem 2 právnici a každý mi radi inak. Prosím o pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2018)

Dobrý deň, pokiaľ nadobúdate spoluvlastnícky podiel od blízkej osoby, tak vtedy ostatní spoluvlastníci predkupné právo nemajú. Blízkou osobou sa rozumejú pokrvní príbuzní ale môžu to byť za určitých okolností aj osoby, ktoré nemajú žiaden rodinný vzťah. Vo vašom prípade ide o vašu tetu. 

Zákon hovorí, že za blízku osobu sa považuje aj osoba, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. V prípade, ak by sa stalo, že by túto kúpu chceli napadnúť ostatní spoluvlastníci, tak na súde bude stačiť vypočuť aspoň 2 osoby, ktoré to potvrdia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ponúka predkupného práva spoluvlastníkovi pozemku, ktorého podiel chcem predať, môže byt aj e-mailom, resp., či e-mailová ponúka sa považuje za písomnú formu ponuky ako ukladá zákon, prípadne, či je k tomu nejaká judikatúra. Ďakujem s pozdravom.

 

Odpoveď: Predkupné právo spoluvlastníkov -nehnuteľnosť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň, aj e-mailová ponuka je považovaná za písomnú ale nemáte istotu, že sa protistrana s e-mailom mala možnosť oboznámiť. Keď to protistrana poprie, tak len veľmi ťažko preukážete, že mu to bolo, doručené.

Preto odporúčame vždy uplatniť predkupné právo poštou, doporučeným listom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk