Máte
otázku?

Predaj cez internet


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Predaj cez internet

Dobrý deň. Mal som inzerát na bazosi ohľadom grafickej karty. Predal som ju bez toho, aby ju kupujúci videl (poslal som ju na dobierku). Doma som s ňou nemal žiadny problém. Kupujúci mi potom vypisoval, že mu grafická karta nefunguje, a že chce spať peniaze. Vyhráža sa mi políciou. Chcem sa teda opýtať ako na tom som. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Predaj cez internet

Dobrý deň. 

Zaslaním tovaru kupujúcemu a prevzatím tovaru od predávajúceho ste uzatvorili ústnu kúpnu zmluvu, ktorá sa spravuje ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

"Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu." (§ 588 Občianskeho zákonníka)

"Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak." (§ 594 Občianskeho zákonníka)

Zodpovednosť za vady tovaru

V zmysle § 596 Občianskeho zákonníka "Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

Nie je rozhodujúce, či ide o vady faktické (t.j. napr. vady funkčnosti, akosti a pod.), alebo o vady právne (t.j. vady, ktoré bránia predávajúcemu disponovať vecou, prípadne dispozíciu obmedzujú - napr. obmedzenie prevodu vlastníctva a pod.). 

Vašou jedinou povinnosťou pri predaji grafickej karty bolo upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých ste vedeli. Ak grafická karta nemala podľa Vás vady, tak nemáte zodpovednosť za vady, ktoré sa prejavia po predaji tejto grafickej karty. 

"Scudziteľ nezodpovedá za vady ani vtedy, keď sa vec prenecháva tak ako stojí a leží, ibaže nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil." (§ 501 Občianskeho zákonníka). O vadu veci ide aj vtedy, ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že vec má určité vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.

Nároky z vád tovaru

Nároky z vád tovaru upravuje Občiansky zákonník v § 597, ktorý znie:

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, kupujúci má právo
- žiadať zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady (§ 597 ods. 1),
- odstúpiť od zmluvy, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou,
- na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady,
- na náhradu škody podľa všeobecných ustanovení (§ 600 v spojení s § 420 a nasl.).
 
Ak predávajúci ubezpečil kupujúceho, že vec má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé, kupujúci má právo
- odstúpiť od zmluvy, aj keď vec je inak upotrebiteľná (§ 597 ods. 2),
- ak neodstúpi od zmluvy, na zľavu z dojednanej kúpnej ceny zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady,
- na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (§ 598),
- na náhradu škody podľa všeobecných ustanovení (§ 600 v spojení s § 420 a nasl.).

Uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady tovaru

"(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.
(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1. " (§599 Občianskeho zákonníka)

Na to, aby sa mohol kupujúci súdnou cestou uplatňovať nároky z vád tovaru, musí vady u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia veci. 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je jednostranný právny úkon, ktorým sa zmluva zrušuje. Účinky prejavu kupujúceho, ktorým jednostranne zmluvu zrušuje, nastanú okamihom, keď jeho prejav došiel predávajúcemu.

V zmysle § 48 Občianskeho zákonníka "od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."

Kupujúceho prejav ako jednostranný právny úkon musí pritom spĺňať podmienky uvedené v ustanovení § 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

"Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť."

Trestný čin podvodu

Trestný zákon v § 221 upravuje trestný čin podvodu takto:

"Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

V prípade, že by na Vás kupujúci podal na polícií trestné oznámenie, orgány činné v trestnom konaní Vám budú musieť dokázať, že ste už pri predaji mali v úmysle kupujúceho poškodiť tým, že ste mu predali nefunkčnú grafickú kartu. Ak Vám to nepreukážu, tak trestné oznámenie odmietnu. 

Ešte poukazujem na to, že konanie je trestným činom až vtedy, keď výška škody presiahne sumu 266 EUR.

 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Predaj cez internet (Občianske právo)

Keď si hromadne nakupim nejaký predmet z činy a následne ho predám na nejakom inom obchode drahšie. Dá sa to? Bez nejakých problémov?

Odpoveď: Predaj cez internet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

vylúčené, ani zakázané takéto konanie nie je, avšak treba mať na pamäti, že predávať takto tovar za účelom dosiahnutia zisku je podnikaním a to je možné realizovať len s príslušným oprávnením o živnostenskom oprávnení. Inak by ste sa mohli dopustiť neoprávneného podnikania, čo je trestný čin.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj cez internet (Občianske právo)

Dobrý deň, predávajúci má pri výrobku nesprávne uvedenú, samozrejme nízku, cenu. Potvrdenie objednávky mi prišlo na túto cenu, ale predávajúci mi na druhý deň napísal, že cena bola uvedená nesprávne. Je povinný mi výrobok predať za cenu, ktorú mám uvedenú v potvrdení objednávky? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Predaj cez internet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň. Vychádzajúc z informácií v zadanej otázke som toho názoru, že predávajúci je povinný predať Vám výrobok za cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Zmluva v zásade predstavuje dva obsahovo zhodné jednostranné adresované právne úkony - tzv. ofertu a akceptáciu, ktoré spolu tvoria dvojstranný právny úkon. Mám za to, že potvrdením objednávky zo strany predávajúceho došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, pričom ste mali jasne dohodnutú a vzájomne odsúhlasenú kúpnu cenu a aj predmet kúpy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Predaj cez internet (Občianske právo)

Dobrý deň. Som dôchodca a doma výrábam fujary a píšťalky . Uskutočňujem predaj týchto výrobkov cez internet aj do zahraničia. Aké predpisy sa vsťahujú na vykonávanú činnosť týkajúcich sa platenia daní , od akeho vysokého príjmu za rok sa nemusím nikde evidovať , nejedná sa o sériovú výrobu ide o kusovú výrobu, každý výrobok je jedinečný a aké predpisy platia pri predaji na Slovensku. Je predaj týchto výrobkov nejak obmedzený Ďakujem

Odpoveď: Predaj cez internet

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2016)

Dobrý deň. Fujary a píšťalky sa považujú za hudobné nástroje. Pokiaľ tieto fujary vyrábate a následne predávate v zmysle živnostenského zákona je táto činnosť považovaná za živnosť a musíte mať živnostenské oprávnenie nielen na ich výrobu ale aj na ich predaj. Jedná sa o voľné živnosti a o ich vybavenie je potrebné požiadať živnostenský úrad. Pokiaľ živnosti ohlásite a živnostenský úrad Vám vydá rozhodnutie a pridelí Vám IČO automaticky sa považujete za podnikateľa a vzťahujú sa na Vás aj daňové zákony najmä zákon o dani z príjmov. Ste povinný sa dokonca registrovať na daňovom úrade a požiadať o DIČ. Z príjmu, ktorý dosiahnete budete musieť platiť nielen daň na základe daňového priznania, ale aj sociálne a zdravotné odvody. Po získaní živnostenského oprávnenia ste povinný sa registrovať aj v Sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni. Daň a odvody budete však platiť až v roku, ktorý nasleduje po roku v ktorom ste podnikali a to na základe výsledkov podaného daňového priznania. Odporúčam Vám informovať sa na presnejšie podmienky priamo na živnostenskom úrade v mieste Vášho trvalého bydliska poskytnú Vám všetky potrebné informácie a pomôžu Vám zároveň získať živnostenské oprávnenie. Neoprávnené podnikanie, t.j. podnikanie bez oprávnenia je trestný čin.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj cez internet" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku