POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Podnikanie bez živnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Žilina

Otázka: Podnikanie bez živnosti

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je to s podnikaním bez živnosti. Aké povinnosti má človek, ktorý predáva svoje ručne robené výrobky, konkrétne zápisníky z kože a papiera, na sprostredkovateľskom portáli? Daný človek nemá žiadnu živnosť, je študent a jeho hrubý príjem z predaja je do 1000 eur ročne. Má vôbec nejaké povinnosti? Hrozí mu niečo? Je podnikanie bez živnosti v poriadku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Dobrý deň,

podnikanie bez živnosti môže spôsobiť uvedenej osobe problémy. Podniká sa nielen na základe živnosti ale napríklad aj napríklad na základe osobitného zákona (napríklad autorský zákon). Autor je povinný sa sa registrovať na daňovom úrade a na Štatistickom úrade mu bude pridelené IČO.

Keď podnikajúca osoba nemá živnosť a postupuje podľ autorského zákona (ide o podnikanie bez živnosti), ale aj tak je to podnikanie, s ktorým sú spojené povinnosti. Podnikať bez živnosti je možné aj na základe iných osobitných zákonov (zubári, advokáti...atď). Týmto osobám živnostenský úrad nevydáva živnostenský list, pretože podnikajú na základe osobitného predpisu.

Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka:

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podľa § 2 Živnostenského zákona:

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Zo stručného opisu činnosti, ktorú prevádzkuje daná osoba vyplýva, že sú pravdepodobne naplnené všetky podmienky na podnikanie, resp. živnosť, prípadne môže isť o činnosť podľa autorského zákona. Je to však potrebné preskúmať individuálne. Splnené musia byť všetky vyššie uvedené podmienky, inak by nešlo o podnikanie. Občasný predaj výrobkov ešte nemusí byť považovaný za podnikanie a preto nejde o "podnikanie bez živnosti".

Nakoľko daná osoba nemá živnostenské oprávnenie a činnosť, ktorú prevádzkuje by zrejme spadala do predmetu tzv. voľnej živnosti, hrozí jej nasledujúca sankcia za neoprávnené podnikanie:

Podľa § 63 Živnostenského zákona:

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 1659 eur.

Pritom pre ukladanie pokút platí:

Podľa § 66 ods. 1 Živnostenského zákona:

Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 môže živnostenský úrad v sídle kraja začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

V horšom prípade by do úvhy prichádzal aj vznik trestnoprávnej zodpovednosti za trestný čin podľa §251 Trestného zákona - Neoprávnené podnikanie:

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. (malým rozsahosm sa rozumie suma 266,- €)

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, 
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu, 
c) a získa ním väčší prospech, alebo (väčším rozsahom sa rozumie suma 2660,- €)
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Daná osoba by preto mala postupovať v súlade so Živnostenským zákonom alebo autorským zákonom a splniť si všetky povinnosti, ktoré tento zákon ukladá, najmä ohlásiť živnosť podľa § 45 a nasl. Živnostenského zákona, alebo podľa autorského zákona sa prihlásiť na daňový úrad a požiadať štatistický úrad o pridelenie IČO-a a vyhnúť sa tak všetkým prípadným sankciám.

 

Podnikanie bez živnosti je spojené so sankciami.

 

Tu si môžete prečítať tiež zaujímavý článok. Podnikanie bez živnosti (sankcie)

Trápi vás "Podnikanie bez živnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, koncom rodičovskej dovolenky 19. marca som zistila, že nemám kam nastúpiť do práce, pretože zamestnávateľ už neexistuje. Podľa registra organizácií daná inštitúcia zanikla 30. novembra 2023. Zamestnávateľ si nesplnil žiadne z povinností, neukončil agendu a neposlal potrebné dokumenty, čo mi znemožňuje evidovať sa na úrade práce. Nedochádza k žiadnej komunikácii so sociálnou poisťovňou ani daňovým úradom (posledná evidencia daňového priznania bola v roku 2019). Radili mi, aby som sa obrátila na finančnú správu a napísala im o svojej situácii. Inšpektorát práce mi nemôže poskytnúť ďalšiu radu a zo strany sociálnej poisťovne mi odporučili napísať zamestnávateľovi list so žiadosťou o ukončenie pracovného pomeru s okamžitou platnosťou. Avšak mám nárok na 48 dní dovolenky a domnievam sa, že mám nárok aj na odstupné. Ako by som sa mohla dopracovať k riešeniu tejto situácie? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 17.03.2024)

Dobrý deň,
ak Váš zamestnávateľ zanikol, mali by ste nárok na odstupné podľa počtu odpracovaných rokov u tohto zamestnávateľa podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce. Aj dovolenka by Vám mala byť preplatená. 

Skúste sa opýtať Vašich kolegov alebo kolegýň, ktoré boli v čase zániku zamestnávateľa pri tom, ako boli ich pracovné pomery ukončené a na koho sa obrátiť. Dátum zániku je čerstvý a preto sa určite bude dať dopracovať k nejakej osobe, ktorá bude mať tieto veci na starosti poprípade na účtovníčku či mzdárku, ktorá tam pôsobila.  

Po ukončení Vašej rodičovskej dovolenky, napíšte oficiálnu žiadosť na skončenie pracovného pomeru a vysporiadanie Vašich nárokov vyplývajúcich z Vášho pracovného pomeru. Žiadosť pošlite priamo na konateľa spoločnosti, alebo riaditeľa, ktorý tam pôsobil. 

Je dosť možné, že Váš zamestnávateľ má určitého právneho nástupcu, kde všetci zamestnanci prešli a pracujú tam. 

Podľa § 27 Zákonníka práce, "Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce,"Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume 

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo sa stane so spoločnosťou s ručením obmedzeným v prípade, že jej jediný spoločník (ktorý nie je zároveň konateľom) zomrie a dedičia sa vzdajú dedičstva, takže majetok prechádza na štát. Môže byť štát jediným spoločníkom firmy? A čo to znamená pre konateľa spoločnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 29.12.2023)

Dobrý deň,

spoločnosť s ručením obmedzeným je upravená v § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "Obchodný zákonník").

Z ustanovení Obchodného zákonníka vyplýva, že spoločníkom môže byť len fyzická osoba alebo právnická osoba. Konkrétne ide o ustanovenia, kde sú vymenované povinné náležitosti spoločenskej zmluvy v § 110 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka (citované nižšie). Štát síce môže byť dedičom ale nemôže byť spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzením.  

Ak sa dedičia vzdajú majetku po poručiteľovi, a nebude mať kto zdediť jeho obchodný podiel, teda vlastne celú spoločnosť, tak potom konateľ môže podať návrh na zrušenie spoločnosti podľa § 152 Obchodného zákonníka súdu. Funkcia konateľa zanikne spolu so zrušením spoločnosti. 

Upozorňujeme na vzdanie sa majetku po poručiteľovi, nakoľko podľa zákona ide vlastne o odmietnutie dedičstva, ktoré je možné len ako celok. Nie je možné odmietnuť len časť dedičstva. Ohľadom odmietnutia citujeme nižšie príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

Podľa § 110 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka, "Spoločenská zmluva musí obsahovať: určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby."

Podľa § 152 Obchodného zákonníka, "Spoločníci, a ak to ustanovuje spoločenská zmluva alebo stanovy, aj konatelia sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone, v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, prípadne v stanovách."

Podľa § 463 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje." 

Podľa § 464  Občianskeho zákonníka, "Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť." 

Podľa § 465 Občianskeho zákonníka, "Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť." 

Podľa § 466 Občianskeho zákonníka, "K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva." 

Podľa § 467 Občianskeho zákonníka, "Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."


Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, v roku 2020 som nadobudol kúpnou zmluvou čiastočný podiel na pozemku od sestry, konkrétne 1/8, čím som sa stal výlučným vlastníkom. Zvyšných 7/8 som nadobudol dedením v roku 2013. Teraz chcem pozemok darovať synovi. Rád by som sa informoval, či mi v tejto súvislosti vzniká nejaká daňová povinnosť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 06.08.2023)

Dobrý deň, ak chcete váš pozemok darovať vášmu synovi na základe darovacej zmluvy, nevzniká vám žiadna daňová povinnosť, lebo daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Nezabudnite po zavkladovaní darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.


Trápi vás "Podnikanie bez živnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som kúpiť nehnutelnosť v centre mesta s účelom podnikania. Pozemok pod samotnou nehnutelnosťou však vlastní mesto. Mal by som záujem tento pozemok odkúpiť. Ako by som mal postupovať v prípade, ak by mi ho mesto nechcelo predať? Ktoré obmedzenia by na mňa vznikli, ak by som kúpil danú nehnutelnosť, ale pozemok by ostal vo vlastníctve mesta? Ďakujem.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 23.02.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 120 ods. 2 Obč. zákonníka platí, že stavby nie sú súčasťou pozemku a preto môže byť stavba vo vlastníctve inej osoby a pozemok rovnako vo vlastníctve inej osoby, či už právnickej alebo fyzickej.

Nepoznáme konkrétne okolnosti prípadu, preto odporúčam vo veci kontaktovať vlastníka pozemku a zistiť, či by bol ochotný Vám pozemok predať. Ak by sa tak  nestalo, potom vlastník pozemku ak budete vlastníkom stavby na ňom postavenej bude Vás môže žiadať platiť nájomné na základe nájomnej zmluvy. Túto informáciu o nájme Vám má dať aj terajší vlastník stavby.

Na spísanie kúpnych zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by som mohol začať prevádzkovať servis elektroniky prostredníctvom Facebooku a Instagramu. Potrebujem na to nejaké špeciálne dokumenty alebo živnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvádzanom prípade by podľa môjho názoru mohlo ísť o voľnú živnosť, konkrétne opravu počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť. Pred tým ako začnete podnikať týmto spôsobom je nutné živnosť najprv ohlásiť v zmysle živnostenského zákona. 

Náležitosti ohlásenia živnosti upravuje § 45: 

(1) Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.
(2) Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie
 
a) meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 
b) obchodné meno,
 
c) predmet podnikania,
 
d) identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
 
e) miesto podnikania,
 
f) adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 
g) dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
 
h) deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
 
Ak chcete podnikať ako právnická osoba, tak náležitosti ohlásenia živnosti nájdete v rovnakom ustanovení. V tom prípade je tiež potrebné vyhotoviť návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. 
 
Všetky tieto úkony sa robia elektronicky a cez portál slovensko.sk - Nájsť službu - UPVS (slovensko.sk)
 
Na uvedenom linku nájdete zoznam živnostenských úradov, kde vyberiete ten v ktorého obvode máte bydlisko a vyplníte príslušné údaje. 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, Musím mať živnosť, ak precvičujem (učím) jogu? A ak učím tanec, je tiež potrebné mať živnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 02.08.2021)

Dobrý deň,

ak precvičujete jogu, alebo učíte tanec, pričom túto činnosť vykonávate ako sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, bude potrebné túto činnosť ohlásiť na živnostenskom úrade, a to ako viazanú živnosť, pretože okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej inak. Zoznam viazaných živností nájdete v prílohe č. 2 k živnostenskému zákona.  Okrem ohlásenia živnosti na živnostenskom úrade sa registrujte aj na daňovom úrade. Následne sa Vám pridelí IČO a DIČ. Ak by ste si tieto povinnosti nesplnili, dopustili by ste sa neoprávneného podnikania.


Trápi vás "Podnikanie bez živnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň,
moja mama získala byt po rozvode s mojim otcom. Hneď po rozvode sa však po dvoch rokoch vydala za iného muža. Ako sa bude riešiť vlastníctvo majetku v prípade, že sa jej niečo stane a nemá vyhotovenú žiadnu darovaciu zmluvu? Ďakujem, G.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že v rámci vyporiadania BSM po rozvode prvého manželstva Vaša mama sa stala výlučnou vlastníčkou bytu. Aj keď sa mama následne opätovne vydala, predmetný byt nepatrí do nového BSM, ktoré vzniklo uzatvorením druhého manželstva. Nie je pritom podstatné, kedy bolo prvé zaniknuté BSM rozvodom vyporiadané, teda mohlo byť vyporiadané aj po uzatvorení druhého manželstva a druhý manžel nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Mama môže s nehnuteľnosťou voľne disponovať, nepotrebuje na jej predaj alebo darovanie súhlas svojho súčasného manžela. Mama Vám ako svojmu synovi byt darovať.  Súhlas manžela nepotrebuje.

Ak by došlo k úmrtiu matky, byt bude predmetom dedenia, ak ho medzitým nepredá alebo nedaruje. Ak by bola Vaša mama vlastníkom bytu v čase úmrtia, byt nadobudne jej terajší manžel a Vy ako syn /predpokladáme, že má jedného syna/ rovnakým dielom, ak  sa v dedičskom konaní nedohodnete inak. Mama môže spísať aj závet a to tak, že určí jediného závetného dediča a to Vás ako syna.

 


Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o predaji handmade výrobkov cez internet. Som študentka a vyrábam vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré zaujímajú mnohých ľudí. Rada by som sa dozvedela, akým spôsobom postupovať pri ich predaji online a čo potrebujem na to, aby som mohla vystaviť napríklad faktúru alebo iný doklad o kúpe výrobku. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,

 

ak už budete danú činnosť vykonávať ako sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, bude na mieste vybaviť si k tomu ohlásenie voľnej živnosti (predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi), ktorá Vás bude oprávňovať na takúto činnosť. Pridelí sa Vám IČO a DIČ a následne budete môcť predávaný tovar zákazníkom aj riadne fakturovať. Tiež môžete predávať handmade výrobky aj podľa autorského zákona ale tiež sa musíte prihlásiť na daňový úrad.


Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať o nasledujúcu vec. Ak cez internetový inzerát nakúpim niečo lacné a použité a potom to predám výkupnej firme za finančnú hotovosť, môžem mať zo situácie problémy, ak tento postup opakujem niekoľkokrát do roka? Napríklad, môžem mať problémy s tým, že neplatím dane, alebo že podnikám bez oprávnenia? Považuje sa to za podnikanie, ak vyhľadávam lacné veci na bazári, ktoré potom predávam firme, ktorá ich vykupuje drahšie?

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 18.04.2021)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že sa zaoberáte činnosťou tou, že hľadáte na internete určité veci, ktoré následne predávate konkrétnej firme so ziskom a to veľakrát ročne. Predpokladáme, že s uvedenou firmou máte aj nejakú dohodu.

V uvedenom prípade treba vychádzať z ust. § 2 Obchodného zákonníka, ktoré podnikanie charakterizuje tak, že sa ním "rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu."

Podľa odst. 2 cit. § 2 Obchod. zákonníka platí :

(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 
Záver
Pokiaľ činnosť uvedenú v otázke vykonávate sústavne so ziskom a vyslovene pre uvedenú spoločnosť /firmu/, potom sme názoru, že ide o sprostredkovanie predaja určitých vecí  a teda o vykonávanie voľnej živnosť podľa ust. zákona o živnostenskom podnikaní. /sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby/. zoznam voľných živností nájdete na stránke Min. vnútra SR.

Trápi vás "Podnikanie bez živnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či existuje možnosť bojovať proti osobám, ktoré podnikajú nelegálne, napríklad na portáli Facebook, kde predávajú svoje výrobky bez živnosti a operujú len v online sfére bez fyzickej predajne. Je možné podať sťažnosť aj na takéto osoby, ktoré nás, poctivých podnikateľov s riadnou živnosťou a odvodmi, okrádajú o zákazníkov? Dnes je toto fenomén veľmi rozšírený a nefér. Vopred ďakujem za informácie.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, uvedená problematika je všeobecne známa. 
Poukazujeme na ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., ktorý upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý  zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území SR alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území SR.
Ust. § 2 cit. zákona uvádza, že predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,

Podľa citovaného zákona (§ 24) za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi pokutu až 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.

Treba uviesť, že povinnosti predávajúceho podľa tohto zákona sa vzťahujú  aj na osoby, ktoré prevádzkujú činnosti predávajúceho bez oprávnenia na podnikanie.

Pre predaj výrobkov na diaľku /cez internet/ platia tiež ust. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý predávajúcim ukladá množstvo povinností už pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, z ktorých citujeme : 

"Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,".
Atď., celkovo cez 22 povinností. 

Nedodržanie podmienok citovaného zákona je sankcionované pokutou až do 33 000 €,  za zákonom stanovených podmienok aj dvojnásdobok.
Platí tu tiež ochrana spotrebiteľa (§ 16), kde je ustanovené, že "povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie."

Možnosti riešenie podnikania bez oprávnenia : Nahlásenie na Slovenskú obchodnú inšpekciu, príslušný správca dane resp. Finančné riaditeľstvo SR /podnety, sťažnosti/. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podnikanie bez živnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.