Podnikanie bez živnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podnikanie bez živnosti

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je to s podnikaním bez živnosti, aké povinnosti má človek, ktorý predáva svoje ručne robené výrobky (zápisníky - sú z kože a z papiera) na sprostredkovateľskom portáli. Daný človek nemá žiadnu živnosť, je študent a jeho hrubý príjem z predaja je do 1000 eur/ročne. Má vôbec nejaké povinnosti voči niečomu? Hrozí mu niečo? Je podnikanie bez živnosti v poriadku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Dobrý deň,

podnikanie bez živnosti môže spôsobiť uvedenej osobe problémy. Podniká sa nielen na základe živnosti ale napríklad aj napríklad na základe osobitného zákona (napríklad autorský zákon). Autor je povinný sa sa registrovať na daňovom úrade a na Štatistickom úrade mu bude pridelené IČO.

Keď podnikajúca osoba nemá živnosť a postupuje podľ autorského zákona (ide o podnikanie bez živnosti), ale aj tak je to podnikanie, s ktorým sú spojené povinnosti. Podnikať bez živnosti je možné aj na základe iných osobitných zákonov (zubári, advokáti...atď). Týmto osobám živnostenský úrad nevydáva živnostenský list, pretože podnikajú na základe osobitného predpisu.

Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka:

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podľa § 2 Živnostenského zákona:

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Zo stručného opisu činnosti, ktorú prevádzkuje daná osoba vyplýva, že sú pravdepodobne naplnené všetky podmienky na podnikanie, resp. živnosť, prípadne môže isť o činnosť podľa autorského zákona. Je to však potrebné preskúmať individuálne. Splnené musia byť všetky vyššie uvedené podmienky, inak by nešlo o podnikanie. Občasný predaj výrobkov ešte nemusí byť považovaný za podnikanie a preto nejde o "podnikanie bez živnosti".

Nakoľko daná osoba nemá živnostenské oprávnenie a činnosť, ktorú prevádzkuje by zrejme spadala do predmetu tzv. voľnej živnosti, hrozí jej nasledujúca sankcia za neoprávnené podnikanie:

Podľa § 63 Živnostenského zákona:

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 1659 eur.

Pritom pre ukladanie pokút platí:

Podľa § 66 ods. 1 Živnostenského zákona:

Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 môže živnostenský úrad v sídle kraja začať len do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní fyzickej osoby a právnickej osoby dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od času, keď k porušeniu došlo; ak ide o pokračujúce neoprávnené podnikanie, najneskôr do piatich rokov od času, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

V horšom prípade by do úvhy prichádzal aj vznik trestnoprávnej zodpovednosti za trestný čin podľa §251 Trestného zákona - Neoprávnené podnikanie:

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. (malým rozsahosm sa rozumie suma 266,- €)

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, 
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu, 
c) a získa ním väčší prospech, alebo (väčším rozsahom sa rozumie suma 2660,- €)
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Daná osoba by preto mala postupovať v súlade so Živnostenským zákonom alebo autorským zákonom a splniť si všetky povinnosti, ktoré tento zákon ukladá, najmä ohlásiť živnosť podľa § 45 a nasl. Živnostenského zákona, alebo podľa autorského zákona sa prihlásiť na daňový úrad a požiadať štatistický úrad o pridelenie IČO-a a vyhnúť sa tak všetkým prípadným sankciám.

 

Podnikanie bez živnosti je spojené so sankciami.

 

Tu si môžete prečítať tiež zaujímavý článok. Podnikanie bez živnosti (sankcie)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, rada by som sa informovala, či je možné nejako bojovať proti osobám podnikajúcim na čierno napr na FB portáli, a teda predávajú svoje výrobky bez živnosti ale len v online sfére (nemajú kamennú predajňu). Je možné aj na takéto osoby podať sťažnosť, najmä ak okrádajú o zákazníkov nás poctivcov, ktorí podnikáme riadne so živnosťou, platíme si odvody atď? V dnešnej dobe je to veľmi rozmohnuté, viem, ale je to veľmi nefér. Vopred ďakujem za info.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, uvedená problematika je všeobecne známa. 
Poukazujeme na ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., ktorý upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý  zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území SR alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území SR.
Ust. § 2 cit. zákona uvádza, že predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,

Podľa citovaného zákona (§ 24) za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi pokutu až 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.

Treba uviesť, že povinnosti predávajúceho podľa tohto zákona sa vzťahujú  aj na osoby, ktoré prevádzkujú činnosti predávajúceho bez oprávnenia na podnikanie.

Pre predaj výrobkov na diaľku /cez internet/ platia tiež ust. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorý predávajúcim ukladá množstvo povinností už pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, z ktorých citujeme : 

"Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,".
Atď., celkovo cez 22 povinností. 

Nedodržanie podmienok citovaného zákona je sankcionované pokutou až do 33 000 €,  za zákonom stanovených podmienok aj dvojnásdobok.
Platí tu tiež ochrana spotrebiteľa (§ 16), kde je ustanovené, že "povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie."

Možnosti riešenie podnikania bez oprávnenia : Nahlásenie na Slovenskú obchodnú inšpekciu, príslušný správca dane resp. Finančné riaditeľstvo SR /podnety, sťažnosti/. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, mala by som pár otázok, ktoré si neviem sama zodpovedať. 1. - je možné, že na jednu adresu sú zapísané 2 firmy? 2. - je protizákonné nemať zapísanú firmu do OR? 3. - musí byt firma napísaná na majiteľa podniku, alebo to môže byt aj niekto iný? 4. - berie sa ako daňový podvod, keď v podniku nie je možná platba kartou, aby štát nevedel koľko máte prínos a nemohol Vám to odrátať? Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, predkladáme Vám  nasledovnú odpoveď  :

1./ Zápis viacerých podnikateľských subjektov na jednej adrese : Áno.

2./ Je protizákonné nemať firmu zapísanú do OR : 

Podľa § 27 Obchodného zákonníka platí :
" (1) Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov (ďalej len „zapísané údaje“), ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín (ďalej len „zbierka listín“). 
(2) Do obchodného registra sa zapisujú 
a) obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, 
b) odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon, 
c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon."

3./ K tretej otázke uvádzame, že Obchodný zákonník a zákon o obchodnom registri stanovuje, ktoré osoby sa do obchodného registra zapisujú, vrátene povinného predloženia príslušných dokladov.

4./ Platba platobnou kartou v obchode je možnosťou, ktorú dáva predávajúci, zriadenie takejto formy platby v obchode nie je pre predávajúceho jeho zákonnou povinnosťou.
Zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje platby v hotovosti medzi právnickými osobami ak sa jedná  o platbu nad 15 000 €.
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice stanovuje prípady povinného vedenia ERP.

Používanie  ERP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Bližšie informácie o používaní ERP/VRPnájdete na stránke www.financnasprava.sk.

Platí však súčasne podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, že predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi, teda Vám ako kupujúcemu, doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené 
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, 
b) adresa prevádzkarne, 
c) dátum predaja, 
d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, 
e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás pekne, ak obec poskytuje svoje nebytové priestory (robotníkom) na prenocovanie, avšak žiadnu zmluvu ani živnosť nemá, jedna sa aj tak o podnikanie? Je jej povinnosťou buď zriadiť si živnosť a na jej základe poskytovať služby spojené s ubytovaním alebo na základe zmluvy o prenájme poskytnúť tieto priestory. Oba spôsoby by teda podliehali zdaneniu ? Ďakujem.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak obec poskytuje svoje priestory robotníkom na prenocovanie a nemá s nimi uzatvorenú žiadnu zmluvu, avšak od robotníkov nevyberá žiadny poplatok za toto prenocovanie, nepotrebuje mať živnosť. 

Otázkou je, či sa jedná o efektívne využívanie priestorov z hľadiska ust. zákona o majetku obcí. Podľa cit. zákona platí, že orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ  by obec mala s robotníkmi uzatvorenú zmluvu o nájme predmetných priestorov, a neposkytovala by s nájmom žiadne služby /napr. upratovacie služby, výmena post. bielizne, raňajky a podobne/ potom nemusí mať živnosť.
Ak by teda obec poskytovala s nájmom priestorov aj služby aké sa poskytujú napr. v hoteloch, potom by musela mať živnostenské oprávnenie podľa ust. živnostenského zákona; tu platí ust. § 4 nasledovne :
"Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom."

Príjmy z prenájmu sú predmetom dane.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, aktuálne som študent a občas robím ako programátor, čiže vytváram niečo "nejakú službu alebo dielo". Môj príjem presiahne 500e ročne. Chcem sa spýtať môžem si takto privyrabať bez živnosti? Viete mi poradiť? Aké mám možnosti, ak ide o príležitostnú prácu zatiaľ (dajme tomu na dva, tri mesiace dokopy). Ďakujem.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2018)

Dobrý deň, to, čo vykonávate je podnikanie. Spĺňa to všetky podmienky. Mali by ste mať preto živnosť. Platí však, že kde niet žalobcu, tam niet sudcu. Existuje veľké množstvo ľudí, ktorí robia to isté, čo vy a niekedy celý život bez živnosti. 

Dokedy na nič nepríde finančná správa alebo polícia, dovtedy vykonávajú prácu týmto spôsobom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň pán doktor. Už nás viac rokov trápi problematika v našej obci. Môj manžel slušne podniká v našej obci, prevádzkuje obchodík s potravinami od roku 2000. Dane, odvody a všetky ostatné platby má vždy načas uhradené. Už niekoľko rokov sme však postrehli, že ďalší občan v našej obci "prevádzkuje" nelegálnu predajňu potravín (len vo svojej garáži, hlavne alkoholické nápoje, tabakový tovar, ale aj potraviny rôzneho druhu). Touto svojou činnosťou nám, aj iným slušným podnikateľom v našej obci tento občan robí značnú škodu, pretože nikde nie je registrovaný, peniaze zarába nelegálne, dane, DPH ani žiadne odvody neplatí. Som z toho zhrozená. Prosím Vás o pomoc alebo radu, pretože neviem na koho sa máme obrátiť. Ďakujem pekne. Zora Csanková

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň. V prípade, ak uvedená osoba vykonáva túto činnosť sústavne, vo vlastnom mene a za účelom dosiahnutia zisku, ide o podnikanie v zmysle živnostenského zákona a plynú jej viaceré povinnosti. Nielen registrácia na živnostenskom úrade, ale aj na daňovom úrade. Neoprávnené podnikanie upravuje aj Trestný zákon a podnikanie bez živnostenského oprávnenia sa za určitých okolností môže považovať za trestný čin. Podmienky predaja alkoholu a tabakových výrobkov sú tiež upravené a úradmi kontrolované. Máte právo podať sťažnosť, prípadne žiadosť (podnet) na prešetrenie uvedeného subjektu na živnostenský úrad, taktiež na daňový úrad, ako aj obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, Som zamestnaný a chcem prenajímať chaty , tak sa chcem opýtať či si musím založiť živnosť alebo stačí len nejaké povolenie.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2016)

Dobrý deň, so svojím majetkom môžete voľne nakladať podľa svojej slobodnej vôle. Ak uzavriete s nájomcom nájomnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka nie je potrebné mať na túto činnosť živnosť. Dôležité však je, že ide o Váš príjem v zmysle zákona o dani z príjmov. Z toho dôvodu budete musieť z tohto príjmu platiť dane. Ohľadom platenia daní z príjmu fyzických osôb pri prenájme nehnuteľností si Vás dovoľujem odkázať na daňových poradcov. Pre samotné prenajímanie nehnuteľnosti však nie je potrebné mať živnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Vážený pán doktor, taxikár si pod nátlakom vypýtal sumu 50 EUR za odvoz 10 km v Bratislave (neplnoletej osobe vzal ako zástavu mobilný telefón, keďže po nástupe mu povedal, že pri sebe nemá hotovosť, ale doma áno - a viezol ho taxikár domov). Vystavil aj potvrdenku, ale dodatočne sme zistili, že oprávnenie robiť taxislužbu mu zaniklo v 2013 (podľa údajov zrsr.sk). Môžeme neoprávnene získané peniaze dostať späť? Komu môžem oznámiť, že dotknutá osoba vykonáva taxislužbu bez povolenia? Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2015)

Dobrý deň, áno, môžete podať podnet. Ak mu zaniklo oprávnenie, potom nemôže túto činnosť vykonávať. Najskôr si však preverte, či nevykonáva činnosť pre niekoho iného. 

Suma 50 eur za 10 km je skutočne veľa. Skúste mu najskôr napísať list (stačí aj obyčajne), aby vedel čo plánujete urobiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Vážený pán Ficek, táto téma ma zaujala a mal by som doplňujúcu otázku. Aký postih by mal ten, kto mu zaplatil peniaze bez faktúry na ruku? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2015)

Dobrý deň, ten kto platí peniaze na ruku nemôže byť sankcionovaný, pretože on nemá inú povinnosť okrem odovzdania peňazí. Takže mu nehrozí nič.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa u Vás informovať, či môže byť vôbec postihnuteľný človek, ktorému zanikne živnosť napr. na určité činnosti súvisiace s opravou áut, ale on naďalej robí vo svojej garáži, všetky činnosti, ktoré mal definované v obchodnom registri počas platnosti živnosti. Ako mu môže Orgán finančnej kontroly dokázať neplatenie daní, keď vlastne on opravuje autá v podstate svojim kamarátom a ešte aj vo svojej vlastnej garáži a to, že za to berie peniaze neprizná, povie, že robí zadarmo. Ďakujem

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ neexistuje dôkaz, že to podniká bez povolenia, potom mu to nedokážu. Musel by ho niekto oznámiť, kto mu zaplatil peniaze. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podnikanie bez živnosti (Obchodné právo)

dobrý deň. aké sankcie okrem pokuty hrozia keď niekto podniká bez živostenského oprávnenia bez integračného povolenia po dobu viac ako pol roka a zamestnáva vo výrobe asi 20ludí. je vôbec v pozícii podnikateľa keď nemá živnostenské oprávnenie? ako je to zo zamestnávaním ludí? je legáne takto zamestnávať ludí? vyzerá to na trestný čin neoprávneného podnikania?

Odpoveď: Podnikanie bez živnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2013)

Dobrý deň,

podnikanie bez živnostenského oprávnenia môže byť trestným činom. Podnikateľom je nielen fyzická osoba ale aj právnická osoba. Fyzická osoba nepodnikateľ nemôže zamestnávať iné fyzické osoby, ide o nelegálne zamestnávanie.

 

Odporúčam Vám prečítať si tento článok Podnikanie bez živnosti


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku