Máte
otázku?

Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

Dobrý deň, môj strýko, ktorý nebol ženatý a nemal žiadne deti, zomrel. Nezanechal žiaden závet, takže po jeho smrti dedili jeho súrodenci. Jeho brat - môj otec, je tiež nebohý, a preto jeho časť dedičstva prešla na mňa. Môžem to považovať za dedenie v priamom rade? Chcem sa spýtať, pretože zdedený strýkov byt sme ihneď predali. Neviem, či finančné prostriedky z tohto predaja sú pre mňa predmetom dane, alebo sa toto považuje za dedenie v priamom rade? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho  zákonníka ("OZ") a ust. zákona o dani z príjmov.

I./ Otázku dedenia, resp. postupu pri dedení v odpovedi nebudeme rozoberať, nakoľko tento problém máte vyriešený.

II./  Pojmy rodinný príslušník, blízka osoby, príbuzný v priamom a nepriamom rade sú  definované v ustanoveniach OZ a teda pokiaľ osobitný zákon neobsahuje špeciálnu právnu úpravu platia ust. OZ. Vymedzenie okruhu blízkych osôb má predovšetkým význam pre niektoré občianskoprávne vzťahy  napr. uplatnenia  predkupného práva, možnosť odporovať právnemu úkonu podľa § 42a/ OZ, predkupné právo spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu podľa § 140 OZ.   

III./ OZ definuje pojem blízke osoby v ust. § ust. § 116 a stupne príbuzenstva v ust. § 117 nasledovne :
"Blízke osoby
§ 116 Obč. zákonníka :  "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Poznámky k textu :  

Z uvedeného vyplýva, že blízke osoby Občiansky  zákonník vymedzuje  a to : 
1./ Priamo : Osoby uvedené v prvej vete pred bodkočiarkou sú blízkymi osobami bez ohľadu na to, aké sú faktické vzťahy medzi nimi - teda jedná sa o príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela. Príbuznými v priamom rade (v priamom pokolení)   sú priami predkovia - ascendenti a potomkovia - descendenti.

Príbuznými v pobočnom rade sú súrodenci a to bez ohľadu na to, či majú spoločných oboch rodičov alebo len jedného rodiča. 
Príbuzný v pobočnom rade pochádzajú od spoločného predka, pričom nie sú príbuznými v priamom rade, napr. sesternice a bratranci.


2./ Nepriamo : Blízke osoby sú aj osoby uvedené v druhej vete cit. § 116 Obč. zákonníka ako "iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke", u ktorých sa vyžaduje rodinný alebo obdobný pomer (druh a družka, opatrovník a opatrovanec), ako aj faktický vzťah osobný medzi týmito osobami, všetko len za predpokladu, že ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z týchto osôb, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú.

 

IV./ Podľa ust. § 117 OZ sa "stupeň príbuzenstva dvoch osôb určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."
Poznámky k textu : 
Za príbuzenstvo v priamom rade sa tu považuje vzťah predkov - ascendentov/ a potomkov - descendentov. Stupeň ich príbuzenstva sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými jedna osoba pochádza od druhej osoby, napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v prvom stupni.
Za príbuzenstvo v nepriamom rade sa tu považuje vzťah medzi osobami, ktoré majú najbližšieho spoločného predka, pričom jedna osoba nepochádza od druhej. Stupeň ich príbuzenstva sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými pochádzajú od najbližšieho spoločného predka, napr. súrodenci sú príbuzní v nepriamom rade v druhom stupni, keďže prvý stupeň neprichádza do úvahy, lebo na tento príbuzenský vzťah treba najmenej dvoje zrodení.
Okruh osôb tvoriacich príbuzenstvo, ako aj jeho jednotlivé stupne sú právne významné napr. pri dedení, pri uzatvorení manželstva v súvislosti s okolnosťami vylučujúcimi manželstvo, pri vzájomnej vyživovacej povinnosti a podobne.
Ak zoberieme do úvahy Váš vzťah  - strýko - otcov brat a Vy ako jeho neter, potom sa jedná o príbuzných v nepriamom rade, nakoľko máte spoločného predka, ktorým so Vaši starý rodičia.


V./  Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením 
V prípade zdanenia, resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade ako sme uviedli vyššie.
O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).  Zo zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Pokiaľ sa jedná o Váš prípad, príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade , teda napr. po strýkovi, by bol oslobodený od dane z príjmov až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy by ste Vy nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva ako dedič (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona). Podľa OZ sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti.
Dôležité pre Vás je vedieť, že ako výdavok si môžete uplatniť hodnotu nehnuteľnosti  podľa rozhodnutia v dedičskom konaní. Ako výdavok môžete uplatniť aj ďalšie náklady, napr. cena za znalecký posudok, poplatky za overenie podpisov, správny poplatok pre katastrálny odbor. Príjmom bude suma nadobudnutá predajom predmetného bytu.
Podľa zákona o dani z príjmov platí, že ak má daňovník príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane a takýto príjem presiahne za zdaňovacie obdobie roku 2017 polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda sumu 1 901,67 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

Záver vo Vašom prípade je ten, že Váš strýko je pre účely dane z príjmov príbuzným v nepriamom rade.

 


Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže a bude pre Vás aj príjemným čítaním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o dani z nehnuteľnosti za byt, ktorý som spolu so sestrou zdedila po zosnulom bratovi, ktorý nemal manželku ani deti. Keďže sme nepriami dediči, rada by som vedela, kedy môžeme byt predať tak, aby sme nemuseli platiť daň z nehnuteľnosti ani príspevky na zdravotné poistenie. Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,

ako dedičia ste sa stali vlastníkmi bytu po Vašom bratovi, ktorý nemal manželku ani deti. Vzhľadom na to, že ste nepriami dediči, môžete byť povinní platiť dane za tento byt.

 

Daň z nehnuteľnosti: Daň z nehnuteľnosti sa platí každý rok a je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti. Táto daň je splatná do určitého termínu každý rok a výška dane závisí od miestnych predpisov obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

 

Predaj bytu: Pokiaľ ide o predaj bytu, môžete byt predať kedykoľvek po tom, čo ste sa stali jeho vlastníkmi. Nie sú žiadne právne prekážky, ktoré by Vám v tom bránili. Avšak, pri predaji bytu môžete byť povinní zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

 

Daň z príjmu: Ak predáte byt do piatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva, budete povinní zaplatiť daň z príjmu z ceny za ktorú byt predáte. Ak byt predáte po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia, táto daň sa neplatí.

 

Zdravotné poistenie: Príjem z predaja nehnuteľnosti je predmetom zdravotného poistenia ak je povinnosť uhradiť daň z príjmu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade (Dedičské právo)

Dobrý deň,
v prípade, že sme nadobudli nehnuteľnosť dedením v nepriamom rade a chceli by sme ju previesť na inú osobu darovaním, musíme podať daňové priznanie a platiť daň?

Odpoveď: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
ak chcete nehnuteľnosť darovať, potom platí, že žiadnu daň nemôžete platiť, lebo nebude mať príjem z jej predaja. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. Rovnako nepodávate ani daňové priznanie k dani z príjmov. Po darovaní nehnuteľnosti nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v zmysle ust. zákona o miestnych daniach.  

Podotázka: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zdedila som tento rok 2019 dom po tete testamentom, čiže som nepriamym dedičom. Poručiteľka, od ktorej som zdedila dom, ho užívala počas celého svojho života. Dom je zastaraný a predáva sa pod jeho trhovou cenou, teda bez zisku. Rada by som vedela, či budem musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a daň z predaja nehnuteľnosti do zdravotnej poisťovne.

Odpoveď: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

keďže ste dedili v nepriamom rade a neuplynulo viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, potom pri predaji predmetnej nehnuteľnosti výdavkom u Vás bude cena nehnuteľnosti uvedená v osvedčení o dedičstve a príjmom bude cena, za ktorú nehnuteľnosť teraz predáte, potom príjem z hľadiska zákona o dani z príjmov mať  nebudete a teda nebudete platiť daň z príjmu zdedenej nehnuteľnosti. Uvedené sa týka aj odvodov na zdrav. poistenie.

Príklad :

Cena nehnuteľnosti uvedená v osvedčení o dedičstve v roku 2019 : 50 000 €.

Cena nehnuteľnosti podľa znal. posudku pri predaji predmetnej nehnuteľnosti v roku 2019 : 45 000 €.

Rozdiel :  - 5000 €.

Ak teda rozdiel bude mínusový, daň platiť nebudete, ale daňové priznanie musíte podať.


Trápi vás "Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako postupovať pri predaji domu zdedenom po mame. Jeden zo súrodencov v ňom stále býva so svojimi deťmi a je proti predaju. On nie je spoluvlastníkom a dom nie je prepísaný na nikoho. Ak sa rozhodneme dom predať, musíme mu hľadať náhradné bývanie? A je nutné prejsť najprv dedičským konaním? Ďakujem.

Odpoveď: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

(odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ Vám zomrela mama, ktorá bola výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, alebo podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a neprebehlo zatiaľ dedičské konanie, nemôžete predať majetok Vašej matky, keďže nie ste jeho vlastníkmi.

V otázke uvádzate, že v dome býva syn poručiteľky. Podľa ust. Obč. zákonníka syn bude zákonným dedičom po svojej matke. 
V dedičskom konaní sa môžete dohodnúť v závislosti od rozsahu dedičstva, dedičských podielov, ako aj Vašich finančných možností, kto sa stane dedičom predmetného domu, ak sa nedohodnete, notár rozhodne podľa dedičských podielov.


Podotázka: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade (Dedičské právo)

Dobrý deň. Otec a ujo nadobudli pozemok postupným dedením. Konkrétne časť po rodičoch, časť po bratovi, časť po strýkovi (mamin brat) a časť po krstnej mame (mamina sestra). Pri troch z týchto dedičských konaní už uplynulo viac ako 5 rokov od smrti poručiteľa. Len v prípade dedičského konania po krstnej mame sú to ešte len 3 roky. Zvažujeme odkúpenie celej tejto nehnuteľnosti od otca a uja. Ako sa v takomto prípade posudzuje deň nadobudnutia nehnuteľnosti? Bude tento príjem pre nich oslobodený od dane z prijmu?

Odpoveď: Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade

(odpoveď odoslaná: 19.01.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame, že podľa ust. zákona o dani z príjmov zdaneniu bude podliehať len príjem, ktorý bude zodpovedať podielu na pozemku, pri ktorom ešte neuplynula doba 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. 
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa.
Výdavkom vo Vami uvedenom prípade bude cena uvedená v osvedčení o dedičstve, resp. uznesení o dedičstve.
T.j. : Pokiaľ pozemok, pri ktorom neuplynula doba od jeho nadobudnutia viac ako 5 rokov, bude nižšia ako cena uvedená v osvedčení o dedičstve alebo uznesení o dedičstve, predávajúci daň platiť nebude, keďže výdavok bude vyšší ako príjem. 

Výdavkom pri predaji nehnuteľnosti môže byť tiež správny poplatok za podanie návrhu na vklad na katastrálny odbor, odmena za vyhotovenie znaleckého posudku, odmena advokátovi za spísanie kúpnopredajnej zmluvy.

Online tlačivá pre podanie daňového priznania nájdete na stránke Finančnej správy SR (www.drsr.sk).

Daňové priznanie za rok 2019 sa podáva až v roku 2020.

Nezabudnite tiež na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predaj bytu nadobudnutého dedením v nepriamom rade" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.