Máte
otázku?

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Dobrý deň, v roku 2010 som prostredníctvom darovacej zmluvy získala byt. Do dohody som zapojila aj otca, ktorý na danom byte má vecné bremeno. Spočívala v tom, že on bude uhrádzať všetky náklady, vrátane daní, pretože ja osobne v byte nebývam. Tým pádom som vtedy nepodala tlačivo Daň z nehnuteľnosti na mestský úrad. Otec platí daně za tento byt dodnes. No teraz sa chystá odsťahovať a ja sa na tieto záležitosti začínam viac zaujímať, pretože do tohto bytu sa chystám nasťahovať. Mám obavu, že mi môže byť udelená pokuta za to, že som v roku 2010 nepodala daň z nehnuteľnosti. Je možné, že úradníci budú brať do úvahy skutočnosť, že daně boli pravidelne a riadne platené, hoci mojím otcom?

Odpoveď: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Ako nový vlastník bytu, ktorého vlastníctvo ste nadobudli v roku 2010, ste boli povinná podať daňové priznanie obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza najneskôr do 01.02.2011. Je potrebné si túto zákonnú povinnosť splniť i dodatočne. Obec má právo Vám vyrúbiť pokutu za nepodanie daňového priznania, ale ak tak neurobila doteraz, je to málo pravdepodobné. Nakoniec ak sa daň z nehnuteľností platí a dobrovoľne si podáte daňové priznanie i keď dodatočne, obec to zohľadní.

Trápi vás "Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa mojej mamy. Je výhradnou vlastníčkou pozemkov, ktoré zdedila po svojich rodičoch, ale od ich prepisu v roku 1975 nebol za tieto pozemky zaplatený obecný daňový nedoplatek. Existuje nejaká premlčacia doba pre tento typ nedoplatku? Aké sankcie jej hrozia? Moja mama je dôchodkyňa a nemá žiadny iný príjem okrem dôchodku, preto sa obávam možného vymáhania týchto daní. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 08.02.2024)

Dobrý deň, z otázky nevieme či ste nepodávali čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na tom skutkovom základe že došlo k zmene vlastníka pozemku, alebo vaš mama neuhradila príslušnú daň z nehnuteľností.

Uvádzame, že v tomto prípade v zmysle ust. § 85 daňového poriadku je všeobecná premlčacia doba 6 rokov. Odporúčam vo veci preštudovať doklady, ktoré máte k dispozícii a vec vyporiadať podaním čiastkového priznania k dani z nehnuteľností na príslušnú obec.  Obec rozhodne o povinnosti uhradiť daň z nehnuteľností, pričom proti rozhodnutiu obce ako správcu dane sa budete môcť odvolať a teda aj vzniesť námietku premlčania, čo znamená, že mama nebude musieť uhradiť daň z nehnuteľností za obdobie od r. 1975, lebo vymáhanie dane z nehnuteľností je premlčané minimálne za obdobie od r. 1975 do r. 2017.

Preštudujte si VZN obce, kde bude uvedené že pri dosiahnutí určitého veku je dané zníženie dane z nehnuteľností z dôvodu veku.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2012 mi otec daroval byt. Teraz, v roku 2021, ho chcem predať. Som oslobodená od platenia dane pri jeho predaji? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,

vzhľadom na okolnosť, že ste vlastníčkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, nemusíte podať ani daňové priznanie k dani z príjmov a teda ani nebudete platiť daň z príjmu.

Treba iba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa ust. zákona o miestnych daniach - čiastkové priznanie podľa § 99b/ zákona o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Podotázka: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať na situáciu, v ktorej som ako daňovník zistila, že som mala asi roky nesprávne vyrúbenú daň. To znamená, že som mala asi 100 m² naviac, ktoré mi nepatrili. Môžem požiadať o zmenu, respektíve opravu a zníženie dane z nehnuteľnosti? Spätné nárokovanie si nebudem žiadať, no nechcem platiť za to, čo mi nepatrí. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.01.2021)

Dobrý deň,
treba si porovnať doklady a podklady, na základe ktorých ste podávali daňové priznanie k dani z nehnuteľností, na zákalde ktorých správca dane vyrubil daň z pozemkov.

V súlade s ust. § 16 ods. 4 zákona o správe daní a poplatkov /daňový poriadok/ platí :

"Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že
a) daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo nadmerný odpočet vyšší, alebo nárok na vrátenie dane vyšší,
b) daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená,
c) daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
d) daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní."

Z uvedeného vyplýva, že treba podať dodatočné daňové priznanie.


Trápi vás "Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Som dlhodobo nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce. Príležitostne si privyrábam kreslením portrétov na objednávku. Keďže si nevediem žiadne záznamy o príjme, neviem posúdiť, či tento príjem presahuje sumu, od ktorej sa už má vzťahovať daňové priznanie. Nie som živnostník ani nikde evidovaný ako umelec. Je to len môj koníček a občas aj príjem s tým spojený. Srdečne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ z predaja portrétov, ktoré kreslíte na objednávku dosahujete príjem, ste povinný sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o vydanie DIČ. V prípade predaja týchto portrétov by ste mali kupujúcemu vydať daňový doklad. Daňové priznanie k dani z príjmov ste povinný podať, ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2016 dosiahnu sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do 31.03.2017.


Podotázka: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, riešim problém so svojou bývalou priateľkou, ktorá mi podávala daňové priznanie za rok 2015. Jde o to, že na daňové priznanie dala svoje číslo účtu a taktiež ho za mňa podpísala. Ja som vtedy bol v Česku (môžem doložiť). Na daňovom úrade v Bratislave mi oznámili, že peniaze boli odoslané už 9.5.2016 na účet, ktorý patrí práve bývalej priateľke (čiastka 269,72€). Je pravda, že kontaktovala Daňový úrad s tým, že peniaze chce vrátiť. Tvrdila mi, že postupuje podľa zákona. No daňový úrad mi opätovne vyvrátil, že nič takéto nerieši, že peniaze mi má bývalá priateľka dať osobne, alebo prevodom na účet. Ale k tomu sa nechce dostať. Chcel by som sa teda opýtať, ako v tomto prípade postupovať a som ochotný prípadne si právne služby zaplatiť. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň. S pozdravom

Odpoveď: Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.06.2016)

Dobrý deň, týmto konaním sa Vaša priateľka na Váš úkor bezdôvodne obohatila. Preto je možné od nej sumu vo výške 269,72 € požadovať z titulu bezdôvodného obohatenia. V takýchto prípadoch je možné postupovať buď mimosúdnou výzvou na zaplatenie dlžnej sumy alebo súdnou cestou. Neuviedli ste však, či Vaša bývalá priateľka mala splnomocnenie na podanie daňového priznania alebo daňové priznanie podpísala namiesto Vás Vaším podpisom. V takom prípade je možné hovoriť aj o podvode z jej strany, pričom by bolo možné podať na ňu trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Vzhľadom na to, že daňovému úradu uviedla, že im chce predmetnú sumu vrátiť sama potvrdila, že si uvedomuje, že jej predmetná suma nepatrí. Je možné, že s Vami komunikovať nechce a po prípadnej výzve od advokátskej kancelárie by Vám sumu bezodkladne vrátila.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.