Máte
otázku?

Právo prechodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Právo prechodu

Dobrý deň, rada by som sa informovala o možnosti vyberania poplatku za prechod cez môj pozemok smerom k nehnuteľnosti. Obec vlastní nebytový priestor, ktorý prenajíma firme na účely jej prevádzky. Zákazníci prechádzajú cez môj pozemok, aby sa dostali do tejto prevádzky. Chcela by som vedieť, či je možné v tomto prípade vyberať poplatok priamo od firmy za prístup k nehnuteľnosti alebo ho žiadať od obce? Je dostatočné doručiť prenajímateľovi oznámenie o vyberaní poplatku, alebo je potrebné uzatvoriť dohodu s obcou, teda prenajímateľom? Alebo by som mala zriadiť vecné bremeno? Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá je vyjadrením názoru našej advokátskej kancelárie :

I./ Právna úprava Vami obsiahnutej problematiky je obsiahnutá v ust. §§ 127 a nasl. a ust. § 151n/  Občianskeho zákonníka ("OZ"), z ktorých vyberáme :

Z ust. §  123 OZ platí, že "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 
Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb." 

Ďalej platí, že "vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Vlastník je povinný strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú dobu v nevyhnutnej miere a za náhradu použitá jeho vec, ak účel nemožno dosiahnuť inak."


II./ V súvislosti s právom, ako sa si zabezpečiť prechod cez Váš pozemok je daná ust. § 151n/a nasl. OZ formou vecného bremena : 

" Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Zo zákona platí, že "ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Zmluva o práve prechodu resp. prejazdu sa musí uzatvoriť v písomnej forme a ak má mať účinky vecného bremena, potom musí byť zapísaná do katastra nehnuteľností.

Z ustálenej judikatúry :

R 28/1986: "Ak sa vecné bremeno zriaďuje k časti pozemku, vyznačuje sa táto časť pozemku na geometrickom pláne, ktorý je potom súčasťou listiny o právnom úkone, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje. Ak je však  rozsah vecného bremena vzťahujúceho sa k časti pozemku vymedzený v listine o právnom úkone  slovne celkom určito, nemôže byť dôvodom neplatnosti právneho úkonu v zmysle ust. § 37 OZ sama skutočnosť, že nebol vyhotovený geom. plán s vyznačením časti pozemku, ktorej sa vecné bremeno týka."

NS SR, spis. zn. 3Cdo29/2009 : "Dostatočne určitým spôsobom formulovaná zmluva o zriadení vecného bremena môže zabrániť potencionálnym sporom o určenie /ne/existencie práva alebo povinnosti z vecného bremena a tiež sporom o spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vecného bremena."

III./ Odporúčanie 

1./ Keďže nepoznáme konkrétnu stavbu, v ktorej sa nachádza prevádzka, prípadne viacero prevádzok, a pozemok, vrátane okolitých nehnuteľností, celkové usporiadanie v teréne, nie sú nám známe vzťahové súvislosti medzi Vašim pozemkom, nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, účel jej užívania, rozsah užívania Vášho pozemku nájomcom prevádzky, stav Vášho pozemku pre účel využitia nájomcom stavby, teda či je tam napr. zriadený nejaký funkčný chodník prípadne cesta pre autá, vec musíte prejednať s vlastníkom stavby, resp. či prístup k stavbe obce je možný aj inou cestou. Otázkou je aj či Váš pozemok nie je možné využiť ako stavebný pozemok napr. na účely výstavby rodinného domu /finančný profit z predaja pozemku/.
Otázkou je, prečo prístup k prevádzke nebol riešený v čase výstavby nehnuteľnosti resp. otvorení prevádzky.

2./ Prechod a prejazd cez Váš pozemok odporúčame riešiť  formou dohody, teda zmierčou cestou. Poznamenávame len, že Vy ako vlastník pozemku nateraz nie ste oprávnená vyberať poplatky za užívanie pozemku, nakoľko nemáte uzatvorenú žiadnu zmluvu. Pokiaľ sa jedná o predchádzajúce obdobie, je daná všeobecná premlčacia lehota 3 rokov spätne.

 3./ V závislosti od toho, či chcete, aby  právo prechodu a prejazdu bolo zapísané v katastri nehnuteľností alebo nie, nakoľko by zaväzovalo aj Vášho právneho nástupcu, máte v podstate dve možnosti :
a/ Spísať zmluvu o nájme predmetného pozemku s nájomcom nebytových priestorov na dohodnutú dobu s vymedzením časti Vášho pozemku. Náhrada za užívanie je vecou Vašej dohody.
b/ Spísať zmluvu s vlastníkom stavby - obcou o práve prechodu a prejazdu cez Váš pozemok ako vecné bremeno, s tým, že predmetná zmluva bude daná na zápis do katastra nehnuteľností. V prípade súdneho konania je potrebné rátať aj s nákladmi konania, vrátane znaleckého posudku.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Trápi vás "Právo prechodu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno sme zakúpili pozemok v extraviláne. Na uvedenom pozemku sa nenachádza žiadna stavba a plánujeme si tam postaviť rekreačnú chatu. Problémom je, že k pozemku nemáme prístupovú cestu. K dispozícii je cesta s viacerými spoluvlastníkmi. Odkúpenie podielu by mohlo byť zdĺhavé, keďže niektorí vlastníci už nežijú. Zaujímalo by ma, či nám na vytvorenie práva na prejazd postačí zmluva s väčšinou majiteľov alebo je nevyhnutný súhlas všetkých. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka, ak nie je možné zabezpečiť prístup k stavbe inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok . To znamená, že ak prístup k vášmu pozemku na postavenie rekreačnej chatky nie je možné zabezpečiť iným spôsobom, máte možnosť predložiť návrh na súde na zriadenie práva cesty cez priľahlý pozemok. Vecné bremeno je právny inštitút, ktorý umožňuje výkon určitých práv nad nehnuteľnosťou, ktorá patrí inej osobe, v tomto prípade právo cesty cez priľahlý pozemok. Pokiaľ ide o otázku súhlasu všetkých vlastníkov priľahlého pozemku, proces zriadenia vecného bremena na súde vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov pozemku ak by to malo byť dohodou.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, nachádzam sa v situácii, kde žijem v dvojdomku, za ktorým je situovaný dom môjho suseda, za ním pak následuje moja záhrada s drevárňou. Pozemok pred mojím domom je v mojom vlastníctve, zatiaľ čo pozemok pred domom suseda patrí jemu. V roku 2018 sme cez naše pozemky navzájom ustanovili vecné bremeno prechodu a prejazdu po celej šírke a dĺžke pozemku. Môj sused využíva moj pozemok k prechodu na ulicu, či už pešo alebo autom, zatiaľ čo ja využívam jeho pozemok k prechodu do svojej záhrady, prípadne na prejazd automobilu pri zásobovaní dreva do mojej drevárne. Na jednej strane pozemku má sused umiestnenú svoju garáž, čím je pozemok pomerne úzky s šírkou len 3 metre. Teraz ale sused plánuje na začiatku svojej úzkej parcely postaviť bránu. Ak by sa tak stalo, bude to znamenať, že sa už nebudem môcť dostať k svojej záhrade s väčším autom pri dovážke dreva. Moja otázka tedy znie: Existuje nejaká minimálna šírka, ktorú musí sused nechať voľnú, ak je cez pozemok dovolený prejazd? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
áno musí dodržať geometrický plán, ktorý bol prílohou k zmluve o zriadení vecného bremena. Tam je totiž vyznačené v akom rozsahu ste oprávnený užívať jeho pozemok keď potrebujete cez neho prejsť. Ak to bolo robené tak ako si myslím, že cesta dozadu vedie popri vašich domoch, tak prinajmenšom túto šírku by mal udržiavať. Problém bude ak ste nerobili geometrický plán, ale vecné bremeno ste zriadili na celé parcely. V takom prípade je totiž situácia neprehľadnejšia.


Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemok bez ťarch. V strede tohto pozemku bola malá chatka, ktorú kúpil iný majiteľ. Notárka pri vystavení listu vlastníctva mi povedala, že nie som povinný pustiť na pozemok budúceho majiteľa chatky, pretože ju kúpil, aj keď som ho upozornil, že mu nebude dovolený prechod. Túto informáciu mi potvrdil aj známy právnik. Ako je to teda s tým? Musím mu dovoliť aj inštaláciu elektrického kábla na stavbu novej chatky, keďže starú chatku zrútil a vtedy tam ešte nebola elektrina. Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
ak kupoval chatku bez toho, aby boli zriadené vecné bremená v prospech jeho stavby, vedel v akom stave kupuje stavbu (t.j. že nemá právny prístup k stavbe, nemá právo zriaďovať IS...). V takom prípade, ak bude chcieť dotiahnuť elektrinu alebo iné IS k stavbe, bude musieť mať Váš súhlas so zriadením vecného bremena pre jeho IS na Vašom pozemku. Bez toho mu žiadny stavebný úrad nevydá na to povolenie.


Trápi vás "Právo prechodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na právo prechodu cez môj pozemok na susedov. V zmluve mám uvedené len právo prechodu, nie prejazdu. Musím teda umožniť a postaviť plot na troch metroch, aby mohol prejsť aj autom, alebo je to len o vzájomnej dohode a tri metre na auto mu dať nemusíme? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Eva

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 25.03.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte podpísanú zmluvu o práve prechodu suseda cez Váš pozemok. Neuvádzate, či predmetná dohoda o zriadení vecného bremena bola zavkladovaná do katastra nehnuteľnosti.

Uvádzame, že ak v samotnej zmluve je uvedené právo prechodu, v zmysle doslovného významu tohto slova ide o prechod pešo, teda nie autom /prejazd/.

Podstatné pre to, aby ste museli povoliť prejazd cez Váš pozemok na pozemok suseda je to, či na pozemku suseda stojí stavba a či sa vie dostať autom na svoj pozemok so stavbou aj iným sôsobom hoci aj obchádzkou za sťaženejších podmienok. Vec je možné riešiť zmluvou o zriadení vecného brmena s právom prejazdu, prípadne ak sa nedohodnete cestou súdu. Podľa § 151o/ ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Záver

Ak zo samotného znenia terajšej dohody o práve prechodu je uvedené, že sa dojednáva prechod cez Váš pozemok, ide len o právo prechodu /pešo/ a nie ste mu povinná umožniť prejazd cez Váš pozemok. Podstatné pre posúdenie toho, či by sused sa mohol obrátiť na súd s návrhom na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prejazdu, je to, či sa na svoj pozemok, na ktorom stojí stavba, vie dostať aj inou cestou, hoci aj napr. obchádzkou. V tomto smere by sme pre lepšie zodpovedanie otázky potrebovali vedieť konkrétne okolnosti. Uvádzame tiež, že ak by sa na susedovom pozemku nenachádzala žiadna stavba, potom zo zákona platí ust. § 127  ods. 3 Obč. zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."
 
Vec odporúčam konzultovať s advokátom aj s podkladmi, ktoré máte k dispozícii.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemok, na ktorom stojí chata s murovanými základmi a súpisným číslom. Majiteľ sa zmenil. Na našom listu vlastníctva nie je žiadne bremeno. S novým majiteľom sme sa nedohodli na prechode ani prejazde. Musím mu povoliť prechod? Plánuje chalupe zbúrať a stavať novú. Chce tiež na náš pozemok vpustiť ťažké stroje a potiahnuť si elektrickú prípojku.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 21.02.2022)

Dobrý deň,
ak nemá nájomnú zmluvu k Vášmu pozemku, ani vecné bremeno, tak nemá právo cez Váš pozemok prechádzať. Ak by sa rozhodol zbúrať túto chatu a postaviť novú, bez Vášho súhlasu nebude vedieť postaviť novú stavbu, lebo nedostane stavebné povolenie. Ak by novú stavbu začal stavať bez stavebného povolenia, nahláste to na stavebný úrad.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, moji rodičia mi prepísali pozemok nachádzajúci sa za ich domom, ktorý by som rád vybudoval. Ich dom aj s príslušnou parcelou sa nachádza na hranici s obecnou cestou. Otázka znie: ak mi poskytnú právo prechodu cez ich pozemok, resp. vecné bremeno, môžem si na svojom pozemku postaviť dom? S pozdravom, Lukáš.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 58 ods. 2 stavebného poriadku platí, že stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Podľa ust. § 139 stav. poriadku platí :

"(1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."
 
Odpoveď na Vami uvedenú otázku je tá, že je potrebné, aby ste spísali nateraz dohodu o o budúcej zmluve o vecnom bremene, keďže teraz neviete, kde presne bude viesť prístup. cesta k domu, ktorý plánujete postaviť. K zavkladovaniu dohody o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností budete potrebovať geom. plán s presným vymeraním budúcej cesty, na ktorú sa bude vzťahovať vecné bremeno.
Na spísanie dohody o vecnom bremene odporúčam kontaktovať advokáta.
Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Právo prechodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemok, na ktorom je vybudovaný vjazd z hlavnej cesty. Tento vjazd práve prerábam na základe ohlásenia drobnej stavby. Sused využíva tento vjazd a môj pozemok na prístup k svojim garážam, čo sme v tichosti akceptovali. Mohol si vybudovať prístup cez svoje pozemky od chodníka, ale to by si musel investovať čas a peniaze. Rád by som sa opýtal, či má nárok na zariadenie vecného bremena. Peter

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 09.10.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ide o pozemky, na ktorých sú postavené rodinné domy, tak Váš, ako aj suseda, pričom Vy teraz na základe ohlásenia drobnej stavby upravujete svoj pozemok, ktorý využíva aj sused na prístup k svojej garáži na svojom pozemku. Sused podľa Vami položenej otázky má prístup na svoj pozemok a k svojej garáži aj z iného miesta, nie z Vášho pozemku.

Vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 151o/ Obč. zákonníka :

"(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám."
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia  vyplýva, že ak prístup suseda k jeho stavbe nie je možné zabezpečiť inak, v prípade, že by ste sa nedohodli, súd je oprávnený na základe návrhu suseda zriadiť vecné bremeno práva prechodu cez Váš pozemok. Ak však sused má prístup na svoj pozemok hoci aj za sťaženejších podmienok, resp. jeho cesta ku garáži by bola dlhšia, toto nie je dôvod na zriadenie vecného bremena súdnym rozhodnutím. Súd by takýto návrh zamietol, lebo prístup na svoj pozemok má. Požiadajte suseda, aby nateraz Váš pozemok neužíval a zrejme jeho následné oplotenie a zriadenie brány z Vašej strany tomuto konaniu suseda zabráni.

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o právnu radu. Náš pozemok susedí s mestským pozemkom, cez ktorý vedie jediná možná prístupová komunikácia k nášmu pozemku. Náš pozemok je ohraničený riekou a štátnou komunikáciou, ktorá je prevýšená o 5 metrov. Nie je možné nám inde zriadiť prístupovú cestu. V súčasnosti sa mesto rozhodlo prenajať pozemok na podnikateľské účely a našu žiadosť o zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, neschválilo na zastupiteľstve. Ako by ste nám poradili postupovať? Nie je zo zákona právo prechodu cez mestský pozemok? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate, či na vašom pozemku je aj stavba.

Pokiaľ na vašom pozemku stavba nie je, riešením je použitie ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Ak na vašom pozemku stavba na bývanie, potom platí ust. § 151o/ ods. 3 Obč. zákonníka :

 

"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Odporúčame vo veci vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu opätovne kontaktovať mesto. Uvádzame, že nájomca pozemku, ktorému bude susedný pozemok daný do nájmu, nie je oprávnený rozhodovať o práve prechodu a prejazdu. Súčasne uvádzame, že ak sa môžete dostať na váš pozemok so stavbou aj inou cestou i keď za sťaženejších podmienok, potom zrejme súd by váš návrh na zriadenie vecného bremena s poukázaním na ust. § 151o/ Obč. zákonníka zamietol.

Ak nedôjde k dohode, budete vec musieť riešiť cestou súdu.

Odporúčame kontaktovať advokáta, aby preštudoval váš konkrétny skutkový stav.


Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, moji rodičia mi darovali stavebný pozemok, no nemám vlastnú príjazdovú cestu. Tvrdia, že nemajú problém s podpísaním práva prechodu. Potrebujem aj právo prejazdu, aby nám schválili stavebné povolenie? Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 30.06.2020)

Dobrý deň,

hoci bez bližšieho poznania skutkovej situácie, dovolím si aspoň vo všeobecnosti skonštatovať, že právo prejazdu by bolo nepochybne z Vášho pohľadu vhodnejšie. Ak chcete stavať, určite sa vopred informujte ohľadom Vášho zámeru na príslušnom stavebnom úrade (na obci). Stavebné predpisy a technické normy upravujú požiadavky na vykonávanie stavieb, avšak napríklad stavebný zákon hovorí o prístupe a nerozlišuje medzi prechodom a prejazdom, čo môže v praxi spôsobiť problémy pri výklade.


Trápi vás "Právo prechodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, môžete mi poradiť, či je možné zriadiť zmluvu o vecnom bremene (in personam) v nasledujúcom prípade? Som vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza priamo pri ceste. Chcel by som zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prejazdu po tomto pozemku pre osobu, ktorá nemá žiadny právny vzťah k pozemkom, ktoré sa nachádzajú ďalej a na ktoré chce táto osoba vstúpiť. Tieto pozemky však daná osoba užíva iba na základe ústneho súhlasu vlastníkov, ktorí už v súčasnosti nežijú. Je možné zriadiť takéto vecné bremeno?

Odpoveď: Právo prechodu

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň, ak sme správne pochopili, chcete zriadiť vecné bremeno právo prechodu a prejazdu cez Váš pozemok osobe, ktorá na základe ústnej dohody užíva pozemky, ku ktorým sa dostane iba cez Váš pozemok. Ak je to tak, nevidíme žiadnu prekážku pre zriadenie tohto práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Podstatou zriadenia vecného bremena je totiž Vaša povinnosť strpieť prechod tejto oprávnenej osoby cez Váš pozemok. Nie je rozhodujúce za akým účelom alebo akým spôsobom užíva ostatné pozemky. Vecné bremeno bude vzťahom iba medzi Vami a dotyčnou osobou. Samozrejme vecné bremeno bude možné zriadiť iba vo vzťahu k Vašej nehnuteľnosti. Ak by ste boli iba spoluvlastníkom nehnuteľnosti, musia súhlasiť všetci spoluvlastníci.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo prechodu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.