'

Právo prechodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 5. 2018

Otázka: Právo prechodu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnosti vyberania poplatku za prechod cez pozemok k nehnuteľnosti. Obec má vo vlastníctve nebytový priestor, ktorý prenajíma firme na účely prevádzky. Na to, aby sa zákazníci dostali do prevádzky, prechádzajú cez pozemok patriaci mne ako vlastníkovi. Je možné v tomto prípade vyberať priamo od firmy poplatok za prístup k nehnuteľnosti alebo žiadať ho od obce ? Postačilo by ak by som prenajímateľovi doručila iba oznámenie o vyberaní poplatku alebo je potrebné, aby som uzatvorila dohodu s obcou - prenajímateľom, alebo by som mala zriadiť vecné bremeno? Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá je vyjadrením názoru našej advokátskej kancelárie :

I./ Právna úprava Vami obsiahnutej problematiky je obsiahnutá v ust. §§ 127 a nasl. a ust. § 151n/  Občianskeho zákonníka ("OZ"), z ktorých vyberáme :

Z ust. §  123 OZ platí, že "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 
Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb." 

Ďalej platí, že "vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Vlastník je povinný strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú dobu v nevyhnutnej miere a za náhradu použitá jeho vec, ak účel nemožno dosiahnuť inak."


II./ V súvislosti s právom, ako sa si zabezpečiť prechod cez Váš pozemok je daná ust. § 151n/a nasl. OZ formou vecného bremena : 

" Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Zo zákona platí, že "ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Zmluva o práve prechodu resp. prejazdu sa musí uzatvoriť v písomnej forme a ak má mať účinky vecného bremena, potom musí byť zapísaná do katastra nehnuteľností.

Z ustálenej judikatúry :

R 28/1986: "Ak sa vecné bremeno zriaďuje k časti pozemku, vyznačuje sa táto časť pozemku na geometrickom pláne, ktorý je potom súčasťou listiny o právnom úkone, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje. Ak je však  rozsah vecného bremena vzťahujúceho sa k časti pozemku vymedzený v listine o právnom úkone  slovne celkom určito, nemôže byť dôvodom neplatnosti právneho úkonu v zmysle ust. § 37 OZ sama skutočnosť, že nebol vyhotovený geom. plán s vyznačením časti pozemku, ktorej sa vecné bremeno týka."

NS SR, spis. zn. 3Cdo29/2009 : "Dostatočne určitým spôsobom formulovaná zmluva o zriadení vecného bremena môže zabrániť potencionálnym sporom o určenie /ne/existencie práva alebo povinnosti z vecného bremena a tiež sporom o spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vecného bremena."

III./ Odporúčanie 

1./ Keďže nepoznáme konkrétnu stavbu, v ktorej sa nachádza prevádzka, prípadne viacero prevádzok, a pozemok, vrátane okolitých nehnuteľností, celkové usporiadanie v teréne, nie sú nám známe vzťahové súvislosti medzi Vašim pozemkom, nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, účel jej užívania, rozsah užívania Vášho pozemku nájomcom prevádzky, stav Vášho pozemku pre účel využitia nájomcom stavby, teda či je tam napr. zriadený nejaký funkčný chodník prípadne cesta pre autá, vec musíte prejednať s vlastníkom stavby, resp. či prístup k stavbe obce je možný aj inou cestou. Otázkou je aj či Váš pozemok nie je možné využiť ako stavebný pozemok napr. na účely výstavby rodinného domu /finančný profit z predaja pozemku/.
Otázkou je, prečo prístup k prevádzke nebol riešený v čase výstavby nehnuteľnosti resp. otvorení prevádzky.

2./ Prechod a prejazd cez Váš pozemok odporúčame riešiť  formou dohody, teda zmierčou cestou. Poznamenávame len, že Vy ako vlastník pozemku nateraz nie ste oprávnená vyberať poplatky za užívanie pozemku, nakoľko nemáte uzatvorenú žiadnu zmluvu. Pokiaľ sa jedná o predchádzajúce obdobie, je daná všeobecná premlčacia lehota 3 rokov spätne.

 3./ V závislosti od toho, či chcete, aby  právo prechodu a prejazdu bolo zapísané v katastri nehnuteľností alebo nie, nakoľko by zaväzovalo aj Vášho právneho nástupcu, máte v podstate dve možnosti :
a/ Spísať zmluvu o nájme predmetného pozemku s nájomcom nebytových priestorov na dohodnutú dobu s vymedzením časti Vášho pozemku. Náhrada za užívanie je vecou Vašej dohody.
b/ Spísať zmluvu s vlastníkom stavby - obcou o práve prechodu a prejazdu cez Váš pozemok ako vecné bremeno, s tým, že predmetná zmluva bude daná na zápis do katastra nehnuteľností. V prípade súdneho konania je potrebné rátať aj s nákladmi konania, vrátane znaleckého posudku.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk