'

Právo prechodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 3. 5. 2018

Otázka: Právo prechodu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnosti vyberania poplatku za prechod cez pozemok k nehnuteľnosti. Obec má vo vlastníctve nebytový priestor, ktorý prenajíma firme na účely prevádzky. Na to, aby sa zákazníci dostali do prevádzky, prechádzajú cez pozemok patriaci mne ako vlastníkovi. Je možné v tomto prípade vyberať priamo od firmy poplatok za prístup k nehnuteľnosti alebo žiadať ho od obce ? Postačilo by ak by som prenajímateľovi doručila iba oznámenie o vyberaní poplatku alebo je potrebné, aby som uzatvorila dohodu s obcou - prenajímateľom, alebo by som mala zriadiť vecné bremeno? Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá je vyjadrením názoru našej advokátskej kancelárie :

I./ Právna úprava Vami obsiahnutej problematiky je obsiahnutá v ust. §§ 127 a nasl. a ust. § 151n/  Občianskeho zákonníka ("OZ"), z ktorých vyberáme :

Z ust. §  123 OZ platí, že "vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.
Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 
Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb." 

Ďalej platí, že "vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Vlastník je povinný strpieť, aby v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú dobu v nevyhnutnej miere a za náhradu použitá jeho vec, ak účel nemožno dosiahnuť inak."


II./ V súvislosti s právom, ako sa si zabezpečiť prechod cez Váš pozemok je daná ust. § 151n/a nasl. OZ formou vecného bremena : 

" Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Zo zákona platí, že "ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Zmluva o práve prechodu resp. prejazdu sa musí uzatvoriť v písomnej forme a ak má mať účinky vecného bremena, potom musí byť zapísaná do katastra nehnuteľností.

Z ustálenej judikatúry :

R 28/1986: "Ak sa vecné bremeno zriaďuje k časti pozemku, vyznačuje sa táto časť pozemku na geometrickom pláne, ktorý je potom súčasťou listiny o právnom úkone, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje. Ak je však  rozsah vecného bremena vzťahujúceho sa k časti pozemku vymedzený v listine o právnom úkone  slovne celkom určito, nemôže byť dôvodom neplatnosti právneho úkonu v zmysle ust. § 37 OZ sama skutočnosť, že nebol vyhotovený geom. plán s vyznačením časti pozemku, ktorej sa vecné bremeno týka."

NS SR, spis. zn. 3Cdo29/2009 : "Dostatočne určitým spôsobom formulovaná zmluva o zriadení vecného bremena môže zabrániť potencionálnym sporom o určenie /ne/existencie práva alebo povinnosti z vecného bremena a tiež sporom o spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vecného bremena."

III./ Odporúčanie 

1./ Keďže nepoznáme konkrétnu stavbu, v ktorej sa nachádza prevádzka, prípadne viacero prevádzok, a pozemok, vrátane okolitých nehnuteľností, celkové usporiadanie v teréne, nie sú nám známe vzťahové súvislosti medzi Vašim pozemkom, nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, účel jej užívania, rozsah užívania Vášho pozemku nájomcom prevádzky, stav Vášho pozemku pre účel využitia nájomcom stavby, teda či je tam napr. zriadený nejaký funkčný chodník prípadne cesta pre autá, vec musíte prejednať s vlastníkom stavby, resp. či prístup k stavbe obce je možný aj inou cestou. Otázkou je aj či Váš pozemok nie je možné využiť ako stavebný pozemok napr. na účely výstavby rodinného domu /finančný profit z predaja pozemku/.
Otázkou je, prečo prístup k prevádzke nebol riešený v čase výstavby nehnuteľnosti resp. otvorení prevádzky.

2./ Prechod a prejazd cez Váš pozemok odporúčame riešiť  formou dohody, teda zmierčou cestou. Poznamenávame len, že Vy ako vlastník pozemku nateraz nie ste oprávnená vyberať poplatky za užívanie pozemku, nakoľko nemáte uzatvorenú žiadnu zmluvu. Pokiaľ sa jedná o predchádzajúce obdobie, je daná všeobecná premlčacia lehota 3 rokov spätne.

 3./ V závislosti od toho, či chcete, aby  právo prechodu a prejazdu bolo zapísané v katastri nehnuteľností alebo nie, nakoľko by zaväzovalo aj Vášho právneho nástupcu, máte v podstate dve možnosti :
a/ Spísať zmluvu o nájme predmetného pozemku s nájomcom nebytových priestorov na dohodnutú dobu s vymedzením časti Vášho pozemku. Náhrada za užívanie je vecou Vašej dohody.
b/ Spísať zmluvu s vlastníkom stavby - obcou o práve prechodu a prejazdu cez Váš pozemok ako vecné bremeno, s tým, že predmetná zmluva bude daná na zápis do katastra nehnuteľností. V prípade súdneho konania je potrebné rátať aj s nákladmi konania, vrátane znaleckého posudku.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť vo veci vecného bremena na prechod k môjmu bývaniu. Bývam v dome, kde bývajú štyri nezávisle domácnosti. Byty mame v súkromnom vlastníctve, vrátane pozemku pod domom, každý v pomere výmere bytu v dome. Nevysporiadaná je prístupová cesta k domu. Vlastníkom pozemkov, cez, ktoré cesta vedie je SR-stat-v správe Štátnych lesov Tanap-u v Tatranskej Lomnici. Správca pozemkov navrhuje vysporiadať vec uzavretím zmluvy o vecnom bremene. Cez všetky schvaľovacie procesy z MPRV je potrebné vystaviť geometrický zameranie a znalecký posudok k cene vecného bremena. Správca pozemkov navrhuje uzavrieť zmluvu o vecnom bremene s každou domácnosťou zvlášť. Moja dilema znie: Je potrebné, aby každý vlastník kupoval vecné bremeno zvlášť, alebo existuje možnosť kúpiť jedno vecné bremeno a náklady ako aj právo prechodu rozdeliť medzi jednotlivých vlastníkov domu.

Odpoveď: Právo prechodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň, 

postup správcu pozemkov je správny a to z dôvodu, že osoba oprávnená z vecn. bremena je zapísaná na samostatnom LV a jedná sa aj o ochranu osobných údajov (rod. čísla).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, som vlastníčkou domu s pozemkom, na ktorom je vecné bremeno pešieho prechodu pre suseda. Tento priestor máme oddelený plotom, sused teda prechádza cez náš pozemok, no oddelili sme tak časť, ktorú využíva naozaj iba on. Definuje nejak zákon ako ma takýto peší prechod vyzerať? Narážam na to, či to musí byt spevnená plocha, poprípade rovná, atď. Ďakujem krásne za odpoveď, V.

Odpoveď: Právo prechodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, 

zákon túto otázku nerieši.

Treba však vychádzať z ust. § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Zákon Vám ako vlastníčke pozemku neukladá povinnosť v tom, že ste povinná prechodovú časť pozemku nejako upraviť v smere spevnenia,. vyasfaltovania a podobne, ak by ste túto časť pozemku užívali aj Vy, ste povinná znášať náklady na jej zachovanie a opravy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, Tri pozemky. Prvý je susedov. Druhý je môj. Tretí je spoločný (sused aj ja sme spolumajitelia - každý vlastní polovicu). Cez tretí pozemok je prístup k pozemku 1 a 2. Cestu aj inžinierske siete na treťom pozemku postavil sused. Otázky: 1. Mám právo využívať cestu na treťom pozemku? Keď chcem prejsť na svoj pozemok, tak nemám inú možnosť ako ísť po tejto ceste. 2. Mám právo využívať inžinierske siete, ktoré vedú cez pozemok tri (t. J. Mám právo napojiť sa na ne)? 3. Musím alebo je vhodné zaplatiť susedovi za využívanie/spoluvlastnenie cesty a IS? Ako ma byt stanovená suma? 4. Kto je majiteľom inžinierskych sieti a cesty na treťom pozemku? 5. Môže mi sused brániť v prechode a prejazde na môj pozemok 2. cez spoločný pozemok 3. (napr. postavenie braný so zámkom)? Môže mi brániť v napojení na IS? Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, odpovedáme Vám podľa poradia Vami položených otázok :
1./Áno, lebo pozemok je aj Vašim vlastníctvom.
2./ Napojenie na IS a ich užívanie : Bez súhlasu spoluvlastníka pozemku nie.
3./ Áno + viď záverečná poznámka.
4./ Vlastníkom IS a cesty ako cestného telesa je ten, kto ich postavil a financoval, teda zatiaľ sused.
5./ Napojenie na IS a bránka na zámok : IS bez súhlasu osoby, ktorá ich financovala nie je možné. Bránka na zámok, ktorá by Vás obmedzovala v prechode na Váš pozemok nie je právne akceptovateľná, lebo ste podielovým spoluvlastníkom pozemku 3.

Záverečná poznámka 

Podľa ust. § 139 Obč. zákonníka platí, že "z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O  hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

V otázke neuvádzate, či na pozemku 3., ktorého ste podielovým spoluvlastníkom, je vybudovaná cesta zo špec. materiálov /spevnený povrch asfalt, betón a podobne/, alebo sa len jedná o vychodenú časť pozemku bez podkladových úprav. 
Ak by sa jednalo o nejaký spevnený povrch, ktorý financoval spoluvlastník, bolo jeho povinnosťou Vás osloviť ako podiel. spoluvlastníka a dohodnúť sa na tejto úprave pozemku; to isté sa týka aj IS, keďže pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a v podstate na jeho strane vzniklo bezdôvodné obohatenie na Váš úkor, lebo vybudoval IS aj na Vašom pozemku 3.
Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania práv a povinností z podiel spoluvlastníctva a finančné vyporiadanie investícií zo strany suseda a dohodnúť sa na ich spoločnom užívaní.

Pre bližšie zodpovedanie by sme potrebovali vedieť resp. vidieť aj samotný pozemok a špecifikáciu IS. 

V záujme predídenia súdnym sporom odporúčame kontaktovať advokáta, lebo riešenie, ako uvádzame vyššie, existuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo prechodu (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, či právna úprava SR rozlišuje pojmy "právo prechodu" vs "právo prejazdu". V LV prístupovej cesty na "môj pozemok" je uvedené toto: "Vecné bremeno - právo prechodu cez p. C. <číslo_parcely_cesta> v prospech vlastníkov p. C. <čísla_mojich_parciel> o šírke 3m". Znamená to, že môžem prechádzať na môj pozemok autom a stavebnými mechanizmami alebo nemôžem ? Toto ustanovenie vzniklo pri predaji susediacich pozemkov a cesty, kedy pôvodný majiteľ môjho pozemku a cesty uviedol do zmluvy "právo prechodu" ale neuviedol "právo prejazdu". Ďakujem.

Odpoveď: Právo prechodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2019)

Dobrý deň,

otázkam týkajúcich sa práva prechodu a prejazdu sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

Právo prechodu zapísané na LV ako vecné bremeno v podstate znamená, že ste oprávnená využívať na prístup na Váš pozemok prechod cez cudzí pozemok.  Pojem alebo slovo prechod je odvodené od slova chodiť, preto aj keď je táto cesta /nie v zmysle komunikácie ako cestného telesa/ je široká 3 metre, neznamená to automaticky, že môžete túto využívať na prejazd.

V otázke sa pýtate, či môžete túto časť pozemku, kde máte právo prechodu využívať aj na prejazd, čím sa chápe prejazd motorovým vozidlom. 
Ak by sme vychádzali z textu vo Vašej zmluve, kde je uvedené len právo prechodu,  to automaticky neznamená, že táto časť pozemku vyčleneného na prechod sa automaticky môže využívať aj na prejazd.
Ale platí aj ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :
"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

T.j. : Ak by ste potrebovali previesť na Váš pozemok nejaký stav. materiál na budúcu stavbu, potom sused je povinný Vám umožniť aj prejazd motorovým vozidlom na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere a to aj bez zmluvy o vecnom bremene spočívajúcom  práve prejazdu.

Riešením pre budúcnosť a pre predídenie rozporom a nedorozumeniam je spísať dodatok k pôvodnej zmluve, že vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu sa rozširuje o právo prejazdu, ako aj dojednať podmienky prejazdu, teda zriadiť právo cesty, ktoré obsahuje aj právo prechodu aj právo prejazdu a za tým účelom  zabezpečiť aj potrebný geometrický plán.

V otázke neuvádzate, či vo Vašom prípade je potrebné riešiť právo prejazdu k stavbe, alebo len k pozemku; ak by sa jednalo o prístup k pozemku so stavbou, potom je možné využiť ust. § 151o/ ods. 3 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."


V tomto prípade - prístup k stavbe - zároveň platí, že pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania. 
Šírka samotného pozemku - 3 metre,  ktorý sa teraz využíva na prechod na Váš pozemok, by mal byť postačujúca aj na právo prejazdu /právo cesty ktoré zahŕňa aj prechod aj prejazd/.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk