Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 1. 2017

Otázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Dobrý deň, vlastním dom, nadobudnutý darovacou zmluvou, v ktorom spolu s manželom a 8 mesačnou dcérkou, bývame spolu s ujom, ktorý má právo doživotného užívania. Ujo dosť pije, hygienické návyky žiadne, nesprchuje sa a pred nedávnom sa mu zhoršil zdravotný stav natoľko, že už sem-tam nevie, čo robí, napr. cura mi do kuchynského drezu. Dosť mi znepríjemňuje život. Chcem ho umiestniť do domova sociálnych služieb, problém je v tom, že on tam nechce ísť. Moja otázka znie, či mám nejaké možnosti ako ho bez jeho súhlasu dostať do domova a zbaviť vecného bremena.

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Dobrý deň, v prípade, že sa na zrušení vecného bremena nedohodnete, môžete sa pokúsiť o zrušenie vecného bremena súdnym rozhodnutím v zmysle ustanovenia § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka. Podľa uvedeného, ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie. Taktiež platí, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Dobrý deň. Je prosím možné zrušiť vecné bremeno dožitia v byte v prípade, že osoba oprávnená z vecného bremena vlastní v tom istom meste, dokonca v tej istej mestskej časti aj inú nehnuteľnosť, konkrétne rodinný dom, v ktorom nepretržite dlhodobo aj býva (15+ rokov) a byt, na ktorom je vecné bremeno, darovala deťom s vecným bremenom na seba ? Vecné bremeno oprávnená osoba nevyužíva ba dokonca predmetnú nehnuteľnosť prenajíma bez súhlasu majiteľov. Ďakujem.

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 109 Obč. zákonníka platí :
"Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo."

V otázke uvádzate, že osoba oprávnená z vecného bremena býva v inom dome 15 a viac rokov, nie v byte zaťaženom vecným bremenom, potom došlo k premlčaniu vecného bremena zo zákona.  V tomto smere je treba požiadať oprávneného z vecného bremena, aby spísal vyhlásenie o tom, že došlo k zániku vecného bremena uplynutím času, podpis osoby oprávnenej z vecného bremena musí byť úradne overený v súlade s ust. § 42 zákona o katastri nehnuteľností a podať návrh na KN na vykonanie záznamu - výmaz vecného bremena. V prípade, že osoba oprávnená z vecného bremena nebude s uvedeným súhlasiť, budete musieť podať návrh na súd.
Pokiaľ ide o prenájom predmetného bytu, ak je prenajímateľom osoba oprávnená z vecného bremena, je zmluva zo zákona neplatná a treba žiadať nájomcov, aby byt opustili a podať žalobu na súd o neplatnosť zmluvy a vydanie bezdôvodného obohatenia - žalovaným bude osoba oprávnená z vecného bremena.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Ak nedôjde v dedičskom konaní k dohode na túto tému a/alebo nový vlastník zapísaný po dedičskom konaní sa nedohodne s oprávnenou osobou, ruší sa toto bremeno zo zákona alebo ostane zachované a nový vlastník ho bude trpieť ?

 

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, 

ak sa nový vlastník bytu nedohodne s osobou oprávnenou z vecného bremena na jeho zrušení, potom o tejto otázke je oprávnený rozhodnúť len súd v súlade s ust. § 151p/ Občianskeho zákonníka :

"(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.

(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.

(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

(4) Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom."

 

Smrť povinnej osoby z vecného bremena (vaša mama) nemá vplyv na osobu oprávnenú z vecného bremena a nový vlastník bytu je povinný toto oprávnenie spočívajúce v užívaní bytu strpieť.

K uvedenému zákonnému textu § 151p/ Obč. zákonníka poznamenávame, že k zrušeniu vecného bremena súdnym rozhodnutím by mohlo dôjsť napríklad aj v prípade, že zo strany oprávnenej osoby z vecného bremena by došlo k poškodzovaniu bytu, porušovaniu ustanovení zákona o vlastníctve bytov vo vzťahu k ostatným vlastníkom bytov, k fyzickým a psychickým útokom oprávnenej osoby na vlastníka bytu a podobne.

Možnosťou vo veci je dohodnúť sa na zrušení vecného bremena s tým, že oprávnenému z vecného bremena zabezpečíte iný byt do nájmu, ale bez dohody s novým vlastníkom bytu alebo bez súdneho rozhodnutia osoba oprávnená z vecného bremena nie je povinná sa vysťahovať; rovnako platí, že ani nový vlastník bytu ju z tohto bytu vysťahovať nemôže.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Moja nebohá mama vlastnila byt s vecným bremenom pravom doživotného užívania pre svojho manžela. Dedičské konanie ešte neprebehlo. Ruší sa toto vecné bremeno smrťou vlastníka zo zákona? Ak nedôjde v dedičskom konaní k dohode na túto tému ruší sa toto bremeno zo zákona alebo ostane zachované a nový vlastník ho bude trpieť ?

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň,

vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti sa viaže k nehnuteľnosti, k bytu. To, že vlastník nehnuteľnosti zomrel, neznamená, že toto vecné bremeno viažúce sa k bytu zaniklo jeho smrťou.
Následne bude na dohode nového vlastníka/-ov bytu ako sa dohodnú na prípadnom zrušení alebo obmedzení tohto vecného bremena s oprávneným z vecného bremena - manželom vašej matky.

Podľa ust. § 151p/ Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností."

Iné by to bolo v prípade, že by zomrela osoba oprávnená z vecného bremena, teda manžel vašej matky; v tomto prípade oprávnenia z vecného bremena neprechádzajú na dedičov osoby oprávnenej z vecného bremena, ale zanikajú smrťou oprávneného z vecného bremena.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom zrušenia vecného bremena práva prechodu cez pozemok. Cez môj pozemok má právo prechodu k svojmu pozemku cudzia osoba. Doteraz bol k jej pozemku možný prístup len cez môj pozemok, no mesto v nedávnej dobe vybudovalo nové komunikácie a teraz už ma táto osoba k svojmu pozemku prístup aj po asfaltovej ceste. Táto osoba stále k svojmu pozemku pristupuje cez môj, pretože je to bližšie, takže so vzájomnou dohodou nesúhlasí. Je možné v tomto prípade vecné bremeno zrušiť ?

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, jednou z podmienok na ktoré súdy vo svojich rozhodnutiach prihliadajú pri zriadení práva prechodu ako vecného bremena je to, či oprávnený z vecného bremena má na svoj pozemok prístup aj za sťaženejších podmienok a nielen po pozemku, kde navrhuje vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.

Z otázky usudzujeme, že vecné bremeno je zapísané aj na liste vlastníctva a bolo zriadené dohodou prípadne súdnym rozhodnutím.

Sme názoru, že pokiaľ sa okolnosti oproti súdnemu rozhodnutiu zmenili tak ako uvádzate v otázke, mali by ste spísať dohodu u zrušené vecného bremena a  požiadať kataster o výmaz vecného bremena. Je to pre Vás hlavne jednoduchšie a lacnejšie.

Odporúčame oprávnenému z vecného bremena predložiť predmetný návrh písomne s tým, že ak s návrhom nebude súhlasiť budete musieť podať návrh na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné zrušiť Vecné bremeno spočívajúce v práve bezplatného doživotného užívania domového majetku? Vlastníkmi domu sú dve neplnoleté deti, na ktoré je napísaný dom v liste vlastníctva z katastra nehnuteľnosti, nakoľko ho podedili po otcovi. Avšak do domu nechodia, nakoľko ich vlastník domu (ich teta ) nepustí. Čo sa týka titulu nadobudnutia, spomínajú sa tam údaje 9D 36/2015. Preto sa chcem opýtať, či je možné zrušiť vecné bremeno, na základe, ktorého sa k bytu dostanú vlastníci, ich matka nakoľko sú deti ešte neplnoleté a následne budú môcť dom využívať, nakoľko sú len v prechodnom bývaní ? Vyplývajú zo zrušenia zmluvy aj nejaké povinnosti pre oprávnených vlastníkov domu ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že vlastnkmi domu sú dve neplnoleté deti, ktoré nehnuteľnosť zdedili po svojom otcovi. Na dome viazne vecné bremeno spočívajúce v práve bezplatného doživotného užívania domového majetku a uvádzate dedič. rozhodnutie z r. 2015.
Teta, zrejme osoba oprávnená z vecného bremena, nechce Vás do domu pustiť a tak deti nemajú možnosť svoj majetok nijako užívať.
Nevieme na základe akého skutkového stavu v pôvodnom dedičskom konaní bolo rozhodnuté o doživotnom bezplatnom užívaní celého domového majetku pre konkrétnu osobu uvedenú v dedičskom rozhodnutí. Platí však, že smrťou uvedenej osoby toto vecné bremeno zaniká a teda neprechádza na dedičov. 
Uvádzame to z dôvodu, že sa nezmieňujete o tom, či teta, ktorá bráni v prístupe do nehnuteľnosti, je osobou oprávnenou z vecného bremena podľa pôvodného dedičského rozhodnutia. Ak sa teda jedná už o inú osobu, ako osobu uvedenú v pôvodnom dedič. rozhodnutí, táto nie je oprávnená nehnuteľnosť užívať ani ako dedič alebo potomok tety.
Sme názoru, že pokiaľ maloleté deti sú vlastníkmi domu a nemajú nijakú možnosť svoj majetok užívať, táto situácia je riešiteľná.
Podľa ust. § 151p/ ods. 3 Obč. zákonníka platí :
"Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."

Odporúčanie 

Na základe uvedeného odporúčame zistiť tú okolnosť, kto je skutočným užívateľom nehnuteľnosti, teda či je to osoba uvedená v pôvodnom dedič. rozhodnutí. Pokiaľ je to iná osoba budete musieť podať len návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.
Ak terajším užívateľom nehnuteľnosti je stále tá istá osoba oprávnená podľa pôvodného dedič. rozhodnutia, odporúčame podať návrh na súd na zrušenie resp. obmedzenie vecného bremena. Dôvod je ten, že ak je niekto vlastníkom nehnuteľnosti a maloleté deti bývajú v nejakom prechodnom bývaní, zrejme v podnájme, je to dôvod na zrušenie resp. obmedzenie vecného bremena. 
Vo veci je možné postupovať aj tak, že sa s predmetnou oprávnenou osobou z vecného bremena dohodnete na jeho obmedzí v tom, že bdue užívateľom len vymedzenej časti nehnuteľnosti.
Chceme uviesť, že je potrebné z Vašej strany skontrolovať, či daná osoba si plní platobné povinnosti pokiaľ sa jedná o odber el. energie, vody, plynu, odvoz odpadu, aby tieto poplatky nezaťažili v konečnom dôsledku matku maloletých detí, ktorá bude musieť predmetné dlhy uhradiť, resp. zistiť akým spôsobom je riešená táto otázka s dodávateľom médií. 
Odporúčame kontaktovať advokáta.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Podpísal som súhlas s vedením inžinierskych sieti cez svoj pozemok. Neviem presne obsahoval, nakoľko som ho podpisoval na ulici pred domom pred cca 2, 5 -3 rokmi. V tom čase sa to javilo, ako dobrý krok, nakoľko som sa spoliehal na to, že sa napojím na splaškovú kanalizáciu. Investor nekoná a stavebné povolenie si už predĺžil  na ďalšie 2 roky. My sme si už medzitým vybudovali kanalizáciu a pripojenie ne elektrinu. Môžem napadnúť svoj súhlas, keďže by sa teraz krížili siete, ale hlavne by podkopali moju kanalizačnú prípojku a zničili mi funkčnosť kanalizácie. Nepodpísal som žiadnu zmluvu o vecnom bremene, iba na jeden papier súhlas s IS.  Kópiu súhlasu nemám, stavebný úrad na základe toho vystavil stavebné povolenie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že pred cca 2,5 až 3 rokmi ste podpísali nejaký papier so súhlasom so zriadením inž. sietí na Vašom pozemku,  keďže ste predpokladali, že na Vašom pozemku, na ktorom ste chceli stavať, využijete túto možnosť napojenia na inž. siete investora na susednom/-ých pozemkoch. Doklad o tom nemáte. 

Uvádzame, že podľa ust. § 58 stavebného poriadku pri podaní žiadosti o stavebné povolenie "Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene."

V zmysle ust. § 139 ods. 1 stav. poriadku "pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie podľa stav. poriadku            
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu."

Predpokladáme, že žiaden takýto doklad ste nepodpísali.

Podľa ust. § 151o/ Obč. zákonníka  vecné bremená vznikajú okrem iných písomnou zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 

Nevieme na základe čoho stavebný úrad vydal stavebné povolenie, keď stavebník nepreukázal tzv. iné právo k pozemku.

Záver
Pokiaľ investor nemá s Vami spísanú zmluvu o vecnom bremene nie je oprávnený využiť Váš pozemok pre pokládku inž. sietí. Vo veci odporúčame, aby ste zistili na stavebnom úrade nahliadnutím do spisu o stavebnom konaní a povolení a požiadali o kópiu svojho dokladu.  Prípadne priamo písomne požiadajte stav. úrad o oznámenie na základe čoho vydal stav. povolenie, keď stavebník nepreukázal tzv. iné právo k pozemku, keďže nemá s Vami spísanú žiadnu zmluvu podľa §139 ods.1 stav. poriadku.

Stavebné povolenie a jeho predĺženie by malo byť zverejnené na stránke stav. úradu prípadne na jeho internet. stránke.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Prosím Vás o radu. Moja svokra dostala dom darom od matky, pod podmienkou doživotného práva bola medzi nimi dohoda ústna pred notárom, že doživotné právo okrem toho babkinho tam nebude. Svokra toto porušila a myslíme si, že pod nátlakom dala doživotné právo svojmu partnerovi bez toho, aby babku a deti upovedomila. Následne pol roka po tom zomrela. Partner už u nás nebýva rok a nemáme s ním dobrý vzťah. Ako to môžeme zrušiť alebo sa sa to vôbec ani nie sme v kontakte. Keďže to je pijan a svokru svojou žiarlivosti a urážaním a možno aj týranie priviedol do hrobu. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, darovanie nehnuteľnosti s podmienkou, ako bude nakladať budúci vlastník nehnuteľnosti spôsobí to, že takáto podmienka je neplatná. Aj keby sa dohodli, že nemôže zriadiť žiadne vecné bremeno a neskôr ho zriadi, potom zriadenie takéhoto vecného bremena nespôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy. Jednoducho na podmienku sa neprihliada, teda ako keby neexistovala.

Zrušenie vecného bremena je možné buď dohodou s oprávnený z vecného bremena alebo súdom.

Právo vecného bremena sa môže aj premlčať, ak sa nevyužíva 10 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu? (Občianske právo)

Vlastním nehnuteľnosť, v okrese Komárno a nechal som tam bývať švagra a dal som zápis do katastra nehnuteľnosti doživotné právo užívať nehnuteľnosť, a dávať pozor, starať sa o nehnuteľnosť. Po mojom odchode všetko predal, cirkulár, bojler, sporáky, hrnce, atď. Chcel by som dať zrušiť doživotné právo užívanie nehnuteľnosti. Touto cestou hľadám právnickú pomoc, kto my poradí, pomôže s týmto problémom, Štefan.

Odpoveď: Ako možno zrušiť vecné bremeno doživotného užívania domu?

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 19.09.2017)

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka možností zániku vecného bremena. Zánik vecných bremien je pritom primárne riešený v ustanovení § 151p Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.

(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.

(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

(4) Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.“

Z citovaného zákonného ustanovenia možno vyvodiť hneď niekoľko spôsobov zániku vecných bremien, a to:

  • rozhodnutie príslušného orgánu (t.j. súdu alebo správneho orgánu),
  • zo zákona (ex lege),
  • na základe zmluvy,
  • pri vecných bremenách in presonam aj zánikom (pri právnických osobách) alebo smrťou (pri fyzických osobách) oprávnenej osoby.

Uvádzaný výpočet však nemožno vnímať ako uzavretý, pretože k zániku vecného bremena môže dôjsť aj na základe iných právnych skutočností, a to napr.:

  • premlčaním (podľa ustanovenia § 109 Občianskeho zákonníka platí, že: „Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo.“) ,
  • vzdaním sa práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
  • splynutím osoby povinnej a osoby oprávnenej z vecného bremena,
  • splnením rozväzovej podmienky.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností a Vami opísanej situácie Vám odporúčam, aby ste sa so švagrom primárne pokúsili dohodnúť na zániku vecného bremena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk