Máte
otázku?

Doživotné právo užívania bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Doživotné právo užívania bytu

Dobrý večer, mám otázočku ohľadom dedičstva. Mama mi umrela pred 6r, môj otčim ale dostal doživotné právo užívať ten byt. Takže ho nemôžem predať? Nestará sa o byt, špina je tam, susedia sa obávajú chorôb, nepráta ani v bytovke platí síce inkaso. Každú chvíľu je opitý, nepracuje je na dôchodku. Ako ho odtiaľ môžem dostať preč, aby som nič neporušil ? Predať byt a vyplatiť ho, koľko? Nemienim sa s ním naťahovať.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku,

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona Obč. zákonnníka. 


1./ V otázke neuvádzate na základe akého právneho titulu  mal otčim zriadené právo doživotného užívania a bývania v uvedenej nehnuteľnosti , prípadne jeho rozsah, a tiež to kto je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, ako aj to či vecné bremeno je zapísané v katastri nehnuteľnosti.
Budeme preto vychádzať z toho, že vlastníkom nehnuteľnosti ste Vy a Váš otčim môže doživotne užívať celú nehnuteľnosť.

2./  Podľa ust. § 151n/ a nasl.  Obč. zákonníka  platí :

"Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.
Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.
Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.
Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom."

 

Z vyššie uvedeného pre Vás vyplýva nasledovné : 

1./ Pokiaľ ide o náklady na udržiavanie  veci zaťaženej vecným bremenom - byt , treba vychádzať z dohody medzi medzi otčimom ako oprávneným z vecného bremena a Vami ako povinným z vecného bremena. Ak k dohode nedôjde alebo ak takejto dohody niet  potom platí ust. Obč. zákonníka , že ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, potom je povinný znášať aj primerané náklady na jej zachovanie a opravy. T.j. nejedná sa len o náklady na údržbu a opravu veci, ale aj o povinnosť na údržbu veci a opravu veci zariadiť  alebo vykonať. Podľa  nášho názoru by sa mohlo jednať minimálne o náklady, ktoré vyplývajú z ust. nar. vl. č. 87/1995 Zb.z.,  ktoré Vám dávame do pozornosti, ktoré ustanovuje drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu, vrátane jeho prílohy. Ďalšie povinnsoti ohľadom byt vyplývajú z ust. zákona o vlastníctve bytov a zo zmluvy o výkone správy prípadne zmluvy om spoločenstve.

2./ Súčasný stav ak je taký ako uvádzate v otázke, by bolo možné resp. vhodné riešiť dohovorom, zistiť stav prípadných nedoplatkov a od  oprávneného z vecného bremena ich vymáhať. Nevieme aký je stav v skutočnosti, či by prípadné dlhy by boli aj reálne uhradené.
3./ Pre prípade, že by medzi  Vami nedošlo k dohode o zrušení vecného bremena dohodou, riešením je aj to, že by ste pre otčima zabezpečili napr. nejaký domov dôchodcov resp. podobné zariadenie  a následne by ste byt predal. 
4./ Vec je možné riešiť aj tým spôsobom, že podáte návrh na súd na zrušenie vecného bremena, prípadne predáte byt s vecným bremenom, ale cena zrejme bude potom nižšia. Vecné bremeno spočívajúce v práve Vášho otčima by prešlo na nadobúdateľa nehnuteľnosti.
5./  Otázka prípadných nedoplatkov : Zmluvný vzťah so správcom nehnuteľnosti máte zrejme uzatvorený Vy ako vlastník, potom aj nedoplatky bude správca vymáhať od Vás ako vlastníka nehnuteľnosti. 

6./ Nevieme ako máte zmluvne doriešené poplatky za odpad, elektrickú  energiu, plyn a podobne, teda či zmluvný vzťah s dodávateľmi médií je uzatvorený s Vami alebo s oprávneným z vecného bremena, teda Vašim otčimom. Z uvedeného treba následne vychádzať, kto bude žalovaným v prípadnom súdnom spore.

7./ V prípade, že by medzi Vami nedošlo k dohode, resp. máte odôvodnené pochybnosti, že by boli splnené povinnosti zo strany otčima, hlavne uhradené nedoplatky, potom bude najlepšie podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena. V každom prípade odporúčame zmluvný vzťah prípadne aj podanie na súd riešiť s advokátom. 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste sa rozhodli.

 


 

Trápi vás "Doživotné právo užívania bytu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Dostal som darovaním byt s tým, že je tam doživotné právo užívania pre osobu, ktorá v ňom žila a aj žije. Je to osoba, ktorá je vzdialená rodina po otcovej strane a nemá žiadnych dedičov. Mám tu ale problém s tou osobou. Robí problémy v dome a to takého charakteru, že nedodržuje základné hygienické návyky, chodí holý pred dverami, nechce ísť k doktorovi, aj keď odpadol pred dverami ( ma nejaké zdravotné problémy a vysokú nadváhu ), vypadá, že mu začína aj nejak preskakovať. Moja otázka je, keď, že ho nemôžem nejak obmedziť a som vlastníkom bytu, zodpovedám za tu osobu nejak? Môžem mať ja ako vlastník bytu nejaké problémy z toho, že tam robí neplechu? AK by to bol nájomník tak s ním ukončím nájom ale tu ja nemám žiadne páky na neho a ani si nedá poradiť po dobrom. Ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
hoci ste vlastníkom bytu, nemôžete zodpovedať za konanie inej dospelej osoby, ktorá nebola na spôsobilosti na právne úkony obmedzená alebo pozbavená. Sama táto osoba nesie zodpovednosť za svoje konanie. Problém by však mohol vzniknúť vtedy, ak by niekoho vytopil, prípadne iným spôsobom skrz Váš byt poškodil záujmy alebo práva iných obyvateľov bytového domu.


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela som sa spýtať, bývam v rodinom dome, za života manžela sme darovali nehnuteľnosť dcéram, s doživotným právom užívania, sama to nestačím udržiavať, dcéry 3 sú v zahraničí, chcem to predať, čo k tomu potrebujem ? Zrejme súhlas všetkých dcér kde to mám dať potvrdiť ?  Ďakujem Božena

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že na nehnuteľnosti je zriadené vecné bremeno vo Váš prospech - právo doživotného užívania a a bývania. Samotné zriadenie vecného bremena Vás neoprávňuje k predaju nehnuteľnosti.

Ak by ste chceli predať nehnuteľnosť, budete potrebovať písomné splnomocnenie na predmetný úkon - predaj nehnuteľnosti s úradne overenými podpismi Vašich dcér ako vlastníčok nehnuteľnosti. Podpis je možné overiť na matrike prípadne u notára.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu na celkové vybavenie veci až po zápis do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
ak mám doživotné právo v dome, v ktorom som vyrastal zo starými rodičmi a po ich smrti som sa odsťahoval a teraz to zdedil môj strýko, len ten tiež nedávno zomrel, mám tam ešte to doživotné právo a môžem tam bývať ak dedia to strýkovi súrodenci ?

 

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 109 Obč. zákonníka :

"Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste sa z domu odsťahovali a teda nevykonávali vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania viac ako 10 rokov, potom je toto Vaše právo premlčané. Pokiaľ doba 10 rokov neuplynula, môžete sa domáhať vykonávania vecného bremena. To, že strýko zomrel a došlo k dedeniu nehnuteľnosti, vecné bremeno prechádza na právnych nástupcov pôvodných resp. predchádzajúceho vlastníka nehnuteľnosti.  Rozhodujúce je to, ako dlho nevykonávate vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania, či menej alebo viac ako 10 rokov od jeho vzniku.


Trápi vás "Doživotné právo užívania bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem dať priateľovi právo doživotného užívania bytu a v prípade mojej smrti aj 1/4 podiel na byte, ktorého som vlastníkom. Je to možné upraviť nejakou motárskou zápisnicou ? Ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania bytu je možné na základe dohody o zriadení vecného bremena v súlade s ust. § 151n/ Obč. zákonníka :

"(1/ Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."
 
Rovnako môžete formou darovacej zmluvy darovať priateľovi podiel na nehnuteľnosti, čo môžete urobiť za života, prípadne podiel na nehnuteľnosti mu odkázať formou závetu.
Najideálnejšie je, aby ste sa so spísaním závetu obrátili na notára.
Darovaciu zmluvu Vám môže spísať tiež advokát, ako aj notár.

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, zomrel nám otec a nám po ňom ostali dve nehnuteľnosti. Chata a byt, v ktorom býva matka. S bratom sme sa dohodli na rozdelení majetku chatu zdedí brat, byt ja.
Ja mám sama osvojenú malú dcérku, ktorá je mojim dedičom.
Uvažovali sme nad dvoma možnosťami, či byt zatiaľ nechať napísaný na mamu a v jej závete uviesť darovanie mne alebo byt napísať na mňa a jej dať doživotné užívacie právo.
Podľa informácií ktoré som sa dočítala ani jedna z možnosti nie je bezproblémová.
Pri darovaní v závete sa vraj môžu prihlásiť neopomenuteľní dediči. S bratom sme dohodnutí, ten by odo mňa nič nechcel, ale obávam sa jeho deti z rozvedeného manželstva.
Pri prepísaní bytu na mňa s doživotným pravom pre matku obávam sa, čo by bolo prípade mojej smrti. Byt by zrejme zdedila maloletá dcéra. Matka sa obava, aby ju v takom prípade niekto cudzí zastupujúci záujmy dcéry nevyštval z bytu. Už 20 rokov žijem s partnerom, ktorý je pre ňu náhradným otcom, ale nie oficiálnym, lebo ju nemá osvojenú, ani nie sme zosobášení. Ale mu bezvýhradne verím.
Dá sa ta možnosť so závetom nejako vyriešiť, aby sa deti brata v prípade jeho smrti nedomáhali podielu na byte ?
Alebo je lepšia druhá možnosť a radšej si doriešiť, aby v prípade mojej smrti byt spravoval môj partner, ktorý by matku určite z bytu nevyštval.
Prosím poraďte mi, čaká nás dedičské konanie a neviem ako sa s tým bytom máme rozhodnúť.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň,
z právneho hľadiska je pre Vás lepšie, ak sa s bratom v dedičskom konaní dohodnete tak, ako uvádzate v otázke, že chata pripadne jemu a Vám byt s právom doživotného užívania bytu formou vecného bremena so zápisom do KN pre Vašu mamu. Ak by ste Vy následne zomreli, vecné bremeno tým nezaniká, lebo je viazané k bytu a dedičom po Vás je Vaša osvojená dcéra.

Ak by dcéra bola maloletá a zdedila by predmetný byt, nie je to len tak, že byt by sa predal a Vaša mama by nemala kde bývať. Na predaj nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve maloletého, je potrebné schválenie súdom. Vecné bremeno ako oprávnenie Vašej matky bývať v byte by zaniklo až v prípade jej úmrtia ako osoby oprávnenej z vecného bremena.

 


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Rodičia plánujú zmluvou nechať mne a mojej manželke dom, v ktorom bývajú aj oni. Chcem sa spýtať, že keď im tam dáme doživotné právo, či sa to dá nejako ošetriť v tej zmluve, že až do ich smrti sa nedá dom založiť ani predať. Aby mali istotu strechy nad hlavou. Ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
zmluvou vyslovene nemôžete zakázať budúcemu vlastníkovi ďalší predaj alebo zaťaženie nehnuteľnosti. Väčšinou pre istotu ľudí, ktorí majú vecné bremeno a darujú svoju nehnuteľnosť príbuznému, v zmluvách uvádzame, že ak dôjde k predaju darovanej nehnuteľnosti, musia im nahradiť hodnotu nehnuteľnosti. Tzn. že aj keby ju predali, kúpnu cenu musia dostať Vaši rodičia.

Treba však uviesť, že zmenou vlastníka nehnuteľnosti nedochádza k zániku vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti.


Trápi vás "Doživotné právo užívania bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, som majiteľ rekreačnej chalupy, ktorú nechal na mňa prepísať môj otec. Doživotné právo užívania má však aj moja teta s manželom. Oni síce majú svoj byt a ďalšiu chalupu, takže to len tak, na okraj. Ja si na nič nesťažujem a nezávidím im, že tu chalupku užívajú, dokonca som rád, že sa o ňu niekto stará, pretože ja pracujem v ČR a mám tu podnájom. Ide o to, že sa chcem o 7 rokov vrátiť domov na Slovensko a chalupku si chcem užívať tiež. Takže aké vlastne ja tam mám právo? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, máte úplne rovnaké právo užívať chalupku a bývať tam, ako všetci čo tam majú zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Ani oni Vám, ale ani Vy im nemôžete brániť v užívaní nehnuteľnosti. Ak ide o trvalo obývanú nehnuteľnosť, je potrebné nájsť taký spôsob užívania, ktorý umožní nerušené užívanie nehnuteľnosti všetkými dotknutými osobami. Pri rekreačnej chate teoreticky prichádza do úvahy aj striedanie sa na chate. Všetko závisí od dohody dotknutých osôb. Samozrejme je potrebné počítať s tým, že ak ide o malú chalupu a všetci ju budete chcieť užívať celé leto, môžu nastať problémy.


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

V trojizbovom bytovom dome, ktorého vlastníkom je syn, mám zriadené doživotné právo bývania a užívania. Vymenil však zámky a neviem sa do bytu dostať. Čo by ste mi poradili, čo by som v tejto situácii mal urobiť. Srdečná vďaka za radu.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň. V prvom rade treba prihliadnuť na to, že ide o rodinné vzťahy. V takom prípade primárne odporúčam pokúsiť sa vec vyriešiť bez ingerencie súdu, a to napríklad písomnou výzvou na sprístupnenie bytu v súlade s Vašim právom doživotného bývania a užívania. Toto právo nemôže len tak jednostranne a svojvoľne obmedziť. Pokiaľ však zostane táto aktivita bezvýsledná, odporúčam Vám obrátiť sa so žalobou na súd. Spolu so žalobou by ste mohli tiež žiadať vydanie neodkladného opatrenia tak, aby ste mohli Vaše užívacie právo realizovať čo najskôr.


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Ďakujem za predošlú odpoveď, chcem sa len doopýtať, mám to chápať tak, že ak by som požiadal súd o vysťahovanie takejto osoby bol by som úspešný ?

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, 

zrejme sa pýtate na priateľku Vášho brata, ktorá k nemu prišla bývať.

Ako sme uviedli k nehnuteľnosti nemá žiadne užívacie právo, preto v konaní budete mať úspech. Je treba podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti bez bytovej náhrady. Predtým je dobré túto osobu požiadať, aby z nehnuteľnosti dobrovoľne odišla. 

Nevieme či bývate v blízkosti nehnuteľnosti, ale vhodné by bolo z Vašej strany písomne splnomocniť dôveryhodnú osobu na kontrolu celej nehnuteľnosti s Vašim úradne overeným podpisom.

 

 


Trápi vás "Doživotné právo užívania bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Prajem pekný deň, chcem poradiť c vysvetliť, pri dedičskom konaní zriadila môjmu bratovi sestra doživotné bezplatne užívacie právo, na proti hodnotu vzdania sa dedičstva kvôli exekúciam. Neskôr som od nej dom kúpil aj s týmto bremenom. Ja ako vlastník tam nemám ani trvalý pobyt a chodím na dom len občas ale všetko v dome je môj majetok. Dal som si vypísať pozdĺžnosti na dome a tvorí celkovú výšku do 300 e a elektrika a všetko ostatné bolo vedené na moju už zosnulú mamu alebo sestru. Chcem sa spýtať brat bol vykonávateľ pohrebu, a keď, že mi nedal úmrtný list nemohol som v čas prehlásiť elektriku na svoje meno, a teda jeho konaním prišlo k zrušeniu odberného miesta. Ako ďalšie bez môjho vedomia natiahol od suseda predlžovačku a ťahal takto rok elektrinu od neho a to bez toho, aby mu dal čo iba 1e a odpojil to sused na základe oznámenia, že ak to neodpojí podám trestne oznámenie. Do dvora sa nedá dostať lebo nie je na dome elektrina je okolo domu bordel zostarnutý celí dvor a miesto toho, aby sa kúrili v kotolni a pre čelí dom kuri v jednej miestnosti v nevyhovujúcom komíne aj to bez dovolenia mňa ako vlastníka. V dome je udiareň a kde komu v nej údi. Bez odbornosti a v neskolaudovanej udiarni. Ubytoval si do domu priateľku a to bez akéhokoľvek vedomia. Záchod nefunkčný a steny plesnivé. Ako najväčšia drzosť nastala ak som ho vyzval, aby mi odomkol miestnosti, aby som sa pozrel čo tam ma a neodomkol. Nemám možnosť nehnuteľnosť nijako využívať miestnosti pozamkýna ne z vyhrážkami nech skúsim niečo vysťahovať. Touto cestou sa chcem spýtať užívacie právo je podľa mňa užívať. Nie nakladať z vecami a domom, neprispôsobovať si dom tak akú ma možnosť, či ako mu vyhovuje, pretože takéto konanie si myslím, že ohrozuje moju nehnuteľnosť a to napríklad, že ak niekomu udi môže prísť k požiaru. Takisto pri ťahaní elektriny k skratu. Nevhodne kúrenie to isté a to ešte si dotiahol Elektro centrálu a frčí ako kedy na nej, čo je tiež výbušné a zakázané v uzavretom priestore a taktiež môže prísť k skratu. Ani miestnosti niesu prístupné ak by trebárs k niečomu prišlo, a tak podobne. Je takéto konanie možné chápať ako zneužívanie svojho postavenie k nehnuteľnosti? Môže takto ohrozovať moju nehnuteľnosť? Dá sa toto konanie považovať zákonnej vety hrubý nepomer? Môže sa mi vôbec vyhrážať a mne stanovovať podmienky ? Ak je dom v takomto stave, ktoré svojim konaním on spôsobil, a teda po stránke hygieny je tam plieseň rozbití záchod bez elektriny z dlhmi za služby voda popolnica a pod., a javy sa ako pre život v ňom nevyhovujúci, zakladá to podľa Vás podnet na úspešný súdny proces o zrušenie vecného bremena? Mám taký pocit z rôznych stránok, že vlastník je oproti vecnému bremenu a jeho zrušeniu pomaly bezmocný, ba dokonca, že by mal držať hubu a krok. Ďakujem za odpoveď s pozdravom Michal.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Nevieme ako je koncipované dedičské uznesenie, ale sme názoru, že bezplatné užívanie nehnuteľnosti neznamená, že oprávnený z vecného bremena nebude hradiť poplatky súvisiace s odberom médií /voda, el. plyn/, keď nehnuteľnosť v celosti užíva.

Bezplatné užívanie a bývanie znamená, že nebudete od neho požadovať platenie nájomného.

Priateľka nemá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti, ani Váš súhlas či už písomný alebo ústny, teda nie je oprávnená v nehnuteľnosti bývať.

Vami uvedené dôvody sú okolnosťami, ktoré podľa nášho názoru zakladajú právo na podanie návrhu na súd na zrušenie vecného bremena súdnou cestou a že v konaní budete mať úspech.

Odporúčame pred podaním návrhu zdokumentovať stav nehnuteľnosti. Predpokladáme, že oprávneného z vecného bremena ste aj písomne upozornili na protiprávnosť jeho konania.

Citujeme z rozsudku OS Piešťany, sp. zn. : 10C/243/2010, ktorým súd zrušil vecné bremeno :

"Odporca navrhovateľke nadáva, sú medzi nimi často konflikty a nemôže zniesť astmatické záchvaty navrhovateľky. Vtedy ju i dráždi otázkami typu „ kedy skape“. Toto správanie súd vyhodnotil ako nezodpovedné, odporujúce dobrým mravom,nemorálne a zároveň ako ohrozujúce nie len majetok ale i zdravie či život navrhovateľky. Ohrozenie majetku súvisí v tom, že odporca po zapnutí si sporáku či rúry pri varení si dovolí odísť do blízkeho pohostinstva či opitý zaspať, čím môže zvýšiť riziko požiadavku domu navrhovateľky. Ohrozenie zdravia a života navrhovateľky vidí súd jednak v hrozbe požiaru, ale i v to, že odporca necháva nezamknuté dvere do domu, čo vyvoláva riziko možnej krádeže jej domu. Súd dospel k záveru, že odporca neprimerane využíva ( skôr zneužíva) jeho právo bývať a užívať nehnuteľnosť navrhovateľky, čím vzniká hrubý nepomer medzi právom odporu a povinnosťou navrhovateľky takéto správanie odporcu strpieť.
Súd dospel k záveru, že oproti roku 1997 ( vtedy bolo zriadené vecné bremeno ) došlo v roku 2010 k prvej zmene pomerov medzi účastníkmi konania, lebo ich vzťahy boli natoľko narušené, že sa rozviedli. Súd mal preukázané, že v období minimálne posledných dvoch rokov odporca navrhovateľke v domácnosti,pri údržbe domu a jeho okolia a ani v záhrade s ničím nepomáha. Ich vzťahy sa medzi nimi úplne narušili,nedokážu spolu komunikovať, odporca nerešpektuje vlastníctvo navrhovateľky, ohrozuje jej majetok i zdravie svojim správaním. ... Súd prihliadal na to, že výkonom práva nemôže byť konanie, ktoré je protiprávnym správaním odporcu. Výkon práva musí byť právom dovolený (aprobovaný), nemožno ho chápať absolútne a neobmedzene. Odporca je pri výkone svojho práva ( oprávnenia z vecného bremena ) povinný dbať aj na to, aby neznemožnil či nerušil výkon práva navrhovateľky."

Môžete nás kontaktovať.

 

 


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, priateľka je vydatá - v manželstve nemajú deti. Manžel ma z mimomanželského vzťahu dospelého syna (na, ktorého platil výživné). Nie sú v kontakte. Sú majiteľmi bytu spoluvlastnícky podiel 1/1. Priateľka chce byt predať, resp. darovať synovcovi a zriadiť vecné bremeno na ich doživotné bývanie. Je to vôbec možné? Chce, aby manželov syn v prípade jeho smrti nededil. Ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, ak majú byt v podiele 1/1, znamená to, že je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Preto nemôže byt darovať iba manželka, ale musí byt darovať spolu s manželom. Z uvedeného teda vyplýva, že môžu spolu darovať byt jej synovcovi a zriadiť si tam bremeno doživotného bývania. Toto bremeno je potrebné uviesť aj do zmluvy a dbať na to, aby bolo zapísané v katastri nehnuteľností, aby sa s Vaša priateľka s manželom ochránili v prípade, ak by synovec byt predal. V takomto prípade nebude dediť manželov syn jeho časť.


Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Bývame s manželom v byte ktorý je písaný na manžela a svokra má doživotné právo užívania.Tá si našla priateľa a ten je u nás už skoro nasťahovaný. Rozkazuje si tu, robí nám naschvály. Chcem sa spýtať či ho musíme v byte trpieť. Doživotné právo má len svokra a nie on. Môžete mi poradiť čo máme robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

(odpoveď odoslaná: 15.06.2014)

Dobrý deň,

doživotné právo užívania má iba svokra, preto nemusíte trpieť ďalšiu osobu, ktorá v byte býva a môžete žiadať, aby sa z bytu vypratala. Ak by sa nechcel vypratať dobrovoľne, môžete sa obrátiť aj na súd. Súd by Vášmu návrhu na vypratanie sa tejto osoby vyhovel. Doživotné právo užívania nehnuteľnosti patrí iba tomu, kto je napísaný na katastri, resp. ak s tým vlastníci súhlasia.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Doživotné právo užívania bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku