Doživotné právo užívania bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 25. 1. 2018

Otázka: Doživotné právo užívania bytu

Dobrý večer, mám otázočku ohľadom dedičstva. Mama mi umrela pred 6r, môj otčim ale dostal doživotné právo užívať ten byt. Takže ho nemôžem predať? Nestará sa o byt, špina je tam, susedia sa obávajú chorôb, nepráta ani v bytovke platí síce inkaso. Každú chvíľu je opitý, nepracuje je na dôchodku. Ako ho odtiaľ môžem dostať preč, aby som nič neporušil ? Predať byt a vyplatiť ho, koľko? Nemienim sa s ním naťahovať.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku,

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona Obč. zákonnníka. 


1./ V otázke neuvádzate na základe akého právneho titulu  mal otčim zriadené právo doživotného užívania a bývania v uvedenej nehnuteľnosti , prípadne jeho rozsah, a tiež to kto je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, ako aj to či vecné bremeno je zapísané v katastri nehnuteľnosti.
Budeme preto vychádzať z toho, že vlastníkom nehnuteľnosti ste Vy a Váš otčim môže doživotne užívať celú nehnuteľnosť.

2./  Podľa ust. § 151n/ a nasl.  Obč. zákonníka  platí :

"Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.
Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.
Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.
Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom."

 

Z vyššie uvedeného pre Vás vyplýva nasledovné : 

1./ Pokiaľ ide o náklady na udržiavanie  veci zaťaženej vecným bremenom - byt , treba vychádzať z dohody medzi medzi otčimom ako oprávneným z vecného bremena a Vami ako povinným z vecného bremena. Ak k dohode nedôjde alebo ak takejto dohody niet  potom platí ust. Obč. zákonníka , že ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, potom je povinný znášať aj primerané náklady na jej zachovanie a opravy. T.j. nejedná sa len o náklady na údržbu a opravu veci, ale aj o povinnosť na údržbu veci a opravu veci zariadiť  alebo vykonať. Podľa  nášho názoru by sa mohlo jednať minimálne o náklady, ktoré vyplývajú z ust. nar. vl. č. 87/1995 Zb.z.,  ktoré Vám dávame do pozornosti, ktoré ustanovuje drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu, vrátane jeho prílohy. Ďalšie povinnsoti ohľadom byt vyplývajú z ust. zákona o vlastníctve bytov a zo zmluvy o výkone správy prípadne zmluvy om spoločenstve.

2./ Súčasný stav ak je taký ako uvádzate v otázke, by bolo možné resp. vhodné riešiť dohovorom, zistiť stav prípadných nedoplatkov a od  oprávneného z vecného bremena ich vymáhať. Nevieme aký je stav v skutočnosti, či by prípadné dlhy by boli aj reálne uhradené.
3./ Pre prípade, že by medzi  Vami nedošlo k dohode o zrušení vecného bremena dohodou, riešením je aj to, že by ste pre otčima zabezpečili napr. nejaký domov dôchodcov resp. podobné zariadenie  a následne by ste byt predal. 
4./ Vec je možné riešiť aj tým spôsobom, že podáte návrh na súd na zrušenie vecného bremena, prípadne predáte byt s vecným bremenom, ale cena zrejme bude potom nižšia. Vecné bremeno spočívajúce v práve Vášho otčima by prešlo na nadobúdateľa nehnuteľnosti.
5./  Otázka prípadných nedoplatkov : Zmluvný vzťah so správcom nehnuteľnosti máte zrejme uzatvorený Vy ako vlastník, potom aj nedoplatky bude správca vymáhať od Vás ako vlastníka nehnuteľnosti. 

6./ Nevieme ako máte zmluvne doriešené poplatky za odpad, elektrickú  energiu, plyn a podobne, teda či zmluvný vzťah s dodávateľmi médií je uzatvorený s Vami alebo s oprávneným z vecného bremena, teda Vašim otčimom. Z uvedeného treba následne vychádzať, kto bude žalovaným v prípadnom súdnom spore.

7./ V prípade, že by medzi Vami nedošlo k dohode, resp. máte odôvodnené pochybnosti, že by boli splnené povinnosti zo strany otčima, hlavne uhradené nedoplatky, potom bude najlepšie podať návrh na súd na zrušenie vecného bremena. V každom prípade odporúčame zmluvný vzťah prípadne aj podanie na súd riešiť s advokátom. 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste sa rozhodli.

 


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, som majiteľ rekreačnej chalupy, ktorú nechal na mňa prepísať môj otec. Doživotné právo užívania má však aj moja teta s manželom. Oni síce majú svoj byt a ďalšiu chalupu, takže to len tak, na okraj. Ja si na nič nesťažujem a nezávidím im, že tu chalupku užívajú, dokonca som rád, že sa o ňu niekto stará, pretože ja pracujem v ČR a mám tu podnájom. Ide o to, že sa chcem o 7 rokov vrátiť domov na Slovensko a chalupku si chcem užívať tiež. Takže aké vlastne ja tam mám právo? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, máte úplne rovnaké právo užívať chalupku a bývať tam, ako všetci čo tam majú zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Ani oni Vám, ale ani Vy im nemôžete brániť v užívaní nehnuteľnosti. Ak ide o trvalo obývanú nehnuteľnosť, je potrebné nájsť taký spôsob užívania, ktorý umožní nerušené užívanie nehnuteľnosti všetkými dotknutými osobami. Pri rekreačnej chate teoreticky prichádza do úvahy aj striedanie sa na chate. Všetko závisí od dohody dotknutých osôb. Samozrejme je potrebné počítať s tým, že ak ide o malú chalupu a všetci ju budete chcieť užívať celé leto, môžu nastať problémy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

V trojizbovom bytovom dome, ktorého vlastníkom je syn, mám zriadené doživotné právo bývania a užívania. Vymenil však zámky a neviem sa do bytu dostať. Čo by ste mi poradili, čo by som v tejto situácii mal urobiť. Srdečná vďaka za radu.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň. V prvom rade treba prihliadnuť na to, že ide o rodinné vzťahy. V takom prípade primárne odporúčam pokúsiť sa vec vyriešiť bez ingerencie súdu, a to napríklad písomnou výzvou na sprístupnenie bytu v súlade s Vašim právom doživotného bývania a užívania. Toto právo nemôže len tak jednostranne a svojvoľne obmedziť. Pokiaľ však zostane táto aktivita bezvýsledná, odporúčam Vám obrátiť sa so žalobou na súd. Spolu so žalobou by ste mohli tiež žiadať vydanie neodkladného opatrenia tak, aby ste mohli Vaše užívacie právo realizovať čo najskôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Ďakujem za predošlú odpoveď, chcem sa len doopýtať, mám to chápať tak, že ak by som požiadal súd o vysťahovanie takejto osoby bol by som úspešný ?

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, 

zrejme sa pýtate na priateľku Vášho brata, ktorá k nemu prišla bývať.

Ako sme uviedli k nehnuteľnosti nemá žiadne užívacie právo, preto v konaní budete mať úspech. Je treba podať na súd návrh na vypratanie nehnuteľnosti bez bytovej náhrady. Predtým je dobré túto osobu požiadať, aby z nehnuteľnosti dobrovoľne odišla. 

Nevieme či bývate v blízkosti nehnuteľnosti, ale vhodné by bolo z Vašej strany písomne splnomocniť dôveryhodnú osobu na kontrolu celej nehnuteľnosti s Vašim úradne overeným podpisom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Prajem pekný deň, chcem poradiť c vysvetliť, pri dedičskom konaní zriadila môjmu bratovi sestra doživotné bezplatne užívacie právo, na proti hodnotu vzdania sa dedičstva kvôli exekúciam. Neskôr som od nej dom kúpil aj s týmto bremenom. Ja ako vlastník tam nemám ani trvalý pobyt a chodím na dom len občas ale všetko v dome je môj majetok. Dal som si vypísať pozdĺžnosti na dome a tvorí celkovú výšku do 300 e a elektrika a všetko ostatné bolo vedené na moju už zosnulú mamu alebo sestru. Chcem sa spýtať brat bol vykonávateľ pohrebu, a keď, že mi nedal úmrtný list nemohol som v čas prehlásiť elektriku na svoje meno, a teda jeho konaním prišlo k zrušeniu odberného miesta. Ako ďalšie bez môjho vedomia natiahol od suseda predlžovačku a ťahal takto rok elektrinu od neho a to bez toho, aby mu dal čo iba 1e a odpojil to sused na základe oznámenia, že ak to neodpojí podám trestne oznámenie. Do dvora sa nedá dostať lebo nie je na dome elektrina je okolo domu bordel zostarnutý celí dvor a miesto toho, aby sa kúrili v kotolni a pre čelí dom kuri v jednej miestnosti v nevyhovujúcom komíne aj to bez dovolenia mňa ako vlastníka. V dome je udiareň a kde komu v nej údi. Bez odbornosti a v neskolaudovanej udiarni. Ubytoval si do domu priateľku a to bez akéhokoľvek vedomia. Záchod nefunkčný a steny plesnivé. Ako najväčšia drzosť nastala ak som ho vyzval, aby mi odomkol miestnosti, aby som sa pozrel čo tam ma a neodomkol. Nemám možnosť nehnuteľnosť nijako využívať miestnosti pozamkýna ne z vyhrážkami nech skúsim niečo vysťahovať. Touto cestou sa chcem spýtať užívacie právo je podľa mňa užívať. Nie nakladať z vecami a domom, neprispôsobovať si dom tak akú ma možnosť, či ako mu vyhovuje, pretože takéto konanie si myslím, že ohrozuje moju nehnuteľnosť a to napríklad, že ak niekomu udi môže prísť k požiaru. Takisto pri ťahaní elektriny k skratu. Nevhodne kúrenie to isté a to ešte si dotiahol Elektro centrálu a frčí ako kedy na nej, čo je tiež výbušné a zakázané v uzavretom priestore a taktiež môže prísť k skratu. Ani miestnosti niesu prístupné ak by trebárs k niečomu prišlo, a tak podobne. Je takéto konanie možné chápať ako zneužívanie svojho postavenie k nehnuteľnosti? Môže takto ohrozovať moju nehnuteľnosť? Dá sa toto konanie považovať zákonnej vety hrubý nepomer? Môže sa mi vôbec vyhrážať a mne stanovovať podmienky ? Ak je dom v takomto stave, ktoré svojim konaním on spôsobil, a teda po stránke hygieny je tam plieseň rozbití záchod bez elektriny z dlhmi za služby voda popolnica a pod., a javy sa ako pre život v ňom nevyhovujúci, zakladá to podľa Vás podnet na úspešný súdny proces o zrušenie vecného bremena? Mám taký pocit z rôznych stránok, že vlastník je oproti vecnému bremenu a jeho zrušeniu pomaly bezmocný, ba dokonca, že by mal držať hubu a krok. Ďakujem za odpoveď s pozdravom Michal.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Nevieme ako je koncipované dedičské uznesenie, ale sme názoru, že bezplatné užívanie nehnuteľnosti neznamená, že oprávnený z vecného bremena nebude hradiť poplatky súvisiace s odberom médií /voda, el. plyn/, keď nehnuteľnosť v celosti užíva.

Bezplatné užívanie a bývanie znamená, že nebudete od neho požadovať platenie nájomného.

Priateľka nemá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti, ani Váš súhlas či už písomný alebo ústny, teda nie je oprávnená v nehnuteľnosti bývať.

Vami uvedené dôvody sú okolnosťami, ktoré podľa nášho názoru zakladajú právo na podanie návrhu na súd na zrušenie vecného bremena súdnou cestou a že v konaní budete mať úspech.

Odporúčame pred podaním návrhu zdokumentovať stav nehnuteľnosti. Predpokladáme, že oprávneného z vecného bremena ste aj písomne upozornili na protiprávnosť jeho konania.

Citujeme z rozsudku OS Piešťany, sp. zn. : 10C/243/2010, ktorým súd zrušil vecné bremeno :

"Odporca navrhovateľke nadáva, sú medzi nimi často konflikty a nemôže zniesť astmatické záchvaty navrhovateľky. Vtedy ju i dráždi otázkami typu „ kedy skape“. Toto správanie súd vyhodnotil ako nezodpovedné, odporujúce dobrým mravom,nemorálne a zároveň ako ohrozujúce nie len majetok ale i zdravie či život navrhovateľky. Ohrozenie majetku súvisí v tom, že odporca po zapnutí si sporáku či rúry pri varení si dovolí odísť do blízkeho pohostinstva či opitý zaspať, čím môže zvýšiť riziko požiadavku domu navrhovateľky. Ohrozenie zdravia a života navrhovateľky vidí súd jednak v hrozbe požiaru, ale i v to, že odporca necháva nezamknuté dvere do domu, čo vyvoláva riziko možnej krádeže jej domu. Súd dospel k záveru, že odporca neprimerane využíva ( skôr zneužíva) jeho právo bývať a užívať nehnuteľnosť navrhovateľky, čím vzniká hrubý nepomer medzi právom odporu a povinnosťou navrhovateľky takéto správanie odporcu strpieť.
Súd dospel k záveru, že oproti roku 1997 ( vtedy bolo zriadené vecné bremeno ) došlo v roku 2010 k prvej zmene pomerov medzi účastníkmi konania, lebo ich vzťahy boli natoľko narušené, že sa rozviedli. Súd mal preukázané, že v období minimálne posledných dvoch rokov odporca navrhovateľke v domácnosti,pri údržbe domu a jeho okolia a ani v záhrade s ničím nepomáha. Ich vzťahy sa medzi nimi úplne narušili,nedokážu spolu komunikovať, odporca nerešpektuje vlastníctvo navrhovateľky, ohrozuje jej majetok i zdravie svojim správaním. ... Súd prihliadal na to, že výkonom práva nemôže byť konanie, ktoré je protiprávnym správaním odporcu. Výkon práva musí byť právom dovolený (aprobovaný), nemožno ho chápať absolútne a neobmedzene. Odporca je pri výkone svojho práva ( oprávnenia z vecného bremena ) povinný dbať aj na to, aby neznemožnil či nerušil výkon práva navrhovateľky."

Môžete nás kontaktovať.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Doživotné právo užívania bytu (Občianske právo)

Dobrý deň, priateľka je vydatá - v manželstve nemajú deti. Manžel ma z mimomanželského vzťahu dospelého syna (na, ktorého platil výživné). Nie sú v kontakte. Sú majiteľmi bytu spoluvlastnícky podiel 1/1. Priateľka chce byt predať, resp. darovať synovcovi a zriadiť vecné bremeno na ich doživotné bývanie. Je to vôbec možné? Chce, aby manželov syn v prípade jeho smrti nededil. Ďakujem.

Odpoveď: Doživotné právo užívania bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, ak majú byt v podiele 1/1, znamená to, že je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Preto nemôže byt darovať iba manželka, ale musí byt darovať spolu s manželom. Z uvedeného teda vyplýva, že môžu spolu darovať byt jej synovcovi a zriadiť si tam bremeno doživotného bývania. Toto bremeno je potrebné uviesť aj do zmluvy a dbať na to, aby bolo zapísané v katastri nehnuteľností, aby sa s Vaša priateľka s manželom ochránili v prípade, ak by synovec byt predal. V takomto prípade nebude dediť manželov syn jeho časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk