Máte
otázku?

Právny nárok na preplatok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Právny nárok na preplatok

Dobrý deň. Elektrárne mi zaslali sek s preplatkom na moju adresu a na moje meno, ktorý som si vybral na pošte. Nedávno mi poslali email, ktorý Vám môžem preposlať, v ktorom tvrdia, že na tento preplatok nemám právny nárok. Predchádzajúci majiteľ si na tento preplatok nárokuje právo a ja mu ho mám vrátiť. Dom nevlastním dlho a preplatok podľa všetkého patrí bývalému majiteľovi. Majú ale elektrárne právo vymáhať od mňa peniaze, ak chybu spravili oni sami? Potrebujem s týmto problémom akútne poradiť a neviem, ako to riešiť. Nechcem, aby mi kvôli mojej právnej negramotnosti exekútori zabavili dom, ktorý budem splácať ešte 30 rokov. V prípade, že by ste si za odpoveď chceli účtovať nejakú sumu, prosím, informujte ma o jej výške. S pozdravom.

Odpoveď: Právny nárok na preplatok

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


V otázke uvádzate, že ste nadobudli nehnuteľnosť a zo strany dodávateľa el. energie Vám bol zaslaný preplatok formou poštovej poukážky, ktorý ste prevzali. Následne sa Vám ozval dodávateľ el. energie s tým, že preplatok máte vrátiť dodávateľovi energií, nakoľko ho požaduje predchádzajúci vlastník.


V tejto súvislosti uvádzame, že podľa ust.§ 132 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.
Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak."

Vychádzame z predpokladu, že po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny došlo k odovzdaniu nehnuteľnosti zo strany predávajúceho Vám ako kupujúcemu. Prepokladáme tiež, že ste  vykonali aj odpočet stavu meradiel jednotlivých médií /elektriny, voda, plyn/ podľa stavu ku dňu odovzdania zo strany predávajúceho a prevzatia nehnuteľnosti Vami ako kupujúcim. Vy ako nový vlastník nehnuteľnosti ste následne zabezpečili zmenu odberateľa elektriny u príslušného dodávateľa a došlo aj k odhláseniu pôvodného odberateľa - pôvodného vlastníka nehnuteľnosti.
Neviem, či ste predmetnú vec - odpočet stavu meradiel riešili aj v samotnej kúpnopredajnej zmluve.  Ale v novej zmluve s dodávateľom el. energie je uvedený počiatočný stav meradla, z akého dodávateľ el. energie vychádzal. Z uvedeného aj treba následne vychádzať aj pri riešení preplatku a jeho vrátení.

 

Podľa ust. § 123 Obč. zákonníka platí : 
"Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana." 

Som toho názoru, že i keď vec stavu médií  by ste neriešili samotnou kúpnopredajnou zmluvou, nakoľko ani nie je jej povinnou náležitosťou, a doslovne takýto prípad nie je riešený zákonom, ale je riešený v súvislostiach a nadväznostiach, právo preplatok za odber elektrickej energie Vám ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti nemôže vzniknúť a to z dôvodu, že ste neboli vlastníkom nehnuteľnosti v období, keď preplatok vznikol a platby za dodávky elektrickej energie z ktorej vznikol preplatok, ste neplatili Vy ale pôvodný vlastník. 
Tento záver vyplýva aj z ust. Obč. zákonníka, že len VLASTNÍK má oprávnenie v medziach zákona predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. V čase uzatvorenia uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy sa doterajší vlastník ani nemohol vzdať  svojich práv v súvislosti s preplatkom za dodávku el. energie, nakoľko tento nebol ešte vyúčtovaný. Preplatku sa právne ani nemohol vzdať, nakoľko podľa ust. Obč. zákonníka platí, že dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná.

Súčasne poukazujeme na ust. § 451 Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení : 
"Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."


Poukazujeme aj na obchodné podmienky Vášho dodávateľa el. energie v zmysle ust. zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike, na ktoré si Vás súčasne dovoľujeme odkázať.
Pre ilustráciu citujeme z obchod. podmienok VSE : 

" Zmluva zanikne, ak dôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné miesto nachádza a Odberateľ opustil OM (odberné miesto) a o uzatvorenie zmluvy na predmetné OM požiada nový vlastník nehnuteľnosti. Uvedené platí obdobne aj v prípade zániku nájmu nehnuteľnosti, prípadne iného práva užívať nehnuteľnosť. Zmluva s pôvodným Odberateľom v týchto prípadoch zaniká ku dňu začatia dodávky elektriny do predmetného OM na základe uzatvorenej zmluvy medzi Dodávateľom a novým Odberateľom."

 


ODPORÚČANIE 

Odporúčame porovnať samotné dátumy v zmluve o dodávke el. energie, zmluvy o prevode nehnuteľnosti, odpis stavu médií medzi Vami ako kupujúcim a predávajúcim a vyúčtovacie obdobie, z ktorého vznikol preplatok. Ak bol preplatok vyúčtovaný na základe ukončenia odberu el. energie  pôvodným vlastníkom nehnuteľnosti, potom preplatok patrí pôvodnému vlastníkovi a nie Vám ako novému vlastníkovi. 
Odporúčame preto, aby ste predmetný preplatok vrátili na účet dodávateľa elektrickej energie, pričom porovnajte čísla bankových účtov, aby nedošlo k vráteniu poplatku na cudzí neznámy účet. Predpokladáme, že emailová komunikácia bola priamo s  odberateľom el. energie, čo musí vyplývať aj z emailu (napr. xyz@vse.sk), čo si ešte overte, aby nedošlo k nesprávnostiam.

 


ZÁVER 
Ak  by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.
Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Odmenu za právnu pomoc v tejto veci od Vás nemôžeme  požadovať, nakoľko odmena nebola vopred dohodnutá v zmysle ust. zákona o advokácii.

Budeme však radi, ak kladnú referenciu o našej advokátskej kancelárii podáte ďalej.

 


 

Trápi vás "Právny nárok na preplatok" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právny nárok na preplatok (Občianske právo)

Dobrý deň. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Avšak, ešte mám jednu otázku. Elektrárne poslali preplatok vo forme poukážky na moje meno. Na pošte mi preplatok vyplatili až po predložení občianskeho preukazu. Znamená to, že som sa bezdôvodne obohatil, alebo som na to mal právny nárok? Tvrdia mi tak elektrárne. Nebola to ich chyba, že ho adresovali na môj účet? A ak áno, majú právo ho odo mňa vymáhať? Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Právny nárok na preplatok

(odpoveď odoslaná: 22.10.2017)

Dobrý večer, ďakujeme Vám za reakciu na našu odpoveď.

Na otázku uvádzame nasledovné :

To, že Vám pošta vydala peniaze až po predložení občianskeho preukazu neznamená, že toto plnenie Vám patrí. Pošta postupovala v súlade s ust. poštových podmienok pre overenie totožnosti prijímateľa peňazí. Uvedené nekonvaliduje, teda neuzdravuje ten úkon, že preplatok patrí Vám a nie pôvodnému vlastníkovi nehnuteľnosti. Aj dodávateľ elektr. energie sa pohol pomýliť. Odporúčame pozrieť doklady, za aké obdobie bol preplatok vyúčtovaný. 

O vyúčtovaní sa v otázke nezmieňujete, píšete len o zaslanej poštovej poukážke na preplatok. Vyúčtovanie má zrejme pôvodný vlastník a samozrejme aj dodávateľ. elektr. energie.

Odporúčame pozrieť doklady u dodávateľa. el. energie, prípadne túto nezrovnalosť reklamovať. Na ich stránke sa určite nachádza reklamačný formulár.

V prípade, že peniaze Vám nepatria dľa uvedeného dodávateľ je oprávnený od Vás ich vymáhať aj cestou súdu.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právny nárok na preplatok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava