Máte
otázku?

Koncesionarske poplatky RTVS


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košice

Otázka: Koncesionarske poplatky RTVS

Prečo musím odvádzať mesačné koncesionárske poplatky, keď dokázateľne nežijem na Slovensku? Za elektrinu platím len údržbový poplatok minimálne 2x ročne a poplatky odvádzam v inom štáte, čo mám zdokladované. Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

Dobrý deň,

na Slovensku podľa zákona o úhrade za služby verejnosti https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/340/20160701#poznamky.poznamka-2 je platiteľom úhrady fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

To znamená, že pokiaľ je domácnosť stále odberateľom elektrickej energie, ste povinný tieto poplatky platiť aj napriek tomu, že v nej reálne nebývate. Existuje možnosť odhlásiť sa u dodávateľa elektrickej energie a následne aj v RTVS, ktorej musíte predložiť potvrdenie dodávateľa elektrickej energie o tom, že elektirnu už neodoberáte, a teda nie ste povinný platiť koncesionárske poplatky.

Trápi vás "Koncesionarske poplatky RTVS" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, prišiel mi list z RTVS s výzvou na úhradu za posledné roky vo výške 326 €. Musím zaplatiť celú sumu, alebo len za posledné 3 roky? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň,
v zmysle občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia lehota trojročná a začne plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak ide o obdobia presahujúce tri roky, tak by malo ísť už o premlčané práva, čo znamená, že ak v praxi odmietnete zaplatiť, a veriteľ na Vás podá žalobu na súd, tak v prípade, ak v konaní vznesiete námietku premlčania, tak veriteľ nebude schopný svoj dlh úspešne vymôcť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, v januári som zaplatil koncesionárske poplatky za celý rok. Teraz, keď boli poplatky zrušené, chcel by som sa opýtať, či je možné žiadať o vrátenie adekvátnej časti. Ak áno, mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako to mám urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 07.06.2023)

Dobrý deň, informácia na Vami položenú otázku sa nachádza aj na stránke RTVS, ktorú citujeme : Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 bude platiteľom vrátený v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.  

 


Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Dostal som výzvu na zaplatenie koncesionárskych poplatkov za obdobie pred 7 rokmi, no viem, že premlčacia doba je 3 roky. Keď som o tom informoval RTVS, vypočítali mi novú sumu. Chcem sa spýtať, či týmto náhodou neporušili zákon. Zdá sa mi, že sa tým skôr chceli obohatiť, aj keď na to už právne nemali nárok. Ďakujem. N.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň,
ďakujeme za zaujímavú otázku.

Uvádzame, že aj keď Vás RTVS vyzval k úhrade koncesionárskych poplatkov za viac ako 3 roky spätne, vo Vašom prípade za 7 rokov/, tu platí, že ak by ste  dlžnú sumu uhradili za celé obdobie 7 rokov, na strane RTVS by sa nejednalo o bezdôvodné obohatenie, čo vyplýva z ust. § 455 ods. 1 Občianskeho zákonníka :

"Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy."


Trápi vás "Koncesionarske poplatky RTVS" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, obdržali sme od RTVS ako firma list, v ktorom nás vyzývajú na úhradu nedoplatku koncesionárskych poplatkov za tri zamestnancov. Sídlo firmy je v rodinnom dome, kde rodičia riadne platia koncesionárske poplatky a zamestnanci platia vo svojich domácnostiach. Nechápeme, prečo by sme mali platiť dvakrát za tú istú službu. Je možné sa nejakým spôsobom vyhnúť plateniu za firmu?

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade ako zamestnávateľa nie je podstatné to, kde má firma - zamestnávateľ svoje sídlo, ale to koľko má zamestnancov. To, že vlastník domu /rodičia/ platia konces. poplatky tiež nie je podstatné, ako ani to, že zamestnanci rovnako platia konces. poplatky.

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v ust. § 3 ods. 2 jasne hovorí o zamestnávateľovi, takže konces. poplatok uhradiť musíte.


Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, vlastním nehnuteľnosť v Bratislave, za ktorú platím koncesionárske poplatky, a tiež rodinný dom v Nitre. Som povinný platiť koncesionárske poplatky aj za tento rodinný dom? Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 29.07.2022)

Dobrý deň,

 

v zásade sa vychádza z toho, že ak ste aj odberateľom elektriny na viacerých odberných miestach, platiť by ste mali len raz. Je však na aktivite vlastníka nehnuteľností (tzn. na odberateľovi elektriny), aby vznik tejto skutočnosti (a síce, že už koncesionárske poplatky platí za iné odberné miesto elektriny) oznámil vyberateľovi úhrady.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň,
RTVS na mňa podala žalobu kvôli poplatkom z rokov 2015 až 2018. Súd mi poslal list, v ktorom ma vyzval, aby som sa k veci vyjadril. Poslal som spätný list s námietkou premlčania po troch rokoch.
Po dvoch mesiacoch mi prišla odpoveď zo súdu, ktorý ma predvoláva na pojednávanie a považuje za potrebné ma v tejto veci vypočuť. Pojednávanie je naplánované na 15. 08. 2022. Neviem však, či súd neprihliada na moju námietku, alebo prečo chce túto záležitosť ďalej riešiť, hoci som podal námietku. Chcem sa spýtať, ako by som sa mal brániť? Mal by som si zohnať advokáta na toto pojednávanie, alebo sa dokážem obhájiť aj sám?

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 25.07.2022)

Dobrý deň,
preštudovali sme si vami položenú otázku, kde v podstate uvádzate, že ste vzniesli námietku premlčania v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Podstatné vo vašom prípade je to, kedy bola žaloba podaná na súd a námietku premlčania treba vzniesť za obdobie 3 roky pred doručením žaloby na súd. Súd na vašu námietku prihliadne s poukázaním naďalej citované ustanovenia Obč. zákonníka.

Podľa ust. Obč. zákonníka vzťahujúce sa na vami uvedený prípad platí :

"§ 101 :Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."
§ 583
Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."
 
Ak ide o samotné pojednávanie, môžete sa z pojednávania ospravedlniť a žiadať o rozhodnutie bez vašej osobnej prítomnosti, pričom vzhľadom na text otázky odporúčam kontaktovať advokáta, aby Vám toto ospravedlenie a vyjadrenie pre súd napísal.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.
 
 

Trápi vás "Koncesionarske poplatky RTVS" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, mám možnosť vyhnúť sa plateniu koncesionárskych poplatkov, ktoré mi začali účtovať ako firme pri zvýšení počtu zamestnancov na tri? Nepoužívame ani televíziu ani rádio a nerada by som podporovala tento typ spravodajstva. Ďakujem za odpoveď. Stanislava

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 05.07.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedneom prípade v zmysle ustanovení zákona o úhrade za služby verejnosti  poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska nie je rozhodujúce to, či pozeráte v zamestnnaí TV alebo rádio, ani to či ich v zamestnaní máte, ale rozhodujúci je odber elektrickej energie e počet zamestnancov v zmysle ust. §  6 ods. 4 cit. zákona .

"Na určenie sadzby úhrady podľa odseku 3 je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí; do tohto počtu sa nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.17) Ak sa úhrada platí jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo kalendárny rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia."

Ak je pretpočet zamestnancov správny v zmysle uevdeného zákonného ustanovenia, konces. poplatok je 4,64 € za mesiac.


Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, platím za RTVS na mieste trvalého pobytu. V roku 2016, po smrti otca, som zdedila byt a prepísala ho na ZSE. Nevšimla som si, že som mala nahlásiť ďalšie odberné miesto, pretože už platím koncesionársky poplatok. Po 6 rokoch mi prišiel nedoplatok 269 € kvôli nenahláseniu tohto miesta. Nikto ma z RTVS na túto povinnosť neupozornil. Je to možné? Môžem sa odvolať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 22.06.2022)

Dobrý deň,

 

v rovnakej alebo podobnej situácii sa ocitá veľa ľudí. Spôsob, ako zákon upravuje platenie a hlavne vymáhanie koncesionárskych poplatkov nie je optimálny. RTVS Vás nemusí upozorňovať, ale na druhej strane ak si nárokujú platby, ktoré boli splatné pred viac než troma rokmi, tak tie sú už teraz premlčané a odvolávajúc sa na námietku premlčania nemusíte uhradiť za platby splatné pred viac než troma rokmi.


Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či má moja priateľka povinnosť platiť koncesionárske poplatky za chatu, kde sa nachádza odberný bod? Ona má trvalé bydlisko na inom odbernom mieste, kde sa tiež platia koncesionárske poplatky. Tieto však sú zaregistrované na iného užívateľa. Ďakujem.

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska definuje platiteľa poplatku ako: "fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,"

Ak teda na chate je odberateľom elektriny ona, ale na dome, kde má trvalý pobyt napríklad jej mama, tak áno, musí platiť poplatky za chatu. Vtedy by nemusela platiť poplatky, ak by bola odberateľom el. energie na oboch nehnuteľnostiach. V takom prípade by platila iba raz.


Trápi vás "Koncesionarske poplatky RTVS" a chcete pomôcť?

Podotázka: Koncesionarske poplatky RTVS (Nezaradené)

Dobrý deň, moja stará mama platí koncesionárske poplatky úplne zbytočne - je už niekoľko rokov na dôchodku. Je nejaká možnosť požiadať o vrátenie preplatkov? Ďakujem. Róbert

Odpoveď: Koncesionarske poplatky RTVS

(odpoveď odoslaná: 05.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je predovšetkým okolnosť oslobodenia od platenia konces. poplatkov preukázať vyberateľovi úhrady, pričom postup a bližšie informácie o uvedenom nájdete na stránke RTVS /link : https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/pre-dochodcov/.

V otázke uvádzate, že stará mama platila konces. poplatky niekoľko rokov zbytočne, potom pre vrátenie konces. poplatku je teby vyzvať RTSV k ich vráteniu s poukázaním na ust. § 451 Obč. zákonníka :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

V otázke uvádzate, že ide o obdobie viacerých rokov, ale keďže premlčacia doba plynie stále, možnosť vymôcť konces. poplatok spätne bude len za posledné dva roky /§ 107 Obč. zákonníka/.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Koncesionarske poplatky RTVS" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.