Preplatok za byt pri vyučtovaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Dobrý deň, som v situacii, že neviem čím ďalej argumentovat. Náš bytový dom spadá pod správcovskú spoločnosť. Za obdobie minulého roka mi vznikol preplatok 300 eur (podobne viacerým v bytovom dome). Správca nám do dnešného dňa 23.7. poslal len zalohu 50 eur. Keď som s ním volala, povedal, že boli veľké nedoplatky a že mám byť spokojná aspoň s tymi 50 eurami, ktoré nám poslal zo svojho a dočkala som sa len arogantného prístupu a že ho kľudne možem dať na súd. Kedže som v zakonníku nenašla nič o tom ako majú byť vyplatene preplatky, tak by ma zaujímalo, či je nejako stanovená nejaká doba, do ktorej by mali byt vyplatené, alebo akým spôsobom sa mám dostať k svojim peniazom. Vyučtovanie nam dorucil 29.5.2015. Dúfam, že mi odpoviete a za radu vopred ďakujem... S pozdravom 

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Dobrý deň

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá správcovi podľa § 8a ods. 2 vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia na jednotlivé byty najneskôr do 31. 5. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok. Lehotu vyrovnania preplatkov alebo nedoplatkov tento zákon nerieši. Lehota je obvykle dohodnutá v zmluve o správe a mala by byť uvedená na samotnom vyúčtovaní. Lehota sa pohybuje najčastejšie v rozpätí od 15 do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

 

Teda správca má povinnosť poukázať preplatky z vyúčtovania služieb vlastníkom do x dní odo dňa doručenia vyúčtovania, pokiaľ nebudú k vyúčtovaniu zo strany vlastníkov doručené reklamácie a na účte domu bude dostatok finančných prostriedkov. V prípade doručenia reklamácií platí 30 dňová lehota od termínu vyriešenia reklamácie. Spôsob vyplatenia preplatkov a inkasovania nedoplatkov môže byť tiež upravený písomným poučením na tlačive ročného vyúčtovania. Preplatok, ak nie je vrátený vlastníkovi, správca prednostne započítava s neuhradenými platbami vlastníka.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať nasledovne. Mali sme uzavretú zmluvu o podnájme nehnuteľnosti, ktorá bola uzatvorená podľa úst. § 719 a nasl. Obč. zákonníka. Doba podnájmu bola uzatvorená na dobu určitú od 29.7.2017 do 28.7.2018. Zmluva bola podpísaná 1.7.2017.
Poplatky za služby sme uhrádzali ako mesačne zálohové platby. V zmluve bolo dohodnuté, že nájomca sa zaväzuje vyúčtovať minimálne raz ročne uhradené zálohové platby za služby so skutočne spotrebovanými službami. V prípade preplatku sa nájomca zaväzuje uhradiť vzniknutý preplatok na bankový účet. Užívateľ je povinný nedoplatok uhradiť do 30 dni po doručení vyúčtovania. Podnájom sa skončil podľa zmluvy 28. 07. 2018. Pri odovzdaní bytu sme odpísali stavy energií. Vyúčtovanie sme ale nedostali. Chcela by som sa opýtať, či mám právo vyžadovať vyúčtovanie, aj keď v byte už nebývam, resp. dokedy je možné vyžadovať vyhotovenie vyúčtovania ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že prenajímateľ Vás nekontaktoval ohľadom preplatku prípadne nedoplatku, preto je potrebné prenajímateľa písomne vyzvať, aby Vás oboznámil so stavom vyúčtovania za byt za rok 2018, ktoré mal podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov obdržať do 30.5.2019.

Ak z vyúčtovania vyplýva preplatok, ktorý bol prenajímateľovi uhradený v lehote podľa zmluvy so správcom byt. domu uhradený napr. do 30 dní, potom od úhrady preplatku začína plynúť 3 ročná premlčacia doba na jeho vyplatenie Vám. Uvedené vyplýva z ust. § 107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

Odporúčame vyzvať prenajímateľa k predloženiu vyúčtovania, aby boli splnené práva a povinností vyplývajúce zo zmluvy o nájme bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem pán Dr. Ficek,
chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k problému: Vlastník nám nepredložil vyúčtovanie za služby spojené s bývaním, preto som ho e-mailom na to vyzvala 1. 6. 2020, viem, že ešte ubehla do dnes krátka doba, ale tento vlastník nám 4 roky neposiela vyúčtovanie za služby sám, vždy o to musíme žiadať a doprosovať sa, aj keď podľa zákona je nám povinný vyúčtovanie poslať, bez žiadania on. Vždy mame preplatok, lebo zálohové platby platíme radšej vyššie. Vlastník na e-mail zatiaľ nereagoval, je to osoba veľmi arogantná, vôbec o ničom sa s ním nedá rozprávať, lebo podľa jeho vyjadrení on nemá nikdy chuť riešiť problémy ak nejaké prídu, mame si to riešiť sami, lebo vraj ste "dospelí a svojprávni". Mám 60 rokov, a teda som aj dospelá aj svojprávna, avšak jeho správanie je veľmi neadekvátne. Čítala som Vaše rady pre iných ľudí v tejto poradni, a teda počkám 15 dni a potom ho opätovne požiadam o doručenie vyúčtovania a vrátenie preplatku ak by ignoroval môj prvý e-mail zo dna 1. 6. Za rok 2019 sme zaplatili vlastníkovi na jeho osobný účet 1200 Eur, teda 12x100 e ako zálohové platby za služby. V byte bývame 4 osoby, takže určite budeme mať aj vyššie preplatky. V prípade, že nám vlastník nepošle vyúčtovanie, ani nevráti preplatky ako mame postupovať? Domnievam sa, že ak je na to zákon, musí ho rešpektovať a ak by nám nevrátil preplatky, dopustí sa tak neopodstatneného obohatenia sa. Akú žalobu na neho prípadne môžme podať? V nájomnej zmluve nie je nič o tom do kedy nám ma vrátiť preplatky.
Chcela by som sa tiež opýtať, či je to v súlade so zákonom ak vo vyúčtovaní za služby s bývaním sa nám objavili osobomesiace za psa. Pes nie je osoba, ako sa môžu za neho účtovať osobomesiace? Bývame na prízemí domu, ide o malého 1. 80 kg psíka plemená Čivavy. Keď idem s ním von mám ho na rukách, alebo v taške, podľa ročného obdobia, pretože suseda ma veľké, bojové plemeno psa a ten behá často krát po chodbe bez vodítka a bez náhubku, alebo nekontrolovateľne vybehne z bytu, môj mini pes by mu bol pod jeden zub ak by ho napadol, preto ho nosím už z bytu na rukách/eventuálne teda v taške. Čiže môj pes chodbu nezašpiní, keď ho nosím na rukách, alebo v taške, keď idem domov z prechádzky tiež si ho dám v zime do tašky, v lete na ruky. Bývame na prízemí domu, von z domu to mame na 10 schodov, výťah nepoužívame, nie je nám treba. Čivava denne zje 15 granúl a vypije deci vody za deň. Von chodíme 2x denne, pretože, keď malo žerie a pije, nepotrebuje sa ani veľa vyprázdňovať a ako výbeh jej stačí byt, balkón a terasa. Za čo mám platiť osobomesiace za psa? Nešpiní chodbu, /za dažďa, za snehu/ nepoužívame výťah, nie je po ňom žiaden odpad, len raz za 3 mesiace vyhadzujem 1 sáčok od granúl, ktoré zjedol. Na našej chodbe, na prízemí svetlo viac dni v roku nesvieti ako svieti, čiže kvôli psovi nespálim ani viac elektriky na chodbe. Za psa platím riadne daň Mestskej časti, platím ju od začiatku ako som si psa obstarala, daň za psa platím ročne, vo februári. Osobne sa domnievam, že je to protiprávne, keď mám za psíka platiť dva krát. Pretože pes nie je osoba, domnievam sa, že nemôže sa naň aplikovať osobomesiac vo vyúčtovaní za služby. Ani nový zákon nehovorí o tom, že pes je klasifikovaný ako osoba, je to živá bytosť, už nie vec, ale nie osoba, teda človek. Chcem podať odvolanie voči takému vyúčtovaniu, pretože s týmto nesúhlasím, už milnulý rok nám psa účtovali, odvolanie som nepodala, ale viac susedov z okolitých domov malo tento istý problém a odvolanie podalo a osobomesiace za psa im zrušili a vyúčtovanie opravili. V prípade, že je to protizákonné a nebudú chcieť nám v tomto zmysle vyúčtovanie opraviť, môžeme podať na súde žalobu? Nikdy sme nemali takéto problémy, bývame v byte dlhé roky, až teraz, keď byt kúpil tento arogantný vlastník pred 4 rokmi, každý rok mame poriadne stresy čo si opäť na nás vymyslí. Môžte mi prosím napísať Vaše stanovisko aký zákon umožňuje počítať vo vyúčtovaní za služby osobomesiace za psíka? Niekde som čítala, že dokonca ani keby nadpolovičná väčšina vlastníkov na schôdzi schválila niečo takéto, aj tak je to nie v súlade so zákonmi SR, poťažne s Ústavou SR. Poraďte mi prosím ako môžem v tejto veci postupovať a Vaše stanovisko k tomuto celému problému. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
poplatok za chovanie psíka zvýšením počtu osôb, osobomesiace, v byte nie je možné účtovať. Proti účtovaniu uvedeného poplatku správcom bytového domu sa musí odvolať vlastník bytu, nie Vy ako nájomca bytu. Vyúčtovanie musí byť zo strany správcu bytového domu opravené vo všetkých položkách vyúčtovania, kde sa používa pre výpočet osobomesiac. Odvolanie proti vyúčtovaniu v tomto smere musí podať vlastník bytu. Ak vlastník bytu neuspeje, treba podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu.

Nevieme či je Vám účtovaný aj poplatok za výťah podľa osobomesiacov, ale je na dohode vlastníkov bytov či položka za užívanie výťahu bude účtovaná aj pre vlastníkov bytov na prízemí prípadne aj na prvom poschodí. Dohoda ; vlastníkov bytov v tomto smere je možná, teda aby poplatok za výťah nebol účtovaný aj pre bytu na prízemí prípadne aj na prvom poschodí.

V otázke uvádzate, že v zmluve o nájme nemáte doriešenú otázku preplatku prípadne nedoplatku za byt; v tomto smere odporúčame doplnenie zmluvy o nájme v súlade s ust. § 43 Obč. zákonníka :

"Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov."

Odstránením tohto rozporu v zmluve o nájme o vrátení preplatku, prípadne úhrade nedoplatku, veríme, že dôjde aj k náprave vzťahov medzi Vami ako nájomcom a vlastníkom bytu ako prenajímateľom.

Pokiaľ ide o voľne pobehujúceho psa suseda, odporúčame kontaktovať obec.

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Bývala som v podnájme od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020
Chcela by som sa opýtať, či pripadá na mňa preplatok za kúrenie a vodu nakoľko už v tom byte nebývam.
Vopred ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,
základom pri zodpovedaní Vašej otázky je to, ako ste mali v zmluve dohodnuté platby za nájom a za služby spojené s užívaním bytu, či predmetné platby za služby boli dohodnuté paušálnou sumou v € mesačne alebo pri prevzatí bytu a odovzdaní bytu pri ukončení nájmu bol vykonaný odpočet jednotlivých médií a priebežne ste platili len zálohové platby.

Ak ste v nájomnej zmluve mali dohodnuté paušálne platby bez ohľadu na spotrebu, potom nárok na alikv. časť preplatku nemáte. Ak ste platili len záloh. platby s odpočtom médií, potom máte nárok na alikv. časť preplatku podľa vyúčtovania za rok 2019. Vyúčtovanie za rok 2020 obdrží vlastníkbytu až v r. 2021 (do konca mája 2021).

Pre presmejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť zmluvu o nájme.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Ako prepočítať preplatok za byt ak sme sa nasťahovali k 1. 6 2019.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že existuje len jedno vyúčtovanie za celý kalendárny rok 2019. Potom riešením je len prepočet podľa mesiacov - 5 pôvodný vlastník a 7 mesiacov Vy ako nový vlastník.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)Dobrý deň. Vlastník chce rozpočítat preplatok podľa stavu meracich zariadení len si celkom neviem predstaviť ako nakoľko za 5 mesiacov mohol spotrebovať viac ako ja za 7 prípadne naopak. Pri nájomnej zmluve boli realizované odpočty meračov ale ja nepoznám počiatočný stav. Je jeho riešenie korektné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,

ako uvádzate v otázke, tento prepočet preplatku bude zložitejší v porovnaní s rozdelením preplatku podľa počtu mesiacov a preto sme názoru, že vlastník bytu musí uviesť vstupné údaje pre prepočet preplatku na dve obdobia.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím Vás, upravuje nejako zákon situáciu, keď správca nedodrží lehotu na vrátenie preplatku? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň, 

zákon o vlastníctve bytov Vami uvedenú situáciu osobitne nerieši. Ustanovuje povinnosť správcu byt. domu predložiť vlastníkom bytov vyúčtovanie do 31.5. nasledujúceho roka.

Podľa ust. § 8a/ ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov :

"Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome."

Je potrebné si prečítať Vašu zmluvu o výkone správy, kde by mal byť uvedený dátum, do ktorého je potrebné uhradiť preplatok zo strany správcu prípadne nedoplatok  zo strany vlastníka. Obyčajne je táto lehota 15 až 30 dní.

Ak správca neuhradí preplatok v dohodnutej lehote podľa zmluvy o výkone správy, potom podľa ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka  platí, že máte právo požadovať od dlžníka - správcu alebo spoločenstva popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

Sadzba zákonných úrokov z omeškania je v súčasnosti 5 % ročne /www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, som v podnájme a dostal som od majiteľa avízo o nedoplatoku za tri roky. Požiadal som o vyúčtovanie záloh za predmetné roky a všimol som si, že zálohy platené majiteľom boli nižšie ako je dojednané v nájomnej zmluve. Znenie zmluvy "cena podnájmu je XXX, z čoho YYY predstavuje zálohu za energie", pričom majiteľ reálne platil len polovicu z dojednanej zálohy v zmluve. Ide tento rozdiel na vrub majiteľa, a mám si naopak ja nárokovať preplatok zo záloh, ktorý reálne vyšiel? Zmluva obsahuje bod o záväzku vrátiť preplatok, alebo doplatiť nedoplatok na energiách. Ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň, presne si vypočítajte koľko ste zaplatili za dodané energie a koľko boli náklady na energie podľa vyúčtovaní.

Ak zistíte, že ste zaplatili viac ako boli spotrebované energie, potom máte právo, aby vám majiteľ vyplatil rozdiel, o ktorý ste zaplatili viac.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň! Poprosím o radu, správca BD doručil nám RV za rok 2017. Zistili sme, že spotrebu na vykurovanie rozúčtoval medzi vlastníkmi paušálne hoci každý byt má pomerové rozdeľovače a merače na spotrebu tepla na radiátoroch. Neúčtoval nám spotrebu podľa skutočnej spotreby, s čím my nesúhlasíme. Podali sme reklamáciu ale sme nepochodili, argumentujú s tým, že pri odčítaní stala chyba, a preto museli tak účtovať. Cítime byt poškodený, kde by sme sa mohli obrátiť, aby robili nápravu? Druhá krivda nastala, keď medzi dvoma vlastníkmi z nepozornosť premenili pri výmene meračov nové merače v bytoch, ktoré boli nastavené rozličnými parametrami. V zimnom obdoby od októbra ku 31. 12. 2017 merače merala v opačnom poradí. Teraz sused ma účtované moju spotrebu, ktorá je oveľa nižšia ako jeho, ktorú vyúčtovali mne. Za tie 3 mesiace jedna sa o 2896 jednotiek v môj neprospech, o toľko je susedova spotreba vyššia ako mám ja, samozrejme jeho spotrebu mám zaplatiť ja. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame nasledovné :


Podľa ust. zákona o vlastníctve bytov a ust. zákona o ochrane spotrebiteľa ste postupovali správne pokiaľ ste vyúčtovanie reklamovali u správcu bytového domu, ktorým je bytové družstvo. 
Ak vybavením reklamácie máte za to, že boli porušené Vaše práva, môžete sa s podnetom na kontrolu vyúčtovania obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ("SOI").
SOI nekontroluje bytové družstvá vo všetkých položkách vo vyúčtovaní, ale kontroluje vyúčtovania tepla a TÚV v zmysle  zák. č.  657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, kde je bytové družstvo zadefinované ako účastník trhu s teplom a vykonáva rozúčtovanie tepla v bytovom dome.
Teda môžete sa obrátiť na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla správcu /SOI je zriadená na krajskom princípe/. 
K podaniu je potrebné priložiť kópiu vyúčtovania, samotnej reklamácie, prípadne aj doklad o jej vybavené (má byť vybavená v lehote do 30 dní podľa § 18 zák. o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.).  Správnosť rozúčtovania tepla SOI kontroluje podľa vyhlášky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla. 

Pri zistení nedostatkov rozpočítania SOI môže uložiť bytovému družstvu opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku aj spätne, t.j.  urobiť opravné rozpočítavanie nákladov na teplo na vykurovanie, resp. teplú úžitkovú vodu.

SOI kontroluje správnosť rozpočítania nákladov za odvoz odpadu.

Kontrola správnosti množstva zrážkových vôd, fakturovaných dodávateľom studenej vody, nie je predmetom kontroly SOI, tieto podania SOI postupuje Ministerstvu životného prostredia SR - odbor vodnej politiky a energetických zdrojov.

/Odpoveď  spracovaná s použitím info SOI./


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Nájomné bolo písané na moje meno, ja som platil nájom, po rozvode prebehlo BSM s bývalou ženou. Teraz chcel polovicu z vyúčtovania za byt, ktorým je preplatok, zablokovala peniaze na bytovom družstve, vyvoláva mi jej "právnik". Má právo toto robiť ? Ja som platil nájomné aj hypo 8 mesiace, ale v byte bývala ona. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste po rozvode vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo a byt v rámci vyporiadania pripadol Vašej bývalej manželke. Neuviedli ste dátum vyporiadania BSM a či došlo k oznámeniu zmeny  vlastníka bytu bytovému družstvu a či následne po zmene boli vykonané aj odpočty jednotlivých médií, ktoré by boli oznámené tiež bytovému družstvu.  Bytové družstvá na tento účel majú aj príslušné tlačivá (odporúčame apsoň dodatočne pozrieť internetovú stránku).

2./ Bytové družstvo zasiela vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu vlastníkovi bytu. Podľa ust. § 7b/ zákona o vlastníctve bytov platí :

"Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinné vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome."

3./ Ak družstvu nebola nahlásená zmena vlastníka bytu po vyporiadnaí BSM, potom družstvo postupuje v podstate tak, ako keby nedošlo k zmene vlastníka bytu, nakoľko nemá doklady o tom, že ste sa rozviedli a vyporiadali BSM.

Zo zmluvy o výkone správy, ktorú ste mali uzatvorenú s bytovým družstvom, vyplývajú pre vlastníkov bytov aj povinnosti. Družstvu ste mali nahlásiť zmenu vlastníka bytu a urobiť aj príslušné odpočty jednotlivých médií, vrátane uzatvorenia dohody o tom, kto a do akého obdobia bude za služby spojené s užívaním bytu platiť. Následne bytové družstvo by urobilo osobitné vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu podľa Vašej dohody. Pokiaľ ste žiadne zmeny nenahlásili a Vy ste byt "len" platili z Vášho bankového účtu v podstate naďalej ako za byt v BSM, potom máte aj nárok na preplatok z vyúčtovania za predchádzajúce obdobie. Od bývalej manželky vzhľadom k už vyporiadanému BSM, teda aj k bytu, ktorý ona nadobudla v rámci vyporiadania, môžete vymáhať Vami realizované platby za užívanie bytu. Pokiaľ by  medzi Vami nedošlo k dohode vec budete musieť postúpiť na súd. Zmeny vlastníka bytu odporúčame nahlásiť písomne na byt. družstvo v súlade so zmluvou o výkone správy.

 

4./ Vaša bývalá manželka nemôže zablokovať vyplatenie preplatku za byt. Pokiaľ Vás kontaktuje jej právnik telefonicky, požiadajte ho, aby Vás kontaktoval písomne.

5./ Samotné vyúčtovanie za byt by malo obsahovať upozornenie resp. usmernenie, že pokiaľ chcete, aby Vám preplatok bol zaslaný na bankový účet, aby ste to bytovému družstvu aj písomne oznámili v stanovenej lehote, prípadne na stránke byt. družstva by mal byť príslušný formulár žiadosti. Preto odporúčame nahlásiť bytovému družstvu ako zmeny vlastníka bytu, ako aj to, že celý preplatok za byt žiadate poslať na Váš bankový účet. Byt. družstvá požadujú uvedené zmeny vybavovať osobne, prípadne s úradne overeným podpisom.

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

K 31. 5. 2017 mi Spoločenstvo vyčíslilo za min.rok preplatok 110. Poprosila som Spoločenstvo dopor. listom o vrátenie mi peňazí-dodnes mi nik z neho neodpovedal. K 15. 5. 17 som predala svoj byt a s bývalým Spoločenstvom už nič nemám spoločne, lebo v danom byte už nebývam. Medzitým Spoločenstvo začali dom renovovať-fasádu, balkóny. A nájomníkom povedalo-že všetky preplatky sa presunu na tento účel. No ja už s tým domom nemám nič spoločne! Čo mám robiť? Ako som už napísala-vôbec so mnou nekomunikujú a som bezradná! Vopred veľká vďaka za pomoc a odpoveď! Pekný deň!

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň, preplatok bez Vášho súhlasu sa nemôže posunúť na iný účel. Máte právo žiadať vrátiť tento preplatok. Ak nekomunikujú, je potrebné podať žalobu na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Sme v podnájme sedem rokov A ani raz nám prenajímateľ neukázal preplatky za byt. Ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, zmluva o podnájme bytu má obsahovať rovnaké náležitosti ako nájomná zmluva. To znamená, že má obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Vzhľadom na to, že nepoznám obsah Vašej zmluvy o podnájme, nedokážem Vám zodpovedať, ako ste si dohodli výšku úhrady za plnenia (energie) spojené s užívaním bytu a teda, či nájomca má povinnosť preukázať Vám vyúčtovanie za predmetný byt. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Pri vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu som mala preplatok 259, 44 EUR, čo mi prišlo písomne vyúčtovanie. No na účet mi poslali len 126, 44 EUR. Odôvodnili to tým, že v poslednom mesiaci marec, ešte nenabehli do dátumu zúčtovania peniaze na ich účet. Preto mi vraj odrátali nájom za jeden mesiac. Ako to vlastne je? Keď mám preplatok 259, 44 EUR, majú nárok mi odrátať mesačnú platbu, ktorú aj tak platím pravidelne z účtu?

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby došlo k započítaniu pohľadávok, nakoľko ide o plnenie rovnakého druhu a jeden z účastníkov urobil voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zároveň však treba uviesť, že pokiaľ ste za daný mesiac (vo vzťahu ku ktorému bolo vykonané započítanie) riadne uhradili, preplatok by Vám mal byť vrátený v plnej výške. Nemala by teda nastať situácia, že peniaze by na účet nabehli o deň neskôr, no napriek tomu nedôjde k vráteniu zvyšku preplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás je možné použiť preplatok na nájomnom na iný účel? Napríklad na navýšenie fondu opráv na úhradu faktúr za rekonštrukciu balkónov nakoľko bola na bytovke Osloboditeľská ul. Bratislava robená celková rekonštrukcia zateplením napriek môjmu nesúhlasu a požiadavke na vrátenie preplatku. Práce sú prevedené nekvalitné nebol dodržaný technologický postup daný výrobcom. Sme Spoločenstvo vlastníkov. Je povinnosť vrátiť preplatok? Ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, na to, aby bolo možné použiť preplatok na iný účel, ako je povinnosť ho vrátiť, musela by existovať Vaša povinnosť zaplatiť nejaký dlh spoločenstvu. Tento dlh však musí vyplývať priamo zo zákona alebo dohody. Ak takáto dohoda neexistuje alebo zákon neupravuje povinnosť zaplatiť čokoľvek z Vašej strany, potom nie je možné použiť preplatok na iný účel a je potrebné ho vrátiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás do koľko dni musí byť vyplatený preplatok z ročného vyúčtovania nájomného. Ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2016)

Dobrý deň, do 31.05. vám správca musí zaslať vyúčtovanie. 

Priemerný počet dní, dokedy má vrátiť správca bytového domu preplatok z vyúčtovania je 15-30 dní. Presnú lehotu vyrovnania preplatku zákon neupravuje. Táto je obvykle dohodnutá v Zmluve o výkone správy alebo v Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Lehota by mala byť uvedená na samotnom vyúčtovaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk