Máte
otázku?

Preplatok za byt pri vyučtovaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Dobrý deň, som v situacii, že neviem čím ďalej argumentovat. Náš bytový dom spadá pod správcovskú spoločnosť. Za obdobie minulého roka mi vznikol preplatok 300 eur (podobne viacerým v bytovom dome). Správca nám do dnešného dňa 23.7. poslal len zalohu 50 eur. Keď som s ním volala, povedal, že boli veľké nedoplatky a že mám byť spokojná aspoň s tymi 50 eurami, ktoré nám poslal zo svojho a dočkala som sa len arogantného prístupu a že ho kľudne možem dať na súd. Kedže som v zakonníku nenašla nič o tom ako majú byť vyplatene preplatky, tak by ma zaujímalo, či je nejako stanovená nejaká doba, do ktorej by mali byt vyplatené, alebo akým spôsobom sa mám dostať k svojim peniazom. Vyučtovanie nam dorucil 29.5.2015. Dúfam, že mi odpoviete a za radu vopred ďakujem... S pozdravom 

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

Dobrý deň

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá správcovi podľa § 8a ods. 2 vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia na jednotlivé byty najneskôr do 31. 5. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok. Lehotu vyrovnania preplatkov alebo nedoplatkov tento zákon nerieši. Lehota je obvykle dohodnutá v zmluve o správe a mala by byť uvedená na samotnom vyúčtovaní. Lehota sa pohybuje najčastejšie v rozpätí od 15 do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

 

Teda správca má povinnosť poukázať preplatky z vyúčtovania služieb vlastníkom do x dní odo dňa doručenia vyúčtovania, pokiaľ nebudú k vyúčtovaniu zo strany vlastníkov doručené reklamácie a na účte domu bude dostatok finančných prostriedkov. V prípade doručenia reklamácií platí 30 dňová lehota od termínu vyriešenia reklamácie. Spôsob vyplatenia preplatkov a inkasovania nedoplatkov môže byť tiež upravený písomným poučením na tlačive ročného vyúčtovania. Preplatok, ak nie je vrátený vlastníkovi, správca prednostne započítava s neuhradenými platbami vlastníka.

Trápi vás "Preplatok za byt pri vyučtovaní" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň,
predala som byt, ale za rok 2020 som mala vysoký preplatok, zatiaľ mi peniaze neprišli na účet, po minulé roky som peniaze už mala na účte ako mám postupovať?
Ďakujem. Martina

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 13.07.2021)

Dobrý deň, vo veci je potrebné vychádzať zo  zmluvy o správe resp. zo samotného vyúčtovania za byt, kde by malo byť uvedené v akej lehote preplatok uhradí a to buď na bankový účet alebo poštovou poukážkou podľa toho ako ste sa dohodli.

Ak lehota na vrátenie preplatku podľa vyššie uvedeného uplynula, treba vyzvať správcu, aby Vám preplatok uhradil. Ak preplatok nevráti, budete musieť podať žalobu na súd.

 


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Prajem príjemný deň s otázkou o vrátení preplatku. Za minulý rok som mal preplatok vo výške 24,03 € , ale vrátené mi bolo iba 14,78 €, lebo vraj inflácia. Odpoveď správcu bola nezrozumiteľná, že vraj preto, lebo ľudia si nevedia nanovo nastaviť platby v banke. Pýtam sa preto, či ma správca právo na takýto postup a zároveň v akej výške má právo stiahnuť financie za akože" infláciu" V mojom prípade je preplatok krátený o 38,5 €. S nádejou na odpoveď František

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že podľa vyúčtovania za byt za rok 2020 ste mali vyúčtovaný preplatok, pričom správca tento krátil a vrátil Vám nižšou sumu preplatku ako je uvedené vo vyúčtovaní a to z dôvodu inflácie.
Pokiaľ Vám bol vyúčtovaný preplatok a nebol uhradený vo výške podľa vyúčtovania, pričom oznámenie správcu je nezrozumiteľné, odporúčame, aby ste sa oboznámili so zmluvou o výkone správy, kde by mala byť táto otázka riešená. Obvykle v zmluvách o výkone správy je otázka riešená napr. v tom smere, že správca byt. domu je oprávnený upraviť výšku odmeny za správu o mieru inflácie za predch. rok / pozn. : za rok je Štatist. úradom SR vyhlásená vo výške 1,9 %/.  Samotný zákon o vlastníctve bytov otázku inflácie nerieši.

Odporúčame preštudovať zmluvu o výkone správy so správcom byt. domu. Ak v samotnej zmluve nebude zmienka o miere inflácie, odporúčame opätovne kontaktovať správcu byt. domu o zdôvodnenie neuhradenia preplatku v plnej sume. Ak preplatok nebude uhradený  a vzhľadom na okolnosť, že tak správca zrejme konal aj u ostatných vlastníkov bytov bytov. domu /krátil preplatky/ treba kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu byt. domu.

 


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ako postupovať v prípade nedoplatku za vodu, ktorý je vyrátaný paušálne medzi nájomníkov ? V byte bývame dvaja a vodou šetríme, napriek tomu nám prišiel nedoplatok skoro 400 €, platíme vlastne vodu aj susedom. Minulý rok sme mali vraj preplatok vyplatený poštou (skoro 500 €), no tento sme doteraz nedostali. Ako sa môžeme voči tomuto brániť? Prečo máme platiť spotrebu vody takýmto spôsobom, keď máme vlastne merače, no miesto toho doplácame na iných? Ako postupovať v prípade, že správca tvrdí, že nám bol preplatok vyplatený, no nie je schopný to aj preukázať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 04.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že podľa vyúčtovania za rok 2020 máte nedoplatok na vode vo výške cca 400 € a preplatok za predchádzajúci rok Vám nebol vrátený.

Vo veci je potrebné  preštudovať si Vašu zmluvu o výkone správy, kde by malo byť uvedené do akej doby môžete podať reklamáciu vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu. Reklamáciu podajte v zmysle zmluvy o výkone správy a samotného vyúčtovania, kde by to tiež malo byť uvedená lehota. reklamáciu podajte doporučeným listom. Súčasne vyzvite správcu, aby Vám vrátil preplatok za predchádzajúci obdobie na Vami uvedený bankový účet resp. poštovou poukážkou.

Ak reklamácia nebude zo strany správcu vybavená v lehote do 30 dní resp. s vybavením reklamácie nebudete spokojná a preplatok Vám nebude vrátený, odporúčame podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, kde súčasne predložíte kópiu vyúčtovania, ako aj Vami podanú reklamáciu vyúčtovania. Slov. obchodná inšpekcia je oprávnená u správcu byt. domu vykonať kontrolu tohto vyúčtovania. Slov. obchodná inšpekcia Vám síce peniaze nevymôže, ale správca jej jej povinný predložiť všetky doklady a podklady, na základe ktorých správca vyúčtovanie vykonal.

Podnet na Slov.obchodnú inšpekciu podajte podľa sídla správcu byt. domu.

 


Trápi vás "Preplatok za byt pri vyučtovaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň.
Ako správca v SVB sme vykonali ročne zúčtovanie preddavkov za rok 2019. Vlastníkovi, ktorý začiatkom roku byt predal vznikol preplatok. Peniaze sme poukázali na účet, z ktorého preddavky platil. Vrátili sa nám spať, s tým, že účet bol zrušený. Pokúšali sme sa ho kontaktovať telefonicky, ale bezúspešne. Novú adresu bydliska nemáme k dispozícii. Ako by sme mali postupovať ďalej?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 14.10.2020)

Dobrý deň,
možnosťou ej kontaktovať nového vlastníka bytu, či tento nemá informácie o pôvodnom vlastníkovi.

Ak by uvedené neviedlo k úspešnému vyriešeniu veci, možnosťou je obrátiť sa na okresné riaditeľstvo PZ alebo obec v zmysle ust. § 23 zákona o hlásení pobytu občanov SR :

"(1) Ministerstvo, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené
a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
c) odôvodnenie žiadosti."

Mohlo sa prípadne stať aj to, že predchádzajúci vlastník zomrel. Potom by ste vedeli zistiť, ktorý notár mal dedičský spis pridelený, ale museli by ste vedieť dátum úmrtia a miesto trvalého bydliska v čase úmrtia. Následne by ste v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta posledného trvalého pobytu a dátumu úmrtia zistili notára /treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu na stránke justice.sk.


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať nasledovne. Mali sme uzavretú zmluvu o podnájme nehnuteľnosti, ktorá bola uzatvorená podľa úst. § 719 a nasl. Obč. zákonníka. Doba podnájmu bola uzatvorená na dobu určitú od 29.7.2017 do 28.7.2018. Zmluva bola podpísaná 1.7.2017.
Poplatky za služby sme uhrádzali ako mesačne zálohové platby. V zmluve bolo dohodnuté, že nájomca sa zaväzuje vyúčtovať minimálne raz ročne uhradené zálohové platby za služby so skutočne spotrebovanými službami. V prípade preplatku sa nájomca zaväzuje uhradiť vzniknutý preplatok na bankový účet. Užívateľ je povinný nedoplatok uhradiť do 30 dni po doručení vyúčtovania. Podnájom sa skončil podľa zmluvy 28. 07. 2018. Pri odovzdaní bytu sme odpísali stavy energií. Vyúčtovanie sme ale nedostali. Chcela by som sa opýtať, či mám právo vyžadovať vyúčtovanie, aj keď v byte už nebývam, resp. dokedy je možné vyžadovať vyhotovenie vyúčtovania ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že prenajímateľ Vás nekontaktoval ohľadom preplatku prípadne nedoplatku, preto je potrebné prenajímateľa písomne vyzvať, aby Vás oboznámil so stavom vyúčtovania za byt za rok 2018, ktoré mal podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov obdržať do 30.5.2019.

Ak z vyúčtovania vyplýva preplatok, ktorý bol prenajímateľovi uhradený v lehote podľa zmluvy so správcom byt. domu uhradený napr. do 30 dní, potom od úhrady preplatku začína plynúť 3 ročná premlčacia doba na jeho vyplatenie Vám. Uvedené vyplýva z ust. § 107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

Odporúčame vyzvať prenajímateľa k predloženiu vyúčtovania, aby boli splnené práva a povinností vyplývajúce zo zmluvy o nájme bytu.


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem pán Dr. Ficek,
chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k problému: Vlastník nám nepredložil vyúčtovanie za služby spojené s bývaním, preto som ho e-mailom na to vyzvala 1. 6. 2020, viem, že ešte ubehla do dnes krátka doba, ale tento vlastník nám 4 roky neposiela vyúčtovanie za služby sám, vždy o to musíme žiadať a doprosovať sa, aj keď podľa zákona je nám povinný vyúčtovanie poslať, bez žiadania on. Vždy mame preplatok, lebo zálohové platby platíme radšej vyššie. Vlastník na e-mail zatiaľ nereagoval, je to osoba veľmi arogantná, vôbec o ničom sa s ním nedá rozprávať, lebo podľa jeho vyjadrení on nemá nikdy chuť riešiť problémy ak nejaké prídu, mame si to riešiť sami, lebo vraj ste "dospelí a svojprávni". Mám 60 rokov, a teda som aj dospelá aj svojprávna, avšak jeho správanie je veľmi neadekvátne. Čítala som Vaše rady pre iných ľudí v tejto poradni, a teda počkám 15 dni a potom ho opätovne požiadam o doručenie vyúčtovania a vrátenie preplatku ak by ignoroval môj prvý e-mail zo dna 1. 6. Za rok 2019 sme zaplatili vlastníkovi na jeho osobný účet 1200 Eur, teda 12x100 e ako zálohové platby za služby. V byte bývame 4 osoby, takže určite budeme mať aj vyššie preplatky. V prípade, že nám vlastník nepošle vyúčtovanie, ani nevráti preplatky ako mame postupovať? Domnievam sa, že ak je na to zákon, musí ho rešpektovať a ak by nám nevrátil preplatky, dopustí sa tak neopodstatneného obohatenia sa. Akú žalobu na neho prípadne môžme podať? V nájomnej zmluve nie je nič o tom do kedy nám ma vrátiť preplatky.
Chcela by som sa tiež opýtať, či je to v súlade so zákonom ak vo vyúčtovaní za služby s bývaním sa nám objavili osobomesiace za psa. Pes nie je osoba, ako sa môžu za neho účtovať osobomesiace? Bývame na prízemí domu, ide o malého 1. 80 kg psíka plemená Čivavy. Keď idem s ním von mám ho na rukách, alebo v taške, podľa ročného obdobia, pretože suseda ma veľké, bojové plemeno psa a ten behá často krát po chodbe bez vodítka a bez náhubku, alebo nekontrolovateľne vybehne z bytu, môj mini pes by mu bol pod jeden zub ak by ho napadol, preto ho nosím už z bytu na rukách/eventuálne teda v taške. Čiže môj pes chodbu nezašpiní, keď ho nosím na rukách, alebo v taške, keď idem domov z prechádzky tiež si ho dám v zime do tašky, v lete na ruky. Bývame na prízemí domu, von z domu to mame na 10 schodov, výťah nepoužívame, nie je nám treba. Čivava denne zje 15 granúl a vypije deci vody za deň. Von chodíme 2x denne, pretože, keď malo žerie a pije, nepotrebuje sa ani veľa vyprázdňovať a ako výbeh jej stačí byt, balkón a terasa. Za čo mám platiť osobomesiace za psa? Nešpiní chodbu, /za dažďa, za snehu/ nepoužívame výťah, nie je po ňom žiaden odpad, len raz za 3 mesiace vyhadzujem 1 sáčok od granúl, ktoré zjedol. Na našej chodbe, na prízemí svetlo viac dni v roku nesvieti ako svieti, čiže kvôli psovi nespálim ani viac elektriky na chodbe. Za psa platím riadne daň Mestskej časti, platím ju od začiatku ako som si psa obstarala, daň za psa platím ročne, vo februári. Osobne sa domnievam, že je to protiprávne, keď mám za psíka platiť dva krát. Pretože pes nie je osoba, domnievam sa, že nemôže sa naň aplikovať osobomesiac vo vyúčtovaní za služby. Ani nový zákon nehovorí o tom, že pes je klasifikovaný ako osoba, je to živá bytosť, už nie vec, ale nie osoba, teda človek. Chcem podať odvolanie voči takému vyúčtovaniu, pretože s týmto nesúhlasím, už milnulý rok nám psa účtovali, odvolanie som nepodala, ale viac susedov z okolitých domov malo tento istý problém a odvolanie podalo a osobomesiace za psa im zrušili a vyúčtovanie opravili. V prípade, že je to protizákonné a nebudú chcieť nám v tomto zmysle vyúčtovanie opraviť, môžeme podať na súde žalobu? Nikdy sme nemali takéto problémy, bývame v byte dlhé roky, až teraz, keď byt kúpil tento arogantný vlastník pred 4 rokmi, každý rok mame poriadne stresy čo si opäť na nás vymyslí. Môžte mi prosím napísať Vaše stanovisko aký zákon umožňuje počítať vo vyúčtovaní za služby osobomesiace za psíka? Niekde som čítala, že dokonca ani keby nadpolovičná väčšina vlastníkov na schôdzi schválila niečo takéto, aj tak je to nie v súlade so zákonmi SR, poťažne s Ústavou SR. Poraďte mi prosím ako môžem v tejto veci postupovať a Vaše stanovisko k tomuto celému problému. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
poplatok za chovanie psíka zvýšením počtu osôb, osobomesiace, v byte nie je možné účtovať. Proti účtovaniu uvedeného poplatku správcom bytového domu sa musí odvolať vlastník bytu, nie Vy ako nájomca bytu. Vyúčtovanie musí byť zo strany správcu bytového domu opravené vo všetkých položkách vyúčtovania, kde sa používa pre výpočet osobomesiac. Odvolanie proti vyúčtovaniu v tomto smere musí podať vlastník bytu. Ak vlastník bytu neuspeje, treba podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu.

Nevieme či je Vám účtovaný aj poplatok za výťah podľa osobomesiacov, ale je na dohode vlastníkov bytov či položka za užívanie výťahu bude účtovaná aj pre vlastníkov bytov na prízemí prípadne aj na prvom poschodí. Dohoda ; vlastníkov bytov v tomto smere je možná, teda aby poplatok za výťah nebol účtovaný aj pre bytu na prízemí prípadne aj na prvom poschodí.

V otázke uvádzate, že v zmluve o nájme nemáte doriešenú otázku preplatku prípadne nedoplatku za byt; v tomto smere odporúčame doplnenie zmluvy o nájme v súlade s ust. § 43 Obč. zákonníka :

"Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov."

Odstránením tohto rozporu v zmluve o nájme o vrátení preplatku, prípadne úhrade nedoplatku, veríme, že dôjde aj k náprave vzťahov medzi Vami ako nájomcom a vlastníkom bytu ako prenajímateľom.

Pokiaľ ide o voľne pobehujúceho psa suseda, odporúčame kontaktovať obec.

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Preplatok za byt pri vyučtovaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Bývala som v podnájme od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020
Chcela by som sa opýtať, či pripadá na mňa preplatok za kúrenie a vodu nakoľko už v tom byte nebývam.
Vopred ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,
základom pri zodpovedaní Vašej otázky je to, ako ste mali v zmluve dohodnuté platby za nájom a za služby spojené s užívaním bytu, či predmetné platby za služby boli dohodnuté paušálnou sumou v € mesačne alebo pri prevzatí bytu a odovzdaní bytu pri ukončení nájmu bol vykonaný odpočet jednotlivých médií a priebežne ste platili len zálohové platby.

Ak ste v nájomnej zmluve mali dohodnuté paušálne platby bez ohľadu na spotrebu, potom nárok na alikv. časť preplatku nemáte. Ak ste platili len záloh. platby s odpočtom médií, potom máte nárok na alikv. časť preplatku podľa vyúčtovania za rok 2019. Vyúčtovanie za rok 2020 obdrží vlastníkbytu až v r. 2021 (do konca mája 2021).

Pre presmejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť zmluvu o nájme.

 


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Ako prepočítať preplatok za byt ak sme sa nasťahovali k 1. 6 2019.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že existuje len jedno vyúčtovanie za celý kalendárny rok 2019. Potom riešením je len prepočet podľa mesiacov - 5 pôvodný vlastník a 7 mesiacov Vy ako nový vlastník.

 


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)Dobrý deň. Vlastník chce rozpočítat preplatok podľa stavu meracich zariadení len si celkom neviem predstaviť ako nakoľko za 5 mesiacov mohol spotrebovať viac ako ja za 7 prípadne naopak. Pri nájomnej zmluve boli realizované odpočty meračov ale ja nepoznám počiatočný stav. Je jeho riešenie korektné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,

ako uvádzate v otázke, tento prepočet preplatku bude zložitejší v porovnaní s rozdelením preplatku podľa počtu mesiacov a preto sme názoru, že vlastník bytu musí uviesť vstupné údaje pre prepočet preplatku na dve obdobia.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím Vás, upravuje nejako zákon situáciu, keď správca nedodrží lehotu na vrátenie preplatku? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň, 

zákon o vlastníctve bytov Vami uvedenú situáciu osobitne nerieši. Ustanovuje povinnosť správcu byt. domu predložiť vlastníkom bytov vyúčtovanie do 31.5. nasledujúceho roka.

Podľa ust. § 8a/ ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov :

"Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome."

Je potrebné si prečítať Vašu zmluvu o výkone správy, kde by mal byť uvedený dátum, do ktorého je potrebné uhradiť preplatok zo strany správcu prípadne nedoplatok  zo strany vlastníka. Obyčajne je táto lehota 15 až 30 dní.

Ak správca neuhradí preplatok v dohodnutej lehote podľa zmluvy o výkone správy, potom podľa ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka  platí, že máte právo požadovať od dlžníka - správcu alebo spoločenstva popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

Sadzba zákonných úrokov z omeškania je v súčasnosti 5 % ročne /www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Aktualna-sadzba-zakonnych-urokov-z-omeskania/Uvod.aspx/.


Trápi vás "Preplatok za byt pri vyučtovaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Preplatok za byt pri vyučtovaní (Občianske právo)

Dobrý deň, som v podnájme a dostal som od majiteľa avízo o nedoplatoku za tri roky. Požiadal som o vyúčtovanie záloh za predmetné roky a všimol som si, že zálohy platené majiteľom boli nižšie ako je dojednané v nájomnej zmluve. Znenie zmluvy "cena podnájmu je XXX, z čoho YYY predstavuje zálohu za energie", pričom majiteľ reálne platil len polovicu z dojednanej zálohy v zmluve. Ide tento rozdiel na vrub majiteľa, a mám si naopak ja nárokovať preplatok zo záloh, ktorý reálne vyšiel? Zmluva obsahuje bod o záväzku vrátiť preplatok, alebo doplatiť nedoplatok na energiách. Ďakujem.

Odpoveď: Preplatok za byt pri vyučtovaní

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň, presne si vypočítajte koľko ste zaplatili za dodané energie a koľko boli náklady na energie podľa vyúčtovaní.

Ak zistíte, že ste zaplatili viac ako boli spotrebované energie, potom máte právo, aby vám majiteľ vyplatil rozdiel, o ktorý ste zaplatili viac.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Preplatok za byt pri vyučtovaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku