Máte
otázku?

Ako riešiť susedské vzťahy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Ako riešiť susedské vzťahy?

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či existuje zákon, ktorý by nás chránil pred šikanovaním susedov. Nás sused je agresívny alkoholik, ktorý nás neustále osočuje, vyhráža sa nám a spôsobuje nám zo života peklo. Ma pozemok vedľa nášho domu, na ktorom každoročne sadí zeleninu. Bývame na dedine, kde každý chová nejaké zviera, či už mačku alebo psa, čo je na dedine predpokladám normálne, no on stále osočuje nás, že práve naše zvieratá mu chodia na pozemok a poškodzujú mu úrodu. Chápem, že je to asi primitívna záležitosť, aj my sme ju takto brali, že veď sa snáď ukľudni, ale čím ďalej, tým je viac agresívnejší, dokonca už aj naháňal jedného psa s vidlami. Keď je schopný takéhoto správania voči zvieraťu, kde máme istotu, že niekedy neublíži aj nám? Prosím, poraďte nám, ako sa voči takémuto indivíduu chrániť, sme už naozaj zúfalí. Za každú radu ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

Dobrý deň. 

Úprava susedských vzťahov je zakotvená najmä v ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). 

Ako osoba, ktorú nad mieru primeranú pomerom obťažuje alebo vážne ohrozuje výkon Vašich práv sused výkonom jeho vlastníckeho práva, máte niekoľko možností ochrany. Môžete sa obrátiť na policajný zbor alebo na miestnu políciu, obec, alebo sa môže domáhať súdnej ochrany. Na policajný zbor alebo miestnu políciu sa môžete obrátiť vtedy, ak sused svojim konaním spáchal priestupok alebo trestný čin. Najčastejšími priestupkami je rušenie nočného kľudu (priestupok podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), rôzne schválnosti alebo iné hrubé správanie (priestupok podľa ustanovenia § 49 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).

Ďalšou možnosťou riešenia susedských vzťahov je obrátenie sa na obec. Jedná sa najmä o prípady imisií. Obec môže nezákonný zásah predbežne zakázať, alebo môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Môžete tiež podať na súd žalobu, v ktorej uvediete konkrétne konanie, ktorým ste obťažovaný alebo je obmedzované Vaše právo a navrhnete, aby súd vlastníkovi veci uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu. Ak aj napriek vykonateľnému rozsudku vlastník neprestane s neoprávneným zásahom, môžete sa obrátiť na exekútora. Ak hrozí vážne nebezpečenstvo škody, súd môže uložiť povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody. 

Vášho problému sa týkajú tieto ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Každý vlastník má podľa § 123 Občianskeho zákonníka právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. 

Podľa § 127 OZ ods. 1 vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Podľa § 126 ods. 1 OZ vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

Podľa § 5 OZ Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

 

 

Trápi vás "Ako riešiť susedské vzťahy?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako riešiť susedské vzťahy? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, na koho sa mám obrátiť, keď máme v bytovke suseda, ktorý absolútne nerešpektuje zákon o spoločenstve? Prerába si balkón, ide ho aj rozširovať. Nikto z vlastníkov bytov mu nedal súhlas. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2021)

Dobrý deň,

mnoho vlastníkov sa mylne domnieva, že balkón je rovnako ako byt v ich osobnom vlastníctve. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov jasne definuje jednotlivé časti domu.  Podľa aktuálnej právnej úpravy sú balkóny považované za spoločnú časť domu, a sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. BytZ myslí aj na prípady opráv a údržby balkónov, pričom v závislosti od charakteru opravy, sa tieto môže hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv (napr. poruchy fasád, konštrukcii). V samotnej réžii vlastníka sú individuálne opravy ako vymaľovanie, zasklenie.

Ak sa však vlastník rozhodol na väčší zásah, či dokonca rozšírenie balkónu, potrebuje na to nielen schválenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov, ale aj stavebné povolenie. Odporúčam Vám najskôr sa obrátiť na zástupcu vlastníkov bytov, ktorý má úlohu takpovediac sprostredkovateľa aj vo vzťahoch medzi vlastníkmi navzájom, a aj vo vzťahu so správcom. Nahliadnuť by ste mohli aj do zmluvy o výkone správy prípadne aj domového poriadku, tam si vlastníci mohli schváliť povinnosť vlastníka vyžiadať si stanovisko k navrhovaným úpravám. Dôležitú úlohu má aj správca bytového domu, ktorý v stanovisku môže uviesť, či má alebo nemá námietky k vykonaniu stavebných úprav. V priebehu realizácie stavebnej úpravy by mal správca skontrolovať, či sa práce vykonávajú v schválenom rozsahu. Vlastník bytu je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu správcovi z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú spoločné časti domu. Ak vlastník bytu tento vstup neumožní, správca je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu príslušnému stavebnému úradu. Efektívnu ochranu poskytuje aj BytZ osobitným typom žaloby na súd, ktorú možno podať v prípade ak vlastník bytu svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo spoločné časti domu. Súd môže na podklade takéhoto návrhu spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu nariadiť až predaj bytu.


Podotázka: Ako riešiť susedské vzťahy? (Občianske právo)

Dobrý deň,
stavali sme dom, vedľa nás bol chliev a chovali tam len prasatá, zajace a kuri, teraz im tam pribudli barany, husy, kačky, prasatá, psi, ten chliev má rozmer 8 x 8 m ,pri našom dome máme močovku, keď je nízky tlak máme v celom dome smrad, že sa nedá dýchať kde sa mám obrátiť ? Jana

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

(odpoveď odoslaná: 25.09.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ bývate v obci, je zrejem treba počítať s tým, že na území obce jej obyvatelia budú aj chovať nejaké hosp. zvieratá. Ak je stav vo Vami uvedenom prípade obtiažny vzhľadom aj na dýchanie a možnosť vzniku škôd na Vašom pozemku, odporúčame tento stav zdokumentovať /napr. foto/ a informovať o stave veci obec. Pred uvedeným krokom odporúčame, aby ste požiadali suseda, aby stav miesta chovu zvierat upravil a zmenil tak, aby nedošlo k zatekaniu zostatkov stravovacieho procesu zvierat na Váš pozemok.

Ak k náprave nedôjde, informujte o uvedenom probléme obec. Obec by mohla mať prijaté všeobecne záväzné nariadenie o chove hosp. zvierat na území obce. Ak ste toho názoru, že podmienky zvierat nie sú dostatočné, odporúčame informovať prísl. veterinárnu správu.

Ak ani vyššie uvedené kroky nepomôžu a nedôjde k náprave hlavne pokiaľ ide o zatekanie zostatkov stravovacieho procesu, potom zrejme budete musieť podať žalobu na súd s tým, aby konajúci súd uložil susedovi povinnosť tieto nedostatky odstrániť. Poukázať treba na ust. § 127 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 

Na uvedené zákonné ustanovenie môžete suseda, ako aj obec upozorniť.

 


Podotázka: Ako riešiť susedské vzťahy? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém so susedkou, ktorá mi nechce dovoliť preložiť odkvapové rýne. Slovne som ju požiadala, písomne a ona to absolútne ignoruje. Firma mi už z jednej strany rýne preložila a tu druhu stranu, ktorá dosť tečie preložiť nemôžem. V dome býva moja 84 ročná matka, ja bývam dosť ďaleko a teraz som momentálne pri nej a chcela by som túto situáciu vyriešiť. Na koho sa mám obrátiť.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
ak Váš problém spočíva v tom, že na preloženie potrebujete vstúpiť na jej pozemok, čo ona nechce dovoliť, pokúste sa obrátiť najprv na obec, ktorá by to vedela najrýchlejšie vybaviť. Podľa zákona máte právo na nevyhnutný vstup na jej pozemok, ak je to nevyhnutné na úpravu a údržbu Vašej nehnuteľnosti. Ak to potrebujete rýchlo a čo najskôr riešiť je súdne konanie zdĺhavé, preto skúste najprv obec. Prípadne ak má susedka synov, vnukov vo Vašom veku, skúste sa s nimi porozprávať, často vedia dohovoriť starším osobám (nie vždy chápu situáciu).


Trápi vás "Ako riešiť susedské vzťahy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť susedské vzťahy? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môžeme nejako právnou cestou riešiť problém so susedom. Nazdávame sa, že úmyselne na svoj pozemok, susediaci s novostavbou nášho rodinného domu, umiestnil starý lodný kontajner. Dom sme stavali na mieste, kde sme mali výhľad na blízky les a okolitú prírodu. Spomenutým kontajnerom nám bol výhľad zo všetkých okien práve z tejto na výhľad najkrajšej strany domu zamedzený. Dokonca zo synovej izby nie je vidno nič, iba kontajner. Vieme, že sused nám to urobil náročky. Prosím Vás, máme nejakú právnu šancu prinútiť ho kontajner z pozemku odstrániť ?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom Kata

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2020)

Dobrý deň,

vo veci platí ust. § 127 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Vaša stavba RD, ako aj susedov RD,  bolo povolená na základe stav. povolenia, kde predpokladáme, že boli dodržané ust. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavby /vzdialenosť medzi stavbami/.

Sme názoru, že na umiestnenie lod. kontajnera bolo potrebné minimálne ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 57 stav. poriadku.

Odporúčame suseda vyzvať na odstránenie lodného kontajnera s poukázaním na vyššie uvedené ustanovenie § 127 Obč. zákonníka a súčasne informovať obec a žiadať, aby predmetná stavba bola odstránená s poukázaním na ust. § 57 a ust. § 88 stav. poriadku.

Ak k náprave zo strany suseda nedôjde, vo veci budete musieť podať žalobu na súd.


Podotázka: Ako riešiť susedské vzťahy? (Občianske právo)

Dobrý deň, sme 3 majitelia prístupovej cesty, ktorá bola v kopcovitom teréne, aby sme sa dostali k svojim domom vyrovnali sme ju, čím vzniklo navýšenie 0, 5-2m vedľa susedného pozemku. Nám ako jediným prišlo nariadenie, že mame postaviť oporný múr dlhy 70m, moja otázka-prečo sa to ostatných majiteľov netýka? Musíme ho postaviť, keď sme susedovi dali ešte aj súhlas na používanie našej cesty?

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ Vám túto povinnosť uložil stavebný úrad, pravdepodobne vychádzal z potreby zabezpečiť statiku cesty. Ak ste obdržali rozhodnutie, mali by ste ho rešpektovať. Samozrejme môžete sa pokúsiť informovať na úrade, prečo sa táto povinnosť týka len Vás. Podľa ich stanoviska budete môcť vedieť, či stavebný úrad postupoval správne, alebo nie.


Podotázka: Ako riešiť susedské vzťahy? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať, keď si bytová dôverníčka neplní svoje povinnosti. Nahlasované jej boli sťažnosti na zle vykonané práce pri zatepľovaní bytového domu, kde robotníci poškodili balkón, na čo ona po opakovaných výzvach nereagovala. Odmietla poskytnúť kľúče od spoločných priestorov, jedna sa o kočikáreň. Po nahlásení, že v spoločných priestoroch svieti svetlo niekoľko mesiacov nepretržite tiež nereagovala. Pri konfrontácii danej veci prečo nekoná v daných výzvach zvyšovala hlas a začala urážať moju rodinu. Ako môžem voči nej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť susedské vzťahy?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Na uvedené sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z., kde platí okrem iných ust. § 8a/ : 
"Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov”). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14."

Pokiaľ ide o voľbu zástupcu vlastníkov, táto sa v zmysle zákona vykonáva na schôdzi vlastníkov, pričom schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia o zvolení zástupcu vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zároveň platí, že ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Preto ak nastali problémy s osobou zvolenou do funkcie zástupcu vlastníkov, je možné túto situáciu riešiť, a to aj jej odvolaním. Zákon o vlastníctve bytov pritom výslovne nerieši spôsob odvolania takejto osoby, analogicky treba vychádzať z toho, ako sa táto osoba volí, tak sa aj odvoláva.

Domový dôverník a jeho nečinnosť, resp. nenahlásenie škôd pri vykonávaní stavebných prác : Tu odporúčame vzniklé škody resp. poškodenie balkóna nahlásiť priamo písomne správcovi bytového domu resp. predsedovi spoločenstva, keďže tieto osoby uzatvárajú zmluvy /v tomto prípade zmluva o dielo/ a uplatňujú práva zo zodpovednosti za vady resp. uplatňujú nároky na náhradu škody, ktoré pri tejto činnosti vznikli.

Kočikáreň ako spoločné zariadenie domu je určená pre užívanie bytovému domu, a nielen domovému dôverníkovi. Užívanie priestoru je vecou Vašej dohody na zhromaždení vlastníkov bytov

Riešením je schôdza vlastníkov bytov a dohodnúť prístup do týchto priestorov pre všetkých resp. záujemcov podľa účelu užívania priestorov, resp. priestory dať do nájmu konkrétnej osobe za nájomné na základe zmluvy.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť susedské vzťahy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku