POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Potrebujem povolenie na mobilný dom?

Pojem mobilný dom sa v súčasnosti používa viac a viac. Poukazujúc na aktuálny trend, keď ceny nehnuteľnosti z dlhodobého hľadiska stúpajú, ide o zaujímavý koncept, ktorý sa teší pomerne veľkej popularite, a to z rôznych dôvodov, pričom hlavným môže byť práve cena, ktorá je v porovnaní s klasickým domom ako ho poznáme výrazne nižšia. Väčšina z nás si pri pojme mobilný dom zrejme vybaví akúsi konštrukciu na kolesách, ktorá je v porovnaní s domom klasickým menšia. My sa nato pozrieme z pohľadu práva.

 

Čo je vlastne mobilný dom?

Mobilný dom v súčasnosti nie je zákonom presne definovaný. Každý si pod týmto pojmom môže predstaviť niečo odlišné, avšak z pohľadu stavebného práva je dôležité ust. § 43 ods. 1, ktoré upravuje pojmové znaky stavby nasledovne:

„Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.“

 

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že zrejme aj v praxi sa stretávame so situáciu, keď produkty v podobe mobilných domov môžu mať v prípade odlišných predávajúcich aj odlišné podoby. Preto je v prípade kúpy takéhoto mobilného domu potrebné posúdiť ho v zmysle vyššie uvedenej definície.

V zásade môže takýto mobilný dom predstavovať buď:

1. Výrobok, ktorý má podvozok a kolesá (cestné vozidlo/obytný automobil – musí mať pridelené EVČ) – v takom prípade ho povoľovať v zmysle stavebného zákona potrebné nie je.

alebo

2. Mobilný dom, ktorého mobilita spočíva len v jeho transporte na pozemok, s nárokmi na pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia a jeho účel užívania je obdobný ako stavba, tak vtedy už podlieha vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia, resp. zlúčeného územného a stavebného konania, pretože je možné ho umiestniť len na pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia na navrhovaný spôsob užívania určený, pričom je potrebné dodržať nielen výrobcom stanovené podmienky inštalácie a užívania výrobku, ale aj podmienky vyplývajúce z konkrétneho územného rozhodnutia (dodržania súladu s územnoplánovacou dokumentáciou v zmysle § 37 stavebného zákona).

 

V prvom prípade ide o jednoduchú situáciu a z pohľadu stavebného práva nie je potrebné ďalej nič riešiť. V prípade, ak ide o možnosť číslo 2, tak bude potrebné postupovať tak, ako by išlo o klasickú stavbu a podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

V tomto smere si treba dať istý pozor. V praxi sa však častokrát stretávame s tým, že rôzne spoločnosti, ktoré takéto mobilné domy ponúkajú na predaj, svojich zákazníkov častokrát ubezpečujú, že nejde o stavby v zmysle stavebného zákona, a preto ani nie je potrebné vydanie stavebného povolenia, pričom odkazujú na rôzne technické normy. Uvedené tvrdenia sa však väčšinou nezakladajú na pravde, a to či ide o stavbu v zmysle stavebného zákona je nutné posúdiť individuálne a v zmysle vyššie uvedeného a netreba sa spoliehať na vyjadrenie takýchto spoločností, ale nechať si poradiť advokátom, ktorý sa stavebnému právu venuje.

 

Na tomto mieste si však tiež dovoľujem uviesť, že budúci rok vstúpi do účinnosti nový Zákon o výstavbe, ktorý upravuje aj pojem mobilného domu a situácia bude mierne odlišná. V zmysle daného zákona sa bude mobilný dom do rozlohy 25 m2 považovať za drobnú stavbu, a z toho dôvodu bude postačovať iba jeho ohlásenie.

 

Podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 201/2022 Z. z. (Nový zákon o výstavbe účinný od 01.04.2024)

(1) Drobnými stavbami sú tieto stavby a konštrukcie: j) dom na strome a mobilný dom do 25 m2 zastavanej plochy v zastavanom území; za mobilný dom sa nepovažuje obytné vozidlo s prideleným evidenčným číslom vozidla.

Preto, ak nad kúpou mobilného domu rozmýšľate, možno by bolo lepšie počkať na budúci rok, nakoľko v prípade, ak sa bude jednať o dom o rozlohe menšej ako 25m2, bude postačovať, ak takýto mobilný dom ohlásite.


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.