Máte
otázku?

Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dobrý deň, nedávno sa nám zomrela mama a čoskoro nás čaká dedičské konanie. Polovica majetku pripadne manželovi - nášmu otcovi, druhá polovica pôjde deťom (sme štyria). Chcel by som sa opýtať, či je povinný znalecký posudok nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dobrý deň, dedičia môžu v rámci dedičského konania určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva, resp. hodnoty nehnuteľnosti patriacej do dedičstva. Až v prípade, že by sa dedičia nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, bolo by potrebné vykonať znalecké dokazovanie. Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, odporúčam Vám, aby ste so svojimi súrodencami spolu vybrali jedného znalca z odboru odhad hodnoty nehnuteľnosti (aby nedošlo ku konfliktu ohľadom výberu osoby znalca) a následne ho požiadali o vyhotovenie znaleckého posudku. Znalcom určenú hodnotu nehnuteľnosti budú musieť následne akceptovať všetci dedičia.

Trápi vás "Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či notár môže požadovať potvrdenie o trhovej cene nehnuteľnosti od realitnej kancelárie v rámci dedičského konania a či má právo určiť dedičom, od ktorej realitnej kancelárie si musia nechať vypracovať odhad. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2024)

Dobrý deň, nie, nemôže určiť konkrétnu real. kanceláriu. Real. kancelária môže vysloviť len svoj názor, a vy ako dedičia jej však nemusíte povoliť prístup do domu, ak by ste s real. kanceláriou nesúhlasili.

Najlepšie pre vás by bolo osloviť súdneho znalca zo zoznamu súdnych znalcov na ohodnotenie nehnuteľnosti pre účely dedič. konania, na ktorom znalcovi by ste sa mali dohdnúť všetci dediči. Znal. posudok by bol pre vás záväzný a vhodný aj pre ďalšie prípadné nakladanie s nehnuteľnosťou /predaj, darovanie, vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva/.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, naša notárka stále požaduje znalecký posudok, hoci my nemáme žiadne problémy s dohodou. Tvrdí, že starý zákon už neplatí a je v platnosti nový zákon číslo 200. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2023)

Dobrý deň, dedičský súd (notár ako súdny komisár) určuje všeobecnú hodnotu majetku poručiteľa (vecí, práv a iných majetkových hodnôt) na základe dokazovania. Ako dôkazný prostriedok môže byť použité odborné vyjadrenie, súkromný znalecký posudok, alebo výsluch účastníkov konania. Toto dokazovanie sa riadi vyšetrovacou zásadou.

 

Notárka vo vašom prípade teda môže požadovať znalecký posudok ako súčasť procesu určenia hodnoty majetku v rámci dedičského konania. Aj keď sa medzi dedičmi nevyskytujú spory a sú schopní dohodnúť sa, notárka má právo požadovať znalecký posudok na objektívne určenie hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedenia.


Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o nasledujúcej situácii. Môj otec nám bohužiaľ nedávno zomrel a ako jeho dcéra som poverená organizáciou pohrebu a vybavovaním ostatných záležitostí. Mám brata a náš otec sa dožil aj vidieť našu matku. Jediným majetkom, ktorý nám otec zanechal, je dom. Polovicu tohto domu vlastní naša matka a druhú polovicu mali spoločne naša matka a otec. Táto polovica teda prichádza do úvahy pre dedičské konanie. Moja otázka znie, je nutné zaobstarať znalecký posudok? Najprv predmetný majetok automaticky prechádza na našu matku, ktorá však má v úmysle tento majetok rozdeliť rovnako medzi nás - jej deti - pričom si nechá doživotné právo na jeho užívanie. Nevidím zmysel v platení za služby odhadcu, keď máme v pláne postupovať takto. Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň, znalecký posudok nie je nutné nechávať vypracovať. V rámci dedičského pojednávania sa ako dedičia môžete dohodnúť, kto zdedí 1/2 na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dedičstva po vašom otcovi. Hodnotu nehnuteľnosti notár môže uviesť aj len odhadom, môže pritom vychádzať z cien obdobných nehnuteľností v danom čase a mieste, kde sa dom vašich rodičov nachádza. Dovoľujem si však podotknúť, že podiel na nehnuteľnosti neprechádza automaticky na vašu maminu zo zákona, pokiaľ by ste sa ako dedičia nedohodli, tento by prešiel na vás všetkých dedičov (manželka a deti poručiteľa), a to na každého z vás rovnakým dielom. 


Trápi vás "Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, náš otec zomrel a čaká nás dedičské konanie. Notár nám odporučil, že by sme si mali nechať vypracovať znalecký posudok od odhadcu alebo realitnej kancelárie. Chcel by som sa spýtať, či je vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť povinné. Sme piati dedičia a dohodli sme sa na cene domu. Čo sa stane, ak odhadca alebo realitná kancelária odhadne hodnotu domu oveľa vyššiu, než sme stanovili?

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,

 

notár, ako poverený súdny komisár, je v dedičskom konaní povinný určiť okrem iného aj všeobecnú hodnotu majetku. Pritom všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Preto ak sa dedičia zhodnú na cene, ale notár z hľadiska svojej praxe predpokladá, že to nie je cena zodpovedajúca "všeobecnej hodnote majetku", je na mieste zistiť cenu znaleckým posudkom alebo odborným odhadom (napr. cez realitnú kanceláriu).


Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Ráta sa do dedičského konania po manželovi polovica všetkého majetku?

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, z tohto je predmetom dedičstva po jednom z manželov iba 1/2 tohto majetku. Pokiaľ však manžel pred uzavretím manželstva nadobudol nejaký majetok, tento bol v jeho výlučnom vlastníctve aj počas manželstva a za predpokladu, že za svojho života tento majetok ani jeho časť na nikoho iného nepreviedol, potom aj takýto majetok v celosti bude predmetom dedičstva po ňom. Ak časť z neho previedol, tak potom časť, ktorá mu zostala vo vlastníctve bude predmetom dedičstva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, v prípade úmrtia môjho voľného a bezdetného brata, ktorý bol vlastníkom vyhoreného bytu a ja som jeho jedinou sestrou, by som sa rada informovala o postupe v dedičskom konaní. Ako sa určuje hodnota takéhoto bytu? Je potrebné ku konaniu priložiť znalecký posudok o stave bytu v momente jeho súčasného stavu, teda ešte pred jeho vyprázdnením alebo sanáciou?

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
hodnota vecí, ktoré patria do dedičstva sa určuje ku dňu smrti poručiteľa. Tzn. že je potrebné zistiť hodnotu nehnuteľnosti podľa stavu a času kedy, kedy Váš brat zomrel. Tam je potom otázka, či požiar bol pred alebo po jeho smrti. Podľa toho je potom nutné postupovať aj vo vzťahu k znaleckému posudku a obhliadke nehnuteľnosti znalcom.


Trápi vás "Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, máme dedičské konanie po zosnulej manželke. Advokát mi povedal, že je nutné nechať dom ohodnotiť odhadcom alebo realitnou kanceláriou. Avšak ja, ako manžel zosnulej, a naše dve dospelé deti, sme sa dohodli po predchádzajúcom dedičskom konaní pred deviatimi rokmi po zosnulej svokre. Cena bola určená na reálnej hodnote, ktorú advokát nechce rešpektovať. Ako mám ďalej postupovať?

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
advokát má pravdu v tom, že podľa ustanovenia § 200 ods. 2  Civilného mimosporového poriadku je pre dedičské konanie podstatná hodnota v čase smrti poručiteľa. Na tomto spôsobe stanovenia ceny nehnuteľnosti by mal trvať (a najčastejšie aj trvajú) najmä notár. Iba výnimočne, ak je naozaj dohoda medzi dedičmi o všetkom je notár prístupný k tomu, že sa hodnota nehnuteľnosti určí na základe dohody dedičov. Aj v takom prípade však musí byť cena aspoň blízko trhovej (reálnej). Cena spred 9 rokov zrejme určite nebude ani zďaleka blízka aktuálnej hodnote. V takom prípade mám za to, že by ani notár takú dohodu neakceptoval.


Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, pre dedičské konanie je potrebný znalecký posudok na nehnuteľnosť. V mojom prípade ide o viacero dedičov. Ako mám postupovať, keď nemám prístup do nehnuteľnosti, v ktorej polovicu vlastnila zosnulá matka? Dohoda s ostatnými spoluvlastníkmi nie je možná. Ďakujem, Ján

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že predmetom dedenia bude nehnuteľnosť, resp. podiel na nej.

V dedičskom konaní ust. Civil. mimosporového proiadku neustanovujú, že musí byť vypracovaný znalecký posudok. Platí ust. § 200 ods. 2  Civil. mimospor. poriadku :

 

"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."
 
Ak v dedičskom konaní bol ustanovený súdny znalec, keďže ste sa nevedeli dohodnúť na všeobecnej hodnote majetku, súd môže uložiť účastníkovi pokutu v zmysle ust. § 102 Civil. sporového poriadku.
 

 


Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či musí byť auto zahrnuté do dedičského konania oceňované, ak jediným dedičom je manželka zosnulého manžela. Ďakujem, A. T.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň, žiadne ustanovenie civil. mimosporového poriadku pojednávajúce o dedičskom konaní nestanovuje, že vo veci ohodnotenie majetku, ktorý je predemtom dedenia, musí byť vypracovaný znalecký posudok. Podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.
(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."
 
Ohodnotenie motorového vozidla môže byť aj napr. formou ohodnotenie servisom, nájdením ponuky a dopytu na internete, kde by ste mohli nájsť za akú sumu sa rovnaký typ vozodla, vrátane techn. stavu kupuje a predáva, a toto potvrdenie resp. ponuky a dopyty predložiť v dedičskom konaní.
Nie je podstatné to, že jediným dedičom po zosnulom manželovi je len manželka.

Trápi vás "Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ráda by som sa spýtala na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti v rámci dedičského konania. Mám za to, že je to pomerne jednoduché: cena nehnuteľnosti za m2 v dannej lokalite, násobená početom m2 nehnuteľnosti. Mýlim sa? Musím na tento úkon kontaktovať makléra alebo inú osobu, alebo to môže vykonať notár, ku ktorému som pridelená? Moja kamarátka v Košiciach mi povedala, že v podobnej situácii jej to vybavil notár. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň, žiadne ustanovenie Civil. mimospor. poriadku, ktorým sa riadi prejednanie dedičstva, ani  notárskeho poriadku nestanovuje povinnosť znaleckého dokazovania trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Ocenenie nehnuteľnosti je možné aj spôsobom ako uvádzate v otázke. Vhodné je notárovi predlžiť doklad o tom, ako ste k predmetnej cene dospeli, k čomu môže slúžiť ponuka a dopyt real. kancelárií v konkrétnej oblasti zverejnené na internete. Dôležité a podstatné následne bude, aby ste sa ako dedičia dohodli na konkrétnej cene podľa uvedeného. Uvádzame súčasne, že notár má dostatok vedomostí a skúseností, aby vedel posúdiť, či predložené ohodnotenie dedičmi nie je poddimenzované.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.