Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dobrý deň, nedávno nám umrela mama a čoskoro nás čaká dedičské konanie. Polovica majetku pôjde na manžela - nášho otca, druhá deťom (sme štyria). Chcel som sa opýtať, či je povinný znalecký posudok nehnuteľnosti. Ďakujem

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dobrý deň, dedičia môžu v rámci dedičského konania určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva, resp. hodnoty nehnuteľnosti patriacej do dedičstva. Až v prípade, že by sa dedičia nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, bolo by potrebné vykonať znalecké dokazovanie. Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, odporúčam Vám, aby ste so svojimi súrodencami spolu vybrali jedného znalca z odboru odhad hodnoty nehnuteľnosti (aby nedošlo ku konfliktu ohľadom výberu osoby znalca) a následne ho požiadali o vyhotovenie znaleckého posudku. Znalcom určenú hodnotu nehnuteľnosti budú musieť následne akceptovať všetci dedičia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás požiadať a radu ohľadne dedičského konania, môj otec bude účastníkom dedičského konania po svojich rodičoch. Do konania vstupuje rodinný dom, v ktorom celý život býva jeho brat a rodičia. Moja otázka znie mame priniesť na konanie aj odhad nemovitostí, ma táto cena vplyv potom na následný predaj, určite bude chcieť brat odkúpiť dom za nižšiu cenu ako je komerčná cena na trhu. Takže ak pristúpime na nízku cenu, následne ho asi nebudeme môcť predať drahšie ? Vzťahy v rodine nie sú vybalancované. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí :

"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.
(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.
(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

Z cit. ustanovenia nevyplýva povinnosť dedičov predložiť v dedičskom konaní znalecký posudok. Až v prípade, že by sa dedičia nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, bolo by potrebné vykonať znalecké dokazovanie.

V otázke uvádzate, že vzťahy nie sú celkom vybalancované, preto z dôvodu ochrany dedičov, je nechať vypracovať znalecký posudok konkrétnym znalcom, na ktorom sa všetci dedičia dohodnú. Výhodou znal. posudku je, že znalec nehnuteľnosť presne identifikuje, jej stavebný a technický stav, pričom nehnuteľnosť aj odfotografuje (príloha znal. posudku). Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.
Môžete tiež kontaktovať real. kancelárie, aby určili cenu nehnuteľnosti; ocenenie vykonané realitnou kanceláriou nie je rovnocenné k ohodnoteniu znalca.
Ohodnotenie RD v dedičskom konaní neznamená, že RD nebudete môcť predať drahšie, kúpnopredajná cena bude vecou dohody.
Ak by malo v dedičskom konaní byť rozhodnuté podľa dedičských podielov, znamená to, že RD bude v podielovom spoluvlastníctve. Ak sa následne nedohodnete na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, teda napr. aby brat by bol jediným výlučným vlastníkom domu, možnosťou je následne podanie na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva, v ktorom konaní súd ustanoví súdneho znalca. Rovnako v súdnom konaní budete môcť poukázať aj na znalecký posudok z dedič. konania.
Možností na vyporiadanie nehnuteľnosti je viacero, len treba poznať konkrétne okolnosti a súvislosti, aby nedošlo k zbytočným súdnym sporom (prenájom nehnuteľnosti, rozdelenie nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti).
Za účelom vyporiadania RD odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti otca sme v procese dedičského konania. V spoločnom vlastníctve rodičov je chalupa a pozemok. Ja a mama sme jediné dedičky a na rozdelení majetku sme sa dohodli. Je nutné aj v tomto prípade prizvať znalca na ohodnotenie nehnuteľnosti a pozemku ?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň, 
v dedičskom konaní notár určuje všeobecnú hodnotu majetku, ktorou v zmysle ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku, sa rozumie "cena, ktorá by sa mala  dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."
Žiadne ustanovenie Civil. mimosporov. poriadku nestanovuje, že je potrebné v dedič. konaní vyhotoviť znalecký posudok.

Podľa ust. § 482 Obč. zákonníka platí, že ak je viac dedičov vyporiadajú sa medzi sebou o dedičstve dohodou.

Možnosťou pre Vás je zistiť na internete prípadne dopytom u realitných kancelárií, za akú cenu by sa nehnuteľnosti, ktoré budú predmetom dedenia, predávajú resp. kupujú, aký je po obdobných nehnuteľnostiach v príslušnom mieste a čase ponuka a dopyt. Je samozrejmosťou, že o uvedenej cene by ste v záujme urýchlenia konania notárovi predložili písomný doklad.
Notár zo svojej praxe a skúseností vie posúdiť, či nehnuteľnosti, ktoré budú vo Vašom prípade predmetom dedenia, či táto cena je reálna a teda zodpovedá aj zákonnému pojmu "všeobecná hodnota majetku", ako je uvedené v ust. § 200 Civil. mimospor. poriadku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

V rámci dedičského konania po mojom ocinovi mi notárka poslala súpis majetku, kde najväčšiu časť tvorí záhrada. Notárka ju ocenila trhovou hodnotou bez toho, aby sa ma spýtala v akom stave ta záhrada je. Ta záhrada nemá už desiatky rokov vysporiadaný prístupový chodník a vzhľadom na rozhádaný stav rodiny, nie je vyhliadka, že sa to v najbližšom čase bude dať vysporiadať. Záhrada bez prístupu je v momentálnom stave nepredajná. Keďže sa mi celý prístup a komunikácia našej notárky zdá dosť neseriózny, obraciam sa na Vás s otázkou, aké mám možnosti v takomto prípade. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame :

Podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí :

" (1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 možno aj bez návrhu zmeniť, ak sa pred právoplatným skončením konania o dedičstve zistia nové skutočnosti."

V otázke neuvádzate na základe čoho bola  stanovená hodnota nehnuteľnosti zo strany notára. To, že do záhrady nie je prístup priamo z cesty, mohla by byť okolnosťou v prípade znaleckého posudku ako okolnosť, ktorá zníži hodnotu nehnuteľnosti. 

Žiadne ustanovenie zákona nestanovuje povinnosť notára zabezpečiť znalecké ohodnotenie nehnuteľnosti.  Možnosťou pre vás je preto u notára zistiť na základe čoho postupoval pri stanovení hodnoty záhrady a ak s týmto nebude súhlasiť môžete si nechať vypracovať znalecký posudok. Možnosťou pre Vás v záujme zníženia nákladov za vypracovanie znal. posudku, je zistiť u real. kancelárií za akú cenu sa podobné pozemky vo vašej lokalite predávajú a kupujú a z porovnania cien budete vedieť prípadne posúdiť ohodnotenie vykonané notárom.

Nepoznáme  okolností prípadu, umiestnenie záhrady z hľadiska prístupu do nej, ale sme názoru, že aj prístup je možné riešiť; možnosťou je napr. nájom časti susedného pozemku, zriadenie vecného bremena  spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý večer.
Chcem sa opýtať nedávno nám zomrel otec a dedia sa nehnuteľnosti typu byt a chata. Na prvom dedičskom pojednávaní nám u notára povedali, že sú potrebné 2 ohodnotenia realitnými kanceláriami. Že jedno si dávame vyhotoviť my ako pozostalí a druhé, že oslovuje notár nejakú realitnú agentúru ale poplatok si hradime sami. Ok to chápem veď nik zadarmo nerobí. Ale moja otázka znie je to tak, že notár vyberá realitku na druhé ohodnotenie? Alebo si môžme mi sami dať vyhotoviť posudky a sami si vybrať konkrétne realitky?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

dedičia môžu v rámci dedičského konania určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva, resp. hodnoty nehnuteľnosti patriacej do dedičstva.

Ak by sa dedičia následne nedokázali dohodnúť na hodnote nehnuteľnosti, je potrebné vykonať znalecké dokazovanie. Dedičia majú však v takomto právo sa sami dohodnúť a určiť príslušného znalca, ktorého požiadajú o vypracovanie znaleckého posudku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Dobrý deň, na predbežnom šetrení po smrti manžela mi notárka povedala, že budem potrebovať znalecký posudok na rozostavaný dom. Dedičmi sú naše dve deti a ja (manželka). Dcéra je dospelá, ale syn neplnoletý. Je to vraj kvôli nemu. Musí to byť? Je to pre mňa predsa len nemalá položka navyše. Ďakujem

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, notár ako súdny komisár musí v dedičskom konaní zistiť hodnotu majetku poručiteľa v dedičskom konaní. Postupuje pritom v súlade s ustanovením § 200 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého: "Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou." Všeobecnú hodnotu majetku je možné určiť v dedičskom konaní dvoma spôsobmi. Buď znaleckým posudkom ako to od Vás požaduje notár alebo vyjadrením odborníka (makléra) k cene nehnuteľnosti. Práve za účelom hospodárneho vyriešenia dedičského konania akceptujú často notári vyjadrenie makléra. Nikde v zákone nie je predpísané, že ak je účastníkom dedičského konania maloleté dieťa, je nutné vykonať znalecký posudok. Vzhľadom na hospodárnosť konania a zrejmý nedostatok financií na zabezpečenie znaleckého posudku Vám odporúčame opätovne kontaktovať notára a informovať sa, či s ohľadom na hospodárnosť konania nebude postačovať vyjadrenia makléra, prípadne viacerých maklérov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok? (Dedičské právo)

Chcela by som sa spýtať, či je potrebný znalecký posudok k nehnuteľnosti na dedičské konanie, ak sa vieme so sestrou dohodnúť na cene nehnuteľnosti?

Odpoveď: Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2018)

Dobrý deň, znalecký posudok v rámci dedičského konania nie je nutnosťou. Vo väčšine prípadov notárom postačuje aj vyjadrenie realitnej kancelárie o odhadovanej cene nehnuteľnosti. Notárovi však nemusí postačovať Vaša dohoda o hodnote nehnuteľnosti. Civilný mimosporový poriadok mu totiž ukladá povinnosť ohodnotiť nehnuteľnosť tak, aby cena zodpovedala poctivému predaju pri voľnej súťaži v trhových podmienkach. Ak by ste cenu nehnuteľnosť podcenili a uviedli notárovi príliš nízku cenu, nemusel by sa s ňou stotožniť a cenu nehnuteľnosti by skúmal práve prostredníctvom realitných kancelárií.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku