Máte
otázku?

Pokuta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pokuta

Kto je zodpovedný ak vlastním os. automobil a v čase, keď som ho požičal sa stal priestupok, ktorý rieši mestská polícia. Som vinný ja ako osoba vlastník alebo osoba, ktorá ho riadila v tom čase?

Odpoveď: Pokuta

Dobrý deň, od 01.07.2012 platí tzv. objektívna zodpovednosť držiteľov motorových vozidiel. Toto znamená, že držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k spáchaniu skutkov uvedených v ustanovení § 6a zákona o cestnej premávke. Ak k takému spáchaniu priestupku dôjde, zodpovedá za neho držiteľ (vlastník) vozidla bez ohľadu na to, že v čase spáchania tohto skutku bolo vozidlo požičané inej osobe. Môžete sa proti pokute brániť a začať vo veci správne konanie. Ak však neuspejete budete musieť ešte navyše uhradiť 30,- € poplatok za správne konanie. V takýchto prípadoch je lepšie sa s osobou, ktorej ste motorové vozidlo požičali dohodnúť na tom, že pokutu uhradí namiesto Vás, nakoľko on spáchal predmetný priestupok.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Dobrý deň,
mojej priateľke, ktorá 3 - 4 roky dozadu pracovala v Holandsku cez pracovnú agentúru prišiel teraz email, že im dlhuje cca 340  € a má to zaplatiť do 15 dní, inak to bude o 48 € viac. Nedali nám žiadny doklad ani dôvod za čo by to malo byť. Majú na niečo takéto právo? Čo máme robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že priateľka pracovala cez pracovnú agentúru v Holandsku a došiel email s výzvou k úhrade 340 € do 15 dní a to bez uvedenia právneho dôvodu.

Z otázky predpokladáme, že išlo o slovenskú agentúru a zmluvný vzťah sa riadil normami pracovného práva. Ak je to tak uvádzame, že podľa slov. právnych predpisov všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Uvádzate, že priateľka pracovala pred 3 - 4 rokmi, potom ak nárok nebol uplatnený cestou súdu, nárok prac. agentúry je premlčaný.

K samotnej prac. agentúre sa vyjadrovať nebudeme, lebo nepoznáme okolnosti prípadu.

Sumu 340 € podľa došlého emailu neuhradzujte bez ohľadu na to, že vo výzve je uvedené, že ak priateľka sumu neuhradí, bude zvýšená o 48 €, lebo aj keby sa nárok posudzoval podľa noriem holandského práva, bude najskôr premlčaný,

Odporúčame len na email napísať, ak tento email je email agentúry /môžete zistiť na internete kontaktné údaje agentúry/ a uviesť agentúre, že žiadate o zdôvodnenie výzvy. 

Ak by ste potrebovali pomoc s uvedeným problémom a reakciou na email, ktorý prípadne napíše pracovná agentúra, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Dobrý deň, dostala som papuču a následne blokovú pokutu za parkovanie. Okolností: parkovala som pred vstupom do priestoru so smetnými košmi pri našom bytovom dome, nakoľko parkovisko (vyhradené pre obyvateľov bytov, teda aj pre mňa- označené značkou) bolo plne. Avšak žiadne zvislé, ani vodorovne značenie mi nezakazovalo stat na danom mieste. Po privolaní mestskej polície mi bolo povedané, že papuču som dostala z dôvodu toho, že moje vozidlo nahlásili pracovníci technických služieb mesta - smetiari, pretože som blokovala vstup ku košom. Je to pravda, ale iba čiastočne. Napriek tomu, že som stála pred spomínaným vstupom, medzi mojim vozidlom a košmi bol voľný priestor cca 1,5 m, pretože cestná komunikácia, teda vstup na vyhradené parkovisko má obrubník, cez, ktorý auto neprešlo, a tak ostal priestor medzi vozidlom a vstupom ku košom voľný. Napriek vysvetľovaniu policajtom, že v čase, keď som prišla domov, nebolo žiadne iné miesto na parkovanie voľne (ani len miesto pri ceste, nie to parkovacie miesto), a že svojim parkovaním nič neporušujem a nikoho neobmedzujem, udelili mi blokovú pokutu. Preto by som chcela vedieť, či je táto pokuta oprávnená aj napriek okolnostiam, ktoré popisujem. Rada by som totiž podala odvolanie, ale najprv si chcem byť istá, že mám na to právo, resp. že pokuta nebola oprávnená. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že ste pokutu uhradili na mieste v tzv. blokovom konaní, žiadne odvolanie nie je možné.

Platí ust. § 84 zákona o priestupkoch :

"(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.
(2) Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci alebo ak nejde o priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) druhého bodu. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu.
(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň, áno, je to tak.
Keďže ste nemali pri sebe dostatok fin. prostriedkov na uhradenie pokuty na mieste, bol Vám vydaný blok na pokutu na mieste nezaplatenú.

Blok na pokutu na mieste nezaplatenú má povahu právopl. rozhodnutia a v prípade neuhradenia pokuty v lehote je exekučným titulom.

Podľa § 45 exek. poriadku platí :

"Exekučný titul
(1) Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
(2) Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj
a) rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,7e)
b) cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,
c) notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
d) vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,
e) rozhodnutie o dedičstve,
f) vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
g) platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,... "

 JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako a kde mám zplatiť pokutu zo súdu, pretože v papieroch zo súdu mám len čiastku a náhradný trest, keď to nevyplatím. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2020)

Dobrý deň,
súd Vás musí vyzvať na jeho zaplatenie. Podľa zákona len čo sa stal vykonateľným rozsudok, podľa ktorého je odsúdený povinný zaplatiť peňažný trest, vyzve predseda senátu odsúdeného, aby ho zaplatil do pätnástich dní, a upozorní ho, že inak bude nariadený výkon náhradného trestu odňatia slobody.

Môžete aj z vlastnej iniciatívy napísať na súd list / email a požiadať o platobné údaje.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma po akej dobe sa berie priestupok ako zamlčaný.

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 20 zákona o priestupkoch platí (citujeme) :

" Zánik zodpovednosti za priestupok

(1) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

(2) Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Prajem dobrý deň. Dnes som dostal pokutu vo výške 10e za prekročenie rýchlosti. Policajt si zobral doklady do auta a vypísal pokutu a zaplatil som ju. Je to moja prvá pokuta, a preto moja otázka znie. Evidoval sa tento priestupok do karty vodiča? Ak áno po akej dobe sa vymaze aleboje možné, že úplne zmizne z karty vodiča? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, áno, eviduje sa do karty vodiča a ten tam budete mať stále. Obyčajne pri ďalšom priestupku sa pozerá polícia 2 roky dozadu, či ste v tejto lehote nespáchali nejaký priestupok. Výhodou vo Vašom prípade je, že ste dostali len 10 eur, aj to je dôležitý indikátor závažnosti priestupku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Je možné dostať pokutu v Holandskú za opitosť na verejnom priestranstve bez akejkolvek výtržnosti?

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň,

žiaľ nedokážeme Vám odpovedať na Vašu otázku, nakoľko nám nie je známa právna úprava Holandska. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta v Holandsku, ktorý pozná tamojšie predpisy a dokáže Vám poradiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Pokuta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta (Trestné právo)

Dobry den, v oktobri 2015 som dostala pokutu od PZ za kradez v tescu v sume 49eur. Chcem sa spytat ci sa to da po nejakej dobe vymazat z odpisu, register trestov mam cisty a toto mi bolo pridelene do priestupku. Dakujem

Odpoveď: Pokuta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, tento priestupok nie je mozne bohuzial vymazat ale po 5 rokoch sa tieto informacie odstrania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pokuta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku