POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Prešov

Otázka: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?

Môj manžel, ktorý sa utopil v Chorvátsku, mal firmu na elektronické zabezpečovacie systémy. V minulosti som pre neho spracovávala účtovníctvo. Máme dvoch synov, mladší z nich chce pokračovať v otcovej živnosti. Obaja však na mňa vyvíjajú tlak, aby som šla na invalidný dôchodok, hoci nemám tak závažné zdravotné problémy. Doposiaľ bola firma vždy dostatočne zisková, aby nás troch, plus pomocníka, uživila. Obávam sa, že stratím zdroj obživy a ak budem odporovať, možno aj deti. Neviem, ako sa mám brániť alebo čo robiť v dedičskom konaní. Môžem požiadať notárku, aby som aspoň z časti bola majiteľkou firmy?

Odpoveď: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?

Dobrý deň, podľa § 13 zákona o živnostenskom podnikaní, ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu. Pokračovanie v živnosti sú osoby povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti dedičia, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať. Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa. 

Trápi vás "Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na nasledujúcu vec. Náš otec, ktorý bol živnostníkom, zomrel a mal preukaz ZŤP, ktorý bol viazaný aj na motorové vozidlo. Radi by sme toto vozidlo ponechali našej mame. Dedičské konanie zatiaľ nezačalo. Má možnosť mama využívať výhody spojené s týmto preukazom, alebo to nie je možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň, nie , vaša mama nemôže využívať výhody vyplývajúce z preukazu ZŤP, lebo tento preukaz je viazaný na meno konkrétnej osoby, ktorej fotografia je na samotnom preukaze.

O vydanie preukazu ZŤP pre vašu mamu treba kontaktovať príslušný úrad práce za splnenia podmienok zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Bližšie informácie na vydanie preukazu ZŤP nájdete na stránke úradu práce.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže náš syn pokračovať v živnosti po úmrtí manžela, ak zdedil všetko po svojom otcovi, vrátane firmy? Ďakujem.

Odpoveď: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?

(odpoveď odoslaná: 08.10.2022)

Dobrý deň, odpoveď na vami uvedenú otázku je jednoduchá :

Platí ust. § 18 ods. 5 zákona o živnostenskom podnikaní :

"Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), /naša poznámka : dedičia zo zákona a dedičia zo závetu/ ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať."

Predpokladáme, že k úmrtiu došlo už dávnejšie, a teda že ste si splnili aj povinnosti voči daňovému úradu - podania daňového priznania za zomrelého živnostníka, ktoré malo byť podané v lehote do 3 mesiacov od úmrtia živnostníka.


Podotázka: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Po úmrtí môjho otca som sa stala pokračovateľkou živnosti na základe písomného súhlasu ostatných dedičov. Rada by som sa informovala, či majú ostatní dediči nárok na príjem z podnikania, v ktorom podnikám a ak áno, v akej miere.

Odpoveď: Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 13 zákona o živnostenskom podnikaní  vyplývajú povinnosti pre dedičov poručiteľa pokiaľ ide o podnikanie poručiteľa ako fyzickej osoby :

"Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)

(1) Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva

a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,

c) pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,

d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

(2) Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.

(3) Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

(4) Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, musí bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu.

(5) Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať.

(6) Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok alebo podiel na ňom dedičstvom nadobudol, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa."

 

Z uvedeného vyplýva, že dedičia zo zákona alebo závetu, prípadne manžel poručiteľa sú povinné oznámiť živn. úradu pokračovanie v živnosti a po skončení konania o dedičstve osoby, ktoré nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie živnosti môžu pokračovať v živn. podnikaní. Živn. zákon nerieši otázku dedenia majetku určeného na podnikanie, toto je otázkou dedičského konania, kde ste sa dohodli na dedení tohto majetku.

Ak teraz vykonávate živnosť po poručiteľovi je to Váš príjem a Vaše zisky z podnikania, na ktoré nemajú nárok dedičia, ktorý v živnostenskom podnikaní nepokračujú. Predmetom dedenia je majetok poručiteľa a nie príjem z tohto podnikania, ktorý nadobudne dedič poručiteľa po úmrtí poručiteľa.

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako pokračovať v živnosti po smrti živnostníka?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.