POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Poskytovanie služieb bez živnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Žilina

Otázka: Poskytovanie služieb bez živnosti

Dobrý deň, som študent strednej školy a mám 16 rokov. Chcel by som si vytvoriť webovú stránku, pomocou ktorej by som poskytoval online servis/údržbu počítačov. Avšak, nemyslím si, že by bol veľký záujem, takže to bude skôr príležitostný zárobok, nie veľký. Je, prosím Vás, možné vykonávať túto službu aj bez živnosti, prípadne iných povolení? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o poskytovanie služieb bez živnosti platí, že ak ide o opakovanú, sústavnú činnosť, vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku, ktorú budete vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pôjde o živnosť. 


AK by to bolo len 1-2x, to ešte nemusí byť podnikanie. Ak by ste to robili zdarma, taktiež nejde o podnikanie.

Trápi vás "Poskytovanie služieb bez živnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na konkrétny prípad. Plánujem si v budúcnosti otvoriť pojazdnú brúsnicu domácich nástrojov. Predtým by som sa však rád uistil o potenciálnom záujme zákazníkov. Chcel by som preto realizovať prieskum tým spôsobom, že by som svoje služby ponúkal úplne zadarmo a bez živnosti v rôznych mestách a obciach. Tým by som získal prehľad o záujme a v prípade dostatočnej obľuby by som si otvoril živnosť. Chcem sa preto opýtať, či je takéto konanie právne v poriadku, aby som sa vyhol prípadným problémom zo strany štátnej správy. Ďakujem za každú odpoveď. Ladislav.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 24.07.2017)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 2 živnostenského zákona Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Podľa môjho právneho názoru, za použitia doslovného výkladu tohto paragrafu možno dospieť k názoru, že pokiaľ nebudete dosahovať počas Vášho prieskumu zisk, nemalo by sa jednať o podnikanie ako také. Akonáhle by ste však začali za služby brať aj odmenu, už by sa jednalo o podnikanie a museli by ste na túto činnosť mať ohlásenú živnosť, inak by ste riskovali minimálne pokutu od živnostenského úradu, v horšom prípade trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného podnikania.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať jednej otázky. Pokiaľ má niekto záujem kúpiť moju už dlhší čas zhotovenú fotografiu (nie na zákazku), čo potrebujem k tomu, aby som ju mohol predať? Plánujem spísať licenciu a zvoliť práva. Nemám živnosť ani nič podobné, som len fyzická osoba. Ako zaplatím daň a čo je treba urobiť, aby to bolo legálne a 100% v poriadku? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, áno, dielo môžete predať aj bez živnosti. 

Ste autor a bude sa to spravovat autorským zákonom. Bude potrebné, aby ste sa registrovali na daňovom úrade a dostali daňové identifikačné číslo (DIČ). 


Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Teda aj napriek tomu, že na Slovensku je proti mne kvôli tomu vedené trestné konanie, môžem si ju založiť?

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 19.03.2017)

Dobrý deň. 

Tak slovenské právne predpisy ako aj české právne predpisy na vydanie živnostenského oprávnenia vyžadujú od fyzickej osoby, aby bola bezúhonná, čo sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ak budete mať čistý register trestov, tak nebude problém so zriadením živnosti v Českej republike. Do registra trestov sa zapisujú všetky právoplatné rozhodnutia, ktorými Vám boli uložené v trestom konaní tresty. 

V prípade, že trestné konanie už skončilo právoplatným rozhodnutím súdu, v ktorom Vám bol uložený určitý trest, tak sa to zobrazí vo výpise z registra trestov. Zrušenie živnosti nie je trestom, trestom vo Vašom prípade by bol len trest zákazu činnosti.


Trápi vás "Poskytovanie služieb bez živnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, môžem si založiť českú živnosť, ak mi na Slovensku zrušili živnosť súdnym príkazom kvôli neuhradenej sociálnej poisťovni?

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň. 

Slovenský živnostenský list má podľa § 10, ods. 7 zákona č. 455/1991 z. z. o živnostenskom podnikaní platnosť len na našom území.

Bez ohľadu na to, ako Vám živnosť zanikla, si môžete založiť živnosť v Českej republike, ak splníte zákonom stanovené požiadavky na jej založenie podľa českých právnych predpisov. 


Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, som samostatne zárobkovo činná osoba a uzavrel som zmluvu o poskytovaní služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskôrších predpisov na dobu neurčitú. Výpovedná doba je dva mesiace. Rád by som sa opýtal, čo sa stane so zmluvou a s povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ak by som zrušil živnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň, ak počas trvania zmluvy zrušíte živnosť, potom sa plnenie stane nemožným, nakoľko subjekt, ktorý mal poskytnúť plnenie už nie je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť.

Pokiaľ by došlo k vzniku škody v dôsledku ukončenia živnosti z Vašej strany, potom by mohla druhá strana požadovať náhradu škody. Tiež si pozrite v zmluve, či tam nemáte zmluvné pokuty.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Pred siedmimi rokmi som kúpil nehnuteľnosť s rodinným domom. Dodnes má bývalý majiteľ prihlásenú živnosť na moju adresu. Jeho korešpondenciu pravidelne dostávam. Už som ho niekoľkokrát vyzval, aby prehlásil živnosť na svoju novú adresu, a to aj napriek tomu, že býva na susednom pozemku. Komu mám túto situáciu oznámiť, aby bola vyriešená? Na Obecný úrad som to už oznámil, ale nič sa nedeje.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 13.01.2017)

Dobrý deň. V zmysle živnostenských predpisov je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady (k tomu bližšie v ustanovení § 49 ods. 1 živnostenského zákona). Pokiaľ si podnikateľ túto povinnosť nesplní, hrozí mu sankcia – pokuta až do výšky 663,- € (k tomu bližšie v ustanovení § 65a ods. 2 písm. c/ živnostenského zákona).

Vašu situáciu môžete riešiť tak, že na príslušný živnostenský úrad dáte podnet, v ktorom oznámite, že Váš sused, ako živnostník neohlásil zmenu údajov, a síce zmenu miesta podnikania.


Trápi vás "Poskytovanie služieb bez živnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či môže človek, ktorý je liečený na psychiatrii, mať živnosť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň, v zmysle živnostenského zákona sú všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, ak zákon neustanovuje ďalšie podmienky. Z tohto vyplýva, že každý kto spĺňa tieto podmienky môže prevádzkovať živnosť v zmysle tohto zákona. Pri osobe, ktorá je liečená na psychiatrii je potrebné posúdiť (zistiť), či je obmedzená alebo pozbavená spôsobilosti na právne úkony. V prípade, že táto osoba má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, tak liečenie na psychiatrii žiadnym spôsobom neobmedzuje možnosť prevádzkovať živnosť.


Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som si otvoriť malé občerstvenie, kde by som predávala výrobky podľa vlastného receptu. Čo všetko potrebujem vybaviť, aby sa mi to podarilo? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 13.06.2016)

Dobrý deň, Vaša otázka je natoľko všeobecná, že Vám na ňu môžem odpovedať len v základných bodoch. Prvým krokom pre zriadenie občerstvenia je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení v danej oblasti. Pre sprevádzkovanie občerstvenia je nutné mať povolenie od viacerých orgánov štátnej správy, napr. zriadenie prevádzkarne o oznámenie jej sídla odboru živnostenského podnikania na okresnom úrade, oznámenie o prevádzkovom čase na mestskom úrade, prípadne oznámenie o nakladaní s odpadom, registrácia daňového identifikačného čísla (DIČ) na daňovom úrade. Určité povinnosti môžete mať aj voči okresnému úradu - odboru životného prostredia, colnému úrade v prípade predaja alkoholických nápojov, oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni. Pre povolenie prevádzky potrebujete taktiež súhlas úradu verejného zdravotníctva, prípadne aj ďalších štátnych orgánov a subjektov, v závislosti od konkrétnych okolností prevádzkovania živnosti. 


Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako treba postupovať v situácii, keď môj priateľ má otvorenú živnosť, ale je vo väzení. Dostal päť rokov trestu a nechce mať problémy, preto by živnosť rád ukončil. Dokázali by ste mi, prosím, poradiť, čo má ďalej robiť a ako má postupovať? Ďakujem a pozdravujem.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 30.01.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš priateľ prestal spĺňať jednu zo všeobecných podmienok na prevádzkovanie živnosti (bezúhonnosť), tak živnostenský úrad (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) aj sám zruší živnostenské oprávnenie. O odsúdení Vášho priateľa sa však musí dozvedieť (napr. oznámiť úradu to môžete i Vy). Ďalšou možnosťou je oznámenie podnikateľa o ukončení podnikania. Vzhľadom na to, že Váš priateľ je vo väzení, môže Vás na toto oznámenie splnomocniť a následne môžete Vy podať predmetné oznámenie, na základe ktorého mu živnostenský úrad ukončí jeho živnostenské oprávnenie.


Trápi vás "Poskytovanie služieb bez živnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poskytovanie služieb bez živnosti (Obchodné právo)

Dobrý deň, ako živnostník som pracovala pre spoločnosť, s ktorou sme neuzavreli žiadnu zmluvu. Spoliehali sme sa iba na ústnu dohodu o vyplácaní dohodnutej sumy, ktorú som deväť mesiacov fakturovala a bola mi vyplácaná. Pracovala som len pre túto jednu spoločnosť. V novembri a v prvom decembrovom týždni som odpracovala svoje hodiny a vystavila som faktúry za tieto obdobia. Konateľ spoločnosti mi však odmietol zaplatiť posledné faktúry s odôvodnením, že už pre neho nebudem pracovať. Dôvodom nevyplatenia faktúr bolo podľa neho získanie certifikátov potrebných pre výkon mojej profesie. Chcel by som sa informovať, či je možné nárokovat moje pohľadávky súdnou cestou aj v prípade, ak sme nemali písomnú zmluvu. Konateľ sa mi vyhráža tým, že má ľudí, ktorí mu potvrdia, že som sa zaviazala pracovať zadarmo na dobu mesiaca, čo však nie je pravda. Ja taktiež môžem osloviť ľudí, ktorí potvrdia, že som v novembri a decembri pracovala a vykonávala školenia. Aké by malo byť moje ďalšie jednanie a mám reálnu šancu na úhradu mojich faktúr? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poskytovanie služieb bez živnosti

(odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade vznikol medzi Vami obchodno-právny vzťah predmetom ktorého bola realizácia školení. V zmysle Obchodníka môžu zmluvné uzatvoriť aj zmluvy, ktoré nie sú ako typ zmluvy upravené v zákone. Čo sa písomnej formy zmlúv týka, tak zmluva musí mať písomnú formu iba v prípade, ak to zákona výslovne vyžaduje. V tomto prípade však písomná forma nie je požadovaná, takže ste medzi sebou uzatvorili platne zmluvu o realizovaní školení. To, že Vám Váš dlžník predošlé faktúry uhradil a neuhradil až poslednú preukazuje, že medzi Vami vznikla ústna dohoda o vykonaní školenia, pričom touto dohodou sa riadili obe zmluvné strany. Pre súdne konanie však bude dôležité preukázať, že ste školenia v novembri a decembri naozaj vykonali (t.j. je potrebné mať nejaký dokument, ktorým súdu preukážete, že ste dňa ... a ... vykonali školenie pre Vášho dlžníka - dodací list, prezenčnú listinu a pod.). V prípade, že by ste mali záujem pomôcť s vymožením Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poskytovanie služieb bez živnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.