Plnomocenstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Plnomocenstvo

Dobrý. Mám problém. Mám plnomocenstvo kde je uvedené táto plná moc platí na dobu neurčitú. Aby ma zastupovala vo všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa bytu xxx vchod xx c xx ulica xx v meste xx a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na LV č.xxx k. U. Mesto. Zároveň ju splnomocnujem, aby sa zúčastňovala na schôdzach vlastníkov bytov a nebyť priestorov. Jednala a hlasovala na nich v mojom mene a podpisovala všetky doklady. Táto plná moc platí na dobu neurčitú. Na znak súhlasu na túto plnú moc potvrdzujeme svojim vlastnoručným podpisom. Splnomocnenec plnú moc prijíma a potvrdzuje svojim podpisom. Z byt úradu mi povedali, že toto neplatí, že musí byt generálna plná moc. Jedna sa o kúpu nového výťahu. Ale ja mám uvedené na všetky právne úkony týkajúcich sa bytu spol častich a spol zariadeniach byt domu. A platí na neurčito. Tak toto by malo byt uznané či? Ďakujem za skorú reakciu.

Odpoveď: Plnomocenstvo

Dobrý deň, podľa ust. zákona o vlastníctve bytov platí /§ 14 odst.6/ : Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s    ú r a d n e   o v e re n ý m    p o d p i s o m , splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak n e j d e  o splnomocnenie na konanie v  c e l o m     r o z s a h u     p r á v    a  p o v i n n o s t í   vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.

Toľko zákon.

Ak správca byt. domu požaduje generálne splnomocnenie, sme toho názoru, že sa mu  zrejme jedná len o pomenovanie uvedeného dokladu, lebo podľa toho čo píšete ste splnomocnená na všetky úkony týkajúce sa uvedeného bytu. Pripomienky správcu nepovažujeme  za  dôvodné. Prepokladáme však, že splnomocnenie máte s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Plnomocenstvo (Nezaradené)

Dobrý deň,

potreboval by som poradiť v otázke: Mám notárom overené generálne splnomocnenie od mojich rodičov na zastupovanie na schôdzach atď.
Existuje zákon, ktorý by mi zakazoval sa zúčastniť schôdze, keď sú prítomný na schôdzi aj moji rodičia? Samozrejme v ich prítomnosti ja nehlasujem len sa zapájam do diskusie a snažím sa riešiť veci, ktoré sú súčasťou programu.

Odpoveď: Plnomocenstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň,

ak máte na mysli zastupovanie na schôdzi vlastníkov bytov, tak v tomto prípade je potrebné vychádzať zo zákona č. 182/1993 Z.z. (bytový zákon), a to z § 14 ods. 4 tohto zákona:

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie
a) správcu,
b) kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe,
c) predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní.

Podľa ústavy platí, čo nie je zakázané je dovolené. Zákon nezakazuje zúčastniť sa schôdze aj inej osobe. Samozrejme táto nemôže hlasovať, hoci je splnomocnená, pokiaľ je tam aj priamo vlastník (splnomocniteľ). Zákon teda túto otázku priamo nerieši a ani nezakazuje, aby tam bola aj iná osoba. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Plnomocenstvo (Nezaradené)

Dobrý deň!
Je možné splnomocniť inú osobu telefonicky? Resp. Potvrdiť telefonicky plnomocenstvo, ak je podpísané, ale bez úradné overeného podpisu?
ďakujem za odpoveď.
 

Odpoveď: Plnomocenstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon nezakazuje, aby ste inú osobu splnomocnili aj ústne, avšak pokiaľ by úkon, ktorý má osoba (splnomocnenec) vykonať vo Vašom mene mal byť podľa zákona, či dohody zmluvných strán vyhotovený písomne, tak v takom prípade by muselo byť splnomocnenie písomné. Overenie podpisu sa vyžaduje len ako to vyžaduje zákon. Takže ak sa úkon nemá robiť písomne, tak ju môžete splnomocniť aj telefonicky. Ale druhá strana by mohla aj tak chcieť písomné splnomocnenie, pretože ona nemusí vedieť, že ste ju splnomocnili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Plnomocenstvo (Nezaradené)

Dobrý deň, mám dotaz ohľadom splnomocnenia vlastníka bytu. Podľa zákona 182/93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov §14 ods. 6 môže vlastník bytu splnomocniť inú osobu na hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov. Otázka znie: môže vlastník bytu splnomocniť inú osobu trvalé na všetky úkony a záležitosti ohľadom bytu ? V zákone som sa o takejto možnosti nedočítal. Ďakujem za odpoveď M.

Odpoveď: Plnomocenstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 


Znenie § 14 ods. 6 zák. č. 182/1993 Z.z. v platnom znení je nasledovné :
"/Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu."


Znenie § 14 ods. 6 od 1.11.2018 /novela zákona/ je nasledovné : 
"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom plnomocenstva preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade, zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje originálom plnomocenstva overovateľom. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie 
a) správcu, 
b) kandidáta na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich voľbe, 
c) predsedu, člena rady alebo zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o ich odvolaní."

Záver

Zákon hovorí pomerne jasne, že vlastník bytu môže písomne splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní  zastupovala a súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať v konkrétnych otázkach. T.j. : Takto vymedzené musí byť splnomocnenie v prípade, pokiaľ sa nejedná o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu  podľa citovaného zákona č. 182/1993 Zb.z. o vlastníctve bytov.

Aby nedošlo k nejasnostiam odporúčame v splnomocnení vymedziť  konkrétne a jasne  ako má daná osoba hlasovať v konkrétnych otázkach. Otázka trvalosti splnomocnenia, áno, môže splnomocniť na dobu neurčitú. Plnomocenstvo podľa ust. § 33b/ Občianskeho zákonníka  zanikne /citujeme/ :

"(1) Plnomocenstvo zanikne

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie.

(2) Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len vtedy, ak jej práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu.

(3) Splnomocniteľ /naša poznámka : ten kto splnomocňuje/ a nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Plnomocenstvo (Nezaradené)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či pri plnomocenstve, ktorým splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na všetky úkony potrebné na odhlásenie motorového vozidla v evidencii vozidiel zo splnomocniteľa na nového držiteľa motorového vozidla, je potrebné úradné overenie podpisu? Ďakujem.

Odpoveď: Plnomocenstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2018)

      

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Na samotnej stránke Ministerstva vnútra SR je predmetná informácia zverejnená, a teda splnomocnenie musí byť s úradne s úradne overeným podpisom splnomocniteľa či už na matričnom úrade alebo u notára.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk