Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov?

Pozdravujem Vás! Poprosím Vás láskavo o fundovanú odpoveď v nasledovnej veci a nášho nasledovného postupu: Včera som zastupoval na základe plnomocenstva manželku na schôdzi vlastníkov bytového domu. Schôdzu zvolal správca a reprezentoval ho aj ich právnik. Skonštatoval, že splnomocnenie je v súlade so zákonom. Manželka do plnomocenstva uviedla aj písomný príspevok (o situácii v našom bytovom dome a návrhom riešení) s tým, že žiadala, aby zvolávateľ schôdze umožnil jeho prečítanie. Právnik zasiahol a nahlas sa vyjadril, že nedovolí, lebo všetko sú už po prečítaní úvodných riadkov lži, a nezmysly ... Opýtal som sa ho, že ako môže toto tvrdiť, keď nebol ani na jednej schôdzi, a tým v podstate ovplyvňuje ostatných vlastníkov. Odpovedal, že správca zvolal schôdzu a on takto rozhodol. Opýtal som sa, že či plnomocenstvo bude súčasťou zápisnice. Odpovedal, že nie, lebo nijaký zákon to nenariaďuje. Vďaka za odpoveď. 

Odpoveď: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov?

Dobrý deň, podľa § 14 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnenec je teda povinný preukázať sa riadnou plnou mocou bez toho, aby táto tvorila súčasť prezenčnej listiny. Z hľadiska právnej istoty je však vhodné, aby aspoň kópia plnomocenstva tvorila súčasť písomného záznamu o schôdzi vlastníkov bytov, nakoľko o zastúpení jedného z vlastníkov a jeho hlasovaní nemôžu byť pochybnosti. V zmysle § 14 ods. 1 zákona, vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Predpokladom uplatňovania tohto práva je aj právo vyjadrovať sa k otázkam, o ktorých sa rozhoduje. Preto je v rozpore s logikou uvedeného, aby Vám niekto zakazoval a bránil Vám vyjadrovať sa na schôdzi. Už vôbec nie zo strany osoby (právnik v sprievode správcu), ktorého právomoc zúčastňovať sa schôdze vlastníkov bytov a zasahovať do nej, je viac ako pochybná.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov? (Nezaradené)

Chcem sa opýtať, či sa zástupca vlastníkov bytov voli na dobu určitú alebo je ho možné len odvolať.

Odpoveď: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2019)

Dobrý deň. Zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov si volia (a rovnako aj odvolávajú) samotní vlastníci. Zákon nijakým spôsobom nereguluje, na ako dlho sa má zástupca zvoliť, resp. či ide o dobu určitú alebo nie. Hoci vylúčiť sa nedá ani jedno, v praxi sa volia zástupcovia vlastníkov bez určenia doby trvania tejto funkcie. Vždy je tu však na strane vlastníkov možnosť danú osobu na základe hlasovania odvolať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov? (Nezaradené)

V našom bytovom dome je snaha o rekonštrukciu. Najviac sa snaží domovník zo správcom. Keď vyhlásia schôdzu, zúčastní sa jej asi tretina vlastníkov. V takomto počte si odhlasovali návrh na vypracovanie projektu aj investičný zámer. Je to v súlade zo zákonom?

Odpoveď: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň,

v zmysle ust. zákona o vlastníctve bytov schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.  Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, atď., kde Váš prípad uvedený nie je.

Odporúčame, aby ste preštudovala samotnú zmluvu o výkone správy.

V zmysle ust.  § 11a/ zákona o vlastníctve bytov  štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.

Odporúčame preto, aby ste vlastníci bytov  v počte min 1/4  z vlastnej iniciatívy požiadali správcu o zvolanie schôdze v zmysle uvedeného, požiadali o vysvetlenie resp. stanovili zákaz na disponovanie s prostriedkami v predmetnej veci, nakoľko sa jedná o peniaze vlastníkov bytov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov? (Nezaradené)

Mladá podnikateľka kúpila dva jednoizbové byty nad sebou. Prebúrala sa z jedného do druhého a spojila ho vnútorným schodiskom. Vytvorila tak jeden mezonetový byt. Ma jeden elektromer, jednu prípojku vody a samostatné kúrenie a tvrdí, že má dva hlasy v spoločenstve, lebo má dva byty. Podľa mňa je to nesprávne a na katastri to nemá usporiadané. Prosím, o odpoveď. Keďže tieto dva byty sú ako jeden celok, ako môže tvrdiť, že má aj dva hlasy za každý byt.

Odpoveď: Musí byť plnomocenstvo súčasťou zápisnice o schôdzi vlastníkov bytov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na Vašu otázku ohľadom hlasovania v spoločenstve vlastníkov bytov, rozhodujúce nie je koľko má elektromerov alebo prípojok bytov, dôležité je ako je to napísané na katastri, t.j. či má uvedené dva alebo jeden byt v osobnom vlastníctve. 

Tiež je nemenej dôležité a súvisí to aj so zápisom v katastri to, ako platí za teplo, odpad (či za jeden alebo dva byty).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk