Máte
otázku?

Ako dlho platí splnomocnenie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Ako dlho platí splnomocnenie?

Ak splnomocním svoju mamu, aby ma zastupovala napríklad pri dedičskom konaní, ako dlho platí moje splnomocnenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

Dobrý deň,

podľa § 33b Občianskeho zákonníka plnomocenstvo zanikne

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
b) ak ho splnomocniteľ odvolal,
c) ak ho vypovedal splnomocnenec,
d) ak splnomocnenec zomrie.
 
Ak ste svojej matke udelili plnomocenstvo na zastupovanie v dedičskom konaní, potom platí až do jeho skončenia.

Trápi vás "Ako dlho platí splnomocnenie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, aká je dĺžka platnosti splnomocnenia na prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte?

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2024)

Dobrý deň,
ak ste splnomocnenie nejako časovo neobmedzili, tak potom zanikne spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, podľa ust. § 33b:

(1) Plnomocenstvo zanikne a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, b) ak ho splnomocniteľ odvolal, c) ak ho vypovedal splnomocnenec, d) ak splnomocnenec zomrie.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás, je splnomocnenie na prepis motorového vozidla platné pokiaľ sa neuskutoční prepis alebo nezomrie osoba, ktorá ho vydala? Neexistuje tam nejaká lehota 30 dní alebo podobne? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
zánik plnomocenstva sa riadi ust. § 33b Občianskeho zákonníka:

§ 33b

 

(1) Plnomocenstvo zanikne a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, b) ak ho splnomocniteľ odvolal, c) ak ho vypovedal splnomocnenec, d) ak splnomocnenec zomrie.   Vo väčšine prípadov plnomocenstvo zaniká práve tým spôsobom, že sa vykoná úkon na ktorý bolo plnomocenstvo obmedzené, teda vo vašom prípade prepis motorového vozidla (ak znelo splnomocnenie na prepis vozidla). 

Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Ak chcem kúpiť auto a už mám splnomocnenie, ale ešte musím počkať, na akú dobu je platné splnomocnenie?

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,

 

to, či je splnomocnenie časovo obmedzené musí vyplývať priamo z jeho textu. Ak tam nie je uvedená doba platnosti splnomocnenia, potom, ak nedôjde k odvolaniu, vypovedaniu alebo inému predčasnému ukončeniu, splnomocnenie zanikne až vykonaným úkonu, na ktorý bolo udelené.


Trápi vás "Ako dlho platí splnomocnenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či môžem pokračovať v konaniach na základe plnomocenstva, ktoré mi vystavil môj brat na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v 11/2020. Zatiaľ som vybavil len živnostenský list. Môžem teda pokračovať v úkonoch na okresnom súde teraz, v 02/2021, aby mohlo dôjsť k zaregistrovaniu firmy na súde?

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2021)

Dobrý deň,
áno, môžete na.základe splnomocnenia konať ďalej, lebo splnomocnenie nemáte obmedzené termínom, ale splnením úlohy - založenie s.r.o.


Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, stratí generálna plná moc svoju platnosť po výmene dokladu totožnosti na jednej alebo druhej strane, napríklad občianskeho preukazu?

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
nie, takáto skutočnosť nie je dôvodom pre zánik plnej moci. Splnomocnenie zaniká podľa Občianskeho zákonníka zanikne:

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, čaká ma dedičské konanie po môjmu zosnulom otcovi. Keďže žijem v zahraničí, chcem určiť zástupcu podľa vzoru, ktorý je na to určený. No v tomto vzore sa nachádza bod, v ktorom sa píše, že zástupca môže v mojom mene dedičstvo aj odmietnuť. Znamená to, že splnomocnenec môže v mojom mene dedičstvo aj odmietnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2020)

Dobrý deň,
podľa toho, ako ste mi to napísali to znamená, že osoba, ktorú by ste podľa tohto splnomocnenia splnomocnili by mohla vo Vašom mene aj odmietnuť dedičstvo. To si však dobre premyslite. Odmietnuť dedičstvo je možné do 1 mesiaca od doručenia upovedomenia o dedičskom práve, ktoré príde Vám. Nemusíte danú vetu do splnomocnenia dávať. Môžete si ho upraviť podľa seba. Je to na Vás.


Trápi vás "Ako dlho platí splnomocnenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Môže ten, kto vystavil splnomocnenie - splnomocniteľ - svojim dvom deťom napríklad na podpisovanie dokumentov, podpisovať dokumenty aj sám za seba? Platí to, ak v danom čase nebol zbavený svojprávnosti?

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 28.01.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak je spôsobilý na tento právny úkon, tak môže podpisovať listiny, aj v prípade, ak splnomocnil svoje deti. Splnomocnením sa splnomocniteľ nezbavuje svojho práva. Podľa § 31 Občianskeho zákonníka platí, že: "Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.". Z uvedeného vyplýva, že splnomocnením sa splnomocniteľ dáva zastúpiť pri právnom úkone, ktorý by však mohol vykonať aj sám.


Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako môžem zrušiť splnomocnenie, ktoré som dala otcovi ohľadom môjho bytu. Kópiu splnomocnenia nemám a neviem presne, kedy bolo uzavreté, ale pravdepodobne pred približne 7-8 rokmi. Ďakujem.

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň, ak ste splnomocnili otca na konkrétny úkon, splnomocnenie samo zaniká vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené. Splnomocnenie môžete tiež odvolať. Splnomocnenec, teda Váš otec musí byť však o takomto odvolaní splnomocnenia oboznámený. Najlepšie je spísať odvolanie a poslať ho doporučene Vášmu otcovi, aby ste mali ako preukázať, že ste mu odvolanie splnomocnenia oznámili. V odvolaní splnomocnenia podľa § 33b Občianskeho zákonníka výslovne uvediete, že odvolávate splnomocnenie. Je vhodné čo najpresnejšie špecifikovať, o ktoré splnomocnenie sa jedná, aj v prípade ak bolo jediné.


Podotázka: Ako dlho platí splnomocnenie? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je moje splnomocnenie na prepis štvorkolky, ktoré bolo notársky overené 24. apríla, stále platné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako dlho platí splnomocnenie?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň,

zánik splnomocnenia upravuje § 33b Občianskeho zákonníka:

Plnomocenstvo zanikne

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

b) ak ho splnomocniteľ odvolal,

c) ak ho vypovedal splnomocnenec,

d) ak splnomocnenec zomrie.

(2) Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len vtedy, ak jej práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu.

(3) Splnomocniteľ sa nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať.

(4) Dokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. Na toto ustanovenie sa však nemôže odvolávať ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo musel vedieť.

(5) Ak splnomocniteľ oznámil inej osobe, že udelil plnomocenstvo splnomocnencovi na určité úkony, môže sa voči nemu dovolávať odvolania plnomocenstva, len ak jej toto odvolanie oznámil pred konaním splnomocnenca, alebo keď táto osoba v čase konania splnomocnenca o tomto odvolaní vedela.

(6) Ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.

Ak nenastal niektorý z vyššie uvedených dôvodov zániku splnomocnenia, malo by stále platiť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako dlho platí splnomocnenie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.