Platiť náhradu škody zahraničnému odberateľovi ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Platiť náhradu škody zahraničnému odberateľovi ?

Dobrý deň, pracoval som ako SZČO v Belgicku a spôsobil som škodu pri manipulácii s vysokozdvižným vozíkom (poškodená brána), nakoľko preukaz ani školenie som nemal, bude mi škoda zosobnená ? Príkaz na uvedenú prácu mi dal vedúci a zamestnanec, ktorý ma zaúčal (ale je to tvrdenie proti tvrdeniu). Po oznámení, že do práce už nepôjdem, ma kontaktoval pracovník, ktorý mi sprostredkoval daný job, že mám čakať faktúru za spôsobenú škodu. Mám aj zmluvu v ang. jazyku ak by bolo potrebné.

Odpoveď: Platiť náhradu škody zahraničnému odberateľovi ?

 

 

Dobrý deň,

po preštudovaní materiálu uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor našej advokátskej kancelárie:

Rozbor otázky :
Zaobstarali sme preklad z dostupných zdrojov Vami zaslanej zmluvy so zahraničným  odberateľom aj keď nie kvalifikovaným prekladateľom. Ak sa máme vyjadriť k samotnému textu zmluvy, čo je podstatné, táto je po obsahovej stránke rozporná, je možné namietať viaceré jej ustanovenia, ktoré poskytujú rôzny výklad hlavne v tom, či sa jedná o obchodnoprávny vzťah alebo zmluva v skutočnosti kryje pracovnoprávny vzťah. Viaceré body zmluvy nie sú doplnené.

Z obsahu zmluvy vo vzťahu k položenej otázky prichádzajú do úvahy dve možnosti :  
1./ Obchodnoprávny vzťah
Zmluva podľa jej textu sa riadi právom zahraničným (v nadväznosti na možnosti podľa Dohovoru  EÚ o rozhodnom  práve pre zmluvné záväzky),  v zmluve nie je uvedený konkrétny zákon, ktorým sa zmluva spravuje. Systém právnych predpisov v dotknutej krajine je rozsiahly (právne normy, právne obyčaje, všeobecné  právne zásady, ako aj nezáväzná judikatúra a doktrína). 
Ak by sa mal vzťah medzi Vami posudzovať podľa zahraničných noriem záväzkového práva obchodného, zmluva síce obsahuje terminológiu obchodného práva, avšak zo zmluvy tento vzťah nevyplýva hlavne z dôvodu vyhlásenia, že zmluva je podmienená najskôr získaním oprávnení o dodržiavaní právnych predpisov o vysielaní pracovníkov a predložením tam uvedeného vyhlásenia. Prepokladáme aspoň, že  ste vykonávali práce, na ktoré máte oprávnenie ako SZČO.

2./ Pracovnoprávny vzťah 
V otázke uvádzate, že ste pracovali ako SZČO v zahraničí  pre zahraničného odberateľa (podľa textu zmluvy od 1.2.2018).  V bode 14. zmluvy, je uvedené, že zmluva je podmienená získaním nasledujúcich oprávnení o vysielaní pracovníkov  a predložením vyhlásenia resp. formulára s tým, že príslušná strana použije všetko primerané úsilie na získanie takéto povolenia a bezodkladne informuje druhú stranu o akýchkoľvek ťažkostiach stretol. Z textu zmluvy vyplýva, že táto má aj prílohy, kde je uvedený časový harmonogram prác, v samotnej otázke hovoríte o vedúcom.
Uvádzate, že zo strany zamestnanca (nevieme akého - zamestnanec odberateľa alebo sa jedná o zamestnanca sprostredkovateľskej agentúry), ste boli upovedomený, že máte čakať faktúru za spôsobenú škodu - poškodená brána. Otázkou je, či ste zmluvný vzťah so zahraničným klientom - "odberateľom" ukončili podľa zmluvy, o tom sa v otázke nezmieňujete, aby od Vás nepožadoval náhradu prípadnej škody.


Pre vykonávanie zamestnania v dotknutej krajine musia byť splnené podmienky. Pracovné povolenie vybavuje zamestnávateľ, ktorý chce nášho občana zamestnať, na získanie pracovného povolenia na vykonávanie niektorých nedostatkových profesií je zjednodušená procedúra. Kto by v tejto krajine chcel pracovať, je povinný zaregistrovať sa na cudzineckom úrade do 8 dní od príchodu. Prenájom pracovníkov je v zásade zakázaný s výnimkou oprávnených agentúr. Táto krajina si chráni pracovný trh a preto sa uzatvárajú obchodné zmluvy, akou je Vaša, čo je jednoduchšie pre zahraničného odberateľa a jeho tzv. dodávateľov /Vás/, ktorý sú viac menej v pracovnom pomere. 

Škoda spôsobená vysokozdvižným vozíkom či už podľa noriem obchodného alebo pracovného práva Vám musí byť riadne  preukázaná, a to ako Vaša zodpovednosť, tak aj rozsah spôsobenej škody. Len príkladmo citujeme slovenský Zákonník práce :

" § 179 ZP : Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.
(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

Podľa ust. Obchodného zákonníka :
"373 Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
§ 382 : Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu."

Zo samotného Dohovoru EÚ o voľbe rozhodného práva, na zákalde ktorého bolo vo VAšej zmluve zvolené právo krajiny výkonu prác, vyplýva, že právny poriadok, ktorým sa spravuje zmluva podľa tohto Dohovoru, sa uplatní v rozsahu, v ktorom pre zmluvné záväzky upravuje zákonné domnienky alebo určuje dôkazné bremeno, teda aj  Vami predložená zmluva v prípade sporu by sa posudzovala nielen podľa jej znenia, ale podla toho, ako sa v skutočnosti realizovali práva a povinnosti v nej uvedené jej účastníkmi. 

 

Zhrnutie 

Nevieme, či Vaša znalosť anglického jazyka je na tej úrovni, či ste správne v právnom slova zmysle boli uzrozumený v celom rozsahu s jej textom v čase  podpísania. Zmluva sa odvoláva na zahraničné právo, ktorým sa riadi predmetný právny vzťah, pričom v texte nie je uvedený žiadny zákon príslušnej krajiny.  Sme toho názoru, že zmluva viac menej zakrýva pracovnoprávny vzťah, nakoľko získať pracovné povolenie v tejto krajine podlieha pomerne prísnej procedúre. 
Vyslovujeme tiež pochybnosť, že zahraničný odberateľ - v zmluve uvedený ako klient -  by cestou  zahraničného súdu od  Vás vymáhal náhradu škody. Otázkou je, či všetky Vaše pohľadávky zo strany zahraničného odberateľa - klienta, boli uhradené v celosti a odberateľ Vám nič nedlhuje. Ide o to, aby v prípade, že máte ešte vystaviť faktúru za Vami vykonané práce pre klienta, aby táto suma nebola krátená o náhradu škody.
Faktúra ako účtovný doklad nie je dokladom, ktorý by preukazoval Vašu zodpovednosť za tvrdenú spôsobenú škodu - poškodená brána.

Na základe uvedeného odporúčame faktúru neuhradzovať.

Ak by Vás zahraničný odberateľ v tejto veci písomne kontaktoval zaslaním faktúry, môžte nás o tom informovať, resp. oznámiť  nám to do podotázok, aby sme Vám pomohli. 

©
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku