Máte
otázku?

Náhrada škody uhryznutie psom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Náhrada škody uhryznutie psom

Ako postupovať pri náhrade bolestného a škody po uhryznutí psa?

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

Dobrý deň,

Pokiaľ vznikla škoda po uhryznutí psom, máte právo ju od osoby, ktorá mala vykonávala dozor nad psom, požadovať. Výška škody, čo sa týka bolesti, sa určuje na základe obodovania spôsobenej bolesti. V tomto prípade musíte kontaktovať svojho obvodného lekára, ktorý Vám poradí, ktorý lekár vykoná obchodovanie (vypracuje posudok). V súčasnosti je právnym predpisom upravená výška jedného bodu. Najskôr je vhodné sa na túto osobu (ktorá dozerala nad psom) obrátiť písomnou výzvou. Pokiaľ nebude reagovať, máte právo vec riešiť v súdnom konaní. Bude potrebné preukázať, že táto osoba za škodu zodpovedá a preukázať výšku škody. Pokiaľ bola spôsobená aj iná škoda ako ublíženie na zdraví, túto je potrebné taktiež vyčísliť a samozrejme preukázať zavinenie škodcu.

Trápi vás "Náhrada škody uhryznutie psom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné pokutovať dotyčného, ak ho môj pes pokúsil do nohy a nie je besný? Poskytli sme mu aj potvrdenie, že nemá žiadne ochorenie ani príznaky besnoty. Môže si teda dotyčný žiadať peňažnú sumu za pokusnutie psom? Ak áno, koľko?

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak Váš pes spôsobil osobe ujmu na zdraví, bez ohľadu na to, že nie je pes besný, má nárok na náhradu ujmy na zdraví. K výške náhrady je ťažké sa vyjadriť, nakoľko to závisí od rozsahu zranenia, či si to vyžiadalo PN, či bude mať nejaké následky... V týchto prípadoch radím klientom pokúsiť sa na výške náhrady dohodnúť mimosúdne, nakoľko ide o najjednoduchšie a najrýchlejšie vyriešenie veci.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Dobrý deň, riešim podobný prípad a mám doplňujúcu otázku. Susedov pes napadol nášho psa počas venčenia. Udialosť sme nahlásili na polícii a odporučili nám riešiť náhradu škody za veterinárne náklady v rámci občianskeho konania. Ako však mám postupovať? Akú formu by mala mať žiadosť o náhradu škody? Kde ju mám podať? Snažili sme sa o mimosúdne vyrovnanie a písomne sme požiadali dotyčného o preplatenie veterinárnych nákladov. Tento však neprevzal list, a to napriek tomu, že ho videli doma. Mám teda súdu podať nejakú žiadosť? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň,

v tomto smere zastávam názor, že ide o civilnoprávny problém a podstatné je tam to, že bol poškodený majetok inej osoby.

Najskôr je vhodné sa na túto osobu obrátiť písomnou výzvou. Pokiaľ nebude reagovať, máte právo vec riešiť v súdnom konaní. Bude potrebné preukázať, že táto osoba za škodu zodpovedá a preukázať výšku škody. Na súd sa podáva žaloba a nie žiadosť.

Všetky podania, ktorým sa domáhate svojho práva na súde sa nazývajú žaloby. Konkrétne táto vaša bude znieť na plnenie (náhrada škody).

Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný okresný súd žalovaného podľa Civilného sporového poriadku. A teda príslušným súdom bude súd, v obvode ktorého má žalovaný trvalý pobyt. 

V danom prípade je podstatné, aby ste pri podaní žaloby zdokladovali všetku škodu, ktorá vám vznikla, pretože túto budete musieť na súde preukázať. K podaniu môžete priložiť i veterinárne správy. 

Upozorňujeme vás však na fakt, že súdne konanie je spojené s rôznymi poplatkami a nákladmi. 


Podotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Stala sa nám nepríjemná situácia, keď na kamarátkin psík napadol druhý. To sa však stalo len neopatrne, keď sa netušene stretli za rohom domu. Majiteľka druhého psa sa šmykla a jej pes ju potiahol k tomuto. Jeho pes bohužiaľ kamarátkiného psíka uhryzol. Boli sme s ním u veterinára, našťastie bude v poriadku, má len hryznú ranu, ktorá nevyžadovala šitie a nič sa nezlomilo. Majiteľka druhého psa uhradila veterinárne náklady. Moja priateľka sa teraz zvažuje, či by tento incident mala nahlásiť, aj keď pohryznutie nebolo úmyselné a ide len o nešťastnú náhodu. Majiteľka navyše pokryla výdavky spojené so škodou. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 05.12.2018)

Dobrý deň,

v tomto smere zastávam názor, že ide o civilnoprávny problém a podstatné je tam to, že bol poškodený majetok inej osoby a pokiaľ bola škoda nahradená, potom nie je potrebné túto vec oznamovať. 


Trápi vás "Náhrada škody uhryznutie psom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Môjho psíka dohryzol veľký pes. Je to zdokumentované políciou a mám faktúru z veteriny za operačný zákrok. Mám nárok na uhradenie faktúry majiteľom toho psa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

podľa Občianskeho zákonníka je každý povinný predchádzať hroziacim škodám. Ak spôsobenie škody bolo zapríčinené nezodpovednosťou majiteľa väčšieho psa (napr. ho nemal na vôcke) potom by vznikla jeho zodpovednosť za škodu a mal by škodu nahradiť. Záleží však aj na tom, či ste svoju povinnosť predísť hroziacej dodržali aj Vy. Ak by ste napr. ani Vy nemali psa pod kontrolou, škodca by sa čiastočne mohol zbaviť svojej zodpovednosti, pretože by ste za škodu spoluzodpovedali. Záleží na obsahu policajnej správy a celom priebehu udalosti.


Podotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje právna úprava, ktorá by umožnila žiadať o náhradu škody spôsobenej psom, ktorý sa opakovane dostáva na náš pozemok. Polícia bola v súvislosti s týmto problémom privolaná až sedemkrát za účelom zdokumentovania a odvedenia psa. Konkrétne, pes spôsobil škodu tým, že nežiaduco oplodnil našu suku stafforda. Keďže ide o čistokrvnú suku, nežiaduce krytie je neprípustné a v niektorých prípadoch môže hroziť pokuta. S veľkým nemeckým ovčiakom môže byť takáto situácia dokonca život ohrozujúca. Na odporúčanie veterinára sme jej preto podali prípravok, ktorý by mal ukončiť graviditu. Je možné žiadať aspoň náhradu za veterinárne vyšetrenia a lieky, ktoré jej boli podané? Prípadne ušlý zisk na steniatkach, ktoré teraz nemôže mať? Majiteľ psa, ktorý si ho riadne nezabezpečil, nás de facto pripravil o niekoľko tisíc eur - predajná cena jedného šteňaťa je 1000 eur, veterinárne poplatky zatiaľ činili 40 eur a v prípade nutnosti operácie pôjde o ďalších 250 eur. Dá sa ešte rozhodnúť o nutnosti zákroku, ktorý sa ukáže o niekoľko dní po sono vyšetrení. Rada by som sa ďalej opýtala, ako sa môžeme brániť pri opakovanom narušení našej súkromnej sféry týmto psom, ktorý navštívil náš pozemok minimálne pätnásťkrát za pol roka - sedemkrát bola kvôli nemu privolaná policejná hliadka. Majiteľ psa bol pokutovaný, ale k náprave nepristúpil, ba dokonca nám začal vyhrážať. Bolo by možné žiadať súd o nariadenie nejakých opatrení? Ďakujem.

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň,

prenikanie psa na Váš pozemok jednak porušuje ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Pokiaľ ide o škodu, zvieratá sa podľa nášho práva považujú za veci, pričom kto spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť. Ak Vám v súvislosti s krytím vznikli náklady, ktoré by inak nevznikli, môžete sa domáhať ich náhrady. Za škodu zodpovedá samozrejme majiteľ psa. Výšku škody budete musieť preukázať.

Čo sa týka ušlého zisku, nie je možné zaručiť, že by Vám súd priznal ušlý zisk. Dôvodom je skutočnosť, že aj okolnosti museli nasvedčovať tomu, že ste sa chystali predať mláďatá. Posúdenie by záležalo na súde.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkami týkajúcimi sa uhryznutia psom. Zo zdrojov, na ktoré ste upozornili, som pochopila, že pri náhrade škody treba najskôr písomne vyzvať majiteľa na uhradu odškodného. Mohli by ste mi, prosím, poskytnúť konkrétne informácie o tom, čo by takáto písomná výzva mala obsahovať? Mám v úmysle požadovať náhradu za nasledovné položky: 1. Lieky - mám potvrdenie. 2. Ušlý zárobok - potvrdenie si nechám vyhotoviť v účtárni. 3. Bolestné - stanoví mi môj obvodný lekár. 4. Strata sociálneho uplatnenia. Zaujímal by ma tiež postup vyčislenia bolestného. Môže ho vypočítať môj lekár, alebo to musím urobiť iným spôsobom? Ďalej by som požadovala náhradu za cestu, nakoľko som musela absolvovať návštevy chirurgie, ktorá sa nachádza mimo nášho bydliska. Cestovala som autom. Ako by som mala vypočítať touto cestou prejdené km a priemernú spotrebu? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, vo výzve uveďte, čo všetko požadujete a z akého titulu (dôvodu uhryznutia psom). Lekár Vás oboduje a tým pádom budete vedieť, koľko máte požadovať (je potrebné si pozrieť výšku jedného bodu). Pokiaľ ide o cestovné, tiež ho môžete požadovať, ak by to však riešil súd, mohol by cestovné znížiť na cestovné hromadnou dopravou. Môžete to ale skúsiť žiadať priemernou spotrebou vozidla a uvidíte, ako dlžník zareaguje.


Trápi vás "Náhrada škody uhryznutie psom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhrada škody uhryznutie psom (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som Vás požiadala o odpoveď na otázku týkajúcu sa vyššie uvedenej problematiky. Môjho sestru nedávno uhryzol pes a momentálne zvažuje vloženie návrhu na náhradu škody v rámci adhézneho konania. Dozvedela sa, že v takomto návrhu je okrem iného nevyhnutné určiť aj výšku škody. Momentálne však túto sumu ešte presne nevie určiť, keďže ošetrovanie ešte neprebehlo úplne. Zároveň sa dočítala, že súd sa cíti zaviazaný výškou sumy, ktorú navrhne poškodený a že jej nedáviac (menej ano - podľa hodnoty bodu?). Tri mesiace sa už podrobuje liečbe, pretože utrpela hlboké tržné rany, má pravdepodobne trvalé následky a je označovaná ako osoba so zdravotným postihnutím. Chápem, že presná suma náhrady sa nedá určiť, ale mohli by ste mi na základe vašej praxe naznačiť aspoň približnú výšku suma, ktorú by mala požadovať? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Náhrada škody uhryznutie psom

(odpoveď odoslaná: 16.09.2015)

Dobrý deň, presne tak, súd neprizná vyššiu náhradu škody, ako tú, ktorú poškodený požaduje. Výška škody sa dá presne určiť podľa toho, na koľko bodov bude zranenie ohodnotené. Okrem náhrady za bolesť, má nárok aj na náhradu za sťaženie spločenského uplatnenia, ktoré sa tiež oboduje. Oba nároky môže požadovať spoločne. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určí až keď sa stav ustáli. 

Nedokážem Vám povedať, akú konkrétnu sumu máte žiadať, pretože nepoznám počet bodov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje výšku náhrady za bolesť (hodnotu 1 bodu) od účinnosti zákona č. 437/2004 Z. z. opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Podľa OPATRENIA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02622-OL-2015 z 13. mája 2015 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 je výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 za jeden bod je 17,16 eura.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhrada škody uhryznutie psom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.