Môžem žiadať odškodné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 4. 9. 2017

Otázka: Môžem žiadať odškodné?

Dobrý deň. Mám otázku za môjho syna. 30. 7. Bol napadnutý a dokopaný do oblasti hlavy a krku dvoma clapmi a jednou ženou. Pred svojou priateľkou. Išiel hneď na policajnú stanicu kde spísali zápisnicu podpísal ju a poslali ho domov, ani ho nepofotili ako vyzerá. Dobu liečenia mal 11dni. Je živnostník. Chcel by sa opýtať čo môže hroziť páchateľom za tento útok, keď jadan z nich ma aj preukaz SBS typu S a taktiež sa chce opýtať čo môže žiadať ako odškodné, keďže je živnostník. Môže žiadať napr.preplatenie PN, psychická alebo fyzická ujma, alebo aj niečo iné. Do dnešného dna sa mu policajti neozvali, ani jeho priateľke ako svedkovi. Vo svojom mobile ma fotky ako vyzeral hneď po napadnutí a aj priebeh hojenia rán postupom času. Môžu mu nejako pomost tieto fotky? Ďakujem Vám za odpoveď. 

Odpoveď: Môžem žiadať odškodné?

Dobrý deň. Ďakujeme za položenie Vašej otázky a uvádzame nasledovné:

 

Trestný čin ublíženia na zdraví

V súlade s ust. § 156 ods. 1 zákona č. 300/205 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) platí, kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

 

V zmysle ust. § 123 ods. 1 Trestného zákona sa ublížením na zdraví rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

 

Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ podľa ust. § 156 ods. 2 Trestného zákona potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

- na chránenej osobe, alebo

- z osobitného motívu.

 

Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ v súlade s ust. § 156 ods. 3 Trestného zákona potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

 

-závažnejším spôsobom konania,

 

-  za krízovej situácie, alebo

 

- a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

 

Čo sa týka skutočnosti, že jeden z páchateľov bol držiteľom karty SBS typu „S“, nakoľko, ako sme uviedli vyššie, nedisponujeme bližšími informáciami za akých okolností došlo k útoku ani či k útoku došlo v rámci výkonu jeho pracovnej činnosti, nemôžeme sa vyjadriť k tomu, či táto skutočnosť bude mať pre účely trestného stíhania nejaký význam.

 

Nas základe skutočností, ktoré ste uviedli sa bude jednať o vyššie uvedneý trestný čin, preto malo byť začaté trestné stíhanie. Odporúčame predložiť k trestnému stíhaniu aj dobu liečenia potvrdenú lekárom. O stave celej veci je potrebné sa informovať priamo u vyšetrovateľa u ktorého bolo trestné oznámenie podané. od podania trestného oznámenia má policajt 30 dní, aby trestné oznámenie odmietol alebo trestné stíhanie začal, prípadne odstpil na priestupok.

 

Vaš syn aj keď je SZČO a riadne platí sociálne a zdravotné odvody má právo byť nielen ošetrený ale aj práceneschopný a počas liečenia čerpať PN zo Sociálnej poistovne. 

 

Prieťahy v konaní

Ust. § 2 ods. 7 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“) stanovuje základné právo každej osoby, aby jej trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jej prítomnosti tak, aby sa mohla vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Orgány činné v trestnom konaní postupujú v súlade s ust. § 2 ods. 10 Trestného poriadku tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie.

 

Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

 

 

Ako uvádzame aj nižšie v texte, Váš syn ako poškodený má právo vyžadovať informácie o stave prebiehajúceho trestného stíhania.

 

Ak bude mať za to, že policajt nekoná a dochádza tak k zbytočným prieťahom v súdnom konaní, je oprávnený podať sťažnosť na policajta v súlade so zákonom č. 9/2010Z. z. o sťažnostiach.

 

Dôkazy

Fotky, ktoré si Váš syn zhotovil vo svojom mobile môže predložiť ako dôkaz pre účely trestného stíhania, ide však o pomerne ľahko napadnuteľný dôkaz, nakoľko bude zložité preukázať, že ide o zranenia súvisiace s útokom, alebo že si niektoré z nich nespravil dodatočne sám za účelom vymoženia vyššej náhrady škody.

 

Vo Vašej otázke však uvádzate, že páchatelia mu spôsobili zranenia s dobou liečenia 11 dní. Predpokladáme, že o tomto máte lekársky záznam, ktorý bude významným dôkazom pre účely trestného stíhania.

 

Oprávnenia poškodeného a nárok na náhradu škody

Poškodený je v zmysle ust. § 46 ods. 1 Trestného poriadku osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

 

Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

 

Poškodený má právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje.

 

Informácia o stave konania sa neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.

 

Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je v súlade s ust. § 46 ods. 3 Trestného poriadku tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.

 

Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.

 

Náhrada škody

V zmysle ust. § 442 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) platí, že sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).

 

Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

 

V súlade s ust. § 444 Občianskeho zákonníka platí, že pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

 

Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa podľa ust. § 445 Občianskeho zákonníka peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

 

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa v zmysle ust. § 446 Občianskeho zákonníka posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

 

Podľa ust. § 447 Občianskeho zákonníka platí, že náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako suma úrazovej renty podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

 

Náhrada za stratu na dôchodku v zmysle ust. § 447a Občianskeho zákonníka patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú fyzická osoba poberala v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku.

 

Poškodený má zároveň podľa ust. § 447b Občianskeho zákonníka nárok na jednorazové vyrovnanie, ktoré sa posúdi, a suma jednorazového vyrovnania sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

 

Ust. § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovuje, že pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením.

 

Náklady liečenia sa uhradzujú tomu, kto ich vynaložil.

 

V tejto súvislosti by bolo vhodné, aby si Váš syn nechal u lekára, ktorý ho ošetroval po útoku, vyhotoviť lekársky posudok, na základe ktorého sa bude vypočítavať výška náhrady škody, na ktorú bude mať Váš syn nárok.

 

Na záver si ešte dovoľujeme uviesť, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, v súlade s ust. § 441 Občianskeho zákonníka znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám.

 

Odporúčame Vám osobne navštíviť advokáta, pomôže Vám nielen v trestnom konaní ale aj pri vymáhaní škody v občianskoprávnom konaní. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk