Máte
otázku?

Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Dobrý deň, mali sme nehodu, chcem sa spýtať na nárok na náhradu škody po dopravnej nehode, pán, do ktorého sme narazili bol v poriadku aj sanitka bola, no na druhý deň oznámil, že ma niečo so stavcom, a že je na pn a chce 2000 eur, ináč to dá na súd, chceme určite využiť v každom prípade právnu pomoc, najskôr sa chcem informovať, či to je z Vášho pohľadu vážne. Ma nárok na náhradu škody po dopravnej nehode.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o nárok na náhradu škody po dopravnej nehode, základnou otázkou je či škoda vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a samozrejme, či skutočne vznikla nejaká škoda.

 

Pokiaľ uvedený účastník dopravnej nehody žiada od Vás 2000,- €, určite neodporúčam mu niečo dávať pred tým, ako Vám predloži o tejto sume potrebné doklady. Keď niekto chce zo dňa na deň 2000,- €, je to veľmi podozrivé.

 

Vyžiadajte si od neho doklady, ako dospel k sume 2000,- €, urobte to písomne, ak Vám výzvu na zaplatenie poslal písomne. V liste uveďte, že musí preukázať, že mu vznikla škoda, v akom rozsahu a že táto škoda vznikla v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou. Je vhodné mať doklad o tom, že nemal žiadne zranenia priamo z dopravnej nehody, prípadne svedkov.

 

Náhradu škody pri ublížení na zdraví je potrebné počítať podľa dosiahnutých bodov, ktorých výšku určí lekár. Je málo pravdepodobné, že mu lekár hneď stanovil počet bodov.

 

Poškodenie na zdraví v dôsledku dopravnej nehody môže byť trestným činom (ublíženie na zdraví z nedbanlivosti)

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň,
spôsobil som dopravnú nehodu, kde došlo k zraneniu maloletej osoby vyžadujúcej pozorovanie v nemocnici - 6 dni. Všeobecná zdravotná poisťovňa vymáha dlžnú čiastku 731, 36 eur.
Vo vyzve je napísané, že sa mám obrátiť na poisťovňu, v ktorom som mal uzatvorené PZP.
Uhradí poisťovňa náklady na liečenie z PZP?
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
áno, z PZP sú hradené aj náklady na liečbu alebo ujmu na zdraví.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Prosím Vás chcem sa spýtať, že keď som zavinil autonehodu a majiteľ druhého vozidla bol ľahko zranení a mesiac maródoval a nemá žiadne trvalé následky je práce ďalej schopný môže pýtať 5000 € ?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň, 
ak si poškodený uplatnil proti Vám náhradu škody 5000 €,  požiadajte ho, aby svoje nároky proti Vám uplatnil vo Vašej poisťovni z povinného zmluvného poistenia, pričom uvediete Vašu poisťovňu a nech tejto predloží aj príslušné doklady na požadovanú náhradu škody.

Základnou otázkou však je, či škoda 5000 € vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a či skutočne aj nejaká škoda vznikla. 

Predpokladáme, že poistnú udalosť  dopravnú nehodu -  ste oznámili Vašej poisťovni, teda že došlo k dopravnej nehode. 
Rovnako oznámte teraz poisťovni, že poškodený si proti Vám uplatnil nárok na náhradu škody.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, že keď som zavinil dopravnú nehodu a bolo ublíženie na zdraví v aute, do ktorého som narazil, ale aj v mojom. Ľuďom z druhého auta sa vyplatilo bolestné rýchlo. Majú aj ľudia, čo boli v mojom aute t.j. vo vinnikovom tiež nárok na vyplatenie bolestného z pzp, alebo nie? Ak áno do akej doby by sa malo bolestné vyplatiť?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

náhrada škody sa vypláca z PZP vinníka nehody. Keďže ste spôsobili prevádzkou motorového vozidla škodu uhrádzate z PZP všetku škodu poškodeným, ktorými sú v tomto prípade i vaši spolucestujúci. Doba, do ktorej by malo byť bolestné vyplatené, zákon neurčuje. Pri lehote na uplatnenie práva na náhradu škody, je potrebné dbať skôr na to, že  sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Náhradu škody pri ublížení na zdraví je potrebné počítať podľa dosiahnutých bodov, ktorých výšku určí lekár.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, na "nátlak" ľudí sa na Vás obraciam s radou. Dnes v noci 19. 6. 2019 mi pred domom zhorelo auto KIA proceed. Po obhliadke hasičmi a políciou bol prípad uzavretý ako vada resp. samovznietenie a cudzie zavinenie bolo prakticky vylúčené. Chcem len vedieť, či mám šancu uspieť v spore s KIA, keďže auto bolo pred 3 týždňami na pravidelnej servisnej prehliadke. Zástupcovia KIA vylúčili, že by mohlo ísť o samovznietenie, keďže taký prípad nezaznamenali. Auto ma 6 rokov a má len zákonné poistenie. Za ústretovosť ďakujem. S pozdravom Robert Bunca

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že ku škodovej udalosti na MV došlo v noci na dnes 19.6.2019 a že polícia a hasiči prípad uzavreli s tým, že  sa jedná zrejme o samovznetenie MV.

Musíte trvať na policajnej správe z uvedenej udalosti.

Pokiaľ ústne Vám bolo oznámené, že sa jedná o samovznetenie vozidla, predpokladáme, že MV je ešte na svojom mieste, zabezpečte obhliadku súdnym znalcom a to z dôvodu, že je možné, že došlo k neodbornému zásahu pri servisnej prehliadke spred troch týždňov. Sú to len naše úvahy, ku ktorým sa bude vedieť kvalifikovane vyjariť znalec. 

Zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /napr. zisťovanie príčin požiarov/

Následne sme názoru, že je treba s náhradou škody obrátiť sa priamo na autoservis.

Bez príslušných dokladov - správa z polície a od hasičov, vrátane znaleckého posudku sme názoru, že sa k náhrade škody nedostanete. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné žiadať náhradu škody automobilu po nehode od osoby, ktorá v čase nehody auto šoférovala, ktorej som dala plnú moc na k užívaniu auta. Polícia ešte prípad neuzavrela nakoľko nevedia dokázať kto spôsobil dopravnú nehodu. Stalo sa to na križovatke so semaformi. Auto som brala na úver, nie leasing. Nemá havarijnú, iba zákonnú poistku a gap pripoistenie. Auto je úplne zničené. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, 
na Vami uvedenú otázku uvádzame :
Podľa ust. zákona o povinnom zmluvnom poistení platí : 
"§ 10 Práva a povinnosti poisteného
(1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
(2) Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa."

 

T.j. : Vznik poistnej udalosti je potrebné nahlásiť Vašej poisťovni bez ohľadu na to, že vyšetrovanie nie je ukončené. 
Pokiaľ by ste boli ako majiteľ motorového vozidla zodpovedný za vzniknutú škodu a nemali ste havarijné poistenie, potom od vodiča budete musieť vymáhať spôsobenú škodu.

Podľa ust. § 421 Občianskeho zákonníka platí :

"Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie, ibaže by ku škode došlo aj inak."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám taký problém. Cca pred mesiacom ma "zasypalo" posypové vozidlo, mám to na kamere. Udalosť som nahlásil na jeho poisťovňu vyplnením online formuláru, kde som musel zadať poisťovňou schválený servis. Za pár dni sa mi ozvali priamo z toho servisu, že mám prísť na obhliadku. Po vykonaní obhliadky mi oznámil technik, že poisťovňa schválila opravu v plnom rozsahu aký bol nimi nahlásený. Po vykonaní opravy, mi ale pri preberaní vozidla v servise oznámili, že poisťovňa neschválila celú opravu, a že tento rozdiel musím doplatiť Ja. Zhrniem: škodu som normálne nahlásil, zadaný servis schválený poisťovňou, na základe schválenia poisťovne vykonal opravu, ja vraj musím servisu doplatiť cez 700 €. Ako som mal tomu zabrániť, keď žiadnu komunikáciu medzi poisťovňou a servisom som nikdy nevidel? Ako mám teraz postupovať? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate, či Vám nejaká výzva došla v písomnej forme a na akom skutkovom základe od Vás servis požaduje uhradiť doplatok 700 €. Vy nie ste zodpovedný za vzniknutú škodu, preto odporúčame pokiaľ Vám výzva došla písomnej forme, aby ste servis odkázali s výzvou k úhrade 700 € na správcu komunikácie, ktorý zrejme zabezpečoval posyp cestnej komunikácie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Mám požičané auto z požičovne city-metal a stala sa mi taká vec, že som zrazil srnca na aute je spôsobená škoda cca 1500-2000 eur. Uhradil som požičovní spoluúčasť t. J. 165 eur a dnes mi volali, že im mám ešte zaplatiť 200 eur ušlý zisk za ten čas čo bude auto v servise. Ma auto požičovňa na také niečo právo? Alebo je to totálna blbosť?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Vychádzame z predpokladu, že požičovňa má svoj vozový park poistený nielen PZP, ale aj havarijné poistenie.
V otázke neuvádzate na akom skutkovom základe ste uhradili sumu 165 €, resp. či po vzniku poistnej udalosti ste toto nahlásili polícii prípadne správcovi revíru a podobne.
Poistná zmluva, ktorú má mať uzatvorená požičovňa určuje podmienky plnenia zo strany poisťovne.

Poznamenávame, že podľa informácií zverejnených na stránke predmetnej spoločnosti je uvedené, že v požičovnom je zahrnuté aj PZP a havarijné poistenie. Sme názoru, že nie ste povinný niesť zodpovednosť za poškodenie vozidla z dôvodu stretu so zverou pokiaľ požičovňa nemala toto poistenie uzatvorené.
Telefonickú výzvu k úhrade sumy 200 € neakceptujte, teda neuhradzujte ju a pokiaľ Vás požičovňa opätovne vyzve k úhrade, požiadajte ich, aby svoju požiadavku voči Vám vzniesli písomne s riadnym odôvodnením. 
Dôležité je aj to, či Vy sám máte uzatvorené nejak poistenie, kde ste mali tiež nahlásiť poistnú udalosť, aby Vaša poisťovňa za Vás uhradila prípadnú škodu.

Odporúčame preto neuhradzovať 200 € a žiadať vzniesť požiadavku voči Vám písomne; súčasne žiadať právny základ preplatenie sumy 165 €, ktorú sumu ste už uhradili.

Dajte nám vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Ide o 76 ročnú pani s vestibulárnym syndrómom a psychicky narušenú. Išlo o firemné vozidlo. Od poisťovne majú vyčíslené manžel si povinnosti všetky splnil. No môžu žiadať kompenzáciu ešte aj od neho? Ďakujem Jána.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,

nie je v našej kompetencii resp. v rozsahu našich vedomostí  bez znaleckého posudku vo veci /či už z odboru dopravy alebo zdravotníctva posudzovať to, či zdravotný stav bol príčinou kolízie s chodcom. alebo sa tak stalo na základe chyby na strane chodca alebo Vášho manžela.

Ak je zdravotný stav poškodenej panej taký, ako uvádzate v otázke, neznamená to, že vzhľadom na jej vek a zdrav. stav. jej náhrada nepatrí.

Skutočne odporúčame vec riešiť s poisťovňou manžela a bez súhlasu poisťovne nepodpisovať žiadne uznanie záväzku na náhradu škody.

Je to odborná otázka, ktorá bude predmetom znal. dokazovania.  

Môžeme sa Vám následne vyjadriť k znaleckým posudkom prípadne výzve poškodenej na náhradu škody, ale museli by sme poznať bližšiu situáciu zo správ polície a znaleckých posudkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som radu. Manželovi na priechode pre chodcov podbehla pani. Pritom mal zapnuté všetky signalizačné zariadenia aiveco aj pípalo. Myslela si, že stihne. Operovali jej bedrový kĺb. Doba liečenia do 3 mesiace, lekári ju zabrali na operáciu. Musela sa dať znova operovať v inom meste. Od poisťovne dostane pekné peniaze. No chcú aj po nás. No manžel za komplikácie nemôže. Ako máme ďalej postupovať? Bola by som vďačná za radu. S úctou Jána.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 52 zákona o cestnej premávke platí :

"Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak. 
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy. 
Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany."


Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení je potrebné nahlásiť poistnú udalosť Vašej poisťovni v lehote do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.
Bez súhlasu poisťovne nerobte žiadne úkony voči poškodenej týkajúce sa napr. uznania záväzku a náhrady škody.

Na žiadosť poškodenej je manžel povinný jej poskytnúť bez zbytočného odkladu údaje na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä 
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo, 
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti, 
c) číslo poistnej zmluvy.

Samotná škodová udalosť bude predmetom znaleckého posudku znalcom z odboru dopravy a zdravotníctva.

To, že došlo k ďalšej operácii poškodenej neznamená, že sa jedná o operáciu z dôvodu  stretu vozidla s chodcom, resp. samotná či ďalšia operácia je následkom dopravnej nehody.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mala som haváriu kde som bola ako vinník. Moja poisťovňa všetko zaplatila, ale dnes mi prišiel papier o vyzve na náhradu škody od poškodeného. Žiada dosť veľkú sumu a ja neviem, či to môže, keď mal z poisťovne všetko vyplatené.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2019)

Dobrý deň, pokiaľ zo strany poškodeného bola voči Vám vznesená ďalšia požiadavka na náhradu škody, potom platí ust. § 10 zákona o povinnom zmluvnom poistení (citujeme) :

"Práva a povinnosti poisteného

(1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti

a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,

b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

(2) Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.

(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že

a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa."

 

Ak zo strany poisťovne bola uhradená škoda, základnou otázkou je či táto teraz uplatnená škoda vznikla v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou a či vôbec vznikla.

Odporúčame preto uplatnenie náhrady škody voči Vašej osobe oznámiť Vašej poisťovni a poškodenému oznámiť, aby svoje nároky rovnako uplatnil voči Vašej poisťovni.  Vy náhradu škody z vlastnej iniciatívy neuznávajte a neuhradzuje.

Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode teraz uplatnenej nemusel vzniknúť v súvislosti s dopravnou nehodou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, svojim mot. vozidlom som mal stret so zverou. K autu je uzavreté len PZP ale s verejným prísľubom na stret so zverou (max 2000 EUR, jedna udalosť za poistné obdobie). Poistka je v Koopeative Mal som zápis od policajtov, po obhliadke auta prišiel aj súkromný detektív poisťovne na “preverenie”, či som naozaj zrazil lesnú zver. Všetko bolo spísané odovzdané a potvrdené tak ako som to nahlásil. Plnenie som žiadal rozpočtom 2600 €. Ako ich viem donútiť k plneniu ? Dokedy to môžu takto účelovo naťahovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 11 zákona o povinnom zmluvnom poistení platí (citujeme) :

"(6) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti

a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,

b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

(7) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

(8) Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa odseku 6, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu."

Z uvedeného vyplýva, že poisťovateľ je povinný prešetrovanie poistnej udalosti skončiť do troch mesiacov a oznámiť vysvetlenie dľa bodu b/ a do ďalších 15 dní od skončenia prešetrovania poskytnúť poistné plnenie. 

Verejný prísľub poisťovne je na sumu 2000 €.

Ak uplynula lehota troch mesiacov od uplatnenia náhrady škody žiadať od poisťovne poistné plnenie, ktoré Vám musí byť vyplatené do 15 dní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Zdravím, mal som dopravnú nehodu, pri ktorej ma označili za vinníka. A aj napriek tomu, že pánovi poisťovňa preplatí za auto pri šrotovaní 5100 e tvrdí, že jeho auto stojí viac a poisťovňa mu preplatí za opravu 3000 e ale vraj to nestačí na opravu, a tak pýta odo mňa 1000 e. Má na to právo alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
1./ podľa ust. Obč. zákonníka a zákona o povinnom zmluvnom poistený Vy ako poistený máte nárok, aby poisťovňa za Vás uhradila škody, za ktoré nesiete zodpovednosť  pri dopravnej nehode na aute poškodeného.
Podľa § 4 zákona o PZP platí :
"Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku."

Poisťovňa prípad podľa Vašej otázky uzatvorila tak, že poškodenému škodu na jeho aute, kde  zrejme podľa obhliadky a príslušných postupov poisťovne usúdila, že sa  jedná o totálnu škodu - auto na zošrotovanie a uhradila mu sumu 5100  €.

Táto suma pri totálnej škode predstavuje rozdiel medzi hodnotou vozidla pred dopravnou nehodou a hodnotou jeho zvyškov, ktoré je možné predať a rozdiel medzi uvedenými hodnotami Vaša poisťovňa uhradila poškodenému.
Či bol výpočet zo strany poisťovne vykonaný správne, posúdiť ani nemôžeme, na to je súdny znalec; pokiaľ poškodený s uvedenou sumou  5100 € nesúhlasí musí sa obrátiť na poisťovňu prípadne zabezpečiť vlastný znalecký posudok.

Sme názoru, že nie ste povinný túto sumu 3000 € a 1000 € poškodenému uhradiť, pokiaľ poisťovňa rozhodla a poškodený súhlasil s tým, že na aute vznikla totálna škoda, ktorú aj poškodenému uhradila.  Ak sa napriek tomu poškodený rozhodol, že auto dá opraviť, musí tak urobiť na svoje náklady, keďže poisťovňa mu už vyplatila totálnu škodu a vrak predá tiež, s čím poisťovňa pri výplate totálnej škody počítala.

Požiadavky poškodeného vznesené na Vás vo výške spolu 4000 € neuznávajte.
Odporúčame Vám kontaktovať poisťovňu s tým, že sa na Vás obrátil poškodený. Poškodeného tiež odkážte na Vašu poisťovňu.
Otázkou je či auto ešte v skutočnosti fyzicky existuje aj keď ako iba vrak, to ba mala vedieť zistiť poisťovňa.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Pri vychádzaní z parkovacieho miesta som šuchol zadné koleso okoloidúceho auta. Bol v mrtvom bode, tak som ho nevidel. Polícia neprišla lebo na infolinke nám oznámili, že ak škoda nie je nad 4.000e, netreba. Teraz sa mi pán vyhráža, že si ma predvolá polícia lebo ho chcem oklamať a on tam ma známeho, a že si bude nárokovať aj niečo zdravotné, lebo nemôže otočiť hlavou doprava. Čo na mieste ovšem nebolo a v pokoji odišiel preč. Čo všetko mi hrozí od takéhoto človeka a čo všetko treba spraviť preto, aby sa to ujednalo? Pracuje ako taxikár. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň, vôbec sa nenechajte zastrašiť, pravdepodobne chce využiť situáciu a dostať od vás peniaze, na ktoré vôbec nemusí mať nárok. Takéto prípady sa stávajú pomerne často a videl som ich už niekoľkokrát.

Napíšte mu alebo zavolajte, aby vám celú škodu vyčíslil a vy ju následne budete žiadať preplatiť v poisťovni. Táto škoda by mala byť hradená z PZP. 

Vždy sa odvolávajte iba na poisťovňu, nie je dôvod aby ste platili náhradu škody zo svojho.

Škodovú udalosť nahláste samozrejme na poisťovni.

Ak by bol tento človek priveľmi agresívny alebo by vás otravoval, dajte mi vedieť, poradím vám čo ďalej, prípadne vám s tým pomôžem, aby vás neotravoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, syn mal dopravnú nehodu, vinník nehody z miesta ušiel no polícia ho v krátkosti zadržala, keď sa podrobil dychovej skúške nafúkal viac ako dve promile. No polícia mu nedokázala, že vozidlo riadil majiteľ vozidla, hovorí, že on neriadil no neuviedol ani kto vozidlo v danú chvíľu riadil, najhoršie na tom je, že došlo k zraneniu a následnej PN a liečeniu, ktoré ešte pokračuje. No vinník nehody (majiteľ vozidla) neoznámil v stanovenom čase škodovú udalosť svojej poisťovni PZP a neviem ako postupovať, aby mi bola uhradená škoda na mojom vozidle, syn nehodu oznámil do poisťovne vinníka, no, že vraj to musí urobiť on, a pokiaľ tak neurobí tak potom čo? Auto je na totálku, zranená osoba a vinník ostane nepotrestaný? Ďakujem za prípadnú odpoveď ako postupovať a kde sa obrátiť. Ešte podotýkam, že nehodu vyšetrovala polícia.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

poisťovňa vinníka nepostupuje podľa môjho názoru správne. Podľa § 15 zákona č. 381/2001 

Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.

Ak preukáže nárok na náhradu škody poisťovni, tá je povinná mu škodu preplatiť. Ak odmietne, existuje možnosť obrátiť sa na Slovenskú komoru poisťovateľov, prípadne priamo na súd. 

Rovnako je škodu možné vymáhať aj priamo od vinníka nehody, čo však vzhľadom na jeho doterajší postoj a správanie bude obtiažne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Pred pol rokom som spôsobila dopravnú nehodu a zranila som motorkára. Mal zranenú nohu s dobou liečenia nad 42 dni. Mne na mieste zadržali vodičský preukaz. Teraz mi prišlo predvolanie na zmier s tým, že mám vyplatiť odškodné za jeho zdravotné náklady, na ktoré si nárokuje jeho zdravotná poisťovňa a ešte poplatky za znalecké posudky. Čo spolu činí sumu cca 3500e. Alkohol nebol prítomní ani u jedného z zúčastnených na nehode. Nechápem avšak prečo si nárokujú odškodné za zdravotné náklady u mňa nie mojej poisťovne kde mám PZP. Ako to mám posunúť na poisťovňu prosím? Nechcem totiž, aby som došla na ten zmier a nedošlo k nemu nakoľko nebudem súhlasiť uhradiť túto čiastku. Ďakujem veľmi pekne za informáciu.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


Podľa ust. § 4  zákona o povinnom zmluvnom poistení platí, že z poistenia zodpovednosti poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ako aj účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri  uplatňovaní nárokov. 

Vy ako poistená ste povinná písomne oznámiť poisťovateľovi /= poisťovni/ vznik škodovej udalosti v lehote do 15 dni, ako aj to, že voči Vám bol uplatnený nárok na náhradu škody.
Poškodenému ste povinná poskytnúť údaje o Vašej poisťovni a číslo poistnej zmluvy.
Záver :
Oznámte poisťovni vznik škodovej udalosti, ďalej to, že bol voči Vám uplatnený nárok na náhradu škody a poškodenému oznámte, aby svoj nárok uplatnil vo Vašej poisťovni, vrátane čísla poistnej zmluvy. Nárok voči poistenému neuznávajte, o jeho nároku rozhodne poisťovňa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

DOBRÝ večer. Moja otázka sa týka služby. Ohľadom auta, mala som ho opravované v marci 2018 žiaľ vyplatila som 850 € bez dokladu auto nešlo ani 24 hodín, následne mi vrátili len peniaze za vykonanú prácu. TERAZ som dala auto do autorizovaného servisu kde my vyčíslili škodu na 8 000 €.  Chcela by som daný servis žalovať a uhradiť škodu, ktorú mi na aute spôsobili. Viete mi nejako poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

Chybou je, že opravu auta v autoservise ste realizovali resp. zrejme súhlasili s tým, že o uvedenej oprave nemáte doklad o oprave ani o úhrade ceny za opravu 850 €.

Nevieme na základe čoho došlo k vyčísleniu škody vo výške 8000 € resp. na akom skutkovom základe došlo k jej určeniu.

V prípade súdneho vymáhania by ste museli vedieť preukázať, že škoda vo výške 8000 € bola spôsobená v čase, keď auto bolo v oprave v autoservise, kde ste platili 850 €, výšku škody, ako aj zodpovednosť predmetného autoservisu, ako aj príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a konaním autoservisu.. Pokiaľ Vám to vedia preukázať v terajšom autoservise, požiadajte ich o písomné vyjadrenie a  vyčíslenie škody. Sme názoru, že terajší autoservis sa nemôže vyjadrovať k stavu vozidla pred opravou s mesiaci marec 2018. 

Prípadne odporúčame kontaktovať znalca.

Musíte však rátať, že autoservis sa bude brániť.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, v novembri 2017 som mala dopravnú nehodu, ktorú spôsobila iná osoba. Neboli sme zranení, policajtov sme nevolali. Spísali sme záznam o dopravnej nehode. Slečna ma presvedčila, aby sme nevolali policajtov, pretože mala vodičské oprávnenie len mesiac. Pristúpila som nato, že všetko, čo neuhradí poisťovňa, zaplatí ona. Všetky potrebné doklady sme odovzdali na poisťovňu. Oprava sa ťahala do apríla 2018, kedy mi aj poisťovňa vyplatila výšku škody, ktorá bola na faktúre. No mala som poškodené ešte čelné sklo a svetlomet, ktorý poisťovňa neuznala a slečna sa dušovala, že to uhradí (mám od nej odložené správy na Facebooku). Odvtedy sa s ňou nemôžem skontaktovať. Viete mi prosím poradiť, ako v tomto prípade postupovať? Je to ešte nejak vymáhateľné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2018)

Dobrý deň, Občiansky zákonník nevylučuje, aby ste od vinníka nehody (škodcu) požadovali náhradu škody za škodu prevyšujúcu plnenie poisťovne. Tzn. že ak škoda, ktorá vznikla v dôsledku nehody bola vyššia než Vám poisťovňa vyplatila (napríklad práve v dôsledku toho, že časť škody poisťovňa neuznala) je možné tento rozdiel vymáhať v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody od škodcu. Pri každej náhrade škody je však potrebné posúdiť, či sú splnené všetky zákonné podmienky a najmä, či by ste vedeli v súdnom konaní preukázať všetky atribúty potrebné pre úspešné uplatnenie náhrady škody (protiprávne konanie škodcu, vznik škody, príčinnú súvislosť a zavinenie). Bez ohľadu na to je možné od nej škodu vymáhať mimosúdnou cestou, v rámci ktorej nie je potrebné nárok preukazovať v rozsahu súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa informovať, v 1/2 mája/2018 som mal dopravnú nehodu, narazil do nás (mamky a mňa) zozadu vodič(vinník), riešila to aj polícia a bola privolaná aj sanitka na vyšetrenie osôb po nehode, boli sme odvezení a ošetrení aj na traumatológii, následne sme mali už aj nejakú kontrolu na chirurgii. Čo všetko si môžem uplatniť a ako si to môžem uplatniť z PZP vinníka dopravnej nehody? Opravu auta si mám uplatniť z PZP vinníka a ako? Viem si uplatniť aj odškodné, resp. bolestné z PZP vinníka a ako mám o to požiadať? Za podrobnejšie informácie Vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. zákona o povinnom zmluvnom poistení, je vinník dopravnej nehody  na žiadosť poškodeného je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,

b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,

c) číslo poistnej zmluvy.

 

2./ Rovnako Vy ste povinný oznámiť svojej poisťovni vznik poistnej udalosti. Pokiaľ sa jedná o opravu auta postupujte podľa PZP.

 

3./  Všeobecne po dopravnej nehode okrem nároku z PZP máte proti škodcovi - vinníkovi dopravnej nehody okrem nároku na náhradu škody na motorovom vozidle aj nárok na :

  • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné),
  • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky),
  • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • náhradu za účelne vynaložené náklady spojené s liečením (náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím o info. Mali sme dopravnú nehodu v taxíku. Narazili do nás zozadu dve autá. Dcéra bola dobúchaná a mala zlomený nos. Posunula sa jej nosná prepážka a ťažko sa jej odvtedy dýcha. Momentálne úrazovú poistku nemá. Ma nárok na nejaké odškodné? Nakoľko bude musieť ísť na operáciu nosa. Ako ďalej postupovať? Ďakujem za info.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky vyplýva, že Vašej dcére bola spôsobená škoda prevádzkou motorového vozidla. V takom prípade máte od škodcu, resp. od jeho poisťovne nárok na náhradu škody. Tento nárok na náhradu škody sa pritom vzťahuje aj na škodu na zdraví.

Vaša dcéra si teda môže uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená na zdraví, pričom je potrebné náklady súvisiace so spôsobenou škodou preukázať. Spomenuté preukazovanie sa pritom bude realizovať najmä dokumentáciou týkajúcu sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti a pod.

Pre uplatnenie nároku na náhradu škody pri dopravnej nehode je tiež dôležité upovedomiť poisťovňu o nehode a predložiť poisťovni správu o nehode.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu môjho vozidla, nebol som vinníkom. Opravu som realizoval cez havarijnú poistku. Po oprave som ale DPH musel zaplatiť ja. Mám nárok si to žiadať to čo som musel doplatiť od vinníka ?

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2018)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej zaujímame nasledovný názor :

1./ Predovšetkým je potrebné vychádzať zo samotných zmluvných podmienok príslušnej poisťovne. Pokiaľ sme hľadali riešenie Vášho problému, uvádzame, že podľa našich zistení niektoré poisťovne otázku preplatenie DPH riešia priamo vo svojich zmluvných podmienkach, niektoré to neriešenia vôbec.

2./ Dôvodom nepreplatenia sumy DPH môže byť okolnosť, že Vy sám ste platcom DPH, alebo inakšie - výška poistného plnenia neplatiteľa DPH zahŕňa i DPH. V prípade platiteľa DPH, výška poistného plnenia pri totálnej škode a krádeži vozidla zahŕňa i DPH. Nemenovaná poisťovňa v poistných podmienkach uvádza : "Ak služby dodávateľa za opravu predmetu poistenia uhradila oprávnená osoba na mieste, príslušné náklady poistnej udalosti budú poistenému následne preplatené podľa uzavretej poistnej zmluvy, ktorá u neplatiteľa DPH zohľadňuje aj príslušnú DPH. Poistné plnenie pre platiteľa DPH sa poskytne bez DPH. Ostatné ustanovenia obchodných podmienok nie sú týmto dotknuté."

3./ Vo veci odporúčame preto písomne prípadne emailom kontaktovať Vašu poisťovňu a požiadať o vysvetlenie vrátane toho, aby Vám uviedli konkrétny právny predpis a konkrétnu dohodu v poistných podmienkach, z akého dôvodu tak jednali. Ak nebude pre Vás odpoveď postačujúca odporúčame podať sťažnosť na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad poisťovníctvom (https://nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/poistovnictvo).

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi ak nám dáte vedieť, ako dopadla Vaša záležitosť s poisťovňou.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, decembri 15. 12. 2017 sme mali autonehodu. Auto je moje riadil ho môj manžel. My sme išli po hlavnej. Vozidlo oproti odbočovalo dolava a nedalo nám prednosť a došlo k zrážke. Iba ja som bola zranená o odvezená do nemocnice záchrankou, mám silné narazený hrudník a stále bolesti. Ja som nahlásila nehodu do ČSOB poisťovne, kde mám poistenie zákonné aj havarijné a mám aj ColonadaGAB-ko. Likvidácia by mala byť z mojej havarijnej poistky. Vinník nehody ohlásil nehodu vo svojej poisťovni. (KOMUNÁLNA POISŤOVŇA) Bola som v tej poisťovni a povedali, že keď to bude z našej havarijnej tak nemusíme tam hlásiť. Asi to bola chyba. Mám v tom chaos, lebo sme doteraz nemali autonehodu a nevyznám sa v tom. Ešte stále sa liečim. Kde si mám uplatniť náhradu za liečenie, bolestné? Lekársku správu som odovzdala vo svojej poisťovni. Liečba nebola ešte ukončená. ŠKODA predbežné bola vyčíslená na 8000 e. Polícia bola privolaná. Prosím o poradenie.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2018)

Dobrý deň, pokiaľ došlo ku škode na zdraví, tak táto škoda môže byť uhradená aj z povinného zmluvného poistenia škodcu, teda vodiča, ktorý zapríčinil dopravnú nehodu.

 

Je lepšie, ak bude škoda uhradená z jeho poistky a nie z vašej.

 

Pokiaľ ste stále PN, tak po jej ukončení si môžete uplatniť svoj nárok priamo od Komunálnej poisťovne. Výšku škody musíte preukázať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred rokom a pol som mala nehodu. V uznesení DI, je napísané, že počas uvedenej udalosti došlo k zraneniu svedkyne, avšak z vykonaného vyšetrovania následne vyplynulo, že toto zranenie nevzniklo v príčinnej súvislosti s vysetrovanou dopravnou nehodou. No teraz mi prišla zo zdravotnej poisťovne žiadosť o úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť tej svedkyne, sumu mám uhradiť do 15 dni. Uviedli, zeal skutkový stav poškodenia zdravia bol zistený na základe hlásenia o úraze a uznesenia z DI, v, ktorom je napísané čo som písala vyššie. Ako postupovať voči poisťovni? Svedkyňa priznala, že si úraz zavinila sama a nechcela žiadne odškodné ani nič. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2017)

Dobrý deň, napíšte im list a priložte k nemu aj výsledok toho šetrenia. Toto by malo stačiť na to, aby od Vás škodu nevymáhali. Ak nie, tak mi potom napíšte, pomôžeme Vám s tým, musíte sa toho vôbec obávať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, pred dvoma mesiacmi som mal autonehodu v zahraničí, nabúral som do Slovákov s, ktorými sme sa išli kúpať. Nehodu vyšetrili policajti všetko prebehlo v poriadku, nikomu sa nič nestalo. Ja ako vinník som zabezpečil a uhradil odťah aut na Slovensko, keďže PZP to zabezpečí len do niekoľkých km od miesta nehody. Ďalej sme všetko spísali ja (vinník) tak isto aj poškodený. Všetko prebehlo ako malo, spravili obhliadku vozidiel a uznali mu totálku. Po uplinuti nejakej doby mu (poškodenému) vraj prišlo 700e a napriek tomu, že mu to poisťovňa uhradila, a teda zrejme aj vyčíslila hodnotu na 700e žiada odo mňa ešte ďalších 1200e. Chcem sa teda spýtať, či ma poškodený ešte po uhradení škody poistovnov nárok žiadať peniaze odo mňa.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o takéto situácie platí, že za škodu v prvom rade zodpovedá škodca. Ak aj poisťovňa uhradila časť škody, môže od Vás poškodený žiadať zvyšok, a to aj súdnou cestou. Samozrejme bude musieť škodu vyčísliť a preukázať. Odporúčam si od neho vyžiadať odborné vyčíslenie škody a na základe toho sa potom môžete rozhodnúť, ako ďalej postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, manželka spôsobila nehodu, pri ktorej si aj priznala chybu a ,riešilo sa to len ako škodová udalosť, keďže zranený nikto nebol čo je aj v správe o nehode. Lenže pani sa nám ozvala s tím, že obhliadajúci poistovak jej povedal, že to bude "totalka" a že ona teraz chce, aby sme jej doplatili do druhého auta, aby mala komfort, ako pred nehodou na dochádzanie do práce lebo ma reumu a že keď jej neprispejeme, bude to riešiť taxíkmi za lekármi, ktoré jej tiež uhradime a bude to riešiť ďalším sudnym konaním. Ma právo niečo žiadať, keď sa to rieši s PZP? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, poškodený má v zásade právo na to, aby mu bola zo strany škodcu uhradená všetká škoda, ktorá mu vznikla, resp. zabezpečenie stavu, aký mal pre škodovou udalosťou. To znamená, že má právo na to, aby sa auto uviedlo do pôvodného stavu a ak to nie je možné, aby sa mu poskytla primeraná peňažná náhrada na zabezpečenie rovnakého alebo technicky porovnateľného vozidla. Od poškodený totiž nemožno požadovať, aby bol majetkovo ukrátený pre škodovú udalosť, ktorú nijako nezavinil. V zmysle Vašej poistnej zmluvy a zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení, máte nárok, aby oprávnené nároky poškodeného za Vás uhradila poisťovňa, s ktorou ste v zmluvnom vzťahu. Poškodený však má na výber, od ktorého subjektu bude náhradu škody vymáhať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň. Snúbenica pred nedávnom spôsobila dopravnú nehodu. Nič strašne iba nedobrzdila. Narazila do staršieho auta. V ňom bola matka s dcérou. Obe už v pokročilom veku. Mama je už na dôchodku. Priateľka v strese zavolala sanitku a políciu. Všetky boli skontrolované sanitkou. Najprv nikto nechcel odvoz ale, keď dal sanitár podpisovať reverz tak sa mladšia dcéra zľakla a išla na traumu. Odtiaľ volala, že jej nič nezistili, že je úplne v poriadku. Všetko sa spísalo. Neskôr jej snúbenica volala, že ako sa má, a že ju to veľmi mrzí. Táto pani sa však hneď nechala vypísať na PN ako sme sa dozvedeli. Odvtedy stále chodí po vyšetreniach, kde jej ani nič nezistili. Stále má problém na inom mieste. Už to bol krk, koleno, členok a teraz to je hlava. Dokonca už bola aj vyhádzaná na čele. Niekto jej asi radi nech to naťahuje, že niečo zarobí. Keď s ňou voláme tak v podstate hovorí nezmysly. Že jej nič nie je alebo, že nevie, čo jej je. Máme pocit, že asi čaká kým jej ponúkneme nejaké peniaze. Ale to sa nestane. Bola úplne v poriadku a teraz zrazu má všetky choroby sveta. Čo nám hrozí, že to bude takto naťahovať? Čo má najväčšiu váhu u polície prípadne na súde? To, že na traume jej nič nenašli vieme na 100%. Čo jej tam však napísali iní doktori nevieme. Ale chodí od oddelenia k oddeleniu stále s iným problémom. Tak je zrejme, že vymýšľa. Je to taká jednoduchšia pani ľahko ovplyvniteľná si myslím.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, vôbec sa nemusíte obávať, pokiaľ by bolo začaté trestné stíhanie voči snúbenici, musel by byť v konaní vypracovaný znalecký posudok. Zo znaleckého posudku by bolo zrejmé, či jej "poranenie" má alebo nemá súvis s dopravnou nehodou.

Keby sa niečo udialo, tak mi napíšte, poradím Vám čo ďalej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, pri dopravnej nehode som utrpela úraz ruptúry lakťovej kosti s dobou liečenia cca 4-8 týždňov. Boli sme poškodení, vinník bol pod vplyvom alkoholu a nafúkal 1, 63 promile. Utrpela som aj psychickú a spoločenskú ujmu. Viem si uplatniť odškodné aj na tieto fakty? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, 

podľa ust. Obč. zákonníka § 427 fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky. Pri škode na zdraví sa jednorázovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia /§ 444/.

Podľa ust. zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov, poskytuje sa na základe lekárskeho posudku.

Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.  Náhrada sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, tiež sa poskytuje  na základe lekárskeho posudku.

Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku - pre rok 2016 je za jeden bod  17.66 € /opatrenie MZV SR z 18. mája 2016 č. S02491-OL-2016/. Samotný  zákon v prílohe uvádza aj niektoré poškodenia zdravia ohľadom lakťa, lakťovej kosti, predlaktia.

Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov. O lekársky posudok môžete požiadať aj sama ak chcete  svoje nároky uplatňovať. Miesto uplatnenia nárokov podľa záverov lekárskeho posudku je v praxi nejednotné, odporúčame  uplatniť ako u škodcu /vinníka dopravnej nehody/, tak aj u jeho poisťovne vinníka dopravnej nehody, kde má uzatvorené zákonné poistenie motorového vozidla.

Z rozhodnutia súdov /NS SR 7 Cdo 65/2013 -z 28.5.2014/ : " ... Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené priznaním nároku na sťaženie spoločenského uplatnenia a naopak. Aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať osobitne, lebo existencia dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia neznamená zároveň aj existenciu dôvodov pre zvýšenie odškodnenia za bolesť a naopak. ...  Odškodnenie za bolesť sa poskytuje za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením, odstraňovaním jeho následkov a sťažením zdravotnej pohody.  ...  Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje, ak poškodenie na zdraví má preukázateľné nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb.  ... Zvýšenie odškodnenia závisí od splnenia predpokladov, ktoré ho poškodili vo veku, v ktorom utrpel škodu na zdraví, ktoré mal pre ďalšie uplatnenie v živote a v spoločnosti, a ktoré sú pre neho obmedzené alebo stratené."/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Zdravím, spôsobil som dopravnú nehodu, nacúval som na pumpe do auta za mnou. Na mieste nehody sme spísali záznam o nehode, boli sme potom aj na obhliadke vozidiel a poisťovňa celú udalosť neuznala. Chcel som sa spýtať, či ma poškodený v takomto prípade právo odoprieť mňa žiadať náhradu škody? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, poisťovňa odmietla plniť z dôvodu, že predpokladá, že sa nehoda nestala tak, ako ste to uviedli pri hlásení dopravnej nehody. Neznamená to však, že poisťovňa nebude plniť. Poškodený si môže uplatniť nárok voči Vám a aj voči poisťovni. Pokiaľ by si uplatnil nárok iba voči Vám, žiadajte poisťovňu, aby bola intervenientom (vedľajším účastníkom) v súdnom konaní. Musíte jej to oznámiť čo najskôr a priložiť žalobu. Poisťovne obyčajne odmietajú všetky plnenia a čakajú nato, či sa niektorý z účastníkov odvolá a bude žiadať náhradu. A až potom plnia. Ak to bolo na benzínovej pumpe, je vysoký predpoklad, že tam boli aj kamery existuje kamerový záznam.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobý deň. Mal som dopravnú nehodu kde som bol poškodený . Auto mám na totálku ten smrad nemal PZP a ani auto na ktorom bol ho nemalo, dcéra malo operáciu kľúčnej kosti a manželka len doudieraná na PN sú dva mesiace. Čo môžem žiadať. ďakujem

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, ak vodič nemal PZP, potom to rieši kancelária poisťovateľov. Obráťte sa na ňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň, včera sme mali aj s manželom dopravnú nehodu - narazil do nás vodič, ktorý prešiel do protismeru. Vinu si priznal - nevenoval pozornosť vedeniu vozidla (otáčal sa za deťmi, ktoré mal v autosedačkách). Nikomu sa našťastie nič nestalo, len ja ako poškodená som si udrela koleno a zaznamenala to aj polícia aj vinník nehody vie, že som sa udrela, aj že som bola po zdokumentovaní nehody na ošetrení. Bol tam aj svedok nehody, ktorý ma ešte pred príchodom polície kontroloval a moja odpoveď bola, že len som si udrela koleno. Na zázname z traumatológie zo včera aj na PN z dnešného dňa je označenie REGRES. Čo to znamená pre mňa a čo pre vinníka nehody. Kontrola u lekára je o 10 dní a predpokladaná doba liečenia cca 3 týždne. Chodila som hneď po nehode aj dnes chodím (krívajúci). Koleno dnes bolí viac ako včera, ale považujem to "normálne" (pomliaždenie je zvyčajne najbolestivejšie 2-3 deň po úraze). Škoda na mojom vozidle je vysoká a uplatňujem si ju z môjho havarijného poistenia. Taktiež využívam aj spoluúčasť zo zákonného poistenia vinníka (čo to prosím bližšie znamená)? Vo štvrtok ideme na výsluch na DI. Ako sa postupuje potom? Ďakujem

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, škodu si uplatnite z povinného zmluvného poistenia vinníka, nemusíte si ju uplatňovať z havarijneho poistenia. Poisťovňa vinníka Vám preplatí celú škodu, preto je zbytočne používať svoju havarijnu poistku. 

Na polícii sa Vás budú pýtať na zranenie, ak máte zranenie s dobou liečenia viac ako 7 dní, tak vinník môže byť trestne stíhaný pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. 

Svoje zranenie si nechajte obodovat u lekára (traumatológia) - opýtajte sa svojho všeobecného lekára na obodovanie zranenia. Podľa toho sa vypočíta výška náhrady, ktorá Vám patrí za bolesť. Túto sumu si môžete tiež uplatniť z poistky vinníka nehody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode (Občianske právo)

Dobrý deň Pred dvoma mesiacmi som mal autonehodu. Na križovatke do mňa napálilo auto zo zadu, nedobrzdil. Riešila to aj polícia ako nehodu. Nakoľko nik nebol zranený na mieste....No omyl" Po troch dňoch sa objavili prvé bolesti, vyšetrenie u lekára uderené" po troch týždňoch bolesti neustupovali, opakované vyšetrenie" zlomené rebro"!!! Všetky posudky som zaniesol na políciu a do poisťovne. Rozšíril som poistnú udalosť pre ublíženie na zdraví. Polícia sa viac nevyjadrila a poisťovňa to preto zamietla"!!! Ako Ďalej postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, teraz budete musieť preukázať, že Vám škoda vznikla v súvislosti s dopravnou nehodou. Ak je v paprieroch napísané, že k žiadnemu zraneniu nedošlo, tak to využijú proti Vám. Keď sa na to pozerá poisťovňa, tak z jej pohľadu mohli nastať dve situácie, buď sa to skutočne stalo v čase dopravnej nehody alebo sa to stalo neskôr pri inej činnosti a poškodený si to chce uplatniť z poistky. 

Znalec by mohol povedať, či to vzniklo prudkým nárazom a podľa toho, ako sa stala dopravná nehoda, nemôže Vám však potvrdiť, že sa to stalo práve v súvislosti s touto nehodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na náhradu škody po dopravnej nehode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku