Máte
otázku?

Platenie nájomného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Platenie nájomného

PROSÍM VÁS PEKNE, VLASTNÍME Z PRIATEĽOM SPOLOČNÝ BYT 1/2 MÁM JA A POLKU ON. BÝVAME TU V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI 5 ROKOV, NEPLATÍ VÔBEC NIČ, VŠETKO PLATÍM, LEN JA A ON BYT VYUŽÍVA, AKO MÁM POSTUPOVAŤ UŽ MA TO NEBAVÍ LEN PLATIŤ, ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ.

Odpoveď: Platenie nájomného

Dobrý deň, ak neplatí nájom za byt a Vy platite aj jeho polovicu namiesto neho, potom máte právo od neho požadovať polovicu zaplatených splátok. Pokiaľ Vám to nezaplatí dobrovoľne, môžete sa obrátiť na súd. Pozor na premlčaciu lehotu, ktorá je dvojročná.

Trápi vás "Platenie nájomného" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Platenie nájomného (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chystáme sa aj s priateľom ísť do prenájmu jedného bytu, ktorý si prenajíma a ďalej dáva do prenájmu firma. Na čo by sme si pri taktomto type, kde je prenajímateľom spoločnosť a nie fyzická osoba, mali dávať pozo ? Zmluvu ešte nemám k nahliadnutiu, ale podľa vyjadrenia prenajímateľa to oni prenajímajú od vlastníka FO.
Ďakujem. Nina.

Odpoveď: Platenie nájomného

(odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
keďže byt bude prenajímať PO, pričom vlastníkom bytu je FO, je potrebné, aby v zmluve o nájme bytu bolo doložení, že byt sa prenajíma so súhlasom vlastníka bytu.

Z právneho hľadiska zmluva môže byť uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu. Dôležité je, aby v zmluve bolo stanovené osobitne nájomné a osobitne bola uvedená výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu.

Citujeme ust. § 686 Obč. zákonníka :

"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.
(2) Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú."

V našej poradni je veľmi častou otázka po skončení nájmu odovzdanie bytu a prípadné požiadavky prenajímateľa uviesť byt do pôvodného stavu a teda vyvstáva otázka úhrady prípadného poškodenia bytu z dôvodu jeho užívania /napr. nábytok z dôvodu opotrebenia, vymaľovanie bytu a podobne/.

Odporúčame pri prevzatí bytu, ako aj následne pri odovzdaní bytu pri skončení nájmu urobiť ako odpočet médií /voda, el., plyn, kúrenie/, ako fotodokumentáciu stavu bytu.

Zmluvu o nájme nám môžete poslať na prekontrolovanie podľa inštrukcií na úvodnej stránke /kontakty/.


Podotázka: Platenie nájomného (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pán Doktor, bývame v podnájme a práčka sa pokazila. Keď sme prišli bývať dali sme ešte aj depozit. Majiteľ nechce kúpiť novú a dohodli sme sa, že my kúpime. Moja otázka je ti možné je urobiť zmluvu, že sme my kúpili. Nechceme mať problém, keď ukončíme nájom bytu, aby nevravel, že ju kúpil on. Ďakujem za odpoveď. Pekný zvyšok dňa Vám prajem.

Odpoveď: Platenie nájomného

(odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,
nepoznáme obsah Vašej zmluvy o nájme bytu.

Ak ste prevzali aj zariadenie bytu, teda aj vrátane práčky, platí ust. § 668a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 668
(1) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili.
(2) Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.
§ 669 :
Ak nájomca vynaložil na vec náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. Inak môže nájomca požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.
§ 670 : Nájomca je povinný starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda. Je povinný dať vec poistiť, len ak to určuje zmluva."

Otázkou je, či práčku nebolo možné opraviť. Z otázky predpokladáme, že ste prenajímateľovi nahlásili písomne prípadne aspoň emailom, potrebu opravy práčky. Ak prenajímateľ oznámil, zrejme len telefonicky, že nezabezpečí opravu práčky a novú nekúpi, odporúčame, aby o odvoze práčky bol spísaný písomný záznam medzi Vami ako nájomcom a prenajímateľom. Nová práčka je Vaša, Vy ste ju kúpili, pokladničný doklad o kúpe predpokladáme, že samozrejme máte.

Pri ukončení nájmu bude vecou dohody, či prenajímateľ od Váš práčku odkúpi /nie je povinný tak urobiť/.


Podotázka: Platenie nájomného (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som pol roka rozvedená, invalidná dôchodkyňa. Žijem v prenájme s maloletou dcérou a s bývalým manželom vlastníme spoločný byt, ktorý je 5 rokov neobývaný, pretože ho odmieta predať. Ja však nezvládam platiť zo svojho príjmu vysoký prenájom bytu v Bratislave, ostatné výdavky, aj nájom bytu, ktorého sme obaja spoluvlastníci a trvám na jeho predaji už 4 roky, pretože toľko trval rozvod. Ex manžel trvá na tom, aby som uhrádzala polovicu nájmu. Na súd som podala návrh na vyporiadanie BSM a určenie predajcu bytu súdom. Pojednávanie ešte nebolo vytýčené. Exmanžel mi preposlal predžalobnú upomienku zaslanú na jeho adresu s dlžobou za byt, ktorú žiada, aby som uhradila, hoci vie, že nemám z čoho. Aké sú moje možnosti, prosím Vás? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného

(odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň, napriek tomu, že v byte v súčasnosti nikto nebýva sú s jeho existenciou spojené určité náklady. Ak tieto náklady po rozvode manželstva platí iba jeden z manželov, môže od druhého manžela požadovať náhradu 1/2 týchto nákladov. Vo väčšine prípadov však k tomu dochádza v rámci vyporiadania BSM a nie touto formou ako sa to snaží spraviť Váš manžel. Na toto plnenie však má právny nárok, ktorý mu môže byť priznaný aj v súdnom konaní. Vašu spoločnú nehnuteľnosť by ste však mohli prenajímať alebo ho užívať, aby ste si s tým znížili náklady spojené so zabezpečením bytových potrieb. Z prenájmu bytu by bolo možné pokryť všetky náklady nehnuteľnosti a obaja bývalí manželia by boli odľahčení od platenia výdavkov. Je veľmi dôležité vedieť, že v rámci súdneho konania o vyporiadanie BSM súd nemôže rozhodnúť o predaji nehnuteľnosti, ale iba o prikázaní nehnuteľnosti jednému z bývalých manželov, prípadne o jeho prikázaní do podielového spoluvlastníctva. Pri predaji spoločnej nehnuteľnosti musíte postupovať spoločne s bývalým manželom. Jedinou možnosťou je, že keby Vám súd nehnuteľnosť prikáže do podielového spoluvlastníctva a následne v rámci súdneho konania o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva rozhodne o predaji nehnuteľnosti. V týchto prípadoch sa však nehnuteľnosť často predáva výrazne pod trhovú hodnotu, preto taký postup nie je odporúčaný (aby ste za predaj nehnuteľnosti dostali reálnu trhovú hodnotu).


Trápi vás "Platenie nájomného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Je možné zobrať do podnájmu neplnoletú osobu? Pre príklad: moja dcéra ma 15-16 rokov a chystá sa študovať v inom meste, kde však máme známych. Môže moja dcéra bývať ako podnájomník v ich byte, ak nechce do školy dochádzať a ani bývať v internáte? Resp. od akého veku je možné stat sa podnájomníkom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie nájomného

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 9 Občianskeho zákonníka Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Neexistuje presná veková hranica, ktorá by určovala, či môže Vaša dcéra uskutočniť takýto úkon. Ako vyplýva z vyššie uvedeného ustanovenia, jediné kritérium je rozumová a vôľová vyspelosť. Ak je dostatočne rozumovo a vôľovo vyspelá, resp. zodpovedná, nemusel by to byť podľa môjho názoru problém a mohla by byt užívať ako nájomca.


Podotázka: Platenie nájomného (Spoluvlastníctvo)

Bývam v nájomnom byte obce už cca 10 rokov. Bohužiaľ som za prácou musela odísť do zahraničia, tak nie som každý deň v byte. Nájom platím včas, byt je vo výbornom stave. Obec mi ho chce vziať-kvôli tomu, že už majú iného užívateľa, ktorý nebude v zahraničí, ale denne v tom byte bude žiť. Tak sa chcem spýtať akým právom mi ho môžu vziať? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, od každej zmluvy je možné odstúpiť alebo ju iným spôsobom zrušiť iba za podmienok uvedených priamo v zmluve alebo v zákone. Ak v zmluve o nájme tohto bytu nemáte uvedené, že môže prenajímateľ odstúpiť od tejto zmluvy pre neobývanie bytu, mám za to, že nemôže zmluvy o nájme ukončiť svojvoľne. Zákon nepozná možnosť odstúpenia alebo vypovedania zmluvy pre faktické neužívanie tejto nehnuteľnosti. Ak predmet nájmu neužívate, ale pravidelne a riadne platíte nájomné nevidím dôvod, pre ktorý by mohla od Vás obec požadovať vrátenie tohto bytu. Mám za to, že takéto konanie obce nemá právny základ (bolo by potrebné dôkladne posúdiť nájomnú zmluvu), ale iba čisto ľudský. Je pochopiteľné, že ak je v obci iná osoba, možno rodina, ktorá by tento byt potrebovala, snaží sa obec na Vás pôsobiť, aby ich tu mohla ubytovať, nakoľko Vy byt neužívate. Je to však len ľudsky rozmer ich konania, ktoré však nemá žiadny právny základ.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie nájomného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku