Máte
otázku?

Osobná prehliadka

Osobná prehliadka

 

V práve rozoznávame osobnú a bezpečnostnú prehliadku. V tomto článku sa budeme venovať osobnej prehliadke.

Osobná a bezpečnostná prehliadka sú dva rozdielne inštitúty, ktoré sú upravené v rozdielnych procesnoprávnych predpisoch. Osobná prehliadka ako taká je upravená v zmysle ustanovenia § 99 a nasl. Trestného poriadku. Na druhej strane bezpečnostná previerka je upravená v zmysle zákona o policajnom zbore. 

 

(1) Osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt.

 

(2) Ak osobnú prehliadku nevykoná orgán, ktorý ju nariadil, vykoná ju na jeho príkaz policajt.

 

(3) Osobnú prehliadku vykonáva vždy osoba rovnakého pohlavia.

 

(4) Bez príkazu alebo súhlasu podľa odseku 1 môže policajt vykonať osobnú prehliadku len vtedy, ak príkaz alebo súhlas nemožno vopred dosiahnuť a vec neznesie odklad alebo ak ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine, alebo o osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie. O vykonaní takého úkonu musí však bez meškania upovedomiť orgán, ktorý je oprávnený vydať príkaz alebo súhlas podľa odseku 1. Bez príkazu alebo súhlasu možno tiež vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 4.

 

Vykonanie osobnej prehliadky je jedným zo závažných zásahov do základných ľudských práv a slobôd. Konkrétne vykonanie osobnej prehliadky predstavuje vážny zásah do práva na osobnú slobodu (čl. 17 ods. 1) a práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života (čl. 19 ods. 2).

 

V zmysle zásad trestného práva môžu byť v trestnom konaní použité iba také dôkazy, ktoré boli získané v súlade so zákonom. V opačnom prípade pôjde o nezákonný dôkaz, ktorý nemôže byť za žiadnych okolností použitý na účely trestného konania.

 

V zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku možno za dôkaz považovať všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.

 

Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti.

 

Vo všeobecnosti vykonáva osobnú prehliadku orgán, ktorý ju nariadil.

 

Osobnú prehliadku vykonáva policajt ale môže ju vykonať aj prokurátor. Platí však zásada, že osobnú prehliadku vykonáva zásadne osoba rovnakého pohlavia.

 

Kto sa rozumie policajtom pre účely trestného zákona definuje samotný trestný poriadok v § 10 ods. 8. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 Trestného zákona sa policajtom na účely tohto zákona rozumie:

a) vyšetrovateľ Policajného zboru,

b) vyšetrovateľ Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c);

c) vyšetrovateľ finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní,

d) poverený príslušník Policajného zboru,

e) poverený príslušník vojenskej polície v konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl,

f) poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní o trestných činoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,

g) poverený pracovník finančnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní,

h) veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchaných na tejto lodi. Zákon pamätá aj na prípady ak súhlas oprávneného orgánu nemožno získať.

 

Samotné dôvody, pre ktoré možno vykonať osobnú prehliadku sú upravené v § 99 ods. 3 a 4 Trestného poriadku.

 

Osobnú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie.

 

U zadržanej osoby a u osoby, ktorá bola zatknutá alebo ktorá sa berie do väzby, možno vykonať osobnú prehliadku aj vtedy, ak je tu podozrenie, že má pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by mohla ohroziť život alebo zdravie osoby.

 

Samotnú osobnú prehliadku musí osoba u ktorej sa vykonáva zniesť. Tejto povinnosti predchádza povinnosť orgánu činného v trestnom konaní vyzvať, že u osoby bude vykonaná osobná prehliadka. Orgán, ktorý osobnú prehliadku vykonal musí následne najneskôr do 24 hodín vydať písomné potvrdenie o výsledku úkonu.   

 


Autor
JUDr. Milan Ficek, advokát


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava