Máte
otázku?

Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Ak by reakcia na moju otázku požadovala platenú konzultáciu, prosím, pošlite mi informácie o cene. Zamestnala som sa 22. marca 2011. Najprv na ročnú zmluvu, ktorá sa po roku zmenila na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Následne som v roku 2013 otehotnela a od 11. januára 2014 do 5. septembra 2014 som bola na materskej dovolenke, potom som prešla na rodičovskú dovolenku, ktorá končí 28. augusta 2017. Zamestnávateľ mi oznámil, že ďalej so mnou nepočíta a ponúkol mi dohodu o ukončení pracovného pomeru s tromesačným odstupným. Keďže som si v roku 2015 nevyčerpala všetku dovolenku a ďalšia dovolenka mi vznikla v roku 2014 počas materskej (spolu 27 dní dovolenky), žiadam ho aj o jej preplatenie. Moje pracovné miesto bolo vraj zrušené a ukončenie pomeru uvádza podľa paragrafu 63 ods. 1 písm. b) a z organizačných dôvodov. Zamestnávateľ sa vyjadril, že mi dovolenkové dni nepreplatí ani mi neumožní ich čerpanie. Má na to právo?

Odpoveď: Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke

Dobrý deň, podľa zákona platí, že ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2.

 

Takze dovolenka Vám bude krátená, podľa vyššie uvedeného textu. Ja Vám to nevyrátam z časových dôvodov ale pokiaľ sa však nad tým zamyslíte, zistíte, na čo máte narok.

 

Trápi vás "Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, je zamestnávateľ povinný preplatiť zostatok dovolenky po skončení materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a ukončení pracovného pomeru dohodou? Nemohla som ju vyčerpať, keďže som sa mesiac pred koncom rodičovskej dovolenky už zamestnala inde. Ďakujem. Miroslava

Odpoveď: Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vo Vašom prípade došlo ku skončeniu pracovného pomeru dohodou, teda pracovný pomer už skončil a nastúpili ste do nového zamestnania.

Vo Vami uvedneom prípade platí ust. § 116 a 117  Zákonníka práce :

"§ 116

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.
§ 117
Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol."

 

Treba však spčasne uviesť, že nárok na dovolneku Vám bude krátený, a teda preplatená menšia časť dovolenky, keďže vo Vašom prípade platí aj ust. §  109  Zákonníka práce :

"Krátenie dovolenky
(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu
a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,
d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c)."

Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že máte nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, avšak túto dovolenku môže , ale nemusí zamestnávateľ krátiť z dôvodu rodičovskej dovolenky.

Odporúčrame vyzvať zamestnávateľa k preplateniu nevyčerpanej dovolenky s poukázaním na yššie uvedené zák. ustanovenia Zákonníka práce.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke (Pracovné právo)

Má zamestnávateľ právo mi nepreplatiť deň zácviku, ktorý trval celú pracovnú dobu, ak mám uzatvorenú dohodu o študentskej brigáde?

Odpoveď: Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke

(odpoveď odoslaná: 30.07.2016)

Dobrý deň,

Zákonník práce pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru narozdiel od pracovného pomeru vôbec neupravuje nároky zamestnanca (za ktorého sa považuje aj osoba vykonávajúca prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta) za čas, v ktorom získaval kvalifikáciu zaškolením alebo zaučením, potrebnú na výkon činnosti dojednanej v dohode o brigádnickej práci študentov.

Zo Zákonníka práce možno v tejto oblasti len analogicky vyvodiť zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancovi získanie potrebnej kvalifikácie zaučením alebo zaškolením.

Vzhľadom na to, že Zákonník práce neustanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť mzdu alebo jej náhradu za čas, keď sa zamestnanec školil alebo zaúčal, nemožno vyvodiť, že by zamestnávateľ Vami popísaným konaní porušil akúkoľvek právnu povinnosť. Zamestnávateľ pri dohode o brigádnickej práci študetna totiž vypláca mzdu len za vykonávanú opakujúcu sa pracovnú činnosť, druhovo vymedzenú v dohode. 

V zmysle uvedeného sa možno prikloniť k právnemu záveru, podľa ktorého by zamestnanec mal právo na mzdu alebo jej náhradu za čas, keď získaval kvalifikáciu potrebnú na výkon práce zaučením či zaškolením len v prípade, ak by sa tak so zamestnávateľom dohodol.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Preplatenie dovolenky po rodičovskej dovolenke" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.