POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy o dielo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Dobrý deň, rád by som sa poradil vo veci správneho postupu pri odstúpení od zmluvy o dielo. Dňa 14. 7. 2016 som uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie brány na vstupe na môj pozemok a uhradil som zálohu vo výške 850 Eur. Termín zhotovenia brány bol stanovený na 15. 8. 2016, ale brána nebola dodnes zhotovená. Zhotoviteľ dokončil iba betónový základ pod bránu. Dňa 20. 8. 2016 som vyzval zhotoviteľa e-mailom na dokončenie diela v dodatočnej lehote 7 dní, avšak neviem preukázať doručenie tohto e-mailu. Dňa 31. 8. 2016 som zhotoviteľa vyzval na dokončenie diela listom a stanovil som ďalšiu dodatočnú lehotu 5 dní. List bol zaslaný s doručenkou, takže bude možné preukázať jeho doručenie, neprevzatie alebo uplynutie lehoty uloženia zásielky. Plánujem, že ak dielo nebude dokončené ani v tejto lehote, pošlem zhotoviteľovi odstúpenie od zmluvy s výzvou na vrátenie uhradenej zálohy (opäť s doručenkou). Potreboval by som sa poradiť, aký následný postup mám zvoliť a či sú nejaké ďalšie kroky, ktoré by som mal urobiť pred odstúpením od zmluvy. Zvažujem aj podanie trestného oznámenia, no neviem, aký vplyv by prípadné trestné konanie mohlo mať na zrejme nevyhnutný priebeh občiansko-súdneho konania. Predpokladám, že k nemu dôjde, keďže zhotoviteľ neodpovedá na telefonáty, e-maily ani SMS správy. V tejto súvislosti by som vás tiež rád požiadal o odhad nákladov na takéto konanie, v prípade, že by ste ma zastupovali. Ďakujem, Martin M.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné posúdiť, či sa Vaša zmluva spravuje Obchodným alebo Občianskym zákonníkom. To uvidíte priamo na zmluve. Pretože potom je potrebné postupovať podľa jedného z týchto zákonníkov. 

Ak zhotoviteľ už niečo vykonal, nemôžete žiadať 100 % náhradu toho, čo ste zaplatili, ak ste sa takto nedohodli v zmluve. 

Odstúpenie od zmluvy pre omeškanie môžete urobiť. Následne je potrebné % zhodnotiť, akú prácu vykonali.

Trestné oznámenie bude pravdepodobné zamietnuté (takýto postup polície vidíme opakovane).

Odhad nákladov si môžete vypočítať na stránke www.ficek.sk/trovy.

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, uzavrel som zmluvu o dielo s objednávateľom na jeden rok za prácu v zahraničí, ako živnostník s odmenou 38 000 €. Výpovedná lehota je stanovená na 60 dní od podpisu zo strany objednávateľa. Uvedenú sumu som už dosiahol a nechcem v konkrétnej práci pokračovať. Avšak v zmluve o dielo je stanovené penále za nenastúpenie do práce vo výške 500 € na deň. O mojom odchode v práci vedia a nemajú s tým žiadny problém, teda nebudem sankcionovaný. Objednávateľa som mesiac pred svojim odchodom telefonicky informoval, aby si mohol zohnať náhradu na danú pozíciu. Otázka znie: Som povinný odovzdať písomnú výpoveď a čakať dva mesiace? Môže ma objednávateľ sankcionovať obrovskou pokutou, ak som splnil danú objednávku?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 01.10.2023)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci poznamenávame, že nepoznáme obsah vami podpísanej zmluvy o dielo. Zo znenia otázky vyplýva, že vy vystupujete v zmluvnom vzťahu ako zhotoviteľ, pričom podľa znenia zmluvy o dielo je dohodnuté, že výpoveď zo zmluvy môže dať len objednávateľ v lehote do 60 dní od podpísania zmluvy objednávateľom. Táto podmienka je pomerne zvláštna.

Pýtate sa, či objednávateľ od vás môže vymáhať sankciu za nenastúpenie do práce á 500 € za jeden deň. Uvádzate, že ste u objednávateľa dosiahli zmluvný limit 38000 € a a v práci nechcete pokračovať. Ak chcete ukončiť zmluvný vzťah s objednávateľom, potom treba postupovať podľa znenia zmluvy a to podaním výpovede podľa zmluvy. Riešením najjednoduchším však je, aby ste na základe vzájomnej dohody ukončili zmluvu o dielo k určitému dátumu z dôvodu dosiahnutia zmluvného limitu prác a to s tým, že účastníci zmluvy nemajú voči sebe žiadne záväzky, prípadne nároky zo zmluvných pokút podľa zmluvy o dielo. Dohodu podpíšete a jeden exemplár s podpisom objednávateľa prác vám tiež zostane.


Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 01.10.2023)

Dobrý deň,


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som odstúpiť od zmluvy o dielo ako zhotoviteľ. Je možné to urobiť kedykoľvek v priebehu mesiaca, alebo len vždy k prvému dňu v mesiaci? Pýtam sa, pretože som dostal odpoveď od odberateľa, že môžem podať výpoveď len k prvému dňu v mesiaci.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 06.05.2023)

Dobrý deň,

zmluva o dielo je zmluvou, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo vyhotoviť pre odberateľa dielo a odberateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Zmluva o dielo je zmluvou dvojstranne záväznou a vzniká jej uzavretím.

 

Odstúpenie od zmluvy o dielo je jednostranný právny úkon, ktorým sa strana zmluvy zbavuje svojich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy o dielo je možné len za podmienok stanovených v zmluve alebo v zákone. Ak nie sú v zmluve alebo v zákone stanovené žiadne podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dielo, takéto odstúpenie nie je možné.

 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v § 536 stanovuje, že ak je dielo vyhotovené podľa osobitných predpisov alebo ak je to obvyklé, môže V poriadku. Pokračujem v odpovedi. Ak nie sú stanovené žiadne podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dielo, takéto odstúpenie nie je možné a zmluva o dielo sa musí dodržať do jej splnenia alebo zániku.

 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v § 536 stanovuje, že ak je dielo vyhotovené podľa osobitných predpisov alebo ak je to obvyklé, môže odberateľ odstúpiť od zmluvy o dielo aj bez toho, aby bol zhotoviteľ v omeškaní s vyhotovením diela, ak sa ukáže, že dielo nebude možné vyhotoviť tak, aby spĺňalo požiadavky stanovené v týchto predpisoch alebo obvyklé požiadavky. V takom prípade má odberateľ právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že sa spoliehal na riadne vyhotovenie diela.

 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v § 537 stanovuje, že ak je dielo vyhotovené podľa osobitných predpisov alebo ak je to obvyklé, môže zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy o dielo aj bez toho, aby bol odberateľ v omeškaní s prevzatím diela alebo s platbou ceny za dielo, ak sa ukáže, že dielo nebude možné vyhotoviť tak, aby spĺňalo požiadavky stanovené v týchto predpisoch alebo obvyklé požiadavky. V takom prípade má zhotoviteľ právo na náhradu nákladov spojených s vyhotovením diela a na primeranú časť ceny za dielo.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak ste zhotoviteľom diela podľa osobitných predpisov alebo ak je to obvyklé, môžete odstúpiť od zmluvy o dielo kedykoľvek v priebehu mesiaca, ak sa ukáže, že dielo nebude možné vyhotoviť tak, aby spĺňalo požiadavky stanovené v týchto predpisoch alebo obvyklé požiadavky. Ak ste zhotoviteľom iného druhu diela, musíte dodržať podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dielo stanovené v zmluve alebo v inom príslušnom zákone.

 

Ak nie sú stanovené žiadne podmienky pre odstúpenie od zmluvy o dielo, takéto odstúpenie nie je možné a zmluva o dielo sa musí dodržať do jej splnenia alebo zániku.

 

Odstúpenie od zmluvy o dielo by ste mali oznámiť odberateľovi písomne a v primeranej lehote pred plánovaným termínom vyhotovenia diela. V oznámení by ste mali uviesť dôvod odstúpenia a požadovať náhradu nákladov spojených s vyhotovením diela a primeranú časť ceny za dielo. Ak by ste odstúpili od zmluvy o dielo bez oprávneného dôvodu alebo v nesprávnej forme alebo lehote, mohol by Vás odberateľ žalovať za porušenie zmluvy a požadovať náhradu škody.

 

Osobitné predpisy alebo obvyklé požiadavky sa vzťahujú na dielo podľa jeho charakteru, obsahu a účelu. Napríklad ak je Vašim dielom stavebné dielo, musíte dodržať stavebný zákon, technické normy, projekty a povolenia. Ak je Vašim dielom umelecké dielo, musíte dodržať autorský zákon, zmluvné podmienky a estetické kritériá. Ak je Vašim dielom softvérové dielo, musíte dodržať licenčné podmienky, funkčné špecifikácie a bezpečnostné požiadavky.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy o dielo sú nasledovné: strana, ktorá odstúpi od zmluvy o dielo, sa zbavuje svojich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy; strana, ktorá odstúpi od zmluvy o dielo, má právo na náhradu škody alebo nákladov spojených s vyhotovením diela a na primeranú časť ceny za dielo. 

Odberateľ môže odmietnuť prevziať dielo len za podmienok stanovených v zmluve alebo v zákone. Ak nie sú v zmluve alebo v zákone stanovené žiadne podmienky pre odmietnutie prevzatia diela, takéto odmietnutie nie je možné a odberateľ je povinný prevziať a zaplatiť za riadne vyhotovené dielo. Ak by odberateľ odmietol prevziať riadne vyhotovené dielo bez oprávneného dôvodu alebo v nesprávnej forme alebo lehote, mohli by ste ho žalovať za porušenie zmluvy a požadovať náhradu škody.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať pri nedodržaní Zmluvy o dielo týkajúcej sa zasklenia terasy. Podľa zmluvy malo byť dielo vykonané do 10/2022. Zaplatili sme zálohu, pracovníci prišli terasu vymerať, ale stále nie je namontovaná. Po mojej otázke, adresovanej majiteľovi firmy zhotoviteľa, kedy bude terasa dodaná a či si je vedomý, že porušuje zmluvu, som dostal odpoveď: "a čo, že som porušil zmluvu". Nevykazuje žiadny záujem o vyriešenie situácie, ani o vrátenie zálohy. Prosím, poradte mi, ako by som mal ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 05.11.2022)

Dobrý deň, riešenie vo Vami uvedenom prípade je také, že v súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka je potrebné písomne odstúpiť od zmluvy o dielo :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."     Odporúčam zhotoviteľovi zaslať dopor. list a aj email, kde uvediete, že žiadate o dodanie do diela do maximálne ďalších napr. 10 dní s tým, že ak k dodávke diela nedôjde, súčasne odstupujete od zmluvy o dielo a žiadate vrátenie uhradenej zálohy v celosti. Upozornite ho, že ak k vráteniu celej zálohy nedôjde, vo veci podáte trestné oznámenie a postúpite vec na súd.
V prípade problémov následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.  
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, ešte minulý rok sme uzavreli zmluvu s agentúrou, ktorá nám v máji tohto roku robila svadobné fotografie. Podľa zmluvy bol termín dodania fotografií 8 týždňov, ktorý už včera uplynul. Fotografka sa nám už pred časom ozvala s tým, že by chcela fotky odovzdať majiteľovi, ale ten buď nachádza výhovorky, alebo vôbec nereaguje. Napriek tomu, že mu bola suma splatná za fotky zaplatená hneď po svadbe prevodom na bankový účet, fotografka mu fotky neodovzdá, pokiaľ jej za vykonanú prácu nezaplatí. Čo môžeme robiť? Ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 29.07.2022)

Dobrý deň, na vami uvedenú otázku uvádzame, že vy ste v zmluvnom vzťahu s agentúrou /zrejme svadobná/, prostredmníctvom ktorej ste si objednali forografa na vašu svadbu. Samotná fotografka, ktorú si objednala agentúra, má práce urobené, ale odmieta tieto fotografie svadby vydať dokiaľ jej nebude zaplatené za jej prácu zrejme agentúrou.
Ak je to tak, uvádzame, že vy nie ste v zmluvnom vzťahu s fotografkou, ale agentúrou, ktorej ste už zaplatili za dodanie diela - svadobných fotografií. Vás nemôže zaujímať zmluvný vzťah fotografky a agentúry, preto požiadajte písomne, minimálne emailom agentúru, aby splnila svoju povinnosť a fotografie vám dodala obratom. Zmluvný vzťah agentúra - fotografka si musia doriešiť oni.

V prípade, že by nedošlo k dodaniu stadobných fotografií, upozornite agentúru, že ak svoju povinnosť nesplní vo vami uvedenej lehote, vec oznámite Slov. obchodnej inšpekcii. Kontaktovať treba inšpektorát podľa sídla agentúry.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, s partnerom chceme odstúpiť od stavby domu a nevieme, ako postupovať. Zmluvu sme ešte nepodpísali, iba zmluvu o budúcej zmluve o dielo. Firma, cez ktorú sme chceli stavať, nám už neodpovedá. Poradíte nám, prosím?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke podrobnejšie o obsahu zmluvy o budúcej zmluve o dielo, o lehotách a podmienkach v nej uvedených. V otázke uvádzate, že firma - zhotoviteľ nedvíha telefón.

Podľa ust. § 50a/ Obč. zákonníka platí :

"(1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.
(2) Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
(3) Tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela."
 
Nevieme o akú firmu ide, aké má recenzie a podobne, či firma ešte existuje, čo by ste mohli zistiť na stránke orsr.sk, resp. či na zhotoviteľa nebol podaný návrh na konkurz.
Je potrebné preto vychádzať z obsahu zmluvy o budúcej zmluve, kde by mohli byť uvedené dôvody na odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve. Samotná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti budúcej zmluvy o dielo.
Odporúčame, ak máte vážne pochybnosti o zhotoviteľovi, nateraz bez zistenia skutočného stavu veci o firme zhotoviteľa nepodpisovať zmluvu o dielo a túto radšej nechať skontrolovať advokátovi.
 

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o vykonaní diela. Je možné od takejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred podpísaním hlavnej zmluvy? Pýtala by som sa pre prípad, keby som neuhradila žiadnu zálohovú platbu ani mi zatiaľ nebola poskytnutá žiadna služba. Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň, od zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak je to uvedené v zákone alebo ak to bolo dohodnuté priamo v zmluve. Pokiaľ ste nevykonali žiadne plnenia a ani protistrana nevykonala žiadne plnenia, pričom oni čakajú na vašu úhradu, tak nič neplaťte a počkajte si na odstúpenie od zmluvy z ich strany. 

 

Mohlo by sa však stať, že protistrana už vynaložila nejaké náklady, mali by právo požadovať náhradu škody, ktorá im bola spôsobená tým, že ste nevykonali plnenie.

Dôležité je ako máte formulovanú zmluvu. Určite by som Ivana vašej strane oznámila že netrváte na plnení zmluvy. Takto môžete znížiť vzniknutú škodu, pokiaľ vôbec by taká vznikla.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné podať trestné oznámenie na firmu, od ktorej som si objednala záhradnú chatku. Na základe zálohovej faktúry som zaplatila zálohu vo výške 1 200 €. Po telefonickej dohode bol termín dodania 4-8 týždňov, avšak v obchodných podmienkach majú uvedených 22 týždňov. Momentálne uplynulo približne 12 týždňov, no po vyplatení zálohy sa s firmou nedá vôbec skontaktovať. Neodpovedajú na email a nedvíhajú telefón. Prostredníctvom emailu som im poslala predžalobnú výzvu a požiadala o vrátenie peňazí, ale na túto výzvu neprichádza žiadna reakcia. Tiež nedošlo k vráteniu peňazí do požadovaného termínu. Ako by som mala postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 28.12.2020)

Dobrý deň,
podĺa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia odporúčame firme poslať doporučený list s oznámením o odstúpení od zmluvy, ktorým okamihom zmluva zaniká a firma Vám musí vrátiť uhradenú zálohu. Súčasne firmu požiadajte resp. upozornite, aby firma vo veci nezabezpečovala plnenie objednávky, a to s tým, že žiadate vrátenie uhradenej zálohy obratom. Môžete firmu upozorniť, že ak uhradená záloha nebude uhradená v lehote najneskoršie do určitého dátumu, podáte vo veci trestné oznámenie.

V prípade záujmu, ak záloha nebude vrátená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o právnu pomoc. Navštívili sme kuchynské štúdio, ktoré nám bezplatne urobilo návrh kuchyne a my sme podpísali objednávku v hodnote 7200 EUR. (Neviem posúdiť, či sa objednávka považuje za zmluvu o dielo?). Takisto sme podpísali a zaplatili zálohovú faktúru v hodnote 1000 EUR, ktorú sme poslali priamo na účet kuchynského štúdia. V deň, keď bola platba doručená, snažili sme sa zrušiť objednávku a požiadali sme o vrátenie plnej zálohy. Žiadne práce neboli začaté, ani nedošlo k zameraniu alebo iným nákladom na strane dodávateľa. Dôvodom pre zrušenie objednávky je náhle zhoršenie našej finančnej situácie. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, či máme právny nárok na zrušenie objednávky a vrátenie plnej sumy zálohy? Bohužiaľ, dodávateľ prestal s nami komunikovať a obávame sa stratu našej zálohy. Veľmi pekne ďakujem vopred. S úctou, Marián.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 18.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 642 ods. 1 Obč. zákonníka platí :

"Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia je potrebné písomne dopor. listom odstúpiť od zmluvy (z dôvodu právnej istoty aj emailom), odstúpenie zaslať zhotoviteľovi a žiadať vrátenie celej uhradenej zálohy v primeranej lehote na Vami uvedený účet. Odporúčame v odstúpení od zmluvy uviesť, aby vo veci Vašej objednávky neobjednával žiaden materiál na zhotovenie diela ani nevykonával žiadne úkony.

Súhlas zhotoviteľa na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete, keďže ide o Vaše oprávnenie.

Ak následne nedôjde k vráteniu zálohy, upozornite zhotoviteľa na možnosť vymáhania nevrátenej zálohy cestou súdu, čím by mu vznikli náklady spojené so súdnym konaním.

 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)Dobry den p. JUDr. Ficek, velmi pekne dakujem za Vasu odpoved. Prosím Vas este o jednu vec, je niekde stanovene ake naležitosti musi obsahovať odstúpenie od zmluvy aby sa nestalo, ze by bolo neplatne?


Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 18.06.2020)

Dobrý deň,
treba napísať list k číslu objednávky (xyz) aj dátum, že odstupujete od Vami potvrdenej objednávky v zmysle ust. § 642 ods. 1 Obč. zákonníka a žiadate vrátiť uhradenú zálohu. Uviesť tiež, že žiadate, aby vo veci nenakupoval žiaden materiál a robil úkony, ktoré by krátili poskytnutú zálohu. Odstúpenie pošlite doporučene, ako aj na oficiálny email zhotoviteľa. Čo najskôr. 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, máme problém týkajúci sa nedodania diela podľa zmluvy o dielo. Ide o výrobu a montáž kuchyne, rolldorov a postele od stolára. Až neskôr sme zistili, že ide o chronického podvodníka z P. Zaplatili sme zálohu vo výške 70% (5100 €) z celkovej ceny diela, no dodanie mešká už 2 týždne. Pán sa permanentne len vyhovára a posúva termíny. Čo by ste nám v tejto veci odporučili ako postupovať, aby sme získali peniaze späť? Ďakujem. Silvia.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 10.06.2020)

Dobrý deň,
platí ust. § 642 Obč. zákonníka :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z otázky predpokladáme, že ste dodávku a montáž diela už urgovali, ktorá výzva zostala bez povšimnutia. Ako vyplýva z uvedeného ustanovenia § 642 ods. 1 Obč. zákonníka vyplýva, môžete odstúpiť od zmluvy o dielo, Vašou povinnosťou však bude zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na už vykonané práce, pokiaľ ich zhotoviteľ nemôže využiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. V písomnom odstúpení od zmluvy, ktoré zašlite v písomnej forme, ako aj emailom, súčasne žiadajte, aby zhotoviteľ vo veci nenakupoval žiadny materiál a nevykonával žiadne práce na dodávke diela. Súčasne žiadajte vo Vami uvedenej lehote aj vrátenie zálohovej platby.

V otázke spomínate pojem podvodník, preto pokiaľ ide o práce vykonávané napr. bez živnostenského oprávnenia, odporúčame kontaktovať aj Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám podpísanú zmluvu o dielo so stavebnou firmou, týkajúcu sa výstavby rodinného domu. V tejto zmluve máme dohodnuté, že výstavba bude realizovaná počas troch etáp, pričom za každú etapu musíme zaplatiť vopred dohodnutú sumu. Už od začiatku sme mali problémy pri realizácii základov. Rád by som sa preto poradil a opýtal, či mám právo v súlade so zákonníkom alebo inými právnymi predpismi žiadať a trvať na tom, aby sme ako objednávatelia podali a uplatnili dodatok k zmluve o dielo. V tomto dodatku by sme uvedli, že poslednú splátku chceme uhradiť nie pred poslednou etapou, ako to vyplýva z pôvodnej zmluvy, ale až po dokončení a odovzdaní diela, teda rodinného domu. Vopred ďakujem za čo najskoré zaslanie odpovede.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

(odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo skutočnosti, že ide o výstavbu rodinného domu, predpokladám, že ste ako objednávateľ fyzickou osobou (spotrebiteľom) a druhá strana - zhotoviteľ je ako stavebná firma profesionálny dodávateľ. Ak máte medzi sebou zmluvu o dielo, tak táto sa spravuje režimom zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Okrem toho sa na Vás vzťahujú aj iné predpisy, najmä predpisy o ochrane spotrebiteľa.

V zmysle právneho režimu, ktorý sa na Vás vzťahuje, môžete od zmluvy odstúpiť prakticky kedykoľvek pred dokončením diela. Okrem toho Vám patria aj nároky z prípadných Vád a iné.

Na spôsob zmeny zmluvy aký navrhujete - uzavretie dodatku, pričom ten by menil spôsob úhrady ceny za dielo, nie je právny nárok. Inak povedané, k uzavretiu dodatku druhú stranu prinútiť nedokážete. Musela by s tým jedine dobrovoľne súhlasiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.