Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy o dielo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Dobrý deň, rád by som sa poradil vo veci správneho postupu pri odstúpení od zmluvy o dielo. Dňa 14. 7. 2016 som uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie brány na vstupe na môj pozemok a uhradil som zálohu vo výške 850 Eur. Termín zhotovenia brány bol 15. 8. 2016, avšak brána nebola dodnes zhotovená. Zhotoviteľ zhotovil iba betónový základ pod bránu. Dňa 20. 8. 2016 som vyzval e-mailom zhotoviteľa na dokončenia diela v dodatočnej lehote 7 dní (neviem preukázať doručenie tohto e-mailu). Dňa 31. 8. 2016 som vyzval zhotoviteľa na dokončenie diela listom s ďalšou dodatočnou lehotou 5 dní (list bol zaslaný s doručenkou, t.j. bude možné preukázať jeho doručenie, neprevzatie, alebo uplynutie lehoty uloženia zásielky). Ak dielo nebude dokončené ani v tejto lehote, plánujem zaslať zhotoviteľovi odstúpenie od zmluvy s výzvou na vrátenie uhradenej zálohy(opäť s doručenkou). Chcel by som sa poradiť, aký následný postup mám zvoliť resp. či sú nejaké ďalšie kroky, ktoré by som mal pred odstúpením od zmluvy vykonať. Zvažujem aj podanie trestného oznámenia, no neviem, aký vplyv by prípadné trestné konanie malo na zrejme nevyhnutný priebeh občiansko-súdneho konania (predpokladám, že k nemu dôjde, keďže zhotoviteľ neodpovedá na telefonáty, e-maily ani SMS správy). V tejto súvislosti by som Vás rád požiadal aj o odhad nákladov na takéto konanie, v prípade zastupovania Vašou kanceláriou. Ďakujem. Martin M.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné posúdiť, či sa Vaša zmluva spravuje Obchodným alebo Občianskym zákonníkom. To uvidíte priamo na zmluve. Pretože potom je potrebné postupovať podľa jedného z týchto zákonníkov. 

Ak zhotoviteľ už niečo vykonal, nemôžete žiadať 100 % náhradu toho, čo ste zaplatili, ak ste sa takto nedohodli v zmluve. 

Odstúpenie od zmluvy pre omeškanie môžete urobiť. Následne je potrebné % zhodnotiť, akú prácu vykonali.

Trestné oznámenie bude pravdepodobné zamietnuté (takýto postup polície vidíme opakovane).

Odhad nákladov si môžete vypočítať na stránke www.ficek.sk/trovy.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chceme s partnerom odstúpiť od stavby domu a nevieme ako postupovať, keďže zmluvu sme ešte nepodpísali, iba zmluvu o budúcej zmluve o dielo. Viete nám poradiť lebo firma, cez ktorú sme. Chceli stavať nám už nedvíha. V.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke podrobnejšie o obsahu zmluvy o budúcej zmluve o dielo, o lehotách a podmienkach v nej uvedených. V otázke uvádzate, že firma - zhotoviteľ nedvíha telefón.

Podľa ust. § 50a/ Obč. zákonníka platí :

"(1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.
(2) Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
(3) Tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela."
 
Nevieme o akú firmu ide, aké má recenzie a podobne, či firma ešte existuje, čo by ste mohli zistiť na stránke orsr.sk, resp. či na zhotoviteľa nebol podaný návrh na konkurz.
Je potrebné preto vychádzať z obsahu zmluvy o budúcej zmluve, kde by mohli byť uvedené dôvody na odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve. Samotná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti budúcej zmluvy o dielo.
Odporúčame, ak máte vážne pochybnosti o zhotoviteľovi, nateraz bez zistenia skutočného stavu veci o firme zhotoviteľa nepodpisovať zmluvu o dielo a túto radšej nechať skontrolovať advokátovi.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať na odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o vykonaní diela. Je možné od takejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred podpísaním hlavnej zmluvy? V prípade, že som neuhrádzala žiadnu zálohovú platbu ani mi zatiaľ nebola poskytnutá žiadna služba.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň, od zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak je to uvedené v zákone alebo ak to bolo dohodnuté priamo v zmluve. Pokiaľ ste nevykonali žiadne plnenia a ani protistrana nevykonala žiadne plnenia, pričom oni čakajú na vašu úhradu, tak nič neplaťte a počkajte si na odstúpenie od zmluvy z ich strany. 

 

Mohlo by sa však stať, že protistrana už vynaložila nejaké náklady, mali by právo požadovať náhradu škody, ktorá im bola spôsobená tým, že ste nevykonali plnenie.

Dôležité je ako máte formulovanú zmluvu. Určite by som Ivana vašej strane oznámila že netrváte na plnení zmluvy. Takto môžete znížiť vzniknutú škodu, pokiaľ vôbec by taká vznikla.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať či je možné podať trestne oznámenie na firmu, u ktorej som si objednala záhradnú chatku. Na základe zálohovej faktúry som zaplatila zálohu vo výške 1 200 €. Po telefonickej dohode bol termín dodania 4-8 týždňov, avšak v obchodných podmienkach majú 22 týždňov. Momentálne prešlo približne 12 týždňov, no po vyplatení zálohy sa s firmou nedá vôbec skontaktovať, neodpovedajú na email a nedvíhajú telefón. Prostredníctvom emailu som im poslala predžalobnú výzvu a požiadala o vrátenie peňazí, ale reakcia na túto výzvu nebola žiadna. Nedošlo ani k vráteniu peňazí do požadovaného termínu. Ako by som mala postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2020)

Dobrý deň,
podĺa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia odporúčame firme poslať doporučený list s oznámením o odstúpení od zmluvy, ktorým okamihom zmluva zaniká a firma Vám musí vrátiť uhradenú zálohu. Súčasne firmu požiadajte resp. upozornite, aby firma vo veci nezabezpečovala plnenie objednávky, a to s tým, že žiadate vrátenie uhradenej zálohy obratom. Môžete firmu upozorniť, že ak uhradená záloha nebude uhradená v lehote najneskoršie do určitého dátumu, podáte vo veci trestné oznámenie.

V prípade záujmu, ak záloha nebude vrátená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať a právnu pomoc. Navštívili sme kuchynské štúdio, urobili bezplatný návrh kuchyne a podpísali objednávku na 7200 EUR (neviem posúdiť, či sa objednávka považuje za zmluvu o dielo? ). Taktiež sme podpísali a zaplatili zálohovú faktúru na 1000 EUR, tu sme poslali priamo na účet kuchynskému štúdiu. Následne v deň, keď bola platba doručená sme sa snažili zrušiť objednávku a požiadať o vrátenie plnej zálohy. Žiadne práce neboli začaté, ani neprišlo k zameraniu alebo iným nákladom spôsobeným dodávateľovi. Dôvodom pre zrušenie objednávky je náhle zhoršenie našej finančnej situácie. Môžete mi prosím poradiť, či máme právny nárok na zrušenie objednávky a vrátenie plnej sumy zálohy? Bohužiaľ dodávateľ prestal s nami komunikovať a bojíme sa o stratu našej zálohy. Vopred veľmi pekne ďakujem. S úctou Marián.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 642 ods. 1 Obč. zákonníka platí :

"Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia je potrebné písomne dopor. listom odstúpiť od zmluvy (z dôvodu právnej istoty aj emailom), odstúpenie zaslať zhotoviteľovi a žiadať vrátenie celej uhradenej zálohy v primeranej lehote na Vami uvedený účet. Odporúčame v odstúpení od zmluvy uviesť, aby vo veci Vašej objednávky neobjednával žiaden materiál na zhotovenie diela ani nevykonával žiadne úkony.

Súhlas zhotoviteľa na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete, keďže ide o Vaše oprávnenie.

Ak následne nedôjde k vráteniu zálohy, upozornite zhotoviteľa na možnosť vymáhania nevrátenej zálohy cestou súdu, čím by mu vznikli náklady spojené so súdnym konaním.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)Dobry den p. JUDr. Ficek, velmi pekne dakujem za Vasu odpoved. Prosím Vas este o jednu vec, je niekde stanovene ake naležitosti musi obsahovať odstúpenie od zmluvy aby sa nestalo, ze by bolo neplatne?Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2020)

Dobrý deň,
treba napísať list k číslu objednávky (xyz) aj dátum, že odstupujete od Vami potvrdenej objednávky v zmysle ust. § 642 ods. 1 Obč. zákonníka a žiadate vrátiť uhradenú zálohu. Uviesť tiež, že žiadate, aby vo veci nenakupoval žiaden materiál a robil úkony, ktoré by krátili poskytnutú zálohu. Odstúpenie pošlite doporučene, ako aj na oficiálny email zhotoviteľa. Čo najskôr. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek,
máme problém týkajúci sa nedodania diela podľa zmluvy o dielo - ide o výrobu a montáž kuchyne, rolldorov a postele od stolára (až neskôr sme zistili, že sa jedna o chronického podvodníka z P.). Zaplatili sme zálohu vo výške 70% (5100 €) z celkovej ceny diela, no dodanie mešká už 2 týždne, pričom pán sa permanentne len vyhovára a posúva termíny. Čo by ste nám v tejto veci odporučili, ako postupovať, aby sme získali peniaze naspäť?
Ďakujem. Silvia.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2020)

Dobrý deň,
platí ust. § 642 Obč. zákonníka :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z otázky predpokladáme, že ste dodávku a montáž diela už urgovali, ktorá výzva zostala bez povšimnutia. Ako vyplýva z uvedeného ustanovenia § 642 ods. 1 Obč. zákonníka vyplýva, môžete odstúpiť od zmluvy o dielo, Vašou povinnosťou však bude zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na už vykonané práce, pokiaľ ich zhotoviteľ nemôže využiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. V písomnom odstúpení od zmluvy, ktoré zašlite v písomnej forme, ako aj emailom, súčasne žiadajte, aby zhotoviteľ vo veci nenakupoval žiadny materiál a nevykonával žiadne práce na dodávke diela. Súčasne žiadajte vo Vami uvedenej lehote aj vrátenie zálohovej platby.

V otázke spomínate pojem podvodník, preto pokiaľ ide o práce vykonávané napr. bez živnostenského oprávnenia, odporúčame kontaktovať aj Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám podpísanú zmluvu o dielo so stavebnou firmou na výstavbu rodinného domu. V zmluve, ktorú sme podpísali je dohodnuté, že výstavba domu bude realizovaná počas troch etáp a za každú etapu musíme zaplatiť vopred podľa zmluvy dohodnutú sumu. Problémy už sme mali od začiatku pri realizácii základov. Preto by som sa chcel poradiť a spýtať sa, či mám právo v súlade s zákonníkom, či inými právnymi predpismi žiadať a trvať na tom, aby z našej strany ako objednávateľa bol podaný a uplatnený dodatok do zmluvy o dielo kde bude uvedené, že chceme uhradiť poslednú splátku nie pred poslednou etapou ako je v zmluve, ale až po dokončení a odovzdaní diela teda rodinného domu? Ďakujem vopred za informáciu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo skutočnosti, že ide o výstavbu rodinného domu, predpokladám, že ste ako objednávateľ fyzickou osobou (spotrebiteľom) a druhá strana - zhotoviteľ je ako stavebná firma profesionálny dodávateľ. Ak máte medzi sebou zmluvu o dielo, tak táto sa spravuje režimom zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Okrem toho sa na Vás vzťahujú aj iné predpisy, najmä predpisy o ochrane spotrebiteľa.

V zmysle právneho režimu, ktorý sa na Vás vzťahuje, môžete od zmluvy odstúpiť prakticky kedykoľvek pred dokončením diela. Okrem toho Vám patria aj nároky z prípadných Vád a iné.

Na spôsob zmeny zmluvy aký navrhujete - uzavretie dodatku, pričom ten by menil spôsob úhrady ceny za dielo, nie je právny nárok. Inak povedané, k uzavretiu dodatku druhú stranu prinútiť nedokážete. Musela by s tým jedine dobrovoľne súhlasiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Myslela som finančne vyrovnanie a áno navyšovanie ceny neustále rastie od júna, stavba mala byt v júni hotová na kľúč a nie je ani strecha. Nové rozpočty rôzne poupravované a krycie listy zasiela mailom bez vysvetlenia a nami navrhované osobne stretnutia sa zatiaľ neuskutočnili. Prosím Vás aká je pravdepodobnosť vymožiteľnosti finančného vyrovnania cez súd a ako dlho to vo všeobecnosti trvá ? Preto sa pýtam, lebo ako všade počúvam, v našom súdnictve je to katastrofálne. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň,

odporúčame urobiť zásadný krok a to písomne doporučeným listom odstúpiť od zmluvy o dielo a vyzvať zhotoviteľa na finančné vyrovnanie. Súčasne zhotoviteľovi uviesť, aby ďalšie práce resp. nákup materiálu na Vašu stavbu nerealizoval.

Nepotrebujete súhlas zhotoviteľa na to, aby ste odstúpili od zmluvy.

Pre zjednodušenie veci môžete navrhnúť zhotoviteľovi znalecké dokazovanie na ohodnotenie stavu ukončenosti stavby, prípadne tento si môžete nechať vyhotoviť aj na vlastné náklady s tým, že znalecký posudok bude podkladom pre mimosúdne vyrovnanie a úhradu zostatku poskytnutej zálohy pre Vás, prípadne následne  pokladom pre súdne konanie.

Tieto kroky značne zjednodušia prípadné súdne konanie, ako aj jeho urýchlenie.

V prípade potreby nás kontaktujte.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, aká je vymožiteľnosť práva na Slovensku a ako dlho to súdom cca trvá v prípade, že stavebnej firme sa dala vysoká záloha (4/5 ceny cca) a stavebná firma nepostupuje podľa zmluvy, naviac si stále navyšuje rozpočet a dielo nie je stále dokončené ako bolo dohodnuté. Pýtam sa preto, že, či sa oplatí ísť súdiť s danou firmou alebo nie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň,
vychádzame z predpokladu, že máte uzatvorenú zmluvu o dielo podľa ust. Obč. zákonníka, podľa ktorého platí :
"§ 634
(1) Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.
(2) Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.
§ 635
(1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

(2) Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.
(3) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.
(4) Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.
§ 636 :
(1) Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.
(2) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
(3) Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.
§ 642 :
(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Nevieme ako máte formulovanú zmluvu o dielo; ale pokiaľ ide o cenu a táto bola dohodnutá alebo určená podľa rozpočtu potom platí ust. § 635 ods. 1 Obč. zákonníka.  Po oznámení novej ceny ste boli ako objednávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. Ak ste od zmluvy o dielo neodstúpili bez zbytočného odkladu, budete povinná zaplatiť novú cenu avšak okrem prípadu ak k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

Z otázky predpokladáme, že bol dohodnutý termín dokončenia diela a bola poskytnutá nová lehota na dokončenie diela, ktoré napriek poskytnutiu novej lehoty nebolo dokončené; riešením potom je odstúpiť od zmluvy o dielo podľa § 642 Obč.  zákonníka. Treba však vedieť, že budete musieť uhradiť doteraz vykonané práce.  Vzhľadom na okolnosť, že zhotoviteľ prevzal 4/5 ceny za dielo, budete sa musieť dohodnúť na finančnom vyrovnaní.  Ak nedôjde k fin. vyrovnaniu v primeranej lehote, vec zrejme skončí na súde, ktorý vo veci nariadi znalecké dokazovanie.

Pre lepšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť  Vašu zmluvu o dielo a súvisiacu korešpondenciu.
V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám uzavretú zmluvu o dielo s firmou, ktorá mi má uskutočniť viaceré stavebné práce od obloženia kúpeľne až po dodávku a montáž dverí do domu.
Práce sú rozdelené na dve etapy, prvú etapu stihli do termínu, ktorý si určili v zmluve, druhu etapu nestihli - ta bola do 30. 06. 2019. Dôvod nestihnutia - dvere, ktoré sa vyrobili nesedeli do rámu, bola uskutočnená reklamácia, nové dvere opäť nesedeli do rámu, ďalšia reklamácia. Je 04. 12. 2019. V zmluve je uvedená ešte dodatok, že v prípade omeškania zhotoviteľa sú pokuty. Môžem to riešiť touto cestou alebo ako mám pokračovať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z položenej otázky vyplýva, že zhotoviteľovi ste poskytli ďalšiu lehotu na ukončenie diela, ktoré dokončené nebolo z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Máte v podstate dve možnosti : 
1./ Vyúčtovať zhotoviteľovi diela dohodnutú zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením prác a takýmto spôsobom ho primäť k dokončeniu diela.
2./ Z otázky vyplýva, že nesprávne zhotovené dvere boli reklamované a zhotoviteľovi bola poskytnutá ďalšia lehota na dokončenie diela. Možnosťou je teda odstúpiť od zmluvy o dielo, tu však v zmysle § 642 Obč. zákonníka treba pamätať na to, že budete musieť zhotoviteľovi uhradiť práce doteraz vykonané práce. Na odstúpenie od zmluvy o dielo nepotrebujete súhlas zhotoviteľa. Odstúpenie od zmluvy o dielo je treba vykonať písomne doporučeným listom.
 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu pri vymáhaní financií od stavebných pracovníkov, ktorý mali za úlohu vykonať obkop okolo domu + izolácie. Predtým nám robili strechu, všetko fungovalo normálne boli sme spokojní. Peniaze dostali dopredu ako zálohu na faktúru a práce boli vykonané. Izolácia však dodnes nie je urobená, je tam veľká diera okolo domu, kde zateká už od augusta, dlžia nám 1 900 €, ktoré sme im dali na nákup materiálu. Nijako sa s nimi nedá skontaktovať, na email, sms neodpovedajú, telefóny nedvíhajú. Peniaze potrebujeme, aby sme mohli zaplatiť niekoho iného, kto to dorobí. Minulý týždeň sa bez nášho vedomia vkradli na nás pozemok a potajomky si pobrali všetky pracovné nástroje, ktoré tam mali + zmizol aj nejaký stavebný materiál. Sme zúfalí, prosím poraďte, ako postupovať, či mame ísť na políciu, alebo rovno na súd, nevieme čo robiť. Situáciu potrebujeme urgentne riešiť, nakoľko výkop okolo domu spôsobuje zatečenie pivnice a tým následne aj celého domu. Zbytočné vznikajú ďalšie škody. Ďakujeme.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň,

predpokladáme, že máte aspoň potvrdenú objednávku stavebnou firmou, prípadne aj podpísanú zmluvu o dielo.
V súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka ste ako objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a uhradiť len doterajšie náklady (citujeme) :
" (1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady."

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a zhotoviteľ je povinná vám vrátiť  zostatok uhradenej ceny.
Z otázky vyplýva, že nevykonané práce vo finančnom vyjadrení predstavujú sumu 1900 €, ktoré súčasne žiadajte vrátiť. 
Odstúpenie od zmluvy môžete poslať aj emailom a súčasne požiadať, aby vo vašej veci zhotoviteľ nenakupoval žiadny materiál, pričom súčasne požiadate o vrátenie zostatku ceny 1900 € na váš účet vo vami uvedenej lehote a upozorniť na na to, že ak  suma 1900 € nebude vrátaná, vec oznámite aj Slovenskej obchodnej inšpekcii a vymáhanie dlžnej sumy 1900 € odstúpite cestou advokáta na súd vrátane vymáhania úroku z omeškania, s čím sú spojený súdny poplatok a odmena advokáta za zastupovanie v konaní.

Nevieme z akého dôvodu ste nepodali trestné oznámenie, keďže prípadne mohol byť už zaistený vám ukradnutý materiál prípadne identifikované stopy a podobne, môžete tak však urobiť aj teraz cestou polície, prípadne oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podať aj na prokuratúre.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, Priradilo nás to k inej otázke. Ďakujem pekne za odpoveď a pomoc. Pridal som samozrejme hodnotenie. Na zmluvách je napísané, že Zmluva o dielo sa riadi podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. § 536. Mame postupovať napriek tomu tak ako ste napísali ? Je možné to nejakým spôsobom riešiť cez súd alebo napísať trestne oznámenie právnikom, keďže naša polícia rada zamieta podania ? Ďakujem Roman a Zuzka.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, že v tomto zmluvnom vzťahu vystupujete ako spotrebiteľ (fyzická osoba - nepodnikateľ), platí ust. § 52 Obč. zákonníka :

" (1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

(2) Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že v prípadnom súdnom spore pre Váš zmluvný vzťah súd vyvodí ten právny záver, že zmluvný vzťah sa mal riadiť ust. Obč. zákonníka a to z dôvodu, že takto sa Vám poskytuje väčšia právna ochrana a je to pre Vás výhodnejšie.

Takže sa nemusíte obávať toho, že zhotoviteľ bude trvať na uplatnení ustanovení Obchodného zákonníka.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Trnava, 23Co/823/2015 :

" Odvolací súd upriamuje pozornosť aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21.4.2015, sp. zn. 3 MCdo 14/2014, podľa ktorého ustanovenie § 52 ods. 2 tretej vety OZ, podľa ktorého na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva." 

Odporúčame vec riešiť najprv zmierčou cestou, odstúpiť písomne od zmlúv o dielo s poukázaním na ust. § 52 Obč. zákonníka a ak k vráteniu poskytnutej zálohy po odstúpení od zmluvy nedôjde je treba podať trestné oznámenie, prípade aj oznámiť konanie podnikateľa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, 
Obraciame sa na Vás s prosbou o radu. Keďže mame ťažko postihnuté dieťa rozhodli sme sa najať na stavbu domu stavebnú firmu, ktorú nám dohodil známy. Podpísali sme spolu 3 zmluvy. 1. Zmluva na vyhotovenie múru so susedom, toto dielo bolo ukončené na 90%, pričom lehota na dokončenie uplynula 30. 4. 2019. 2. Zmluvu na vyhotovenie inžinierskych sieti, ktoré boli vyplatené na komplet a dodnes neboli ani začaté, ukončené mali byt 30. 6. 2019. 3. Zmluva na vyhotovenie hrubej stavby kde bola zaplatená záloha za materiál, komplet tehly na dom a krov. Dodnes nám nebol materiál dodaný. Zistili sme, že osoba, ktorá podpísala zmluvy a prevzala peniaze na príjmový doklad v uvedenej firme nefiguruje ako konateľ ani majiteľ, firma je písaná na jeho družku. Spolu nám vznikla škoda 15 000 EUR. Táto osoba priznala pred svedkom, že peniaze prevzala, a že vyhotoví dané práce. Ďakujem s pozdravom Roman.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,
sme  názoru, že vo veci nie je iné riešenie ako to, že písomne  doporučeným listom odstúpite od všetkých zmlúv o dielov v súlade s ust. Obč. zákonníka a na základe uvedeného písomného odstúpenia máte nárok na vrátenie zaplatenej ceny za nevykonané dielo, resp. finančné vyrovnanie vzhľadom na časť jedného diela, ktoré bolo vykonané na 90 %.

Predpokladáme, že so zhotoviteľom ste aj jednali a poskytli mu primeranú lehotu na ukončenie jednotlivých diel, k ich dokončeniu napriek Vami poskytnutej primeranej lehote nedošlo.  

Podľa ust. § 642 Obč. zákonníka :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Právny stav spoločnosti ako zhotoviteľa si môžete overiť na stránke obchodného registra a na stránke finstat.sk, ktoré údaje napovedia o mnohom.
Otázkou je či spoločnosť mala  a má oprávnenie na vykonávanie prác z hľadiska predmetu podnikania.

Odporúčame  teda písomné odstúpenie od zmlúv o dielo s tým, že ak nedôjde k finančnému vyporiadaniu vo Vami uvedenej lehote odporúčame podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, so "známym" sme sa ústne dohodli na rekonštrukcii nášho RD, zaplatili sme mu peniaze za materiál 3100eur a ešte zálohu za robotu 500 eur. Je to už viac ako dva mesiace, vždy dá termín začiatku prac, ale potom si niečo vymyslí a termín zruší. S manželom sme v ňom absolútne stratili dôveru a najradšej by sme od zmluvy odstúpili, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že ak by dané práce začal, začal by sa vyhovárať od prac a potom by s tým boli ešte väčšie problémy. Ako prosím mame postupovať, aby nám vrátil peniaze? Medzičasom prestal zdvíhať mobil. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, od každej zmluvy o dielo je možné odstúpiť až do vyhotovenia diela. V prípade, že by už bol vykonal nejaké práce, má nárok na úhradu alikvótnej časti svojej odmeny za túto vykonanú prácu. Ak ešte nič nespravil môžete od zmluvy odstúpiť, tá zanikne od počiatku a on bude povinný vrátiť Vám celú uhradenú zálohu, vrátane odmeny za jeho prácu. Problematickým sa v tomto prípade môže zdať to, keď ste mu peniaze dali v hotovosti bez akejkoľvek zmluvy alebo potvrdenia o tom, že peniaze prevzal. Ak by Vám totiž peniaze nevrátil dobrovoľne, budete ho musieť žalovať na súde a v súdnom konaní musíte byť schopní preukázať koľko ste mu dali. Ak sa Vám to preukázať nepodarí a on bude namietať, že žiadne peniaze neprevzal, súd môže Vašu žalobu zamietnuť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, Dali sme si vyrobiť kuchynskú linku na mieru. Zaplatili sme zálohu 2. 700e, na, ktorú mame aj doklad. Čakáme už pol roka na výrobok. Nechceme už viac čakať, telefonicky sme sa s pánom dohodli, že už od neho nechceme nič, len naše peniaze. Stále sa však vyhovára a naťahuje. Chceme v tejto veci podať trestné oznámenie vo veci podvodu a nezákonného obohatenia. Uvidíme však ešte niekedy naše peniaze?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci odporúčame odstúpiť od zmluvy, v tomto prípade od zmluvy o dielo v súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

 

T.j. : Vo veci  je potrebné zhotoviteľovi oznámiť písomne doporučeným listom, že odstupujete od zmluvy o dielo a aby vo veci nevykonával už žiadne práce. Súčasne ho požiadajte písomne, aby Vám vrátil peniaze vo Vami uvedenej lehote.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a účastníci sú povinný vrátiť si všetko čo podľa nej dostali.

V prípade, že nedôjde k vráteniu sumy 2700 €, vec budete musieť odstúpiť na súd.

Môžete ho súčasne upozorniť na možnosť podania trestného oznámenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, Podpísal som kúpnu zmluvu dna 14. 6. 2018 na kuchyňu značky O., pri podpise som zaplatil aj zálohu 680 Eur. Z rôznych dôvodov by som chcel od zmluvy odstúpiť, avšak predajca tvrdí, že je to možné, ale musím si od neho zakúpiť nejaký tovar (napr. Spotrebič) vo výške zálohy. Chcem zdôrazniť, že k zameraniu kuchyne nedošlo, takže predajca predmetnú kuchyňu nezačal vyrábať.  V zmluve som našiel k výpovedi tento bod: 6. Až do okamihu dodania tovaru je kupujúci oprávnený túto zmluvu bez uvedenia dôvodu vypovedať, avšak s ohľadom na skutočnosť, že tovar je vyrábaný na zákazku podľa osobitého zadania kupujúceho, viaže sa k výpovedi zmluvy vznik povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 75 % z kúpnej ceny tovaru podľa tejto zmluvy. Kupujúci súhlasí so započítaním prípadného storno poplatku oproti zloženej zálohe.

Môžem odstúpiť od zmluvy tak, aby mi predajca vrátil zálohu alebo musím skutočne predmetnú zálohu u neho utratiť vo forme kúpi nejakého spotrebiča? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Juraj 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Najprv kúsok právnej teórie. Podľa ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"§ 631 : Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

§ 632 : Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

§ 642 :

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Podľa ust. § 53 ods. 4 Obč. zákonníka platí :
"Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/
zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku."

 

Z otázky usudzujeme, že Vami uvedneá kuchyňa nebola kúpená, ale objednaná jej dodávka a montáž podľa osob. podmienok priestoru, a predávajúci sa zaviazal k jej dodávke v dohodnutej lehote. 

Vzhľadom na okolnosť, že k vybaveniu objednávky nedošlo, odporúčame písomne doporučeným listom odstúpiť od objednávky a žiadať vrátenie zálohy s tým upozornením pre predávajúceho - zhotoviteľa, aby nevykonával žiadne úkony na vykonanie diela. Predávajúci nie je oprávnený viazať vrátenie zálohy na kúpu jeho výrobkov /spotrebiče a pod./.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň. Neviem, či mi poradíte, no skúsim. Podpísala som zmluvu o dielo na svadobnú výzdobu. Dá sa od tejto zmluvy odstúpiť? Podpísala som ju predvčerom a včera som písala, že chcem odstúpiť z dôvodu, že sa nám naskytla možnosť sály aj s výzdobou. Agentúra chce od nás aj tak zaplatiť zálohu, ktorá je v tomto prípade nevratná. Neexistuje lehota, do kedy možno odstúpiť aj bez udania dôvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň, od každej zmluvy o dielo je možné odstúpiť kým nie je dielo vykonané. Odstúpiť od zmluvy môžete bez udania dôvodu vždy. Zhotoviteľ má však nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli od uzatvorenia zmluvy do odstúpenia, ak výsledky svojej činnosti nemôže použiť inak. V prípade, že ste túto zmluvu podpisovali ako fyzická osoba v postavení spotrebiteľa je potrebné ju posudzovať ešte prísnejšie, nakoľko nemôže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky. Prepadnutie zálohy môže byť práve takouto zmluvnou podmienkou. Pre podrobnejšie posúdenie by sme však museli vidieť zmluvu a vykonať podrobnú analýzu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať, ak mi stavebná firma nezrealizovala dohodnutú zákazku-neprišla na miesto realizácie, majiteľ nedvíha telefón, nekomunikuje. Žiadna platba dopredu nebola realizovaná. Cítim sa oklamaná, nakoľko ostatné oslovené firmy už sú dlhodobo zadané. Nám stojí stavba a nie je možné vykonávať ďalšie práce. Podobnú skúsenosť s touto konkrétnou firmou zdieľa viacero ľudí na on line fóre. Môže majiteľ firmy niesť nejaké právne dôsledky, keďže ma takto oklamal a spôsobil nemožnosť ďalšieho pokračovania stavebných prac? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade možno vychádzať z toho, že ide o zmluvu o dielo. Podľa Občianskeho zákonníka - § 642 Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

Tým zanikne Vaša zmluva a môžete sa dohodnúť s iným dodávateľom. Ak Vám vznikla nejaká reálna škoda, ktorú by ste vedeli preukázať, mohli by ste žiadať jej náhradu. 

Odporúčam odstúpiť od zmluvy a to písomne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, rada by som sa poradila ako postupovať ak mám v úmysle odstúpiť od zmluvy o dielo. Zmluvu sme uzavreli so stavebnou firmou dna 9. 3. 2018 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zaplatili zálohu 10 tis. Eur. Firma mala vypracovať projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii starého rodinného domu. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch sme konečne obdržali projektovú dokumentáciu ale nie k rekonštrukcii, ale k stavbe nového rodinného domu. Následne sme požiadali o vyhotovenie novej projektovej dokumentácie (k rekonštrukcii - tak ako sme celý čas komunikovali mailom) a žiadali sme doplnenie zmluvy o dielo dodatkom. Dodatok s novými termínmi realizácie a upresnením, že ide o rekonštrukciu sme podpísali dna 6. 6. 2018. Následne sme obdržali projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii, s ktorou sme išli na stavebný úrad dna 17. 7. 2018. Spätná väzba na predloženú dokumentáciu nás len utvrdila v tom, že odstúpenie od zmluvy bude najlepšie riešenie. Podľa zmluvy pôjdu prvé veci do výroby 27. 7. 2018, preto je potrebné doručiť oficiálne odstúpenie čo najskôr. Chcela by som sa poradiť, aký následný postup mame zvoliť resp. aké ďalšie kroky podniknúť pred odstúpením od zmluvy, aby bolo všetko v súlade s právnym poriadkom a dosiahli sme vrátenie zálohy v čo najvyššej výške. Je potrebné z našej strany poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na zjednanie nápravy? Alebo môžme odstúpiť hneď? Nebude pri následnom súdnom konaní prihliadané na neposkytnutie lehoty na nápravu? Aká je miera vymožiteľnosti v takýchto prípadoch? Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vychádzame z predpokladu, že Vy ste zmluvu uzatvorili ako fyzická osoba - nepodnikateľ, a preto sa mali použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka. V otázke uvádzate, že firma mala vypracovať projekt na rekonštrukciu domu, firma však vypracovala projekt výstavby nového domu a následne uvádzate, že 27.7.2018 sa začne s výrobou zrejme výrobkov potrebných na rekonštrukciu domu. Takže je potrebné ujasniť si predmet samotnej zmluvy.

Ďalej uvádzate, že " Spätná väzba na predloženú dokumentáciu nás len utvrdila v tom, že odstúpenie od zmluvy bude najlepšie riešenie."

Nevieme ako je riešené odstúpenie od zmluvy v samotnej zmluve.

Podľa ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"(1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

(2) Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.

(3) Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

(4) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti."

§ 53 :

(1) Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

(2) Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah.

(3) Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané."

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

 

Podľa ust. § 39  Obč. zákonníka je neplatný právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. VAša zmluva mala byť uzatvorená podľa Obč. zákonníka a preto jej uzatvorenie podľa Obchod. zákonníka odporuje zákonu a zákon tiež obchádza. 

Vzhľadom na uvedené by bolo možné teoreticky namietnúť u dodávateľa neplatnosť zmluvy. Na druhej strane možno odstúpiť iba od platne uzatvorenej zmluvy.

Podľa § 547 ods. 5 Obchod. zákonníka platí : 

"Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny podľa odsekov 2 a 3 o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10 % cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu."

 

Bez videnia zmluvy nemôžeme poskytnúť podrobnejšiu odpoveď.

Odporúčame kontaktovať advokáta aby ste predišli súdnemu sporu.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, podpisovali sme pred 5timi dňami zmluvu o budúcej zmluve o dielo. Rozhodujeme sa, či neodstupime od toho je tam zo zákonná daná nejaká doba na odstúpenie bez zaplatenia pokuty? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň,

od zmluvy je možné odstúpiť len v prípade, že to umožňuje zákon, alebo ste sa na odstúpení dohodli v zmluve. Odstúpenie od zmluvy je Vašim právom, a preto nemôže byť sankcionované zmluvnou pokutou, pretože tá zabezpečuje len nesplnenie povinnosti. Odporúčam preštudovať zmluvu a zistiť, či neumožňuje odstúpenie. Zákon neupravuje možnosť, kedy by bolo možné odstúpiť od zmluvy o budúcej zmluve. Zmluva o budúcej zmluve by mala obsahovať záväzok, ktorý ešte len má vzniknúť (zmluvu o dielo, kde zákon už odstúpenie upravuje), avšak domnievam sa, že nemožno využiť zákonné odstúpenie od zmluvy o dielo, ak táto ešte neexistuje.

Okrem odstúpenia je možné zmluvu zrušiť aj dohodou medzi zmluvnými stranami, avšak nie je možné zaručiť, že druhá strana bude súhlasiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil vo veci správneho postupu pri odstúpení od Zmluvy o dielo. Uzavrel som Zmluvu o dielo podľa zák. č. 40/1964 Zb. na zhotovenie zasklenia verandy. Údaje na Zmluve: Dátum uzatvorenia: 5. 7. 2017 Dátum úhrady zálohy: 5. 7. 2017 (vystavený PPD, zálohová faktúra doteraz nebola vystavená) Dodacia lehota: august-september 2017 - upresní sa telefonicky - (dielo doteraz nebolo zhotovené - ani čiastočne). Dátum odstúpenia od Zmluvy: 13. 7. 2017 Poznámky: nákres, rozmery - bez presného zamerania, rozpis materiálu - bez presného popisu). Dňa 13. 7. 2017 som odstúpil od Zmluvy o dielo podľa bodu 8. 1 (8. 1 - Až do zhotovenia Diela môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ nemôže Zhotoviteľ ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. 8. 2 - Ak Objednávateľ písomne vyzval Zhotoviteľa na plnenie po uplynutí dohodnutého termínu a poskytol mu dostatočne primeraný termín na plnenie a Zhotoviteľ ani v tomto dodatočnom termíne riadne neplnil, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť). Tento postup som zvolil z dôvodu, že Odstúpenie od Zmluvy bolo podané do 8 dní od jej uzatvorenia a Zhotoviteľ ešte nemohol mať vykonané žiadne práce a nemohol si tak na ne nárokovať. List bol zaslaný mail-om aj doporučene s doručenkou. Zhotoviteľ zásielku prevzal, zálohu doteraz nevrátil a ani neodpovedá na mail-y a telefonáty. V tejto súvislosti by som Vás rad požiadať o odpoveď, či môj postup bol správny a aké ďalšie kroky mám vykonať. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2018)

Dobrý deň. Odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka spôsobuje zánik záväzku s účinkami ex tunc (tzn. od počiatku). Platným a účinným odstúpením od zmluvy zanikla zmluva o dielo a na strane zhotoviteľa, ktorý prevzal zálohu a nevykonal žiadne práce, vznikla povinnosť vrátiť Vám túto zálohu. Pokiaľ tak neurobil, môžete sa vrátenia, resp. zaplatenia zálohy domáhať súdnou cestou. Na strane zhotoviteľa totiž vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré je Vám povinný vydať.

Záverom už len dodávam, že vychádzajúc z opisu situácie vo Vašej otázke sa domnievam, že Váš postup pri odstúpení od zmluvy bol správny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň. Dňa 6. 4. 2017 som uzatvorila zmluvu o dielo na výmenu strešnej krytiny na rodinnom dome. Doba vykonania diela mala byť druhá polovica mája 2017. Pri podpise som zaplatila prvú zálohu vo výške 1600 €. Dňa 22. 05. 2017 pri zameriavaní strechy bola podpísaný dodatok k Zmluve o dielo o zmene termínu na jún-júl 2017 a zároveň doplatená druhá záloha vo výške 2000 €. Žiaľ do dnešného dňa nebolo dielo zrealizované a zo strany zhotoviteľa nie je žiadna iniciatíva a stále ho kontaktujem iba ja, pričom sú tam stále nejaké výhovorky. Akou formou zrušiť zmluvu o dielo s tým, aby mi boli vrátené zálohy z dôvodu nedodržania zmluvy o dielo ? Ďakujem.

 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA 


Pri zodpovedaní otázky vychádzame z predpokladu, že predmetný dodávateľ je podnikateľ v zmysle ust. živnostenského zákona a teda má živnostenské oprávnenie.


Základná právna úprava zmluvy o dielo vychádza z ust. § 631  a nasl. Občianského zákonníka.


Podľa cit. zákona  zmluva o dielo je charakterizovaná nasledovne :

a/ Zmluvou o dielo sa zaväzuje objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

b/ Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

c/ Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

d/ Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť. 

e/ Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.
Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.


f/ Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní. Ak objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne.

g/ Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.

h/ Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.

 


Dôležité resp. podstatné pre Vás je ust. §  642 Obč. zákonníka : 
Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.
 

 

 

ODPORÚČANIE A ZÁVER

Na základe vyššie uvedeného odporúčame nasledovne :

1./  Vychádzame z predpokladu, že ste zhotoviteľovi už poskytla dostatočne dlhú lehotu na vyhotovenie diela, resp. ste ho na vyhotovenie diela vyzvala.  Výzva zostala bez povšimnutia. Odporúčame  zhotoviteľovi  zaslať formou doporučeného listu odstúpenie od zmluvy o dielo  a súčasne menovaného vyzvať k vráteniu peňazí. Súčasne menovaného upozornite, aby nezabezpečoval žiadne plnenie pre zhotovenie diela /nákup materiálu a podobne/. Výzvu zašlite doporučene a ak je možnosť tak aj emailom.

2./ Odporúčame pozrieť aj jednotlivé registre dlžníkov, ktoré sú verejne dostupné na internete (sociálna a zdravotné poisťovne, daňový úrad, úrad práce), ako aj údaje zo živnostenského prípadne obchodného registra /www.zrsr.sk, www.orsr.sk/.


3./ Pre prípad, že dlžná suma Vám nebude vrátená vo Vami stanovenej lehote, odporúčame následne podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Súdny poplatok je  6% z dlžnej sumy, žiadajte aj úroky z omeškania od splatnosti dlžnej sumy, t.j. od dátumu kedy Vám mala byť dlžná suma uhradená.

4./ Zistite si prosím na internete aj referencie  na dotyčného podnikateľa.  Nie je vylúčená ani možnosť podania trestného oznámenia, či náhodou nedochádza len k vyberaniu záloh na práce, ktoré nebudú nikdy vykonané a pod.

5./ Vzor návrhu na vydanie plat. rozkazu, resp. tlačivo nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o dielo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku