Odstúpenie od zmluvy o dielo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 2. 9. 2016

Otázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Dobrý deň, rád by som sa poradil vo veci správneho postupu pri odstúpení od zmluvy o dielo. Dňa 14. 7. 2016 som uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie brány na vstupe na môj pozemok a uhradil som zálohu vo výške 850 Eur. Termín zhotovenia brány bol 15. 8. 2016, avšak brána nebola dodnes zhotovená. Zhotoviteľ zhotovil iba betónový základ pod bránu. Dňa 20. 8. 2016 som vyzval e-mailom zhotoviteľa na dokončenia diela v dodatočnej lehote 7 dní (neviem preukázať doručenie tohto e-mailu). Dňa 31. 8. 2016 som vyzval zhotoviteľa na dokončenie diela listom s ďalšou dodatočnou lehotou 5 dní (list bol zaslaný s doručenkou, t.j. bude možné preukázať jeho doručenie, neprevzatie, alebo uplynutie lehoty uloženia zásielky). Ak dielo nebude dokončené ani v tejto lehote, plánujem zaslať zhotoviteľovi odstúpenie od zmluvy s výzvou na vrátenie uhradenej zálohy(opäť s doručenkou). Chcel by som sa poradiť, aký následný postup mám zvoliť resp. či sú nejaké ďalšie kroky, ktoré by som mal pred odstúpením od zmluvy vykonať. Zvažujem aj podanie trestného oznámenia, no neviem, aký vplyv by prípadné trestné konanie malo na zrejme nevyhnutný priebeh občiansko-súdneho konania (predpokladám, že k nemu dôjde, keďže zhotoviteľ neodpovedá na telefonáty, e-maily ani SMS správy). V tejto súvislosti by som Vás rád požiadal aj o odhad nákladov na takéto konanie, v prípade zastupovania Vašou kanceláriou. Ďakujem. Martin M.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné posúdiť, či sa Vaša zmluva spravuje Obchodným alebo Občianskym zákonníkom. To uvidíte priamo na zmluve. Pretože potom je potrebné postupovať podľa jedného z týchto zákonníkov. 

Ak zhotoviteľ už niečo vykonal, nemôžete žiadať 100 % náhradu toho, čo ste zaplatili, ak ste sa takto nedohodli v zmluve. 

Odstúpenie od zmluvy pre omeškanie môžete urobiť. Následne je potrebné % zhodnotiť, akú prácu vykonali.

Trestné oznámenie bude pravdepodobné zamietnuté (takýto postup polície vidíme opakovane).

Odhad nákladov si môžete vypočítať na stránke www.ficek.sk/trovy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám podpísanú zmluvu o dielo so stavebnou firmou na výstavbu rodinného domu. V zmluve, ktorú sme podpísali je dohodnuté, že výstavba domu bude realizovaná počas troch etáp a za každú etapu musíme zaplatiť vopred podľa zmluvy dohodnutú sumu. Problémy už sme mali od začiatku pri realizácii základov. Preto by som sa chcel poradiť a spýtať sa, či mám právo v súlade s zákonníkom, či inými právnymi predpismi žiadať a trvať na tom, aby z našej strany ako objednávateľa bol podaný a uplatnený dodatok do zmluvy o dielo kde bude uvedené, že chceme uhradiť poslednú splátku nie pred poslednou etapou ako je v zmluve, ale až po dokončení a odovzdaní diela teda rodinného domu? Ďakujem vopred za informáciu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo skutočnosti, že ide o výstavbu rodinného domu, predpokladám, že ste ako objednávateľ fyzickou osobou (spotrebiteľom) a druhá strana - zhotoviteľ je ako stavebná firma profesionálny dodávateľ. Ak máte medzi sebou zmluvu o dielo, tak táto sa spravuje režimom zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Okrem toho sa na Vás vzťahujú aj iné predpisy, najmä predpisy o ochrane spotrebiteľa.

V zmysle právneho režimu, ktorý sa na Vás vzťahuje, môžete od zmluvy odstúpiť prakticky kedykoľvek pred dokončením diela. Okrem toho Vám patria aj nároky z prípadných Vád a iné.

Na spôsob zmeny zmluvy aký navrhujete - uzavretie dodatku, pričom ten by menil spôsob úhrady ceny za dielo, nie je právny nárok. Inak povedané, k uzavretiu dodatku druhú stranu prinútiť nedokážete. Musela by s tým jedine dobrovoľne súhlasiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Myslela som finančne vyrovnanie a áno navyšovanie ceny neustále rastie od júna, stavba mala byt v júni hotová na kľúč a nie je ani strecha. Nové rozpočty rôzne poupravované a krycie listy zasiela mailom bez vysvetlenia a nami navrhované osobne stretnutia sa zatiaľ neuskutočnili. Prosím Vás aká je pravdepodobnosť vymožiteľnosti finančného vyrovnania cez súd a ako dlho to vo všeobecnosti trvá ? Preto sa pýtam, lebo ako všade počúvam, v našom súdnictve je to katastrofálne. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2019)

Dobrý deň,

odporúčame urobiť zásadný krok a to písomne doporučeným listom odstúpiť od zmluvy o dielo a vyzvať zhotoviteľa na finančné vyrovnanie. Súčasne zhotoviteľovi uviesť, aby ďalšie práce resp. nákup materiálu na Vašu stavbu nerealizoval.

Nepotrebujete súhlas zhotoviteľa na to, aby ste odstúpili od zmluvy.

Pre zjednodušenie veci môžete navrhnúť zhotoviteľovi znalecké dokazovanie na ohodnotenie stavu ukončenosti stavby, prípadne tento si môžete nechať vyhotoviť aj na vlastné náklady s tým, že znalecký posudok bude podkladom pre mimosúdne vyrovnanie a úhradu zostatku poskytnutej zálohy pre Vás, prípadne následne  pokladom pre súdne konanie.

Tieto kroky značne zjednodušia prípadné súdne konanie, ako aj jeho urýchlenie.

V prípade potreby nás kontaktujte.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, aká je vymožiteľnosť práva na Slovensku a ako dlho to súdom cca trvá v prípade, že stavebnej firme sa dala vysoká záloha (4/5 ceny cca) a stavebná firma nepostupuje podľa zmluvy, naviac si stále navyšuje rozpočet a dielo nie je stále dokončené ako bolo dohodnuté. Pýtam sa preto, že, či sa oplatí ísť súdiť s danou firmou alebo nie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň,
vychádzame z predpokladu, že máte uzatvorenú zmluvu o dielo podľa ust. Obč. zákonníka, podľa ktorého platí :
"§ 634
(1) Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.
(2) Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.
§ 635
(1) Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.

(2) Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.
(3) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.
(4) Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech.
§ 636 :
(1) Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene.
(2) Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
(3) Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu.
§ 642 :
(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Nevieme ako máte formulovanú zmluvu o dielo; ale pokiaľ ide o cenu a táto bola dohodnutá alebo určená podľa rozpočtu potom platí ust. § 635 ods. 1 Obč. zákonníka.  Po oznámení novej ceny ste boli ako objednávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. Ak ste od zmluvy o dielo neodstúpili bez zbytočného odkladu, budete povinná zaplatiť novú cenu avšak okrem prípadu ak k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela.

Z otázky predpokladáme, že bol dohodnutý termín dokončenia diela a bola poskytnutá nová lehota na dokončenie diela, ktoré napriek poskytnutiu novej lehoty nebolo dokončené; riešením potom je odstúpiť od zmluvy o dielo podľa § 642 Obč.  zákonníka. Treba však vedieť, že budete musieť uhradiť doteraz vykonané práce.  Vzhľadom na okolnosť, že zhotoviteľ prevzal 4/5 ceny za dielo, budete sa musieť dohodnúť na finančnom vyrovnaní.  Ak nedôjde k fin. vyrovnaniu v primeranej lehote, vec zrejme skončí na súde, ktorý vo veci nariadi znalecké dokazovanie.

Pre lepšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť  Vašu zmluvu o dielo a súvisiacu korešpondenciu.
V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám uzavretú zmluvu o dielo s firmou, ktorá mi má uskutočniť viaceré stavebné práce od obloženia kúpeľne až po dodávku a montáž dverí do domu.
Práce sú rozdelené na dve etapy, prvú etapu stihli do termínu, ktorý si určili v zmluve, druhu etapu nestihli - ta bola do 30. 06. 2019. Dôvod nestihnutia - dvere, ktoré sa vyrobili nesedeli do rámu, bola uskutočnená reklamácia, nové dvere opäť nesedeli do rámu, ďalšia reklamácia. Je 04. 12. 2019. V zmluve je uvedená ešte dodatok, že v prípade omeškania zhotoviteľa sú pokuty. Môžem to riešiť touto cestou alebo ako mám pokračovať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.12.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 642 Obč. zákonníka platí :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z položenej otázky vyplýva, že zhotoviteľovi ste poskytli ďalšiu lehotu na ukončenie diela, ktoré dokončené nebolo z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Máte v podstate dve možnosti : 
1./ Vyúčtovať zhotoviteľovi diela dohodnutú zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením prác a takýmto spôsobom ho primäť k dokončeniu diela.
2./ Z otázky vyplýva, že nesprávne zhotovené dvere boli reklamované a zhotoviteľovi bola poskytnutá ďalšia lehota na dokončenie diela. Možnosťou je teda odstúpiť od zmluvy o dielo, tu však v zmysle § 642 Obč. zákonníka treba pamätať na to, že budete musieť zhotoviteľovi uhradiť práce doteraz vykonané práce. Na odstúpenie od zmluvy o dielo nepotrebujete súhlas zhotoviteľa. Odstúpenie od zmluvy o dielo je treba vykonať písomne doporučeným listom.
 

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu pri vymáhaní financií od stavebných pracovníkov, ktorý mali za úlohu vykonať obkop okolo domu + izolácie. Predtým nám robili strechu, všetko fungovalo normálne boli sme spokojní. Peniaze dostali dopredu ako zálohu na faktúru a práce boli vykonané. Izolácia však dodnes nie je urobená, je tam veľká diera okolo domu, kde zateká už od augusta, dlžia nám 1 900 €, ktoré sme im dali na nákup materiálu. Nijako sa s nimi nedá skontaktovať, na email, sms neodpovedajú, telefóny nedvíhajú. Peniaze potrebujeme, aby sme mohli zaplatiť niekoho iného, kto to dorobí. Minulý týždeň sa bez nášho vedomia vkradli na nás pozemok a potajomky si pobrali všetky pracovné nástroje, ktoré tam mali + zmizol aj nejaký stavebný materiál. Sme zúfalí, prosím poraďte, ako postupovať, či mame ísť na políciu, alebo rovno na súd, nevieme čo robiť. Situáciu potrebujeme urgentne riešiť, nakoľko výkop okolo domu spôsobuje zatečenie pivnice a tým následne aj celého domu. Zbytočné vznikajú ďalšie škody. Ďakujeme.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň,

predpokladáme, že máte aspoň potvrdenú objednávku stavebnou firmou, prípadne aj podpísanú zmluvu o dielo.
V súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka ste ako objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a uhradiť len doterajšie náklady (citujeme) :
" (1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady."

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a zhotoviteľ je povinná vám vrátiť  zostatok uhradenej ceny.
Z otázky vyplýva, že nevykonané práce vo finančnom vyjadrení predstavujú sumu 1900 €, ktoré súčasne žiadajte vrátiť. 
Odstúpenie od zmluvy môžete poslať aj emailom a súčasne požiadať, aby vo vašej veci zhotoviteľ nenakupoval žiadny materiál, pričom súčasne požiadate o vrátenie zostatku ceny 1900 € na váš účet vo vami uvedenej lehote a upozorniť na na to, že ak  suma 1900 € nebude vrátaná, vec oznámite aj Slovenskej obchodnej inšpekcii a vymáhanie dlžnej sumy 1900 € odstúpite cestou advokáta na súd vrátane vymáhania úroku z omeškania, s čím sú spojený súdny poplatok a odmena advokáta za zastupovanie v konaní.

Nevieme z akého dôvodu ste nepodali trestné oznámenie, keďže prípadne mohol byť už zaistený vám ukradnutý materiál prípadne identifikované stopy a podobne, môžete tak však urobiť aj teraz cestou polície, prípadne oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podať aj na prokuratúre.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, Priradilo nás to k inej otázke. Ďakujem pekne za odpoveď a pomoc. Pridal som samozrejme hodnotenie. Na zmluvách je napísané, že Zmluva o dielo sa riadi podľa obchodného zákonníka 513/1991 Zb. § 536. Mame postupovať napriek tomu tak ako ste napísali ? Je možné to nejakým spôsobom riešiť cez súd alebo napísať trestne oznámenie právnikom, keďže naša polícia rada zamieta podania ? Ďakujem Roman a Zuzka.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, že v tomto zmluvnom vzťahu vystupujete ako spotrebiteľ (fyzická osoba - nepodnikateľ), platí ust. § 52 Obč. zákonníka :

" (1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

(2) Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že v prípadnom súdnom spore pre Váš zmluvný vzťah súd vyvodí ten právny záver, že zmluvný vzťah sa mal riadiť ust. Obč. zákonníka a to z dôvodu, že takto sa Vám poskytuje väčšia právna ochrana a je to pre Vás výhodnejšie.

Takže sa nemusíte obávať toho, že zhotoviteľ bude trvať na uplatnení ustanovení Obchodného zákonníka.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Trnava, 23Co/823/2015 :

" Odvolací súd upriamuje pozornosť aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21.4.2015, sp. zn. 3 MCdo 14/2014, podľa ktorého ustanovenie § 52 ods. 2 tretej vety OZ, podľa ktorého na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva." 

Odporúčame vec riešiť najprv zmierčou cestou, odstúpiť písomne od zmlúv o dielo s poukázaním na ust. § 52 Obč. zákonníka a ak k vráteniu poskytnutej zálohy po odstúpení od zmluvy nedôjde je treba podať trestné oznámenie, prípade aj oznámiť konanie podnikateľa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, 
Obraciame sa na Vás s prosbou o radu. Keďže mame ťažko postihnuté dieťa rozhodli sme sa najať na stavbu domu stavebnú firmu, ktorú nám dohodil známy. Podpísali sme spolu 3 zmluvy. 1. Zmluva na vyhotovenie múru so susedom, toto dielo bolo ukončené na 90%, pričom lehota na dokončenie uplynula 30. 4. 2019. 2. Zmluvu na vyhotovenie inžinierskych sieti, ktoré boli vyplatené na komplet a dodnes neboli ani začaté, ukončené mali byt 30. 6. 2019. 3. Zmluva na vyhotovenie hrubej stavby kde bola zaplatená záloha za materiál, komplet tehly na dom a krov. Dodnes nám nebol materiál dodaný. Zistili sme, že osoba, ktorá podpísala zmluvy a prevzala peniaze na príjmový doklad v uvedenej firme nefiguruje ako konateľ ani majiteľ, firma je písaná na jeho družku. Spolu nám vznikla škoda 15 000 EUR. Táto osoba priznala pred svedkom, že peniaze prevzala, a že vyhotoví dané práce. Ďakujem s pozdravom Roman.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,
sme  názoru, že vo veci nie je iné riešenie ako to, že písomne  doporučeným listom odstúpite od všetkých zmlúv o dielov v súlade s ust. Obč. zákonníka a na základe uvedeného písomného odstúpenia máte nárok na vrátenie zaplatenej ceny za nevykonané dielo, resp. finančné vyrovnanie vzhľadom na časť jedného diela, ktoré bolo vykonané na 90 %.

Predpokladáme, že so zhotoviteľom ste aj jednali a poskytli mu primeranú lehotu na ukončenie jednotlivých diel, k ich dokončeniu napriek Vami poskytnutej primeranej lehote nedošlo.  

Podľa ust. § 642 Obč. zákonníka :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Právny stav spoločnosti ako zhotoviteľa si môžete overiť na stránke obchodného registra a na stránke finstat.sk, ktoré údaje napovedia o mnohom.
Otázkou je či spoločnosť mala  a má oprávnenie na vykonávanie prác z hľadiska predmetu podnikania.

Odporúčame  teda písomné odstúpenie od zmlúv o dielo s tým, že ak nedôjde k finančnému vyporiadaniu vo Vami uvedenej lehote odporúčame podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, so "známym" sme sa ústne dohodli na rekonštrukcii nášho RD, zaplatili sme mu peniaze za materiál 3100eur a ešte zálohu za robotu 500 eur. Je to už viac ako dva mesiace, vždy dá termín začiatku prac, ale potom si niečo vymyslí a termín zruší. S manželom sme v ňom absolútne stratili dôveru a najradšej by sme od zmluvy odstúpili, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že ak by dané práce začal, začal by sa vyhovárať od prac a potom by s tým boli ešte väčšie problémy. Ako prosím mame postupovať, aby nám vrátil peniaze? Medzičasom prestal zdvíhať mobil. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, od každej zmluvy o dielo je možné odstúpiť až do vyhotovenia diela. V prípade, že by už bol vykonal nejaké práce, má nárok na úhradu alikvótnej časti svojej odmeny za túto vykonanú prácu. Ak ešte nič nespravil môžete od zmluvy odstúpiť, tá zanikne od počiatku a on bude povinný vrátiť Vám celú uhradenú zálohu, vrátane odmeny za jeho prácu. Problematickým sa v tomto prípade môže zdať to, keď ste mu peniaze dali v hotovosti bez akejkoľvek zmluvy alebo potvrdenia o tom, že peniaze prevzal. Ak by Vám totiž peniaze nevrátil dobrovoľne, budete ho musieť žalovať na súde a v súdnom konaní musíte byť schopní preukázať koľko ste mu dali. Ak sa Vám to preukázať nepodarí a on bude namietať, že žiadne peniaze neprevzal, súd môže Vašu žalobu zamietnuť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, Dali sme si vyrobiť kuchynskú linku na mieru. Zaplatili sme zálohu 2. 700e, na, ktorú mame aj doklad. Čakáme už pol roka na výrobok. Nechceme už viac čakať, telefonicky sme sa s pánom dohodli, že už od neho nechceme nič, len naše peniaze. Stále sa však vyhovára a naťahuje. Chceme v tejto veci podať trestné oznámenie vo veci podvodu a nezákonného obohatenia. Uvidíme však ešte niekedy naše peniaze?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci odporúčame odstúpiť od zmluvy, v tomto prípade od zmluvy o dielo v súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

 

T.j. : Vo veci  je potrebné zhotoviteľovi oznámiť písomne doporučeným listom, že odstupujete od zmluvy o dielo a aby vo veci nevykonával už žiadne práce. Súčasne ho požiadajte písomne, aby Vám vrátil peniaze vo Vami uvedenej lehote.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a účastníci sú povinný vrátiť si všetko čo podľa nej dostali.

V prípade, že nedôjde k vráteniu sumy 2700 €, vec budete musieť odstúpiť na súd.

Môžete ho súčasne upozorniť na možnosť podania trestného oznámenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, Podpísal som kúpnu zmluvu dna 14. 6. 2018 na kuchyňu značky O., pri podpise som zaplatil aj zálohu 680 Eur. Z rôznych dôvodov by som chcel od zmluvy odstúpiť, avšak predajca tvrdí, že je to možné, ale musím si od neho zakúpiť nejaký tovar (napr. Spotrebič) vo výške zálohy. Chcem zdôrazniť, že k zameraniu kuchyne nedošlo, takže predajca predmetnú kuchyňu nezačal vyrábať.  V zmluve som našiel k výpovedi tento bod: 6. Až do okamihu dodania tovaru je kupujúci oprávnený túto zmluvu bez uvedenia dôvodu vypovedať, avšak s ohľadom na skutočnosť, že tovar je vyrábaný na zákazku podľa osobitého zadania kupujúceho, viaže sa k výpovedi zmluvy vznik povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 75 % z kúpnej ceny tovaru podľa tejto zmluvy. Kupujúci súhlasí so započítaním prípadného storno poplatku oproti zloženej zálohe.

Môžem odstúpiť od zmluvy tak, aby mi predajca vrátil zálohu alebo musím skutočne predmetnú zálohu u neho utratiť vo forme kúpi nejakého spotrebiča? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Juraj 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o dielo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Najprv kúsok právnej teórie. Podľa ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"§ 631 : Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

§ 632 : Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.

§ 642 :

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Podľa ust. § 53 ods. 4 Obč. zákonníka platí :
"Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/
zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku."

 

Z otázky usudzujeme, že Vami uvedneá kuchyňa nebola kúpená, ale objednaná jej dodávka a montáž podľa osob. podmienok priestoru, a predávajúci sa zaviazal k jej dodávke v dohodnutej lehote. 

Vzhľadom na okolnosť, že k vybaveniu objednávky nedošlo, odporúčame písomne doporučeným listom odstúpiť od objednávky a žiadať vrátenie zálohy s tým upozornením pre predávajúceho - zhotoviteľa, aby nevykonával žiadne úkony na vykonanie diela. Predávajúci nie je oprávnený viazať vrátenie zálohy na kúpu jeho výrobkov /spotrebiče a pod./.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk