Máte
otázku?

Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu

Dobrý deň. Potrebujeme poradiť, ako legálne vymôcť časť už zaplatenej zálohy na vykonanie práce a nákup materiálu od robotníka. Tento robotník podpísal čestné prehlásenie o prevzatí financií s tým, že celková faktúra príde po ukončení prác. Avšak, urobil len tretinu prác, ďalšiu tretinu minul na čiastočné náklady na materiál a zvyšnú tretinu stále drží v rukách, pričom odmieta prísť si odpracovať zvyšok prác. Je možné od neho túto jednu tretinu už vyplatenej zálohy získať späť? Ďakujeme za každú radu.

Odpoveď: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu

Dobrý deň. 

Z Vášho popisu situácie ste uzavreli s dotyčným robotníkom ústnu zmluvu o dielo. 

 

Zmluva o dielo

Právne vzťahy vyplývajúce z uzavretej ústnej zmluvy o dielo sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v ustanoveniach § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

"Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie".

"Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia."

"Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela."

Pri zmluve o dielo je zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

 

Ohľadne vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokiaľ z ustanovení upravujúcich zmluvu o dielo nevyplýva niečo iné. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela.

 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom. Ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, dielo má vady.

 

Z dôvodu toho, že zhotoviteľ Vášho diela dielo nevykonal v súlade s Vašou dohodou, dielo má vady a preto máte právo uplatňovať si nároky z vád tovaru.

 

Vady diela

 

Nároky z vád diela sa posudzujú primerane podľa ustanovení § 436 až § 441 Obchodného zákonníka upravujúcich kúpnu zmluvu. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi.

 

V zákone sa rozlišuje, či ide o vady diela spôsobené porušením zmluvy podstatným spôsobom (bližšie pozri § 345 ods. 2) alebo o porušenie zmluvy nepodstatným spôsobom (bližšie pozri § 346 a 437). Jednotlivé nároky z vád diela sa posudzujú podľa toho, či ide o neodstrániteľné alebo o odstrániteľné vady.

 

Jednotlivými nárokmi z vád sú:


a) dodanie náhradného diela (ak je to možné), dodanie chýbajúcej časti diela, odstránenie právnych vád,
 
b) pri odstrániteľných vadách oprava vád diela,
 
c) primeraná zľava z ceny,
 
d) odstúpenie od zmluvy.

 

Voľba medzi nárokmi uvedenými vyššie kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

 

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Popri nárokoch ustanovených vyššie má kupujúci nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.

 

Odstúpenie od zmluvy o dielo

 

Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy o dielo platí ustanovenie § 441 Obchodného zákonníka, ktorý znie:

"(1) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
  (2) Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.
  (3) Ustanovenie odseku 2 však neplatí,
   a) ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo
   b) ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
  (4) Ustanovenie odseku 2 takisto neplatí, ak pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech."

 

V prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné najskôr vytknúť vady diela a až následne od zmluvy odstúpiť. 

 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške dojednanej v zmluve pre tento prípad, inak ustanovenej podľa § 502. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených.

 

Záverom

 

Na základe vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú Váš právny vzťah so zhotoviteľom, odporúčam písomne zaslať zhotoviteľovi výzvu na dokončenie diela, v ktorej uvediete vady diela spočívajúce v nedokončení diela v súlade s dohodou, zároveň poskytnete zhotoviteľovi primeranú lehotu na dokončenie diela.

 

V prípade, že v tejto lehote nebude dielo zo strany zhotoviteľ dokončené, odporúčam písomne zaslať zhotoviteľovi diela odstúpenie od zmluvy, v ktorom popíšete celú situáciu a zároveň budete žiadať vrátenie poskytnutej zálohy v stanovenej lehote. Ak Vám v tejto lehote poskytnutú zálohu nevráti, tak máte právo obrátiť sa so svojim nárokom na súd. 

 

 

Trápi vás "Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom nesplnenia požiadavky. V istom obuvníctve som si chcela nechať opraviť kožu na lodičkách. Objednávku som zaplatila hneď v ten deň, pretože tak to odo mňa požadovali. Keď ani po mesiaci nebola objednávka hotová, rozhodla som sa požiadať o vrátenie peňazí. Vyplnila som aj reklamačný lístok, ale ani po uplynutí určitej doby sa mi nikto neozval. Tak som tam išla znova a znova a situácia sa len zbytočne natiahla. Nechcú mi vrátiť ani peniaze, ani topánky. Neviem, ako sa proti tejto osobe môžem brániť, alebo čo od nej môžem požadovať. Ďakujem pekne za odpoveď. H.

Odpoveď: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu

(odpoveď odoslaná: 26.10.2022)

Dobrý deň, oboznámili sme sa s Vašou otázkou.

Predpokladáme z otázky, že máte doklad o úhrade zálohy za vykonanie opravy topánok a viete aj zdokladovať, aké topánky boli do opravy dané.

Odporúčam vo veci napísať príslušnej opravovni doporučený list, v ktorom ich vyzvete k vydaniu topánok či už opravených alebo nie, vo Vami uvedenej lehote s tým, že ak topánky neboli opravené, žiadate súčasne vrátenie uhradenej zálohy za ich opravu. Ak k vráteniu topánok a zálohy nedôjde, môžete ich upozorniť, že vymáhanie dlžnej sumy vrátane ceny topánok cestou súdu s tým, že opravovňa bude musieť uhradiť ako súdny poplatok, tak aj trovy právneho zastupovania advokátom.
Možnosťou na Vašej strane je aj podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla opravovne.


Podotázka: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, naše občianske združenie sa v máji 2018 dohodlo so zhotoviteľom na dodávke altánku pre cyklistov. Poslal nám zálohovú faktúru a my sme mu ju uhradili cez banku, a to vo výške 5 000 eur. Avšak dodnes nedostali sme ani peniaze späť, ani altánok. Spravil podobne s viacerými inými a nakoniec to skončilo exekúciou. Napriek tomu, oficiálne zhotoviteľ nevlastní nič, autá aj domy aj vybavenie jeho dielne sú na meno jeho otca. V decembri 2018 nám zhotoviteľov otec zatelefonoval a povedal, že preberá synove záväzky a vráti nám peniaze, alebo altánok on zhotoví namiesto syna. Táto dohoda však bola len verbálna. Následne sme dostávali iba SMS správy, v ktorých píše, že ľutuje situáciu a snaží sa získať peniaze z predaja nehnuteľnosti alebo príde altánok zhotoviť, ale vzhľadom na to, že pracuje v Nemecku, má malo času. Takéto SMS správy nám posiela dodnes. V auguste sme mu poslali výzvu na splatenie dlhu, na čo odpísal, že je v Nemecku a keď sa vráti, začne riešiť situáciu. Strata 5 000 eur je pre nás veľmi citelná. Je možné ich nejako získať späť?

Odpoveď: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu

(odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň,

z otázky sme vyrozumeli, že v podstate už v čase  5/2018 zhotoviteľ altánku nevlastnil žiaden majetok a  zrejme okolnosť spísania zmluvy o dielo prípadne schválenie objednávky z jeho strany bolo len účelom, aby od vás získal peniaze na základe zálohovej faktúry. K samotnej cene sa vyjadriť nevieme.
Uvádzame túto poznámku z dôvodu, že už v tomto čase zhotoviteľ vedel a bol s tým uzrozumený, že dodávku diela nezrealizuje. 
Z otázky vyplýva, že ste na základe uvedených skutočností kontaktovali otca zhotoviteľa, tento ale nie je s vami v zmluvnom vzťahu a predpokladáme, že nemáte ani zmluvu medzi pôvodným zhotoviteľom a novým dlžníkom /jeho otcom/ o prevzatí dlhu a uznanie záväzku z jeho strany v písomnej forme, z ktorej by vyplývalo, že preberá záväzok svojho syna - zhotoviteľa a že tento sa zaväzuje aj uhradiť v určitej lehote a že vy ako občianske združenie s týmto súhlasíte. 

Podľa ust. § 531 Obč. zákonníka platí :

"Prevzatie dlhu

(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

(2) Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.

(3) Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.

(4) Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala."

Z uvedeného dôvodu ak by ste žalovali otca zhotoviteľa bez jeho písomného uznania záväzku voči vášmu obč. združeniu súd by váš návrh zamietol.

Vzhľadom na uvedené odporúčame podať trestné oznámenie na polícii alebo prokuratúre priamo voči zhotoviteľovi (synovi) a to oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu. 


 


Podotázka: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu (Vymáhanie pohľadávok)

Chcela by som sa opýtať, ako postupovať proti podvodníkovi-živnostníkovi, ktorému som vydala zálohu na opravu dvoch práčok vo výške 150 eur. Keď mi vystavil faktúru v elektronickej podobe so všetkými údajmi (IČO, adresa), uviedol, že je to záloha na nákup náhradných dielov odovzdaná v hotovosti a podobne. Dohoda na opravu bola ústna. Od prevzatia zálohy sa dotyčný živnostník neozýva, má vypnuté a respektíve zrušené všetkých svojich telefóny, nereaguje ani na emaily. Následne som zistila, že je dlžníkom v zdravotnej aj sociálnej poisťovni. Nepredpokladám, že peniaze mi budú vrátené, ale domnievam sa, že je potrebné takýto podvod niekde nahlásiť.
Ďakujem vopred za poradenstvo. NS.

Odpoveď: Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu

(odpoveď odoslaná: 29.09.2019)

Dobrý deň, 
predpokladáme, že odo dňa prevzatia zálohy a vystavenia elektronickej faktúry už uplynula nejaká doba, a dodávateľa ste vyzývali k splneniu jeho povinností - oprava práčok.

Keďže na vaše výzvy nijako nereaguje, odporúčame napísať mu emailom, že odstupujete od objednávky a žiadate vrátiť poskytnutú zálohu. Súčasne ho vyzvite, aby nenakupoval žiadne náhradné diely a zálohu 150 € vrátil na vami stanovený účet v lehote do 3 dní.
V prípade, že k vráteniu zálohy nedôjde vo vami uvedenej lehote, oznámte mu súčasne, že vec oznámite Slovenskej obchodnej inšpekcii (je treba oznámiť podľa sídla podnikateľa) a vymáhanie dlžnej sumy postúpite advokátovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevykonanie práce a nenakupenie materiálu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava