Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Mimo územia SR
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov

Dobrý deň, v Júni 2016 sme si objednali okná a vchodové dvere u slovenského výrobcu týchto produktov. Po objednávky sme hneď zaplatili zálohu vo výške 70% z celkovej sumy. V Auguste 2016 boli namontované všetky okná okrem vchodových dverí, nakoľko dvere ešte neboli hotové, lebo dodávateľ z Nemecka poslal chybne profily. Takže sa predĺžila doba čakania na dvere a nakoniec boli 4. 10. 2016 dodané a obchodným partnerom výrobcu aj osadené. ( kvôli záruke). Pár dni po montáži, dňa 11. 10. 2016 sme obchodného partnera kontaktovali a reklamovali netesnosť dverí a priestorový odskok na určitom mieste dverí. Faktúra mala byť zaslaná poštou a k tomuto dňu sme ju ešte stále neobdržali, splatnosť bola stanovená do 7 dni od dodania dverí. Obchodný partner prišiel 14. 10. 2016 a zistil, že netesnosť dverí sa nedá odstrániť nastavením, nato poslal písomnú reklamáciu, na základe mojej písomnej žiadosti, priamo na výrobcu. Dňa 27. 10. 2016 sme dostali vyjadrenie od výrobcu, že dvere sú v poriadku, navrhnuté bolo inštalovanie prídavnej štetiny a návšteva servisného technika priamo od výrobcu, ktorý je ale vyťažený a v najbližších dvoch týždňoch nepríde. Prišiel 17. 11. 2016 skúšal dve hodiny dvere dostelovat, preskliť, atď. Ale netesnosť a odskok dverí nevyriešil, a predsa podľa jeho vyjadrenia sú dvere v poriadku a plne funkčné. Tu nás obchodný partner vyzval zostatkovú sumu zaplatiť, inak bude účtovať úroky a vymáhať túto pohľadávku. Žiadala som toto vyjadrenie písomne a obdržali sme ho 11. 12. 2016, tu bolo zaznamenané, že dvere sú v poriadku, závadu odstránil ale zákazník (my) sa "sťažuje na tepelné vlastnosti dverí". Poukázal snahu sa zaoberať aj našou laickou termovíziou. Nato som ja 12. 12. 16 písala obidvom pánom a ešte raz som im celú situáciu popísala a tiež som spomenula, že necháme urobiť odborný znalecký posudok, keď oni tvrdia, že dvere sú v poriadku a netesnosť a odskok bol odstránený, a či oni preberú tieto výdavky. Žiadna reakcia, tak som 20. 12. 2016 písala zase mail a poslala dve videa, kde vidno prefukovanie až tak, že použitá sviečka je sfúknutá. Nato som dostala 8. 1. 2017 vyjadrenie od výrobcu - servisného technika, ktorý tu bol -, že teda tam to prefukovanie vidno, aj keď v malej miere a ešte chce skúsiť prestelovat kovanie v pasívnom krídle. Tento pokus tiež nič nepriniesol, nakoniec bol 16. 02. 2017 u nás dokonca technik priamo od dodávateľa z Nemecka - tento mal podať znalecký posudok. 7. 3. 2017 som sa zase vypytovala, kedy dostaneme vyjadrenie. Tu som dostala len strohú odpoveď, že vyjadrenie dostanem od obchodného partnera, ktorý nám dvere osadil. Tento sa však neozýval. Takže po telefonickom rozhovore so servisným technikom priamo od výrobcu mi na moju x-tu výzvu poslal mail s tým, že dvere sa majú preosadiť, lebo problém je v ráme. Žiadala som potvrdenie, že tým, že sa dvere preosadia, sa problém netesnosti a odskoku isto odstráni. Tu som dostala odpoveď, že preosadenim sa problém odstráni, ( žiadne stanovisko, ktoré by bolo priamo do toho technika z nemecka sme nedostali. ). Ak ale by sa potom predsa vyskytol, tak výrobca navrhne odstúpenie od zmluvy. Nakoľko reklamácia trvá už skoro 5 mesiacov a nie je 100% istota (medzičasom sa cítime ako pokusné králíky ), že dvere budú po preobsadení v poriadku, znie moja otázka : mame možnosť odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie ceny za dvere a firma nech si dvere zoberie naspäť? Za Vašu radu a odpoveď a tiež trpezlivosť, si celú túto dlhu otázku dočítať - ďakujem vopred. K.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov

Dobrý deň,

podľa slovenského Občianskeho zákonníka, konkrétne podľa § 645 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil. Podľa § 648 OZ Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

Podľa slovenského práva, zhotoviteľ zodpovedá za vady zhotovenej veci a ak vadu nemožno odstrániť jej opravou a zároveň táto vada bráni riadnemu užívaniu veci, môžete od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, na ktorý nepotrebujete súhlas druhej zmluvnej strany. Záleží však, podľa ktorého práva bola Vaša zmluva o dielo zhotovená. Týmto právny poriadkom sa zmluva bude riadiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov (Občianske právo)

Dobrý deň. Potreboval by som radu ohľadne kúpy grafickej karty cez bazos. Pán mi poslal grafickú kartu za 140e s tým, že vraj bola funkčná a ma k nej aj vyjadrenie servisu. Ja som počítačový technik a po založení karta nefungovala. Menil som pár veci v pc nakoľko som nadobudol pocit, že mám dačo s pc po tom čo ma pán ubezpečoval, že karta je funkčná. Ja som nakoniec dal na kartu spraviť posudok u výrobcu, ktorý mi potvrdil, že karta je nefunkčná. Teraz prešiel skoro mesiac a pán mi telefonicky prisľúbil vrátenie financií. Kartu som pánovi odoslal, hneď mi však napísal, že ju vezme naspäť za 100e, s čím ja nesúhlasím nakoľko som za ňu dal 140e, keď nepočítam vedľajšie náklady, ktoré mi vznikli(2x5e poštovné+ vyhotovenie posudku+ kábel a zdroj za 180e). Pán sa začal vykrúcať, že ja som ju poškodil alebo v autorizovanom servise ju poškodili, popritom bola vyslovene zle zabalená - v sáčku, ktorý produkuje statickú elektrinu. Po žiadosti o preposlanie servisného vyjadrenia sa pán odmlčal a prestal komunikovať, dokonca sa vydával do telefónu za policajta a mne sa podarilo zistiť, že je hasič. Zvažujem podanie trestného oznámenia, každopádne som vec chcel riešiť iným spôsobom. Vedeli by ste mi poradiť ako postupovať alebo na koho sa obrátiť? Ďakujem Lukáš Mag.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. 

§ 597 :
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. 
§ 598 :
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 

§ 599 :
(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. 
(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1. "

Ako vyplýva z vyššie uvedených zák. ustanovení, ak vec má vady, predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. 

Z textu otázky vyplýva, že ste následne dali urobiť posudky a nastali problémy s vrátením peňazí. Aj zo správania kupujúceho možno usúdiť, že o vadách graf. karty vedel.

Ďalej z textu otázky usudzujeme, že graf. kartu ste už poslali na dobierku a predávajúci odmieta vrátiť kúpnu cenu a zatajuje sa.

Odporúčame predávajúcemu napísať, že od kúpnej zmluvy odstupujete v súlade s ust. § 597 ods. 2 Obč. zákonníka, žiadate ho zásielku prevziať, zaplatiť kúpnu cenu 140 €, ako aj náklady spojené s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, teda Vaše výdavky ako ich rozpisujete v otázke.

Zo zákona platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

V prípade, že k úhrade nedôjde, budete musieť vec odstúpiť na súd, na čo menovaného môžete upozorniť. So súdnym konaním sú spojené náklady /súdny poplatok, zastupovanie advokátom/, ktoré náklady bude musieť znášať.

V prípade potreby nás kontaktujte.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Ešte by som mala otázku: Objednávka bola urobená na základe cenovej ponuky a potom som odrzala zálohovú faktúru. Zmluva o dielo ako taká, nebola vyhotovená. Teda ani neviem podľa, ktorého práva sa mám riadiť. Podľa Zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa je možnosť odstúpenia od zmluvy pokiaľ reklamácia nie je priebehu 30 dni vybavená. Vzťahuje je sa tiež na nás prípad? Pri tých dverách boli už 3 pokusy opravy pomocou prestelovania, prenastavenia dverí, ktoré zlyhali a po odbornom premeraní dodavatelskou firmou výrobcu, sme dostali len strohú odpoveď, z ktorej nie je 100% isté, že sa táto chyba po preosadeni rámu odstráni, nakoľko firma sama udáva možnosť, ak sa chyba neodstráni, o odstúpenie od zmluvy. Cez leto je plánovaná fasáda ale, keďže sa tento problém vlečie už 5 mesiacov, obávam sa, či vôbec dôjde k odstráneniu chyby, keď sú to, akoby len pokusy firmy o odstránenie chyby s nejasným vyriešením problému. Dá sa táto okolnosť vidieť ako citát zo zákona? "To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovne vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. " Ďakujem za Vašu odpoveď a pomoc. K.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Reklamácia trvá 5 mesiacov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň,

keďže ste spotrebiteľom a výslovne ste sa nedohodli na inom práve, na Váš právny vzťah sa použije slovenské právo. Preto môžeme vychádzať jednak z Občianskeho zákonníka a ako ste správne uviedli aj zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Keďže sa vada vyskytla niekoľkokrát, resp. vec nie je možné užívať ako vec bez vady, pričom ide o vadu neodstraniteľnú (čo je zrejmé z toho, že sa ju nepodarilo odstrániť), domnievam sa, že sa môžete domáhať zrušenia zmluvy. Je teda na Vás, ako sa rozhodnete. Môžete odstúpiť od zmluvy, tým sa táto zmluva od počiatku zruší a Vy si budete povinný vrátiť plnenia, ktoré ste si poskytli. Alebo môžete požadovať výmenu veci, za vec bez vady. Ak nedospejete k dohode, jedinou možnosťou bude zrejme súdne konanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku