Máte
otázku?

Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Dobrý den. Chcela by som sa opýtať, či môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy z nehnuteľnosti ako kupujúca, keď som zistila po prebraní nehnuteľnosti skryté závady na dome a nebola som s nimi oboznámená. Nehnuteľnosť ešte nie je zapísaná na katastralnom úrade. Vlastníkom nehnuteľnosti je stále predávajúci. Ďakujem. 

Odpoveď: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Dobrý deň

závisí aké ustanovenia máte dojednané v zmluve a o aké závady ide. Podľa § 596 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.” Podľa § 597 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: 1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.”

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môžem anulovať kúpno-predajnú zmluvu nehnuteľnosti, keďže som nebola riadne obznámená? Nakoľko mám veľa rokov.

Odpoveď: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
vo Vašej otázke ste neuviedli o čom ste neboli oboznámená. Samotná skutočnosť týkajúca sa veku nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Ak Vám však predávajúci zatajil rôzne vady nehnuteľnosti, ktoré robia nehnuteľnosť neobývateľnou, môžete od zmluvy odstúpiť. Rovnako môžete od zmluvy odstúpiť, ak ste si vymienili určitú vlastnosť kupovanej veci, ale tú kúpená vec nemá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by sa informovať na takú vec. Zakúpili sme nehnuteľnosť (chatu) s pozemkom v obci. Vzhľadom na to, že pri danom pozemku nie je cestná komunikácia zisťovali sme pri účasti realitného makléra od predávajúceho, ako je to s prístupom na pozemok. Ide sa cez 2 pozemky iných vlastníkov. Predávajúci uviedol pri ohliadke, že s týmto nie je žiaden problém, že sa tak stále chodí, ale nie je k tomu žiadna listina. Po obdržaní kľúčov od nehnuteľnosti nás majiteľ jedného z dotknutých pozemkov odmieta cez pustiť + dal vyjadrenie, že nám ani nikdy takýto (písomný súhlas neudelí). Na základe tejto skutočnosti sme podali odstúpenie od zmluvy (do 14. dňa od kúpy). Je možné toto považovať za vadu, ktorá robí danú nehnuteľnosť neupotrebiteľnou, a teda máme právo na odstúpenie + ak podám odstúpenie do 14. Dňa odo dna podpisu zmluvy. Môže byt toto odvolanie inak napadnuté? resp. Je pravda, že môžeme od akejkoľvek zmluvy odstúpiť do 14 dni, aj bez udania dôvodu?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
na tieto situácie sa neuplatňuje pravidlo, že je možné odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní. Nejde totiž o spotrebiteľskú zmluvu a už vôbec nie uzatvorenú na diaľku alebo iným zákonom predvídaným spôsobom.

Odstúpiť platne od kúpnej zmluvy môžete v tom prípade, ak to upravuje priamo kúpna zmluva (napríklad je v zmluve vyhlásenie predávajúceho, že s prechodom cez ostatné pozemky nie je problém) - pri nepravdivosti niektorého vyhlásenia predávajúceho.

Rovnako v zmysle Občianskeho zákonníka môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak Vás predávajúci ubezpečoval o určitej veci spojenej s nehnuteľnosťou, ale tá sa ukázala ako nepravdivá (prechod cez pozemky). Vecné bremeno preukázať takéto ubezpečenie však bude v súdnom konaní zaťažovať Vás.

Alternatívou pre odstúpenie od zmluvy a vyriešenie tejto situácie je podať na súd žalobu o zriadenie vecného bremena, nakoľko ste vlastníkom stavby, na ktorý nie je možné vstúpiť bez prechodu cez cudzí pozemok, ktorý Vám nepatrí (ustanovenie § 151o ods. 3 OZ).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či v Zmluve o prevode spoluvlastníckeho podielu k bytu ma byt uvedené rovnaké znenie Článku Odstúpenie od zmluvy ako je to napr. pri Kúpnej zmluve? Alebo to stačí zahrnúť len v rámci nejakého článku pri nesplnení podmienok? Ako je to prosím Vás podľa zákona ?

Odpoveď: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 48 Občianskeho zákonníka platí, že "od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."

Nepoznáme znenie návrhu Vašej kúpnej zmluvy, ale odporúčame do textu zmluvy zakomponovať znenie textu, kedy je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť  ak čo i len časť kúpnej ceny nebude vyplatená v dohodnutej lehote podľa podmienok zmluvy.   

Z dôvodu právnej istoty odporúčame kontrolu zmluvy advokátom.


 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň, dna 09. 12. 2018 som kúpil auto za 3 500 e, uzatvorili sme kúpnu zmluvu. Majiteľ ma utvrdzoval, že auto nemá skryté vady. Dnes bolo auto v servise na obhliadke, a zistili, že tečie olej medzi motorom a prevodovkou, auto ma slabú batériu, ulomené šílen bloky na podvozku. Cena opravy je cca 800 e, ktoré majiteľ nechce akceptovať. Rad by som odstúpil od kúpno predajnej zmluvy. Mám nárok na odstúpenie a ako prosím Vás postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste uzatvorili kúpnu zmluvu, predpokladáte teda, že v písomnej forme. Nepoznáme obsah Vašej zmluvy.

Pre kúpnu zmluvu medzi občanmi ako fyzickými osobami - nepodnikateľmi  platí ust. § 596 a nasl. Občianskeho zákonníka (citujeme) : 

"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2)  Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Záver 

Pokiaľ Vás predávajúci výslovne v kúpnej zmluve ubezpečil, že auto nemá žiadne vady, resp. len vady uvedené v kúpnej zmluve, a teraz vyšli najavo nové vady, potom máte právo odstúpiť od zmluvy.

Ak Vás predávajúci v kúpnej zmluve oboznámil iba so stavom vozidla, s tým, že v kúpnej zmluve sú uvedené určité vady a teraz vyšli najavo nové, potom máte nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nevieme posúdiť rozsah týchto vád z hľadiska tohto, či tieto vady spôsobujú neupotrebiteľnosť auto,  potom máte právo  odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie vykonajte doporučeným listom, v ktorom liste uvediete aj popis vád dodatočne zistených /tak ako ich uvádzate v otázke/ a uplatnite zodpovedajúci nárok - odstúpenie alebo a výšku zľavy z ceny  vo Vami stanovenej primeranej lehote.

V prípade, že nedôjde k vráteniu, vec budete musieť uplatniť na súde. 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku