Dedenie v prvej dedičskej skupine


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň, z prvého manželstva mám dve deti. Bývalú manželku som vyplatil z bytu. S terajšou manželkou ( sme spolu 10 rokov ) mám jedno dieťa. Byt ale stále vlastním iba ja. V prípade, že by sa so mnou niečo stalo, kto by dedil byt? Dedila by aj moja terajšia manželka alebo iba deti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k tomu, kto v zmysle zákona dedí v tzv. prvej dedičskej skupine. Nakoľko v otázke nespomínate možnosť zriadenia závetu (testamentu) ani vydedenia potomkov, pokúsim sa Vám ozrejmiť situáciu týkajúcu sa výlučne dedenia v prvej dedičskej skupine.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Podľa ustanovenia § 473 občianskeho zákonníka platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“

 

Všeobecne k dedeniu zo zákona

 

Pre právnu úpravu zákonného dedenia je typické rozdelenie potenciálnych dedičov do dedičských skupín. V ustanoveniach § 473 až § 475a Občiansky zákonník upravuje štyri skupiny zákonných dedičov. V týchto skupinách sú dedičia označení podľa svojho vzťahu (príbuzenského, manželského alebo spoločenského) k poručiteľovi. Pritom okruh niektorých osôb sa v jednotlivých dedičských skupinách môže aj prekrývať. Typickým príkladom je manžel poručiteľa, ktorý je zaradený do prvej aj druhej skupiny zákonných dedičov, pričom v každej skupine dedí s iným okruhom zákonných dedičov.

 

Zákonní dedičia zaradení do jednej a tej istej skupiny dedičov sú povolaní dediť vždy len spoločne, a preto nemôže vzniknúť situácia, keď by popri nich dedili aj dedičia z iných dedičských skupín. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak je určitá osoba (napr. spomínaný manžel poručiteľa) zaradená do viacerých dedičských skupín. Aj takáto osoba dedí vždy len v tej skupine, ktorá je v danom prípade povolaná dediť.

 

Prvá skupina zákonných dedičov

 

V citovanom zákonnom ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka je upravený prvá skupina zákonných dedičov. Zo zákonného znenia je zrejmé, že do tejto skupiny dedičov patrí najbližšia rodina poručiteľa, t. j. manžel/manželka a deti (resp. potomkovia) poručiteľa (pritom platí, že namiesto dieťaťa, ktoré zomrelo pred poručiteľom, nastupujú deti tohto dieťaťa).

 

Dedenie v tejto skupine vychádza z platného a trvajúceho manželstva, ako aj z existencie zostupného príbuzenstva v priamom rade (k tomu bližšie v ustanovení § 117 Občianskeho zákonníka). Hoci sú rodičia poručiteľa jeho priami príbuzní, v tejto skupine zákonných dedičov nededia (dedia až v druhej dedičskej skupine upravenej v ustanovení § 474 Občianskeho zákonníka).

 

V prvej skupine zákonných dedičov teda dedia:

1) manžel/manželka poručiteľa,

2) deti (resp. potomkovia) poručiteľa.

 

Ad 1: Manžel/manželka poručiteľa dedí v prvej skupine zákonných dedičov iba za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa existovalo. Preto ak je v čase smrti porušiteľa manželstvo právoplatne rozvedené, bývalý manžel/manželka po poručiteľovi nededí. Ak však manžel/manželka zomrel/zomrela skôr, než nadobudol právoplatnosť rozsudok súdu o rozvode, manželka/manžel dedí.

 

Podmienkou dedenia však nie je napr. spolužitie manželov v jednej (spoločnej) domácnosti. Preto samotná skutočnosť, že manželia v čase smrti poručiteľa spolu nežili, nemá na dedenie žiadne právne dôsledky.

 

Nakoľko zákon vyslovene hovorí o manželovi poručiteľa, dedenie v prvej dedičskej skupine neprichádza do úvahy pri vzťahu druha a družky. Druh alebo družka by mohli dediť jedine ako tzv. spolužijúce osoby v druhej, príp. tretej dedičskej skupine.

 

Ad 2: V prvej skupine sú popri manželovi/manželke poručiteľa povolané dediť všetky poručiteľove deti, a to bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo neho. Za deti poručiteľa sa pritom považujú aj deti, ktoré si poručiteľ osvojil v zmysle ustanovení zákona o rodine.

Na druhej strane Deti manžela poručiteľa (inak povedané poručiteľove nevlastné deti), nepatria do prvej skupiny zákonných dedičov, a to ani vtedy, keby žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti.

 

Právo reprezentácie

 

Ako už bolo spomenuté, v prvej skupine zákonných dedičov dedia popri manželovi/manželke poručiteľa aj jeho deti, resp. potomkovia. Zákon vo vzťahu k nim zakotvil tzv. právo reprezentácie, na základe ktorého právne postavenie dedičov nadobudnú aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľovi vnuci či vnučky, a to vtedy, ak z nejakého dôvodu nededia deti poručiteľa. Na tomto mieste je však nutné poznamenať, že ak by zomrel poručiteľ, ktorý nemal žiadne deti, tak jeho manžel by v rámci prvej skupiny nemohol samostatne dediť a prešiel by tak do druhej skupiny zákonných dedičov.

 

Z práva reprezentácie vyplýva, že k dedeniu nie sú pripustení všetci potomkovia poručiteľa. Vnuci z dediacich detí rovnako ako jeho pravnuci z dediacich vnukov nededia. Ak niektoré z detí poručiteľa zomrelo skôr ako poručiteľ a zostal by po ňom jeden alebo niekoľko vnukov, pripadne ich podiel, ktorý by prislúchal zomretému dieťaťu poručiteľa, vnukovi celý, resp. niekoľkým vnukom rovnakým dielom. Ak by niektorý z týchto vnukov zomrel a zanechal pravnukov, rozdelí sa rovnakým spôsobom podiel zomretého vnuka medzi pravnukmi rovnakým dielom. Ak po poručiteľovi zostali ešte vzdialenejší príbuzní, dedia tiež rovnakým spôsobom. To znamená, že osobu zomretého dieťaťa nahradia (reprezentujú) vnuci pochádzajúci z tohto dieťaťa a osobu zomretého vnuka nahradia pravnuci z neho pochádzajúci.

 

Dedenie podľa podmienok opísaných v otázke

 

V zmysle skutočností uvedených v zadanej otázke by v prípade Vašej smrti (za predpokladu neexistencie závetu a listiny o vydedení) dedili všetky Vaše deti – dve deti z prvého manželstva a jedno dieťa z terajšieho manželstva a tiež Vaša súčasná manželka. Všetky tieto osoby by pritom dedili rovnakým dielom, čo znamená, že každému by patrila ¼ z hodnoty dedičstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrel mi pred skoro 2 mesiacmi biologický otec, s ktorým som ale vôbec nebola v kontakte. Je vedený v rodnom liste a platil aj alimenty. Z už rozvedeného manželstva má dve deti, nemyslím si však, že o mne vedia. Je tu nejaká šanca, že budem pozvaná na dedičské konanie ? Preveruje si to nejak notár ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci môžete zistiť, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený a to podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého pobytu Vášho otca v čase úmrtia a podľa dňa úmrtia. Následne budete vedieť, ktorý notár má spis pridelený. Zoznam súd nájdete na stránke justice.sk, hľadajte v rozvrhu práce prísl. okresného súdu.

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka ide o dedenie v prvej skupine dedičov, kde platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Zomrel nám sused. Ja a ujova švagriná sme sa prihlásili ako spolužijúce osoby, nakoľko som sa ja aj teta o uja starali 10 rokov. Na pojednávaní bol štátny zástupca, ktorý nám dával otázky. Aj keď sme sa dennodenne starali, za to, že mal opatrovateľskú službu rok pred smrťou a neprispievala som mu na domácnosť tak ako aj teta vraj. Ani jedna nespĺňame podmienky na spolužijúcu osobu. Ale v zápisnici je písané, že na domácnosť uja som neprispievala, ale nákupy som realizovala z vlastných zdrojov. To by malo patriť medzi spolužijúcu osobu, keďže som tým prispievala do jeho domácnosti? Takže by to malo byť na splnenie podmienky spolužijúcej osoby podľa občianskeho zákonníka. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň, ak vychádzame z dikcie zákona týkajúcej sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti (tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.) dospejeme k nasledovnému: Na základe tohto dedičského titulu môžu dediť iba osoby, ktoré aspoň rok pred jeho smrťou žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti a starali sa o spoločnú domácnosť (z Vašej otázky vyplýva, že ste boli susedia a teda nežili v spoločnej domácnosti, na splnenie týchto podmienok nestačí iba to, že ste mu robili nákupy) alebo boli výživou odkázaní na poručiteľa (nie opačne,  tzn. že Vy by ste museli byť odkázaná výživou na neho a nie on na výživu z Vašej strany). Na posúdenie toho, či naozaj nepatríte do tejto skupiny by však bola nutná bližšie a širšia znalosť skutkových okolností Vášho prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na otázku ohľadom dedenia po manželovi. Či jeho neplnoleté dieťa z prvého manželstva bube dediť rodinný dom, ktorý sme si postavili s manželom, ale jeho vlastníkom v katastri som len ja. Okrem toho máme spolu 2 deti. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2015)

Dobrý deň. Vo Vami opísanej situácii by prichádzalo do úvahy dedenie zo zákona dedičov v prvej dedičskej skupine (t.j. manžel/ka a potomkovia – bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva alebo nie, resp. či pochádzajú z prvého alebo ďalšieho manželstva). Predmetom dedenia by v danom prípade bol dom (resp. jeho časť), ktorý ste s manželom postavili počas trvania manželstva zo spoločných prostriedkov. Takto postavený dom je vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov bez ohľadu na to, či ste v katastri evidovaná ako vlastníčka iba Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku