Máte
otázku?

Dedenie v prvej dedičskej skupine


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň, mám dve deti z prvého manželstva. Vyplatil som bývalú manželku z bytu. Súčasnou manželkou (sme spolu už 10 rokov) mám jedno dieťa. Napriek tomu je byt stále len v mojom vlastníctve. V prípade, že by sa so mnou niečo stalo, kto by odovzdal byt? Bola by to aj moja súčasná manželka, alebo iba deti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k tomu, kto v zmysle zákona dedí v tzv. prvej dedičskej skupine. Nakoľko v otázke nespomínate možnosť zriadenia závetu (testamentu) ani vydedenia potomkov, pokúsim sa Vám ozrejmiť situáciu týkajúcu sa výlučne dedenia v prvej dedičskej skupine.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Podľa ustanovenia § 473 občianskeho zákonníka platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“

 

Všeobecne k dedeniu zo zákona

 

Pre právnu úpravu zákonného dedenia je typické rozdelenie potenciálnych dedičov do dedičských skupín. V ustanoveniach § 473 až § 475a Občiansky zákonník upravuje štyri skupiny zákonných dedičov. V týchto skupinách sú dedičia označení podľa svojho vzťahu (príbuzenského, manželského alebo spoločenského) k poručiteľovi. Pritom okruh niektorých osôb sa v jednotlivých dedičských skupinách môže aj prekrývať. Typickým príkladom je manžel poručiteľa, ktorý je zaradený do prvej aj druhej skupiny zákonných dedičov, pričom v každej skupine dedí s iným okruhom zákonných dedičov.

 

Zákonní dedičia zaradení do jednej a tej istej skupiny dedičov sú povolaní dediť vždy len spoločne, a preto nemôže vzniknúť situácia, keď by popri nich dedili aj dedičia z iných dedičských skupín. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak je určitá osoba (napr. spomínaný manžel poručiteľa) zaradená do viacerých dedičských skupín. Aj takáto osoba dedí vždy len v tej skupine, ktorá je v danom prípade povolaná dediť.

 

Prvá skupina zákonných dedičov

 

V citovanom zákonnom ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka je upravený prvá skupina zákonných dedičov. Zo zákonného znenia je zrejmé, že do tejto skupiny dedičov patrí najbližšia rodina poručiteľa, t. j. manžel/manželka a deti (resp. potomkovia) poručiteľa (pritom platí, že namiesto dieťaťa, ktoré zomrelo pred poručiteľom, nastupujú deti tohto dieťaťa).

 

Dedenie v tejto skupine vychádza z platného a trvajúceho manželstva, ako aj z existencie zostupného príbuzenstva v priamom rade (k tomu bližšie v ustanovení § 117 Občianskeho zákonníka). Hoci sú rodičia poručiteľa jeho priami príbuzní, v tejto skupine zákonných dedičov nededia (dedia až v druhej dedičskej skupine upravenej v ustanovení § 474 Občianskeho zákonníka).

 

V prvej skupine zákonných dedičov teda dedia:

1) manžel/manželka poručiteľa,

2) deti (resp. potomkovia) poručiteľa.

 

Ad 1: Manžel/manželka poručiteľa dedí v prvej skupine zákonných dedičov iba za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa existovalo. Preto ak je v čase smrti porušiteľa manželstvo právoplatne rozvedené, bývalý manžel/manželka po poručiteľovi nededí. Ak však manžel/manželka zomrel/zomrela skôr, než nadobudol právoplatnosť rozsudok súdu o rozvode, manželka/manžel dedí.

 

Podmienkou dedenia však nie je napr. spolužitie manželov v jednej (spoločnej) domácnosti. Preto samotná skutočnosť, že manželia v čase smrti poručiteľa spolu nežili, nemá na dedenie žiadne právne dôsledky.

 

Nakoľko zákon vyslovene hovorí o manželovi poručiteľa, dedenie v prvej dedičskej skupine neprichádza do úvahy pri vzťahu druha a družky. Druh alebo družka by mohli dediť jedine ako tzv. spolužijúce osoby v druhej, príp. tretej dedičskej skupine.

 

Ad 2: V prvej skupine sú popri manželovi/manželke poručiteľa povolané dediť všetky poručiteľove deti, a to bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo neho. Za deti poručiteľa sa pritom považujú aj deti, ktoré si poručiteľ osvojil v zmysle ustanovení zákona o rodine.

Na druhej strane Deti manžela poručiteľa (inak povedané poručiteľove nevlastné deti), nepatria do prvej skupiny zákonných dedičov, a to ani vtedy, keby žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti.

 

Právo reprezentácie

 

Ako už bolo spomenuté, v prvej skupine zákonných dedičov dedia popri manželovi/manželke poručiteľa aj jeho deti, resp. potomkovia. Zákon vo vzťahu k nim zakotvil tzv. právo reprezentácie, na základe ktorého právne postavenie dedičov nadobudnú aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľovi vnuci či vnučky, a to vtedy, ak z nejakého dôvodu nededia deti poručiteľa. Na tomto mieste je však nutné poznamenať, že ak by zomrel poručiteľ, ktorý nemal žiadne deti, tak jeho manžel by v rámci prvej skupiny nemohol samostatne dediť a prešiel by tak do druhej skupiny zákonných dedičov.

 

Z práva reprezentácie vyplýva, že k dedeniu nie sú pripustení všetci potomkovia poručiteľa. Vnuci z dediacich detí rovnako ako jeho pravnuci z dediacich vnukov nededia. Ak niektoré z detí poručiteľa zomrelo skôr ako poručiteľ a zostal by po ňom jeden alebo niekoľko vnukov, pripadne ich podiel, ktorý by prislúchal zomretému dieťaťu poručiteľa, vnukovi celý, resp. niekoľkým vnukom rovnakým dielom. Ak by niektorý z týchto vnukov zomrel a zanechal pravnukov, rozdelí sa rovnakým spôsobom podiel zomretého vnuka medzi pravnukmi rovnakým dielom. Ak po poručiteľovi zostali ešte vzdialenejší príbuzní, dedia tiež rovnakým spôsobom. To znamená, že osobu zomretého dieťaťa nahradia (reprezentujú) vnuci pochádzajúci z tohto dieťaťa a osobu zomretého vnuka nahradia pravnuci z neho pochádzajúci.

 

Dedenie podľa podmienok opísaných v otázke

 

V zmysle skutočností uvedených v zadanej otázke by v prípade Vašej smrti (za predpokladu neexistencie závetu a listiny o vydedení) dedili všetky Vaše deti – dve deti z prvého manželstva a jedno dieťa z terajšieho manželstva a tiež Vaša súčasná manželka. Všetky tieto osoby by pritom dedili rovnakým dielom, čo znamená, že každému by patrila ¼ z hodnoty dedičstva.

Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, v rodinnom dome žijeme tri rodiny. Ja ako dcéra môjho matky v spoločnosti mojej dcéry, a môj brat so svojou ženou a dcérou. Má v dedičskom konaní bratova žena nárok na akýkoľvek podiel z tohto domu v prípade úmrtia našej mamy? Ďakujem za radu. I.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dom je vo výlučnom vlastníctve Vašej matky.

Uvádzame, že v prípade úmrtia Vašej mamky nevesta - manželka Vášho brata nie je dedičom po Vašej mame, teda jej svokre, a to to z jednoduchého dôvodu, že nevesta - bratova manželka - nie je potomkom Vašej matky.

Odporúčam nehnuteľnosť vyporiadať za života Vašej matky.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, moji rodičia zomreli a nestihli prepísať majetok na svoje deti. Som posledný z nich a niektorí z mojich súrodencov chcú predať dom. S tým však nesúhlasím, pretože oni už od rodičov dostali dosť a ja nič. Mohli by ste mi pomôcť zabrániť predaju tohto domu a zistiť, či mám ako posledný syn právo na dedičstvo?

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 13.04.2023)

Dobrý deň,
z otázky nevieme či už je dedičské konanie právoplatne ukončené.

Preto uvádzame alternatívy :

1./ Ak je dedičské konanie ukončené a dom je  v podielovom spoluvlastníctve dedičov, je možná buď dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva alebo vo veci je možné podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

2./ V prípade, že dedičské konanie nie je ukončené, čo by bolo pre Vás lepšie, je žiadať v dedičskom konaní, aby dary, ktoré dostali Vaši súrodenci boli započítané na ich dedičské podiely a o toľko budú súrodenci menej dediť, resp. už z domu, ktorý má byť predmetom dedenia, nedostanú nič, lebo ich dedičské podiely budú vyčerpané darmi, ktoré dostali od rodičov za ich života.

Započítanie darov žiadajte v každom prípade, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Príklad na započítanie daru, ktorý sme už uviedli na stránke našej poradne :

Dedičstvo 100 000 € na bank. účte, predmetom darovania sestre pred úmrtím poručiteľa bola nehnuteľnosť v hodnote 50000 €, potom hodnota dedičstva je 150000 €, delené napr. 3 dediči = 50 000 € Keďže jedna zo sestier už dostala dar za života poručiteľa - nehnuteľnosť v hodnote 50000 €, táto suma sa jej započíta na jej dedičský podiel, ktorý predstavuje 50000 € a na túto dedičku pripadne z dedičstva 0 €, keďže jej dedičský podiel je už vyčerpaný hodnotou daru - nehnuteľnosť v hodnote 50000 € a na ostatných dedičov pripadne po 50000 €.     Vo veci v prípade záujmu kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj pradedo, ktorý ako 13-ročný prišiel na Slovensko, pochádzal z Poľska. Mám právo na pozemky po jeho súrodencoch v Poľsku. Chcem uviesť, že bol vynechaný z dedičského konania. Marián

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 02.04.2022)

Dobrý deň, uvádzame, že nie sme znalcami právneho poriadku platného na území Poľska.

Uvádzame, že ak by sme vychádzali zo právneho poriadku platného na území Slovenska, pre dedenie platí, že ak súrodenci Vášho strarého otca mali manželku/manžela a deti - potomkov, či už vlastné alebo osvojené, potom tieto deti, prípadne ich potomkovia, a manžel/manželka sú dedičmi po  súrodencoch Vášho starého otca.

Otázka toho, že starý otec žije od 13 rokov na Slovenesku pre otázku dedenia nie je podstatná.

Informáciu o dedení podmeinkach dedenia na území Poľska nájdete napr. aj na stránke Európskeho portálu elektron. justície : https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-pl-sk.do?member=1#tocHeader6.


Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, Asi mesiac pred smrťou nášho syna sme mu darovali 4/10 domu, v ktorom bývame. Ostatnú časť vlastní ešte žijúca svokra. Bohužiaľ, pri tom sme neriešili naše doživotné právo, veď kto by rátal s tým, že prežije svojho 29-ročného syna, ktorý zahynul pri autonehode vinou druhého vodiča. Po ňom zostala 30-ročná manželka a 4-mesačná dcérka. Moja otázka je, kto to zdedí, keďže sme to darovali synovi. Ďakujem. Eva

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 31.03.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade v prípade úmrtia ženatého syna s potomkom - maloletou dcérou pôjde o zákonné dedenie v I. skupine dedičov podľa ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak syn v čase úmrtia bol výlučným vlastníkom podielu na nehnuteľnosti v podiele 4/10 k celku so zápoisom na liste vlastníctva, podiel na nehnuteľnosti zdedí jeho manželka a dcéra v rovnakom pomere /po 2/10 z celku/.


Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, píšem vám a zároveň vás prosím o odpoveď. Nedávno zomrela mama môjho otca a po nej zostal trojizbový byt a niekoľko pozemkov. Dedičmi budú môj otec, sestra môjho otca a syn zosnulej sestry môjho otca, ktorý je neplnoletý a zastupuje ho jeho otec. Zosnulá sestra môjho otca nebola vydatá s jej partnerom, no majú spolu syna. Chcem sa spýtať, či môže dediť aj syn tejto sestry alebo sú na prvom mieste môj otec a jeho sestra? Ďakujem vám za ochotu. Pekný zvyšok dňa. Sandra

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 26.10.2021)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že v tomto prípade platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že keďže dcéra poručiteľa zomrela, dedičom po poručiteľovi - starom otcovi -bude vnuk poručiteľa, teda syn nebohej sestry.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Keď mi zomrela mamka, v ktorej som bol jediným synom, a mala aj dcéru, ktorá ale predčasne zomrela a zanechala za sebou dieťa - kto bude dediť? Budem to len ja, alebo aj moja neter? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 04.06.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade pre dedenie platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z odst. 2 cit. zák. ustanovenia vyplýva, že dedičom bude aj Vaša neter. Len poznamenávame, že ak Vaša nebohá sestra mala napr. dve deti, dedia len jeden podiel z dedičstva, ktorý v podstate pripadal na Vašu sestru.

Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, Pred týždňom mi zomrela sestra na Covid a v mene jej dvoch detí - majú už len mňa - by som Vás chcela poprosiť o radu. Tieto deti majú strach z vysporiadania majetku s otčimom. Sestra sa znova vydala pred 16 rokmi. Pokiaľ viem, dom, ktorý nadobudli ako manželia a v ktorom bývali, je právne vysporiadaný, takže by som potrebovala poradiť, ako sa dedí finančné prostriedky. Vie, že každý z nich má svoj účet a sestra pracovala aj počas dôchodku. Chcela by som vedieť, či sa pri dedičstve (ak boli manželia) berú finančné prostriedky spolu, alebo je predmetom dedičského konania len jej účet a jeho finančné prostriedky. Chcem sa ubezpečiť, aby deti mojej sestry neboli oškodené, pretože sestra bola finančne veľmi zabezpečená a jej manžel sa od nej dostatočne finančne závislý. Neviem, či je to podstatné, ale otčim má z predchádzajúcich manželstiev 2 deti. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 07.03.2021)

Dobrý deň, po podrobnejšom prečítaní Vašej otázky, si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor: 

Ak vychádzame z predopokadu, že fin. prostriedky na bankových účtoch neboli nadobudnuté dedením alebo darovaním výlučne manželovi Vašej sestry, potom predmetom dedenia budú fin. prostriedky aj na účte manžela, lebo tieto patria o bezpodielového spoluvlastníctva manželov (par. 143 Obč. zákonníka). Nie je podstatné to, že mali samostatné účty v banke.

Deti manžela Vašej sestry nie sú dedičmi po Vašej sestre.

Vo veci dedič. konania odporúčam kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám jedno dieťa z prvého manželstva. Vyplatil som bývalú manželku z bytu, ktorý je na moje meno. Okrem toho vlastním dom, ktorý som získal darovacou zmluvou od rodičov ešte pred manželstvom. Moja súčasná manželka má tiež jedno dieťa z prvého manželstva a rovnako vyplatila byt, ktorého je teraz vlastníkom. Spoločne bývame v mojom byte. Chcel by som sa opýtať, kto by dedil nehnuteľnosti v prípade, že by sa mi niečo stalo? A jaká by bola situácia, keby sa niečo stalo mojej manželke? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
v oboch prípadoch, ak sa Vám alebo jej niečo stane, v prvej dedičskej skupine bude dediť pozostalý manžel a potomok poručiteľa. Nakoľko obaja máte iba jedno dieťa a chceli by ste, aby nehnuteľnosti toho ktorého manžela dedilo iba dieťa, môžete obaja (samostatne) spísať závet a odkázať nehnuteľnosti iba svojmu dieťaťu. Tým vylúčite z dedenia pozostalého manžela.


Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, skoro pred dvoma mesiacmi mi zomrel biologický otec, s ktorým som však neudržiavala žiadny kontakt. Je zapísaný v mojom rodnom liste a platil mi aj alimenty. Z už rozvedeného manželstva má ďalšie dve deti, no nepredpokladám, že o mne vedia. Existuje šanca, že budem pozvaná na dedičské konanie? Zaoberá sa tým notár? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci môžete zistiť, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený a to podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého pobytu Vášho otca v čase úmrtia a podľa dňa úmrtia. Následne budete vedieť, ktorý notár má spis pridelený. Zoznam súd nájdete na stránke justice.sk, hľadajte v rozvrhu práce prísl. okresného súdu.

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka ide o dedenie v prvej skupine dedičov, kde platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."


Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Nedávno nám zomrel sused. Ja a manželova sestra sme sa prihlásili ako spolužijúce osoby, keďže sme sa o neho starali celých 10 rokov. Počas pojednávania sa nás štátny zástupca pýtal na rôzne otázky. Aj keď sme sa o neho starali každodenne, tvrdí, že nespĺňame podmienky na spolužijúce osoby, pretože mal opatrovateľskú službu rok pred smrťou a jeho domácnosť som neprispievala ako teta. Zápisnica však uvádza, že som na domácnosť nespolupracovala, ale nákupy som realizovala z vlastných zdrojov. Malo by to byť považované za prispievanie do jeho domácnosti a teda by to malo splniť podmienky spolužijúcej osoby podľa občianskeho zákonníka? Ďakujem vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

(odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň, ak vychádzame z dikcie zákona týkajúcej sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti (tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.) dospejeme k nasledovnému: Na základe tohto dedičského titulu môžu dediť iba osoby, ktoré aspoň rok pred jeho smrťou žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti a starali sa o spoločnú domácnosť (z Vašej otázky vyplýva, že ste boli susedia a teda nežili v spoločnej domácnosti, na splnenie týchto podmienok nestačí iba to, že ste mu robili nákupy) alebo boli výživou odkázaní na poručiteľa (nie opačne,  tzn. že Vy by ste museli byť odkázaná výživou na neho a nie on na výživu z Vašej strany). Na posúdenie toho, či naozaj nepatríte do tejto skupiny by však bola nutná bližšie a širšia znalosť skutkových okolností Vášho prípadu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava