Máte
otázku?

Dedenie v prvej dedičskej skupine


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň, z prvého manželstva mám dve deti. Bývalú manželku som vyplatil z bytu. S terajšou manželkou ( sme spolu 10 rokov ) mám jedno dieťa. Byt ale stále vlastním iba ja. V prípade, že by sa so mnou niečo stalo, kto by dedil byt? Dedila by aj moja terajšia manželka alebo iba deti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k tomu, kto v zmysle zákona dedí v tzv. prvej dedičskej skupine. Nakoľko v otázke nespomínate možnosť zriadenia závetu (testamentu) ani vydedenia potomkov, pokúsim sa Vám ozrejmiť situáciu týkajúcu sa výlučne dedenia v prvej dedičskej skupine.

 

Rozhodujúca právna úprava

 

Podľa ustanovenia § 473 občianskeho zákonníka platí, že:

„(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“

 

Všeobecne k dedeniu zo zákona

 

Pre právnu úpravu zákonného dedenia je typické rozdelenie potenciálnych dedičov do dedičských skupín. V ustanoveniach § 473 až § 475a Občiansky zákonník upravuje štyri skupiny zákonných dedičov. V týchto skupinách sú dedičia označení podľa svojho vzťahu (príbuzenského, manželského alebo spoločenského) k poručiteľovi. Pritom okruh niektorých osôb sa v jednotlivých dedičských skupinách môže aj prekrývať. Typickým príkladom je manžel poručiteľa, ktorý je zaradený do prvej aj druhej skupiny zákonných dedičov, pričom v každej skupine dedí s iným okruhom zákonných dedičov.

 

Zákonní dedičia zaradení do jednej a tej istej skupiny dedičov sú povolaní dediť vždy len spoločne, a preto nemôže vzniknúť situácia, keď by popri nich dedili aj dedičia z iných dedičských skupín. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak je určitá osoba (napr. spomínaný manžel poručiteľa) zaradená do viacerých dedičských skupín. Aj takáto osoba dedí vždy len v tej skupine, ktorá je v danom prípade povolaná dediť.

 

Prvá skupina zákonných dedičov

 

V citovanom zákonnom ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka je upravený prvá skupina zákonných dedičov. Zo zákonného znenia je zrejmé, že do tejto skupiny dedičov patrí najbližšia rodina poručiteľa, t. j. manžel/manželka a deti (resp. potomkovia) poručiteľa (pritom platí, že namiesto dieťaťa, ktoré zomrelo pred poručiteľom, nastupujú deti tohto dieťaťa).

 

Dedenie v tejto skupine vychádza z platného a trvajúceho manželstva, ako aj z existencie zostupného príbuzenstva v priamom rade (k tomu bližšie v ustanovení § 117 Občianskeho zákonníka). Hoci sú rodičia poručiteľa jeho priami príbuzní, v tejto skupine zákonných dedičov nededia (dedia až v druhej dedičskej skupine upravenej v ustanovení § 474 Občianskeho zákonníka).

 

V prvej skupine zákonných dedičov teda dedia:

1) manžel/manželka poručiteľa,

2) deti (resp. potomkovia) poručiteľa.

 

Ad 1: Manžel/manželka poručiteľa dedí v prvej skupine zákonných dedičov iba za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa existovalo. Preto ak je v čase smrti porušiteľa manželstvo právoplatne rozvedené, bývalý manžel/manželka po poručiteľovi nededí. Ak však manžel/manželka zomrel/zomrela skôr, než nadobudol právoplatnosť rozsudok súdu o rozvode, manželka/manžel dedí.

 

Podmienkou dedenia však nie je napr. spolužitie manželov v jednej (spoločnej) domácnosti. Preto samotná skutočnosť, že manželia v čase smrti poručiteľa spolu nežili, nemá na dedenie žiadne právne dôsledky.

 

Nakoľko zákon vyslovene hovorí o manželovi poručiteľa, dedenie v prvej dedičskej skupine neprichádza do úvahy pri vzťahu druha a družky. Druh alebo družka by mohli dediť jedine ako tzv. spolužijúce osoby v druhej, príp. tretej dedičskej skupine.

 

Ad 2: V prvej skupine sú popri manželovi/manželke poručiteľa povolané dediť všetky poručiteľove deti, a to bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo neho. Za deti poručiteľa sa pritom považujú aj deti, ktoré si poručiteľ osvojil v zmysle ustanovení zákona o rodine.

Na druhej strane Deti manžela poručiteľa (inak povedané poručiteľove nevlastné deti), nepatria do prvej skupiny zákonných dedičov, a to ani vtedy, keby žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti.

 

Právo reprezentácie

 

Ako už bolo spomenuté, v prvej skupine zákonných dedičov dedia popri manželovi/manželke poručiteľa aj jeho deti, resp. potomkovia. Zákon vo vzťahu k nim zakotvil tzv. právo reprezentácie, na základe ktorého právne postavenie dedičov nadobudnú aj potomkovia detí poručiteľa, teda poručiteľovi vnuci či vnučky, a to vtedy, ak z nejakého dôvodu nededia deti poručiteľa. Na tomto mieste je však nutné poznamenať, že ak by zomrel poručiteľ, ktorý nemal žiadne deti, tak jeho manžel by v rámci prvej skupiny nemohol samostatne dediť a prešiel by tak do druhej skupiny zákonných dedičov.

 

Z práva reprezentácie vyplýva, že k dedeniu nie sú pripustení všetci potomkovia poručiteľa. Vnuci z dediacich detí rovnako ako jeho pravnuci z dediacich vnukov nededia. Ak niektoré z detí poručiteľa zomrelo skôr ako poručiteľ a zostal by po ňom jeden alebo niekoľko vnukov, pripadne ich podiel, ktorý by prislúchal zomretému dieťaťu poručiteľa, vnukovi celý, resp. niekoľkým vnukom rovnakým dielom. Ak by niektorý z týchto vnukov zomrel a zanechal pravnukov, rozdelí sa rovnakým spôsobom podiel zomretého vnuka medzi pravnukmi rovnakým dielom. Ak po poručiteľovi zostali ešte vzdialenejší príbuzní, dedia tiež rovnakým spôsobom. To znamená, že osobu zomretého dieťaťa nahradia (reprezentujú) vnuci pochádzajúci z tohto dieťaťa a osobu zomretého vnuka nahradia pravnuci z neho pochádzajúci.

 

Dedenie podľa podmienok opísaných v otázke

 

V zmysle skutočností uvedených v zadanej otázke by v prípade Vašej smrti (za predpokladu neexistencie závetu a listiny o vydedení) dedili všetky Vaše deti – dve deti z prvého manželstva a jedno dieťa z terajšieho manželstva a tiež Vaša súčasná manželka. Všetky tieto osoby by pritom dedili rovnakým dielom, čo znamená, že každému by patrila ¼ z hodnoty dedičstva.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Píšem Vám a zároveň Vás prosím o odpoveď.
Môjmu otcovi nedávno zomrela mamina, po mamine ostal byt 3 izbový, pár pozemkov.
Budú dediť - môj otec, môjho otca sestra a môjho otca nebohá sestra (jej syn), ktorý je neplnoletý takže ho zastupuje otec.
Môjho otca nebohá sestra, nebola vydatá s jej priateľom no majú syna.
Môže dediť aj (syn) alebo je to prvom rade môj otec a jeho sestra?
Ďakujem Vám za ochotu. Pekný zvyšok dňa. Sandra

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2021)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že v tomto prípade platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že keďže dcéra poručiteľa zomrela, dedičom po poručiteľovi - starom otcovi -bude vnuk poručiteľa, teda syn nebohej sestry.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď mi zomrela mamka a ja som jej jediný syn, mala aj dcéru, ale tá zomrela, mala dieťa, kto bude dediť ? Iba ja alebo aj neter ?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade pre dedenie platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z odst. 2 cit. zák. ustanovenia vyplýva, že dedičom bude aj Vaša neter. Len poznamenávame, že ak Vaša nebohá sestra mala napr. dve deti, dedia len jeden podiel z dedičstva, ktorý v podstate pripadal na Vašu sestru.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň,
pred týždňom mi na Covit umrela sestra a chcela by som Vás v mene jej dvoch deti /majú už len mňa/, nakoľko majú strach z vysporiadania majetku s otčimom, poprosiť o radu. Sestra sa opäť vydala pred 16 rokmi. Nakoľko viem, že dom, ktorý nadobudli už ako manželia a, v ktorom bývali majú právne vysporiadaný, tak by som potrebovala poradiť ako sa dedia finančné prostriedky. Viem, že každý má svoj účet a sestra pracovala aj počas dôchodku. Tak by som rada vedela, či pri dedení /keď boli manželia/ sa berú finančné prostriedky spolu, alebo je predmetom dedičského konania len jej účet a financie. Ide mi o to, aby sestrine deti neboli ukrátené, nakoľko sestra bola finančne až veľmi dobre a môj švagor sa nechával dosť vydržiavať. Neviem, či je to podstatné, ale švagor má z bývalých manželstiev 2 deti. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2021)

Dobrý deň, po podrobnejšom prečítaní Vašej otázky, si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor: 

Ak vychádzame z predopokadu, že fin. prostriedky na bankových účtoch neboli nadobudnuté dedením alebo darovaním výlučne manželovi Vašej sestry, potom predmetom dedenia budú fin. prostriedky aj na účte manžela, lebo tieto patria o bezpodielového spoluvlastníctva manželov (par. 143 Obč. zákonníka). Nie je podstatné to, že mali samostatné účty v banke.

Deti manžela Vašej sestry nie sú dedičmi po Vašej sestre.

Vo veci dedič. konania odporúčam kontaktovať advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, z prvého manželstva mám jedno dieťa. Bývalú manželku som vyplatil z bytu. Byt je na moje meno. A taktiež vlastním dom, získaný darovacou zmluvou od rodičov nadobudnutý pred manželstvom. Terajšia manželka ma taktiež jedno dieťa z prvého manželstva a taktiež vyplatila byt a je vlastníkom bytu. Bývame spoločne v mojom byte. V prípade, že by sa so mnou niečo stalo, kto by dedil nehnuteľnosti? A ako by to bolo opačne, keby sa niečo stalo mojej manželke? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
v oboch prípadoch, ak sa Vám alebo jej niečo stane, v prvej dedičskej skupine bude dediť pozostalý manžel a potomok poručiteľa. Nakoľko obaja máte iba jedno dieťa a chceli by ste, aby nehnuteľnosti toho ktorého manžela dedilo iba dieťa, môžete obaja (samostatne) spísať závet a odkázať nehnuteľnosti iba svojmu dieťaťu. Tým vylúčite z dedenia pozostalého manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrel mi pred skoro 2 mesiacmi biologický otec, s ktorým som ale vôbec nebola v kontakte. Je vedený v rodnom liste a platil aj alimenty. Z už rozvedeného manželstva má dve deti, nemyslím si však, že o mne vedia. Je tu nejaká šanca, že budem pozvaná na dedičské konanie ? Preveruje si to nejak notár ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci môžete zistiť, ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený a to podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého pobytu Vášho otca v čase úmrtia a podľa dňa úmrtia. Následne budete vedieť, ktorý notár má spis pridelený. Zoznam súd nájdete na stránke justice.sk, hľadajte v rozvrhu práce prísl. okresného súdu.

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka ide o dedenie v prvej skupine dedičov, kde platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Zomrel nám sused. Ja a ujova švagriná sme sa prihlásili ako spolužijúce osoby, nakoľko som sa ja aj teta o uja starali 10 rokov. Na pojednávaní bol štátny zástupca, ktorý nám dával otázky. Aj keď sme sa dennodenne starali, za to, že mal opatrovateľskú službu rok pred smrťou a neprispievala som mu na domácnosť tak ako aj teta vraj. Ani jedna nespĺňame podmienky na spolužijúcu osobu. Ale v zápisnici je písané, že na domácnosť uja som neprispievala, ale nákupy som realizovala z vlastných zdrojov. To by malo patriť medzi spolužijúcu osobu, keďže som tým prispievala do jeho domácnosti? Takže by to malo byť na splnenie podmienky spolužijúcej osoby podľa občianskeho zákonníka. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň, ak vychádzame z dikcie zákona týkajúcej sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti (tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.) dospejeme k nasledovnému: Na základe tohto dedičského titulu môžu dediť iba osoby, ktoré aspoň rok pred jeho smrťou žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti a starali sa o spoločnú domácnosť (z Vašej otázky vyplýva, že ste boli susedia a teda nežili v spoločnej domácnosti, na splnenie týchto podmienok nestačí iba to, že ste mu robili nákupy) alebo boli výživou odkázaní na poručiteľa (nie opačne,  tzn. že Vy by ste museli byť odkázaná výživou na neho a nie on na výživu z Vašej strany). Na posúdenie toho, či naozaj nepatríte do tejto skupiny by však bola nutná bližšie a širšia znalosť skutkových okolností Vášho prípadu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prvej dedičskej skupine (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na otázku ohľadom dedenia po manželovi. Či jeho neplnoleté dieťa z prvého manželstva bube dediť rodinný dom, ktorý sme si postavili s manželom, ale jeho vlastníkom v katastri som len ja. Okrem toho máme spolu 2 deti. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie v prvej dedičskej skupine

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2015)

Dobrý deň. Vo Vami opísanej situácii by prichádzalo do úvahy dedenie zo zákona dedičov v prvej dedičskej skupine (t.j. manžel/ka a potomkovia – bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva alebo nie, resp. či pochádzajú z prvého alebo ďalšieho manželstva). Predmetom dedenia by v danom prípade bol dom (resp. jeho časť), ktorý ste s manželom postavili počas trvania manželstva zo spoločných prostriedkov. Takto postavený dom je vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov bez ohľadu na to, či ste v katastri evidovaná ako vlastníčka iba Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v prvej dedičskej skupine" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku