Máte
otázku?

Dedičné právo po biologickom otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Dedičné právo po biologickom otcovi

Dobrý deň. Prosím Vás môžem zdediť nejakú časť majetku po mojom biologickom otcovi, aj keď na rodnom liste mám napísaného iného otca? V prípade môžem zaprieť otcovstvo adoptívneho otca a spraviť DNA a získať meno biologického otca a tak získať aj nejakú časť majetku biologického otca? Som už dospelá osoba (19r. ) a potrebujem sa nejako uživiť. Adoptívny otec chce prepísať celý majetok na moju sestru, ktorá je aj jeho vlastná dcéra. A na mňa sa vykašľal aj adoptívny aj biologický otec. Ďakujem vopred za pomoc. S pozdravom 

Odpoveď: Dedičné právo po biologickom otcovi

Dobrý deň

predpokladám, že ste boli osvojená otcom, ktorého máte zapísaného v rodnom liste. Podľa § 97 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.”

 

Podľaľa§ 106 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom.” 

 

Toznamená, že po biologickom otcovi dediť nemôžete. Budete dediť po otcovi, ktorý si Vás osvojil. Píšete, že ten chce svoj majetok odkázať druhej dcére, čiže asi chce spísať závet. 

 

Pokiaľby bol spísaný závet platí podľa § 479 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. 

 

Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.” Teda pokiaľ Vás otec nevydedí (na základe zákonných dôvodov), patrí Vám dedičstvo v horeuvedenom podiele.

 

Ak ste neboli osvojená, potom môžete podať návrh na zapretie otcovstva a žiadať určiť otcovstvo k biologickému otcovi. Potom by ste dedili po svojom biologickom otcovi.

Trápi vás "Dedičné právo po biologickom otcovi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičné právo po biologickom otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, prišiel mi list ohľadom dostavenia sa na dedičské konanie po mojom biologickom otcovi, ktorého som nikdy nevidela, nepoznala a on sa za môj život nikdy o mňa nezaujímal a ani raz nekontaktoval. Od svojho 1. roku som bola osvojená druhým, mojim nevlastným otcom, mojej mamy manželom, po ktorom som aj nosila jeho priezvisko. Ako mám postupovať, keďže nemám záujem nič dediť ani nechcem mať nič spoločne s jeho rodinou - biologického otca)? Na rodnom liste je ale zapísaný biologický otec nie ten čo si ma osvojil za svoju. Ďakujem. Veronika

Odpoveď: Dedičné právo po biologickom otcovi

(odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka :

"Odmietnutie dedičstva
§ 463
(1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.
(2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.
§ 464 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.
§ 465 : Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.
§ 466 :K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 467 : Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné notárovi napísať dopor. list s úradne overeným podpisom, že dedičstvo po poručiteľovi odmietate v celom rozsahu. Aj keď zákon nestanovuje, že podpis má byť overený /overenie podpisu je možné na matrike, ktoré je lacnejšie, alebo u ktoréhokoľvek notára/, ale notár to vyžaduje vzhľadom na okolnosť, že ide o závažné rozhodnutie s právnymi následkami a to v tom smere, že následne pri odmietnutí dedičstva sa na Vás hľadí, ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili, nebudete dediť ako aktíva, tak ani pasíva. Ide aj o to, že ak by sa v budúcnosti našiel ďalší majetok poručiteľa, ktorý teraz nebude predmetom dedenia, následne už nebudete môcť dediť, lebo teraz dedičstvo odmietnete. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva následne pošlete notárovi dopor. listom, teda nemusíte sa s ním ani stretnúť osobne.


Podotázka: Dedičné právo po biologickom otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak otec môjho syna je zapísaný v rodnom liste, ale syn ma priezvisko po mne (matke), či je automaticky právoplatným dedičom po otcovi, alebo treba niekam ísť príp. vybaviť, či nahlásiť ho niekam?

Odpoveď: Dedičné právo po biologickom otcovi

(odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň,

priezvisko nemá vplyv na dedičské právo dieťaťa. Dieťa je neopomenuteľný dedič a má právo dediť po svojich rodičoch, pokiaľ nebolo vydedené, alebo nie je zo zákona vylúčené (dedičská nespôsobilosť). Na to, aby dedil, nemusíte meniť priezvisko, či niečo v tomto smere meniť.


Podotázka: Dedičné právo po biologickom otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že, či mám právo na dedičské po zosnulom biologickom otcovi, keďže ako 8 ročná som bola adoptovaná. Adoptovala ma vdova takže som nemala otca osvojiteľa. Ďakujem krásne za odpoveď. Petra.

Odpoveď: Dedičné právo po biologickom otcovi

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 106 zákona o rodine platí :

"Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom."

 

T.j. : Ak boli splnené všetky podmienky osvojenia v čase rozhodovania súdi a ak Vás biologický otec neustanovil ako závetného dediča, nie ste dedičom po svojom biologickom otcovi zo zákona, teda nebudete dediť.


Trápi vás "Dedičné právo po biologickom otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičné právo po biologickom otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môj biologický otec je zapísaný v mojom rodnom liste, ale ja som sa s ním nikdy nestretol. Vyrástol som u starých rodičov, mama sa vydala. Otec už zomrel, ale mňa nikto nekontaktoval. Mám nejaké právo na dedičstvo?

Odpoveď: Dedičné právo po biologickom otcovi

(odpoveď odoslaná: 28.10.2018)

Dobrý deň,
aj keď ste so svojim otcom nevyrastali, ste v zmysle ust. Občianskeho zákonníka zákonným dedičom pokiaľ nedošlo k Vášmu vydedeniu alebo nenastali okolnosti dedičskej nespôsobilosti. 
Podľa ust. § 479 Občianskeho zákonníka pri dedené platí, že "maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

V otázke neuvádzate kedy Váš otec zomrel a či dedičské konanie je ukončené.
Na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - na príslušnom okresnom súde podľa posledného miesta trvalého pobytu a dátumu úmrtia Vášho otca v rozvrhu práce príslušného súdu môžete zistiť, ktorý notár dedičstvo prejednáva/-al a požiadať ho o oznámenie stavu dedičského konania. 

Musíte preukázať, že ste synom poručiteľa /rodný list/.

 

 


Podotázka: Dedičné právo po biologickom otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa na Vás obrátiť s otázkou ohľadne mojej dcéry, v ktorej rodnom liste je uvedený ako otec môj manžel, biologickým otcom však nie je. Osvojením dieťaťa sa rozumie už zapísanie manžela do rodného listu? S manželom sa rozvádzam, z mojej strany zrejme podám návrh na zrušenie otcovstva a v rodnom liste bude otec neuvedený. Taktiež sa chcem informovať, či má dcéra nárok na platenie výživného zo strany biologického otca, aj keď nie je uvedený v rodnom liste. A taktiež, či jej vzniká nárok na dedenie majetku ak tam uvedený nie je. Ak otcovstvo súdom priznám, ako postupovať ak sa dcéra zrieka akéhokoľvek majetku zo strany biologického otca. Ďakujem!

Odpoveď: Dedičné právo po biologickom otcovi

(odpoveď odoslaná: 01.05.2018)

Dobrý deň, ak sa Vás manžel stal otcom dieťaťa osvojením, potom nie je možné len tak ho vymazať z rodného listu. On bol práve zapísaný do rodného listu na základe osvojenia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičné právo po biologickom otcovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku