Máte
otázku?

Neuhradená faktúra - premlčanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislava

Otázka: Neuhradená faktúra - premlčanie

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o informáciu, či je možné začať vymáhať neuhradenú faktúru z roku 2009 s poukazom na znenie ustanovenia § 408 ods. 1 OBZ?

Odpoveď: Neuhradená faktúra - premlčanie

Dobrý deň, pri posudzovaní premlčacej doby pri neuhradených faktúrach sa nepostupuje podľa ustanovenia § 408 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale podľa ustanovení § 392 a § 397 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc z týchto ustanovení je možné uviesť, že vo Vašom prípade začala premlčacia doba plynúť dňom splatnosti faktúry a jej dĺžka sú 4 roky. Vzhľadom na to, že máte faktúru z roku 2009 predpokladám, že splatnosť faktúry bola tiež v roku 2009, čo môže znamenať, že Vaša pohľadávka voči Vášmu dlžníkovi je s vysokou pravdepodobnosťou už premlčaná. Napriek tomu, je možné žalovať na súde aj premlčané pohľadávky. Súd na premlčacia prihliada iba na námietku žalovaného. Ak žalovaný nevznesie námietku premlčacia a Vy unesiete dôkazné bremeno, súd Vašej žalobe vyhovie. Ak však žalovaný vznesie námietku premlčania, súd Vašu žalobu zamietne.

Trápi vás "Neuhradená faktúra - premlčanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neuhradená faktúra - premlčanie (Obchodné právo)

Dobrý deň,
potrebujem poradiť. Zmluva životného poistenia mi zanikla pre neplatenie asi pred 4 rokmi. Teraz nejaká vymáhacia skupina chce odo mňa dlžné poistné, aby som zaplatil cca 300 eur. Aká je premlčacia doba z toho poistenia? Súdom nič nebolo riešené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuhradená faktúra - premlčanie

(odpoveď odoslaná: 05.08.2022)

Dobrý deň,
na vami uvedenú otázku uvádzam, že ak ste poistné nezaplatili, toto v zmysle ust. § 801 Obč. zákonníka zaniklo nezaplatením poistného k určitému dátumu. Ak vo veci poisťovateľ toto poistné nevymáhal súdnou cestou podaním žaloby na súd a to v premlčacej dobe, ktorá je 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, jeho nárok zanikol.

Ak vás teraz kontaktovala vymáhačská spoločnosť, z dôvodu právnej istoty kontaktujte váš príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska, či voči vám bola podaná nejaká žaloba v tejto veci. Ak žaloba nebola podaná, vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Na list vymáhačskej spoločnosti odpovedať nemusíte. Ak by vás kontaktovali telefonicky, len im povedzte, že pohľadávka je premlčaná s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka.


Podotázka: Neuhradená faktúra - premlčanie (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je nevyplatenie mzdy trestnom činom.Som živnostník, dal som faktúru a investor mi povedal, že faktúru nepreplatí. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neuhradená faktúra - premlčanie

(odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke sa pýtate na neuhradenú mzdu. Vzhľadom na okolnosť, že ide o obchodnoprávny vzťah /živnostník - investor/, nejedná sa o mzdu, ale cenu v zmysle Obchod. zákonníka.

Nepíšete v otázke či máte doklady resp. podklady o tom že ste práce realizovali, resp. tovar dodali, resp. viete tieto okolnosti preukázať, ako ani to, ako máte v zmluve dohodnutý termín úhrady faktúry.

Podľa ust. § 340a/ Obchod. zákonníka platí :

"Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka
(1) Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len „doklad“), alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. To neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti výslovne dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje kratšiu lehotu splatnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste sa zmluvne dohodli na splatnosti faktúr, táto doba nesmie presiahnuť 60 dní od doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa, teda Vás.

Ak ste sa nedohodli na termíne splatnosti s odberateľom/investor, musí uhradiť faktúru v lehote splatnosti v nej uvedenej.

Odporúčame dlžníka vyzvať opätovne s poukázaním na vyššie uvedené, prípadne kontaktovať priamo advokáta, aby výzvu zaslal za Vás. Obvykle výzvy od advokáta pomôžu, keďže so súdnym konaním sú spojené náklady a to ako na súdny poplatok, tak aj na trovy právneho zastupovania advokátom, o čom dlžník - investor má určite vedomosti.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Neuhradená faktúra - premlčanie (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem. Spoločnosť eviduje v účtovníctve neuhradenú faktúru 4/2016 za zrealizovanie predaja tovaru svojmu obchodnému partnerovi - spoločnosti s.r. o. Aká je premlčacia doba danej pohľadávky ? Vopred, veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Neuhradená faktúra - premlčanie

(odpoveď odoslaná: 22.10.2020)

Dobrý deň,
platí všeobecná premlčacia doba štyri roky v zmysle ust. § 397 Obchodného zákonníka :

"Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste vymáhanie dlžnej sumy nepostúpili na súd, v prípade podania žaloby až teraz v mesiaci október, dlžník vznesie námietku premlčania a súd návrh zamietne.

Možným riešením z Vašej strany v záujme úhrady dlžnej sumy je použiť ust. § 407 Obchod. zákonníka :

"(1) Ak dlžník písomne uzná svoj záväzok, plynie nová štvorročná premlčacia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba časti záväzku, plynie nová premlčacia doba ohľadne tejto časti.
(2) Platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku ohľadne sumy, z ktorej sa úroky platia.
(3) Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku.
(4) Účinky uznania záväzku spôsobom uvedeným v odseku 1 nastávajú aj v prípade, keď jemu zodpovedajúce právo bolo v čase uznania už premlčané."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva možnosť spísať uznanie záväzku - dlhu zo strany dlžníka, k čomu môžete využiť aj informácie na našej stránke uznanie-dlhu.sk.

 


Trápi vás "Neuhradená faktúra - premlčanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuhradená faktúra - premlčanie (Obchodné právo)

Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Doplňujúca otázka znie nasledovne: Ak dlžník uhradil časť faktúry v roku 2009, tak uznal tým svoj dlh a plynie tým nová premlčacia doba 4 roky? Z toho vyplýva rok 2009 + 4 = rok 2013 a rok 2013 + 4 = rok 2017, v ktorom skončí premlčacia doba, alebo sa to počíta inak?

Odpoveď: Neuhradená faktúra - premlčanie

(odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, ak Vám dlžník čiastočne uhradil dlh z faktúry a z tejto úhrady vyplýva, že uznáva aj zvyšok záväzku (napr. ak uviedol variabilný symbol pri platbe) má sa za to, že uznal aj zvyšok svojho dlhu. Nová premlčacia doba (4-ročná) však plynie odo dňa uznania záväzku a nie odo dňa uplynutie prvej štvorročnej premlčacej doby. Nie je možné kumulovať premlčacie doby spôsobom 4+4 roky.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neuhradená faktúra - premlčanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku