POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať o situáciu, ktorej som čelila 21.09.2015. Téhož dňa som prišla do práce a po pol hodine ma zavolali do firmy a oznámili mi okamžitú výpoveď s dohodou, bez udania dôvodu a bez nároku na odstupné. Toto všetko sa udialo vrátane dátumu 21.09. Napriek tomu, že v mojej pracovnej zmluve bola stanovená dvojmesačná výpovedná lehota, ostala som v šoku a výpoveď som podpísala. Teraz by som sa chcela opýtať, či je táto výpoveď platná. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné ustáliť to, akým spôsobom bol skončený Váš pracovný pomer. Vo Vašej otázke totiž spomínate, že pracovný pomer skončil s okamžitou platnosťou, čo je základný prvok okamžitého skončenia pracovného pomeru. Ďalej však spomínate výpoveď, resp. dohodu. S najvyššou pravdepodobnosťou išlo o dohodu o skončení pracovného pomeru, v ktorej ako uvádzate, nie je uvedený žiadny dôvod. V zmysle Zákonníka práce musia byť v takejto dohode uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru iba v dvoch prípadoch, a to vtedy, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce. Posúdiť, či išlo skutočne o neplatne skončený pracovný pomer však nie je možné iba na základe Vašej otázky. Pre relevantné posúdenie by bolo potrebné skúmať okolnosti, ktoré predchádzali podpisu dohody, ako aj okolnosti za ktorých došlo k podpisu dohody a tiež aj samotný obsah dohody o skončení pracovného pomeru.

Trápi vás "Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či môže nesprávne uvedená pracovná pozícia, resp. nesprávny ekvivalent názvu pracovnej pozície v dohode o ukončení pracovného pomeru podľa § 60 spôsobiť jej neplatnosť. Predstavme si situáciu, kde je zamestnanec v pracovnej zmluve uvádzaný ako predavačka, ale v dohode o ukončení pracovného pomeru je označený ako asistent predaja. Zamestnávateľ argumentuje, že ide o rovnocenné pozície a rozdiel je len v názve, pričom popis pracovných úloh je identický. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 14.04.2024)

Dobrý deň,

inak uvedená pracovná pozícia zamestnanca v dohode o skončení pracovného pomeru, ako je v pracovnej zmluve, nespôsobuje neplatnosť dohody. Chyby v písaní nespôsobujú neplatnosť dohody. 

Právny úkon, by mal byť slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, aby bol platný. Z právneho úkonu, vo Vašom prípade z dohody, musí byť zrejmé, o čom sa účastníci dohody dohodli. Ak je z dohody jasné, na čom ste sa so zamestnávateľom dohodli, a obsahuje nižšie uvedené formálne náležitosti, tak je platná. 

Z pohľadu formálnej platnosti dohody je potrebné, aby v nej boli uvedené správne identifikačné údaje účastníkov dohody (Vy a zamestnávateľ), aby obsahovala podpisy oboch účastníkov dohody, dátum a miesto podpisu dohody. 

Dohoda by bola neplatná, aby jej plnenie bolo nemožné, alebo jej obsah by odporoval zákonu. 

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný."

Podľa § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka, "Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný."

Podľa § 37 ods. 3 Občianskeho zákonníka, "Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný."

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony."

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na situáciu, keď bol zamestnancovi doručený výpoveď zo zmluvy o pracovnom pomere na dobu neurčitú poštou bez predchádzajúceho kontaktovania a bez jeho súhlasného podpisu. Pracovný pomer mal skončiť ku dňu 31.12.2023, ale dohoda bola poslaná až v februári 2024. Okrem toho má zamestnanec problém, pretože mu vznikol nedoplatok u zdravotnej poisťovne. Je tento postup zo strany zamestnávateľa správny? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.02.2024)

Dobrý deň, ako prvé uvediem, že žiadny výkon práce na dohodu nie je možné dohodnúť na dobu neurčitú. Rovnako tak ani dohodu o vykonaní práce.  Najčastejším dôvodom skončenia dohody o vykonaní práce je splnenie úlohy v stanovenom termíne. Rovnako je možné ju ukončiť aj dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom ku konkrétnemu dňu, na ktorom by sa dohodli. Takáto dohoda sa uzatvára podľa Zákonníka práce písomne a je podpísaná oboma zmluvnými stranami. Nakoľko Zákonník práce neustanovuje jej písomnú formu pod sankciou neplatnosti, možno dedukovať, že ak by nebola písomná, avšak obe zmluvné strany, t.j. aj zamestnávateľ aj zamestnanec by sa na skončení dohody dohodli aj len ústne, bola by platná. V takomto prípade by však bolo potrebné dbať na to, aby existoval o existencii takejto dohody nejaký iný dôkaz pre prípadné budúce spochybňovanie takéhoto právneho úkonu. Dohodu o vykonaní práce ale nie je možné ukončiť výpoveďou. Je však ešte možné od nej odstúpiť.

To, čo vy popisujete však nie je platné skončenie dohody, nakoľko zamestnanec nevedel o tom, že zamestnávateľ s ním chce skončiť prácu na dohodu skôr než nastal deň jej skončenia navrhnutý zamestnávateľom a ani na to nedal súhlas. Zákonník práce hovorí, že aj v prípade prác vykonávaných mimopracovného pomeru je možné napadnúť platnosť ich skončenia rovnako ako je to v prípade  neplatného skončenia pracovného pomeru.  Ak by ste vec chceli riešiť súdnou cestou, potom vám odporúčame obrátiť sa na advokáta, nakoľko viesť pracovnoprávny spor bez odbornej pomoci nie je jednoduché. 


Podotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť s problémom týkajúcim sa mojej zamestnaneckej situácie. V práci som na dobu neurčitú zamestnaná od 16. mája 2022. Včera mi zamestnávateľ oznámil, že s účinnosťou od 1. januára 2024 mi dáva výpoveď, a za situácie plnej šoku a pod nátlakom som podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru. Rada by som vedela, aké mám právo na odstupné. Jeho konanie predstavuje porušenie dvojmesačnej výpovednej lehoty, keďže mi v podstate dal hodinovú výpoveď kvôli zatvoreniu predajne. Predajňa však nezaniká úplne, keďže druhá pobočka stále funguje. Aké nároky by som mala uplatniť, aby som získala aspoň základnú ochranu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 29.12.2023)

Dobrý deň,

dohoda o skončení pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Vy ste ju podpísali, čím ste prejavili súhlas so skončením Vášho pracovného pomeru, ako aj s obsahom tejto dohody, ktorá obsahuje podmienky za akých končíte Váš pracovný pomer. Preto sa nedá hovoriť o porušení výpovednej lehoty zo strany zamestnávateľa.  

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Okrem dohody, ďalším spôsobom skončenia pracovného pomeru, je výpoveď. Spolu s výpoveďou je spojené plynutie výpovednej doby, ktorá vždy začína 1. dňa v mesiaci a končí posledným dňom v mesiaci. Ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď, tak ak ste u neho pracovali menej ako 2 roky, tak Vám nevzniká nárok na odstupné podľa § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.  

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov." Treťou možnosťou bolo, dať Vám podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru ale s uvedením výpovedného dôvodu (§ 63 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákonníka práce) tak, aby Vám vznikol nárok aspoň na jeden mesiac odstupného podľa § 76 ods. 2 písm. a) ZP.  Podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. Podľa § 76 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky."

Váš zamestnávateľ asi pre krátkosť času zvolil dohodu o skončení pracovného pomeru k 01.01.2024. Mohol Vám však vykompenzovať chýbajúcu výpovednú dobu, a vyplatiť Vám odstupné vo výške jej zodpovedajúcej. Skúste sa s ním ešte dohodnúť, že do dohody pridáte aj odstupné pre Vás, ako kompenzáciu, že to je celé narýchlo a Vy si neviete nájsť tak rýchlo novú prácu. Ak by s tým nesúhlasil, môžete mu povedať, ze napadnete platnosť dohody, pretože bola pod nátlakom. Dôvodov neplatnosti môže byť viac. 


Trápi vás "Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Bola som zamestnaná od septembra a v apríli som musela podstúpiť operáciu. Bohužiaľ, môj zamestnávateľ mi dal výpoveď počas PN, teda nejakú dohodu o ukončení pod tlakom a násilím nás donútil to podpísať. Chcem vedieť, či sa dá ešte niečo robiť, aby to nebolo platné, nakoľko som na PN a vôbec mi neoznámil, že prevádzka sa aj ruší. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 29.04.2022)

Dobrý deň, riešením vo vami uvedenom prípade je podanie žaloby na súd v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa kedy sa mal pracovný pomer skončiť :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na preštudovanie vašich dokladov a vysvetlenie okolností podpísania dohody, aby mohla byť v lehote podaná žaloba na súd.


Podotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na jednu vec. Podpísal som výpoveď zamestnávateľovi podľa § 60, avšak dôvod prepustenia v nej nebol uvedený. Zamestnávateľ ma prepustil na základe § 63 ods. c, čiže podľa jeho názoru som stratil schopnosť vykonávať danú pozíciu. Keďže tento dôvod nebol vo výpovedi uvedený, domnievam sa, že výpoveď je neplatná. Mám pravdu, alebo sa mýlim? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 28.01.2022)

Dobrý deň,

najskôr je potrebné ustáť, či Vám zamestnávateľ dal výpoveď pre niektorý z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce, alebo ste sa na skončení pracovného pomeru dohodli podľa § 60 Zákonníka práce. Ak ste podpísali dohodu o skončení pracovného pomeru, zákon nepredpisuje osobitná náležitosti iba uvádza, že ak zamestnanec požiada o uvedenie dôvodu, zamestnávateľ musí dôvod skončenia pomeru vymedziť aj v dohode. Uvedenie dôvodu v dohode o skončení pracovného pomeru však nie je podmienkou platnosti tejto dohody. Táto dohoda by bola platná aj bez uvedenia dôvodu.

Pokiaľ Vám však zamestnávateľ doručil jednostrannú výpoveď, a opomenul s nej skutkovo vymedziť dôvod výpovede podľa § 63 ods. 1 Zákonníka práce, potom je výpoveď zamestnávateľa neplatný úkonom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán doktor, prečítal som si niektoré Vaše odpovede na tému neplatnosti skončenia pracovného pomeru a dovoľujem si položiť otázku. Pracoval som v riadnom pracovnom pomere viac ako 9 rokov, minulý rok som sa podrobil operácii chrbtice a 9 mesiacov som bol na pracovnej neschopnosti. Pracovný pomer som riadne nastúpil 1. júna 2021, kedy mi nadriadená oznámila, že moje miesto bolo ešte vo februári zrušené pre nadbytočnosť a náhradné miesto pre mňa nemajú. Ponykali mi ukončiť pracovný pomer dohodou s vyplatením 5-mesačného odstupného, pričom už mali pripravené všetky potrebné dokumenty. Bol som v šoku a túto dohodu som podpísal. Na druhý deň som si išiel vyzdvihnúť svoje osobné veci a na pracovisku bol už kolega, ktorý ma zastupoval počas pracovnej neschopnosti. Chcel by som sa opýtať, či mám opodstatnenie a zmysel podať žalobu na súd, keď som túto dohodu podpísal? Nemal zamestnávateľ povinnosť oznámiť mi skutočnosť, že zrušil moje miesto pre nadbytočnosť? Mám len 4 roky do dôchodku a nájsť si prácu bude pre mňa veľmi náročné. Vopred ďakujem za odpoveď. S úctou, R.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.06.2021)

Dobrý deň,
ako určite je Vám známe, vo Vami uvedenom prípade ak prac. pomer skončil dohodou,  má byť dodržané ust. § 60 Zákonníka :

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
 (2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi. "

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak Váš prac. pomer mal skončiť dohodou z org. dôvodov uvedených v ust. §  63 ods. 1 písm. aú až c/ Zákonníka práce, tieto dôvody skončenia prac. pomeru /nadbytočnosť,zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti/ musia by povinne zo zákona uvedené v dohode o skončení prac. pomeru. V otázke uvádzate, že ste podpísali dohodu o skončení prac. pomeru s 5 mesačným odstupným, len túto okolnosť, či dôvod skončenia prac. pomeru /zrušenie prac. miesta/ je aj v dohode o skončení prac. pomeru uvedený. T.j. : zamestnávateľ bol povinný túto skutočnosť v dohode o skončení PP uviesť v dohode.

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 4 Cdo 306/2009   z 27. apríla 2011:

"S poukazom na sled týchto udalostí okresný súd dospel  k záveru, že konanie žalovanej bolo prinajmenšom neštandardné, keď žalobkyni síce dala na výber, že buď dostane výpoveď pre nadbytočnosť alebo uzavrie dohodu  o skončení pracovného pomeru, avšak bez toho, aby žalobkyňa mala časový priestor na rozhodnutie. Žalobkyňa totiž podpísala dohodu, ktorej návrh bol vopred pripravený, po jedinom krátkom rozhovore vzápätí po doručení výpovede X. Takéto jednanie žalovanej analogicky s odkazom na ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) hodnotil ako konanie  v rozpore  s dobrými mravmi. Dohodu  o skončení pracovného pomeru zX.,ako aj výpoveď z X.,považoval preto za absolútne neplatné právne úkony,  z ktorého dôvodu žalobe  o neplatnosť dohody  a určení, že pracovný pomer naďalej  trvá, vyhovel."

V otázke neuvádzate, kedy sa PP podľa dohody skončil. S odkazom na ust. § 77 Zákonníka práce neplatnosť dohody o skončení prac. pomeru je treba uplatniť na súde v lehote do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa mal prac. pomer skončiť. V tomto smere je teda potrebné, aby bola podaná žaloba na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru a súčasne zamestnávateľovi písomne oznámiť, že dohodu o skončení PP považujete za neplatnú a trváte na tom, aby Vás zamestnávateľ naďalej zamestnával.

Podstatné pre posúdenie úspešnosti v súdnom konaní je to, či ku skončeniu PP z dôvodu org. zmien došlo aj u iných zamestnancov, či Vám bola poskytnuté iné prac. zaradenie.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Tu je link na objednanie konzultácie :   https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html


Trápi vás "Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala, či je možné od zamestnávateľa vymôcť vyplatenie odstupného, aj keď pracovný pomer skončil dohodou. Z jeho strany však išlo o nátlak a vydieranie, čo mi dokážu potvrdiť aj ďalší pracovníci. Neplánujem spochybňovať platnosť ukončenia pracovného pomeru, avšak chcem zistiť, či existuje nejaký zákonný prostriedok na získanie nevyplateného odstupného z dôvodu nátlaku a následného podpisu dohody, hoci pracovný pomer skončil už v máji. Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
možnosťou pre Vás bolo podanie žaloby na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov, odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Vo veci už žalobu podať nemôžete. Právny prostriedok, ako sa domôcť odstupného, už nie je.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.