Nenapraviteľná dcéra a umiestnenie do domova


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nenapraviteľná dcéra a umiestnenie do domova

Dcéra mala 14.6.2015 15 rokov. Od 12 rokov kradne a od 14 pije. Bola už 3× na dobrovoľnom diagnostickom pobyte. Teraz sme dali návrh na súd o reedukačný pobyt. Čo môžeme dovtedy robiť? Nepotrebujeme sa kvôli nej dostať do basy. Mám ešte 2 malé deti. Dá sa ju umiestniť do domova? Ako sa zrieknuť rodičovských práv? Bývalý manžel súhlasil s tým, aby si ju adoptoval súčasný manžel. Ďakujem.

Odpoveď: Nenapraviteľná dcéra a umiestnenie do domova

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vaša dcéra dovŕšila 14 rokov, je v zmysle Trestného zákona trestne zodpovedná. Ak by spáchala nejaký trestný čin, bola by za neho zodpovedná a trestaná ona.

Vychádzajúc z Vašej otázky je zrejmé, že zdravie a priaznivý vývoj Vašej dcéry je vážne ohrozený, nakoľko nepomohli ani dobrovoľné diagnostické pobyty. V takom prípade v zmysle Občiansko súdneho poriadku je možné podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia do doby, kým rozhodne súd o Vašom návrhu na nariadenie reedukačného pobytu. Súd by predbežným nariadením vyslovil, že dieťa bude dočasne zverené do starostlivosti právnickej osoby (ústavu alebo zariadenia na liečbu závislostí). 

Rodičovských práv a povinností sa nemôžete svojvoľne zrieknuť. Súd pozastavuje rodičom ich výkon alebo im ich výkon obmedzí len v zákonom predpísaných prípadoch, pričom nemôžete podať návrh na to, aby Vám súd výkon rodičovských práv a povinností pozastavil alebo obmedzil.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nenapraviteľná dcéra a umiestnenie do domova (Rodinné právo)

Dobrý deň, . Som rozvedená 7 rokov a mám dcéru 10 ročnú. Chceme sa ostahovat 120 km od Bratislavy. Môj ex nám nechce podpísať prestup na iní školu ako mám postupovať. Dnes mi riadiyelka v novej škole povedala, že bez oboch podpisov nám ju nezoberie. Čo mám prosím Vás robiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Nenapraviteľná dcéra a umiestnenie do domova

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste sa zatiaľ nepresťahovali do iného mesta vzdialeného 120 km a problém je v súhlase otca s prestupom na základnú školu v mieste nového trvalého bydliska.
Podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :
"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že súhlas otca dieťaťa na presťahovanie v rámci SR nepotrebujete.

Pokiaľ ide o návštevu základnej školy v mieste nového trvalého bydliska, tu platí ust. § 20 školského zákona :
"(4) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy  alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,22) v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,23) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu."


Je to dosť rozporné ustanovenie, keďže na presťahovanie v rámci SR  nepotrebujete súhlas bývalého manžela a na druhej strane riaditeľ školy podmieňuje súhlas druhého rodiča s prestupom na inú základnú školu, ktorá sa nachádza v spádovej oblasti nového trvalého bydliska, t.j. : nejedná sa o nástup na povinnú školskú dochádzku (§ 20 ods. 5 školského zákona). 

Z otázky sme pochopili, že ste sa ešte nepresťahovali, preto v tejto veci odporúčame podať písomne žiadosť o zápis na predmetnú ZŠ,  pričom uvediete aj kontaktné údaje druhého rodiča v zmysle ust. § 20 ods. 4 a  § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). školského zákona. 

Odporúčame otca dieťaťa súčasne osloviť písomne doporučeným listom, kde mu oznámite, že  dieťa bude navštevovať inú - novú základnú školu v mieste nového trvalého bydliska a požiadate ho, aby písomne Vám udelil súhlas so zápisom resp. prestupom uvedenú ZŠ, s tým, aby svoj podpis nechal overiť. 

Zdôvodniť svoju žiadosť k otcovi dieťaťa môžete aj tým, že z hľadiska najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa, ako aj z praktického hľadiska vzhľadom na jeho vek nie je možné, aby dieťa naďalej navštevovalo základnú školu v mieste pôvodného trvalého bydliska. Prvoradým je vždy záujem dieťaťa. Nesúhlas druhého rodiča vo Vašom prípade je zrejme daný aj tým, aby spôsobil komplikácie, resp. len z dôvodu, že nechce za maloletou dochádzať do iného mesta.
Pokiaľ nedôjde k dohode, budete sa musieť obrátiť na súd.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku