POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

Dobrý deň, mám pre Vás jeden dotaz. Dnes mi prišla zásielka od súdu od otca mojej dcéry, v ktorej požaduje úpravu letných a zimných prázdnin. Dcéra má 6 rokov a absolútne nechce k nemu chodiť, neviem teda, čo mám robiť. Bude jej názor v tejto situácii relevantný aj keď má len 6 rokov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

Dobrý deň,

 

v prvom rade bude veľmi dôležité sa k návrhu otca na určenie styku počas letných a zimných prázdnin písomne vyjadriť a uviesť všetky dôležité skutočnosti, ktorými umožníte súdu zistiť tzv. skutočný stav veci.

 

Súdu popíšte čo najdetailnejšie spôsob starostlivosti o Vašu maloletú dcéru. Uviedli ste, že chce upraviť styk iba počas letných a zimných prázdnin, to znamená že bežný styk by mal mať upravený. Popíšte akým spôsobom prebieha tento styk. Uveďte, či otec svoje právo na stretávanie s vlastnou dcérou pravidelne využíva, ako vníma takéto stretnutia Vaša dcéra, či na nej vidíte nejakú zmenu keď sa od neho vracia, prípadne ako je naladená keď vie, že má ísť k otcovi.

 

To všetko prispeje k tomu, aby mohol súd zistiť skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní vychádzať práve z neho.

 

Podľa ustanovenia § 35 Civilného mimosporového poriadku

Súd je povinný zistiť skutočný stav veci.

 

Podľa ustanovenia § 36 Civilného mimosporového poriadku

Súd je povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci.

 

Priamo vo svojom vyjadrení uveďte i návrhy na vykonanie dôkazov, ktoré prispejú k zisteniu skutočného stavu veci a tiež k zisteniu vôle Vašej maloletej dcéry. Ak vidíte na svojej dcére, že k otcovi nechce, prípadne ak viete i dôvod, uveďte to súdu a zároveň im navrhnite, aby bola prostredníctvom kolízneho opatrovníka, ale aj súdu vypočutá.

 

Nie je isté, že súd Vašu dcéru vypočuje, lebo závisí iba na sudcovi, či bude Vašu dcéru považovať za natoľko rozumovo a duševne vyspelú, aby vyjadrovala svoj vlastný názor. Bežne sa stretávame s tým, že súd považuje maloleté deti za schopné vyjadriť svoj názor samostatne od veku približne 8-10 rokov. Stalo sa však už aj to, že súd vypočúval 5 ročné dieťa. Závisí to na výlučne na sudkyni, prípadne odporúčaní kolízneho opatrovníka, či odporučí výsluch maloletého dieťaťa.

 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku

(1) Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

(2) Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb.

 

V prípade, ak súd posúdi Vašu dcéru ako neschopnú vyjadriť samostatne svoj názor nie je vylúčené, aby súd nariadil znalecké dokazovania, a to aj bez návrhu. Ak by však sudkyňa neuvažovala o nariadení znaleckého dokazovania pre zistenie vzťahu dcéry s otcom a posúdenie jej najlepšieho záujmu, môžete znalecký posudok navrhnúť vykonať i Vy.

 

Celé dokazovanie zo strany súdu by malo viesť k tomu, aby súd zistil jednak skutočný stav veci, ale tiež najlepší záujem maloletého dieťaťa. Súd musí pri každom rozhodovaní o maloletom dieťati zisťovať jeho najlepší záujem a rozhodnúť výlučne v jeho prospech.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Na druhej strane je však potrebné uviesť i to, že i otec dieťaťa (hoci mu dieťa nebolo zverené do jeho osobnej starostlivosti) má podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov právo stráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času. Každý jeden zásah do tohto rozsahu styku otca s dieťaťom musí byť adekvátnym spôsobom odôvodnený, nemôže byť svojvoľný.

 

Podľa rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 16.03.2016, sp.zn. 25CoP/11/2016

Akákoľvek deformácia vzťahu rodiča s dieťaťom v dôsledku odcudzenia je v neskoršej dobe len ťažko napraviteľná. Je preto v záujme dieťaťa umožniť otcovi, ktorý s dieťaťom trvale nežije, pravidelný kontakt, v ktorom môže realizovať svoje výchovné pôsobenie, rešpektujúc pritom právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Je potrebné zdôrazniť aj povinnosť matky, bez ohľadu na jej vzťah k otcovi detí, nielen maloleté dieťa na styk s otcom riadne pripraviť, ale mu ho i osobne odovzdať v určenom čase a mieste a na tomto mieste ho i osobne prevziať, pričom za splnenie tejto povinnosti nemožno považovať suplovanie jej osobnej účasti inou fyzickou osobou.

Trápi vás "Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o mojich možnostiach. S matkou našej dcéry sme sa rozlúčili ešte počas tehotenstva. Štyri mesiace po narodení podala moja bývalá partnerka na súd o určenie výživného vo výške 150 eur, ktoré pravidelne platím. Predtým som jej platil 200 eur a mal som neobmedzený prístup k dcére. Po súde však moja ex-partnerka začala odopierať môj prístup k dcére a obmedzovať čas, ktorý som s ňou mohol stráviť. Počas pandémie Covid-19 mi dovolila stretnúť sa s dcérou len na 2 metre vzdialenosti. To viedlo k odcudzeniu, ktoré ma veľmi mrzí a chcem to napraviť. Chcel by som sa s dcérou stretávať čo najčastejšie a postupom času ju začať brávať aj k sebe, keďže už bude mať tri roky. Problémom je, že moja ex mi dovolí pristúpiť k dcére len každý druhý víkend, a to len na hodinu, čo je veľmi málo, a niekedy dokonca ani toľko nie. Môže súd určiť viac, napríklad každý víkend, aspoň na dve hodiny?

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,

zrejme ste nemali súdom upravený styk s Vašou maloletou dcérou. Odporúčam Vám podať návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom na miestne príslušný súd, v obvode ktorého má Vaša dcéra bydlisko. V návrhu uveďte aj Vaše údaje a údaje matky (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko), a opis rozhodujúcich skutočností, teda že Vám matka postupne začala odopierať a obmedzovať právo na styk s Vašim dieťaťom. Popíšte, že máte záujem stretávať sa s maloletou čo najčastejšie a uveďte Váš návrh úpravy styku s presným určením časového intervalu. Napríklad od piatka do nedele. Treba však vziať do úvahy, že súd petitom návrhu nie je viazaný, a teda môže rozhodnúť aj inak ako budete Vy navrhovať. Dôležité je, aký je vek dcéry. Ak je maličká (do 3 rokov), je možné, že súd určí stretávanie iba v rozsahu sobota a nedeľa (počas víkendu) bez prespávania. Samozrejme máte právo aj na styk aj počas bežného týždňa, letné a zimné prázdniny, Vianoce, veľkonočné sviatky.. Ak chcete môžeme prediskutovať to, čo by ste mali robiť cez telefón.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj bývalý priateľ a otec mojej dcéry podal návrh na zníženie výživného a zároveň návrh na úpravu styku s dcérou. Dotiaľ sa s dcérou stretával len občas. Dcéra však vždy prejavovala strach a pri návštevách u neho často plakala. Napríklad z auta nechcela vôbec vystúpiť. Teraz však požaduje, aby mu bola dcéra zverená každý druhý víkend od soboty 9:00 do nedele 16:00, teda aj na prenocovanie. Je možné, že súd túto žiadosť schváli?

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

(odpoveď odoslaná: 06.09.2018)

Dobrý deň. Rozhodovanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých musí byť prísne individuálne. Na jednej strane sa musia rešpektovať rodičovské práva, avšak vždy je prvoradý najlepší záujem dieťaťa.

To, ako súd vo Vašom konkrétnom prípade rozhodne, sa dá iba ťažko predpovedať. Významnými faktormi ovplyvňujúcimi rozhodnutie súdu však budú najmä vek dieťaťa, vzťah dieťaťa s otcom, názor dieťaťa na prípadnú zmenu styku (za predpokladu, že dieťa chápe význam konania a dokáže v ňom relevantne prejaviť názor) a pod.


Podotázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou (Rodinné právo)

Môj exmanžel podal súdny návrh, aby mi boli deťom odňaté a umiestnené do jeho osobnej starostlivosti. Je v platnosti rodičovská dohoda, avšak deti odmieta ísť k nemu, pretože ich viackrát fyzicky napadol. Prosím o radu, ako sa mám brániť a ako mám chrániť deti.

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň. 

Odporúčam ísť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nahlásiť fyzické napadnutie detí. Následne je potrebné podať na súd návrh na zmenu úpravy styku s maloletými deťmi, ktorý môžete podať aj prostredníctvom úradu. Zároveň môžete podať aj návrh na neodkladné opatrenie, ktorým súd obmedzí styk otca s deťmi a to podľa Vášho návrhu, v ktorom môžete navrhnúť buď zákaz styku alebo styk len za Vašej prítomnosti. O všetkých možnostiach by Vám mali podať informácie na úrade. 


Trápi vás "Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou (Rodinné právo)

Pri rozvode bol určený styk s maloletým trojročným dieťaťom dva razy týždenne po jednej a pol hodine, a každý druhý víkend v sobotu dopoludnia a v nedeľu popoludní po tri hodiny. Teraz by som chcela požiadať o úpravu, a to z dôvodu, že mi to nevyhovuje. Syn začal chodiť na krúžky a na dni, keď ho má mať exmanžel, si nemôžem nič plánovať. Sudca určil styk na základe toho, že exmanžel nemal vytvorené podmienky pre malého. Od rozvodu však uplynul viac než rok a na tejto situácii sa nič nezmenilo; z jeho strany nie je ani snaha niečo na tom zmeniť. Chcela by som Vás poprosiť o radu, kedy môžem požiadať o úpravu styku a či to musí byť súdnou cestou. Syn bude mať päť rokov. Je možné upraviť styk na každý druhý víkend a na polovicu prázdnin, z ktorých sa úplne zriekol? Ďakujem za promptnú odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

(odpoveď odoslaná: 01.11.2016)

Dobrý deň, podľa § 26 zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Na zmenu úpravy styku určeného súdnym rozhodnutím preto podajte návrh, ktorým konkrétne odôvodnite, prečo doterajšia úprava už nie je v záujme dieťaťa resp. prečo Vám spôsobuje ťažkosti pri zabezpečovaní starostlivosti a výchovy. Nová úprava stretávania sa otca s dieťaťom môže byť upravená aj spôsobom, ktorý navrhujete.


Podotázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou (Rodinné právo)

Mám štvorročnú dcéru s bývalou priateľkou. Bývalá priateľka sa vydala a plánujú sa so svojim manželom a mojou dcérou presťahovať na druhý koniec Slovenska. Aktuálne máme súdne určenú úpravu styku tak, že stretávam sa s dcérou každý párny víkend a prispievam bývalej dennodenne 100 eur. Na striedavú starostlivosť nemám čas. Bohužiaľ, som sám, nemám rodičov a pracovné povinnosti mi to nepovoľujú. Uvažujem, ako je možné tento stav riešiť. Nemám auto a cestovanie za dcérou na druhý koniec Slovenska každý druhý víkend je pomerne finančne aj časovo náročné. Pridané popri výživnom, budú ďalšie náklady na vlak, kde jedna cesta tam a späť ma stane 20 eur, plus ešte neviem koľko za dieťa. Môj odhad je, že to bude mesačne aspoň ďalších 40 eur, keď uvažujem o dvoch týždňoch v mesiaci. Neviem presne, ako by sa to dalo riešiť, či by som mal požadovať ďalšiu úpravu alebo aké mám iné možnosti. Čo sa dá urobiť ohľadom úpravy styku s dieťaťom v prípade zmeny bydliska dieťaťa? Bola by som vďačný za radu. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

(odpoveď odoslaná: 27.10.2013)

Dobrý deň.

Vo Vašom prípade ide o úpravu styku s dieťaťom po zmene bydliska.

Nachádzate sa v pomerne zložitej situácii. Pokiaľ sa Vaša bývalá priateľka spolu s Vašou dcérou, ktorá jej bola zverená rozhodnutím súdu odsťahuje, zostanú Vám prakticky dve možnosti. Buď sa budete na súde domáhať novej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, pre zmenu pomerov, alebo sa s Vašou bývalou priateľkou dohodnete na takej starostlivosti, ktorá Vás nebude tak finančne a časovo zaťažovať. V oboch prípadoch však hrá významnú rolu aj vek dieťaťa a predovšetkým jeho záujmy. Je určite v záujme dieťaťa styk so svojim rodičom.

 

Môžete sa napr. dohodnúť, že si dcéru ponecháte vo Vašej starostlivosti cez niektoré prázdniny alebo niektoré dni pracovného pokoja. Odporúčam Vám danú vec riešiť predovšetkým dohodou a s ohľadom na potreby Vašej dcéry. V prípade, že sa Vám podarí s priateľkou dohodnúť, nechajte Vašu dohodu potvrdiť, resp. schváliť súdom, aby ste sa vyhli prípadným neskorším nezhodám alebo sporom. Ak sa Vám nepodarí dohodnúť, nezostáva Vám nič iné ako sa obrátiť na súd a žiadať o novú úpravu pre zmenu pomerov.

 

Uvedenú situáciu zapríčnila matka, preto by bolo vhodné žiadať, aby súd určil, že jedenkrát Vám musí dieťať priniesť matka a druhý krát si pôjdete po ňu Vy. Budete teda dieťa voziť na striedačku. Nebude to však jednoduché, pretože konanie bude na súde v mieste bydliska dieťaťa, teda na druhej strane Slovenska.

 

Úpravu styku s dieťaťom po zmene bydliska Vám teda odporúčam po zlyhaní mimosúdneho vyriešania veci riešiť súdnou cestou a trvať na tom, aby matka dieťa vozila za Vami. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou (Rodinné právo)

V rozsudku je uvedené v bode 4) - Otec má právo sa stretávať s maloletými (2 deťmi) každý prvý víkend v mesiaci od piatka do nedele, atď. Toto bolo zapísané aj v návrhu na rozvod. Má ma zaujímať význam slova "oprávnený". Musím sa stretávať s deťmi prvý víkend v mesiaci, keďže som požiadal o výhradnú starostlivosť matky nad deťmi (s možnou zmenou bydliska a zamestnania mimo aktuálneho bydliska)?

Odpoveď: Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou

(odpoveď odoslaná: 11.10.2010)

Dobrý deň, 
z vašej otázky vyplýva, že deti boli zverené do výhradnej starostlivosti matky a vám ako otcovi detí v súlade s ust. § 24 a nasl. zákona o rodine keďže ste sa nedohodli na úprave styku pred vyhlásením rozhodnutia o rozvode, ktorá dohoda by bola súčasťou rozsudku, súd rozhodol o úprave styku s deťmi.  Súd by o tomto styky s maloletými deťmi nerozhodol tiež v prípade, ak by ste v konaní o rozvod uviedli zhodne s manželkou, že nežiadate upraviť styk s maloletými po rozvode.

Slovo oprávnený v rozsudku znamená, že je to vaše oprávnenie stretávať sa s deťmi a pokiaľ by vám v tom bolo bránené zo strany matky detí, ako oprávnený by ste mohli podať návrh na súdny výkon rozhodnutia v zmysle ust. § 376 Civil. mimosporového poriadku (citujeme) :
"(1) Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môže oprávnený podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia.
(2) Súd môže nariadiť výkon rozhodnutia aj bez návrhu.
(3) Konanie o výkone neodkladného opatrenia nariadi súd vždy aj bez návrhu."

Platí teda, že je to vaše oprávnenie a teda ak by ste toto svoje právo v rozsahu podľa rozsudku nevyužili a nestýkali sa s deťmi podľa rozsudku, bývalá manželka nemôže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, že sa napr. s deťmi nechcete stýkať v rozsahu a čase podľa rozsudku súdu a preto žiada súdny výkon rozhodnutia.

Nepíšete v otázke, či rozsudok je právoplatný alebo nie. Bez ohľadu na rozsudok môžete sa s bývalou manželkou dohodnúť na zmene a upraviť styk s maloletými deťmi podľa vašej vzájomnej dohody a túto dohodu dať na schválenie na súd.


 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zmenu úpravy styku otca s mal. dcérou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.