POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

Ako mám postupovať, keď chcem požiadať o zmenu starostlivosti o dieťa do osobnej starostlivosti matky? S bývalým manželom žijeme ešte spoločne v domácnosti, dieťa sa nachádza v striedavej starostlivosti (striedame sa každý týždeň). On nerespektuje rozhodnutie súdu, o dieťa sa nezaujíma a je časovo zaneprázdnený. Celá zodpovednosť za starostlivosť o dieťa je na mne, preto by som chcela požiadať o zmenu tohto rozhodnutia.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

Dobrý deň, každé súdne rozhodnutie o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťa je možné zmeniť, ak nastala taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. Neuviedli ste ako dlho máte takýmto spôsobom upravenú starostlivosť o maloleté dieťa, ale napriek tomu vychádzajúc zo správania sa otca mám za to, že došlo k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. Veľakrát sa otcovia snažia o striedavú osobnú starostlivosť aj z toho dôvodu, aby nemuseli platiť výživné. Vo Vašom prípade je potrebné na súde podať návrh na zmenu zverenia maloletého dieťaťa. V návrhu je potrebné podrobne popísať akým spôsobom rozhodol naposledy súd (predpokladám v rozhodnutí o rozvode manželstva) a súdu bližšie popísať k akým zmenám došlo. Treba klásť dôraz na konanie otca dieťaťa, a to, že nejaví žiadny záujem o starostlivosť o maloleté dieťa. Súd na rozhodnutie vo veci nariadi pojednávanie a na tomto pojednávaní vypočuje oboch rodičov.

Trápi vás "Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra, ktorá má 16 rokov, už nechce bývať s matkou, ale so mnou, jej otcom. Momentálne si s matkou nerozumie, najmä s jej novým partnerom. Obávam sa, že by si mohla urobiť niečo zlé, pretože vidím, že je na tom dosť zle. Sme dva roky rozvedení. Je možné toto situáciu riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
áno, v danej veci je potrebné podať návrh na súd a žiadať, aby bola dcéra zverená do starostlivosti Vám a popísať vyššie uvedené. Vaša dcéra má už dostatočný vek na to, aby vedela vyjadriť svoj vlastný názor, preto súčasne navrhnite, aby bola v konaní vypočutá. Sudkyňa by následne mala jej názor rešpektovať a rozhodnúť v jej najlepšom záujme. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu, ak je to možné. Môj syn má súdne prideleného synčeka do starostlivosti. Žil so svojou priateľkou, ale vzhľadom na jej mladý vek, syna dostal do starostlivosti môj syn. Teraz je môj syn vo výkone trestu a ona si našla iného muža. Požiadala súd o zmenu starostlivosti o malého. Chce, aby syn bol v jej starostlivosti a potom plánuje vypustiť môjho syna, teda otca dieťaťa, aj z rodného listu. Moja otázka znie: Môže toto všetko urobiť prostredníctvom súdu aj bez súhlasu môjho syna, otca dieťaťa? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
otázkou je či má matka dieťaťa už momentálne 18 rokov, pretože ak nie a má viac ako 16 rokov, tak potrebuje rozhodnutie súdu, ktorý by jej rodičovské práva vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa priznal, inak by sa o dieťa musel starať niekto iný, kým matka nedovŕši 18 rokov. 

Čo sa týka vyškrtnutia otca dieťaťa z rodného listu. V zásade to možné nie je, resp. muselo by tomu najprv predchádzať rozhodnutie súdu. Otcovstvo sa určuje na základe viacerých domnienok. Pre použitie prvej je nutné, aby boli rodičia dieťaťa manželmi. Vo vašom prípade bolo teda otcovstvo pravdepodobne určené podmienkou druhou a to vyhlásením oboch rodičov na súde alebo podľa podmienky tretej, teda rozhodnutím súdu na návrh. Takto určené otcovstvo je možné aj zaprieť. Zákon o rodine upravuje pre zapretie nasledovné podmienky. Podľa § 93 ods. 1 a ods. 2 Zákona o rodine:

(1) Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.
 
(2) Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zaprieť otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov môže aj matka, avšak len vtedy, ak je vylúčené, že by mohol byť Váš syn otcom dieťaťa a teda nemôže to urobiť len tak svojvoľne. S najväčšou pravdepodobnosťou by súd takýto návrh odmietol. 
 
Vo vzťahu k otcovstvu určeného rozhodnutím súdu, aj toto je možné vylúčiť v zmysle § 94 ods. 2 Zákona o rodine:
 
Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
 
V tomto prípade by súd otcovstvo vôbec neurčil, ak by ho vylučovali závažné okolnosti, a teda existenciu takýchto okolností by skúmal a takto určené otcovstvo by matka zaprieť nemohla.
Ak však Váš syn je otcom dieťaťa, tak ho z rodného listu nevyškrtne. 

Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj 25-ročný syn sa po dohode s bývalou priateľkou a s jej súhlasom rozhodol prísť bývať ku mne. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, kde by som si mohol stiahnuť formulár na návrh na zmenu starostlivosti o dieťa, ktorý následne zašlem na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na vek dieťaťa nie je potrebné už robiť žiadnu zmenu úpravy starostlivosti o dieťa. Už je plnoletý a môže sa sám rozhodnúť s kým chce žiť. Jedinou otázkou, ktorú ešte môže súd vo vzťahu k nemu riešiť je otázka výživného. Tzn. či bude syn chcieť, aby mu matka platila výživné. Samozrejme to platí iba v prípade, že ešte študuje dennou formou na VŠ.

V opačnom prípade postačuje, ak sa k Vám presťahuje a nemusíte nič riešiť súdnou cestou. Je už plnoletý a nevzťahuje sa na neho už nutnosť riešenia zmeny starostlivosti zo strán rodičov.


Trápi vás "Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom starostlivosti o maloleté dieťa. Moja dcéra bola súdom zverená do opatery otca. Nemáme upravený styk, teda komunikácia závisí od našej dohody. Bohužiaľ, táto situácia nefunguje a rada by som získala dcéru do svojej opatery. Ako mám postupovať? Mám vôbec šancu alebo musí existovať nejaký závažný problém, vďaka ktorému by mi ju súd opäť zveril? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.12.2018)

Dobrý deň, vzhľadom  na okolnosť, že nemáte súdom upravený styk s maloletou dcérou, najjednoduchším riešením by bolo predložiť s otcovi dieťaťa návrh dohody o styku s maloletou dcérou a podmienky styku. Následne by ste predmetnú dohodu dali na schválenie na súd, aby v prípad nezhôd mohla byť aj titulom na výkon rozhodnutia.

Ak by otec maloletej na predmetný návrh dohody nijako nereagoval vo Vami uvedenom termíne, budete musieť v súlade s ust. zákona o rodine podať návrh na súd o úpravu styku s maloletou, nakoľko je Vašim základným rodičovským právom podieľať sa na výchove a starostlivosti o maloletú dcéru. 

Nepíšete vek maloletej dcéry, ale ak je jej vek taký, že je schopná sa samostatne vyjadrovať a zaujať názor, ten bude tiež dôležitý  pri rozhodovaní súdu aj o prípadnej zmene v starostlivosti o maloletú dcéru a schválení  súdu, že bude zverená do Vašej starostlivosti. 

Súd v konaní bude zisťovať aj názor orgánu sociálnoprávnej ochrany detí /úrad práce/.

Podstatné a dôležité je to, aj ako je zabezpečovaná starostlivosť o ňu v súčasnosti, v akých podmienkach žije a pod., aké podmienky jej viete zabezpečiť Vy ako matka, vrátane ich zabezpečenia /pracovné, sociálne podmienky, bývanie, škôlka, škola/.

Záver je ten, že môžete požiadať o  zmenu súdneho rozhodnutia o zverení maloletej do Vašej osobnej starostlivosti a úpravu styku otca s maloletou.

Podstatné je to, ako viete presvedčiť a dokázať v súdnom konaní, že viete lepšie zabezpečiť starostlivosť o maloletú dcéru v porovnaní s podmienkami v súčasnosti, aby to bolo v prospech maloletej dcéry.

 

 

 

 


Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť o tom, ako postupovať v mojej situácii. S manželkou sme rozvedení už rok a nášho 8-ročného syna má ona v osobnej starostlivosti. Súdom bolo určené, že si ho môžem vziať kedykoľvek, avšak to nefunguje. Syna nevidím, pretože mi ho manželka nie je ochotná dať, tvrdí, že náš syn nechce ísť ku mne. Napriek tomu, keď ho už konečne mám pri sebe na víkend, nechce ísť spať ku matke. Jej rodina má na neho veľký vplyv a obracajú ho proti mne. Rád by som zistil, ako postupovať, aby som ho mohol mať aspoň každý druhý víkend. Za radu Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, dovoľujem si poznamenať, že správanie matky, ktorým Vám bezdôvodne odmieta stretávanie sa s Vašim synom je z môjho pohľadu prejavom nezodpovednosti, nevyspelosti a sebeckosti, nakoľko uvedeným konaním v žiadnom prípade nerešpektuje záujem dieťaťa na rozvíjanie citového vzťahu s druhým rodičom. Rovnako Vám tak zasahuje do Vášho rodičovského práva podieľať sa na výchove dieťaťa. Pokiaľ matka týmto spôsobom postupuje, preukazuje svoju neschopnosť zabezpečovať výchovu a starostlivosť dieťaťa v súlade s jeho záujmami, čo je v zmysle § 25 ods. 4 zákona o rodine, zákonný dôvod na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča, teda Vám. Nič Vám však nebráni, aby ste napriek uvedenému, požiadali súd, aby Vám určil presný čas stretávania sa so svojim synom a túto úpravu preniesol do súdneho rozhodnutia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo môžem podniknúť v prípade, keď pri poslednom pojednávaní súd umožnil otcovi brať moju 2,5-ročnú dcéru každú sobotu na celý deň? Doposiaľ sa o ňu veľmi nezaujímal. Dcéra u neho ešte nikdy nebola. Navštevoval ju len sporadicky v byte mojich rodičov. Som si istá, že bez mňa či bez mojej matky dlho nebude môcť vydržať medzi takmer cudzími ľuďmi. Z kuratély mi bolo povedané, že má na ňu právo a môže ju vychovávať. Alimenty neplatil pravidelne, má dlhy a dokonca bol aj vo väzbe pre pokus o podvod. Nechcem, aby človek, ktorý ju sotva pozná a nevie o nej takmer nič - pretože sa ani nezaujímal, teraz mal na ňu nárok. Prosím Vás, čo môžem podniknúť? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň, pracovníčky úradu práce, soc. vecí a rodiny Vám správne uviedli, že aj otec má rodičovské práva a povinnosti v rovnakom rozsahu ako Vy. To platí až do doby, kým by nebol na týchto právach obmedzený. Tzn. že má právo stretávať sa so svojou dcérou, ak ju máte zverenú do Vašej osobnej starostlivosti. Spôsob, akým súd upravil jeho oprávnenie stretávať sa s dcérou však nie je v súlade ustálenou judikatúrou. Jeden z rodičov nemôže mať dieťa každú sobotu v roku. Je to v rozpore s rodičovskými právami a tiež so záujmom maloletého dieťaťa. V takomto prípade vzniká totiž situácia, kedy ani jeden z rodičov nemôže stráviť celý víkend so svojím dieťaťom a nemôžu sa zúčastniť výletu... V tomto smere súd pochybil a nerozhodol správne. Čo sa týka spôsobu života otca dieťaťa, ak ste súd na to upozornili, súd musel pri rozhodovaní vziať túto skutočnosť do úvahy. Vzhľadom na spôsob akým súd rozhodol predpokladám, že skutočnosti, ktoré ste mu uviedli nepovažoval za tak závažné, aby neumožnil styk otca s maloletou dcérou. Ak Vaša dcéra nebude zvládať stretávanie sa s otcom, odporúčam Vám na súd podať návrh na zmenu styku.


Trápi vás "Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Mám 16-ročnú dcéru z prvého manželstva. Rozvod sa uskutočnil v roku 2007 a dcéra bola zverená do starostlivosti matky. Teraz by dcéra chcela využívať striedavú starostlivosť. Je možné podať žiadosť o striedavú starostlivosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.08.2016)

Dobrý deň. Podať návrh na zmenu rozhodnutia o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu samozrejme môžete. Z procesného hľadiska však budete musieť v súdnom konaní preukázať podstatnú zmenu pomerov, odôvodňujúcu Vami navrhovanú zmenu na striedavú starostlivosť. Zjednodušene povedané, okrem iného sa bude skúmať aj to, aké podmienky boli v čase vydania pôvodného rozhodnutia a aké sú teraz. Dôležitá je tiež vôľa Vašej dcéry.

 


Podotázka: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám syna, ktorý je podľa rozhodnutia súdu zo dňa 1.8.2011 pridelený matke. Ja mám stanovený styk s maloletým každý nepárny víkend, jarné prázdniny každý párny rok, veľkonočné sviatky každý nepárny rok, každý nepárny rok vianočné sviatky. V roku 2014 som podal odvolanie na zníženie výživného zo sumy 130 bežné výživné a 20 eur titulom tvorby úspor na účet, nakoľko v dobe kedy mi výživné stanovili som bol zamestnaný ako kamionista a teraz som zamestnaný ako vodič MHD v BA. Aj napriek tomu, že matka nevedela vydokladovať, že míňa na syna sumu v tejto výške, mi zníženie zamietli. Matka je znovu vydatá a má ďalšieho syna. Ja som sa oženil a mám 9 mesačného syna. Momentálne som na materskej dovolenke do decembra a manželka sa vrátila do zamestnania, kde zarába minimálnu mzdu. Po decembri sa vracia späť na rodičovskú dovolenku a ja znovu do práce. Po načrtnutí našej situácie sa dostávam k jadru veci. Nakoľko mám vážne podozrenie, že matka sa o nášho syna nestará dostatočne, chcem navrhnúť o striedavú starostlivosť. Dôvody sú nasledovné: 1. podľa vyjadrenia môjho syna a okolia mám vedomosť o tom, že hádky v ich rodine sú na dennom poriadku, čo zle vplýva na psychiku môjho syna, matka sa neštíti ani hádok na verejnosti a to aj používaniu vulgarizmov. 2. matka pravidelne odkladá syna k starej mame (jej matke), ktorá už zdravotne nie je tam veľmi dobre a to aj v prípade, keď je matka doma a nepracuje. 3. mám vážne podozrenie, že výška výživného nie je využívaná pre potreby môjho syna, ale na platenie všelijakých pôžičiek, ktoré majú. Chlapec chodí v starých veciach a topánkach. 4. matka ho nedáva na krúžky, ktoré by chcel absolvovať ako napr. futbal. 5. dieťa už za krátku dobu menilo tretíkrát domov, nakoľko sa matka často sťahuje z podnájmu do podnájmu čo bráni dieťaťu v nadväzovaní kamarádtstiev a celkovo to naňho zle vplýva. Chcel by som sa spýtať na právne kroky, aké by som mal podniknúť, čo všetko si pripraviť, aby súd vyhovel mojej žiadosti (bločky od oblečenia, obuvi a celkovo výletov si odkladám) ďakujem pekne.

Odpoveď: Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa

(odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností budete na súd podávať návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, pričom budete žiadať o zverenie syna do striedavej osobnej starostlivosti. Obdobne ako pri každej zmene takéhoto rozhodnutia, aj v tomto konaní budete musieť preukázať podstatnú zmenu pomerov, ktorá bude odôvodňovať Vami navrhovanú zmenu. Súd bude pritom porovnávať stav, aký bol pri vydaní pôvodného rozhodnutia a aký je teraz. Dôležité bude tiež to, ako sa k navrhovanej zmene postaví Váš syn. Súd by mal na jeho názor prihliadať, pokiaľ je vzhľadom na jeho vek, rozumovú a vôľovú vyspelosť schopný pochopiť dôsledky súdneho konania. Pred podaním návrhu si môžete pripraviť dôkazy, ktoré by preukazovali Vaše tvrdenia a tiež Vami spomínané doklady o nákladoch, ktoré si odkladáte.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena rozhodnutia o starostlivosti o dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.