Máte
otázku?

Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom majetku. Pred dvadsiatimi rokmi som po otcovi zdedila dom aj časť dvora, kde bol on vlastníkom. Zvyšnú časť dvora som získala v rámci restitučného konania a prededením zo strany starého otca. Malá časť pozemku, približne 40 štvorcových metrov, ešte patrí dvom otcovým sestrám. Komunikácia s nimi však nie je možná. Po dvadsiatich rokoch prišla jedna sestra s právnickou a fotografovali môj dvor s tým, že sa chystá súdiť o svoju tretinu majetku, ktorá vraj nebola vyplatená. Tvrdí, že som ju mala vyplatiť ja po otcovej smrti a útočí na mňa aj osobne tým, že som nemanželská atď. Je s ňou nemožné komunikovať. Nechápem jej požiadavky, pretože sa domnievam, že keďže otec bol vlastníkom, musel ju už dávno vyplatiť. So svojím otcom som nežila, takže neviem, ako to teda bolo. Rada by som sa spýtala, či môže mať nárok na niečo z môjho majetku. Dom sme opravili a užívame ho, takže neviem, aký by mohla mať naň nárok. Nechápem, ako sa s tým môže zaoberať právnik, keď listy vlastníctva by mali byť záväzné. Môžete mi poradiť, či aj po tak dlhých rokoch môže mať ešte stále nárok na nejaký výplatok z domu alebo dvora? Mala dosť času súdiť sa s mojím otcom alebo napadnúť závet pred dvadsiatimi rokmi. Neviem, čo mám robiť a ako sa zachovať. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

Dobrý deň. 

V prípade, že ste nehnuteľnosť zdedili na základe osvedčenia o dedičstve po svojom otcovi a v tomto osvedčení ste mali povinnosť vyplatiť ustupujúcich dedičov, tak Vaša sestra nemá žiaden nárok na predmet dedičstva, t.j. ani na dom a ani na dvor.

Ak však v tomto osvedčení o dedičstve ste mali určenú povinnosť vyplatiť ustupujúcich dedičov a v stanovenej lehote ste ich nevyplatili, majú právo sa títo dedičia domáhať vyplatenia dlhu súdnou cestou a to v lehote 3 rokov odo dňa uplynutia lehoty na vyplatenie. 

Trápi vás "Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom postupu v prípade, že môj biologický otec zomrel v roku 2002 a túto informáciu som získala od jeho susedov pri pokuse o vyhľadanie. Keďže osobný kontakt s ním už nebol možný, snažila som sa spojiť s jeho bratom, ktorý sa však tváril, akoby o mojej existencii ako dcéry svojho brata nevedel. Nemôžem pochopiť, ako je možné, že ma nekontaktoval notár zodpovedný za dedičské konanie môjho otca. Svoje meno mám uvedené v rodnom liste a aj na matričnom úrade som evidovaná ako jeho dcéra. Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

(odpoveď odoslaná: 29.12.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o prípadný nárok na dedičský podiel z dedičstva po vašom biologickom otcovi, s tým už nič neurobíte, lebo uplynuli všetky lehoty v zmysle ust. Obč. zákonníka a teda nemôžete sa ani cestou súdu domáhať svojho prípadného podielu na dedičstve.

Prečo vás notár nepredvolal na dedičské konanie ?

Je možné, že váš ako ako poručiteľ nevlastnil ku dňu úmrtia žiaden majetok, ktorý by mohol byť predmetom dedenia a preto notár ako súdny komisár dedičské konanie zastavil pre nemajetnosť resp. nepatrný majetok bol vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb /viď vtedy platný zákon - § 175h/ Obč. súdneho poriadku, teraz platí pre prejednanie dedičstva Civilný mimosporový poriadok/. Je možné, že váš biologický otec všetok majetok pred úmrtím predal prípadne daroval napr. svojim deťom.

Aký bol konkrétny stav v prípade dedičského konania po vašom otcovi, v tomto smere odporúčam kontaktovať informačné centrum okresného súdu, v obvode ktorého mal váš otec bydlisko a žiadať o nahliadnutie do dedičského spisu. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch (Dedičské právo)

Môžem napadnúť dedičské konanie aj po rokoch, ak nebol na dedičské konanie prizvaný môj syn? Je síce nemanželský, ale uznaný.

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

(odpoveď odoslaná: 03.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.
§ 486  : Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že syn poručiteľa sa môže domáhať od dediča vydania podielu na dedičstve. Lehota na vymáhanie je daná ust. § 107 Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení a je dva roky, maximálne tri roky od právoplatného skončenia dedičského konania (citujeme) :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."


Podotázka: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch (Dedičské právo)

V dedičskom konaní bola stanovená cena za meter štvorcový pozemku, podľa ktorej sa počítala hodnota celého dedičstva. Chcela by som sa opýtať, či pri vysporiadaní pozemku so spoluvlastníkmi musím dodržať túto cenu, alebo môžem určiť inú, pretože mi príde premrštená. Veľmi Vám ďakujem aj za predošlú radu.

Odpoveď: Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň. 

Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, resp. pri odkúpení spoluvlastníckych podielov od ostatných spoluvlastníkov sa cena nehnuteľnosti určuje na základe vzájomnej dohody alebo znaleckým posudkom, ktorý určí trhovú cenu nehnuteľnosti ku dňu vyhotovenia znaleckého posudku. Hodnota dedičstva bola stanovená podľa ceny v čase dedičského konania a preto nie ste ňou viazaný pri určovaní ceny nehnuteľnosti v súčasnosti.  V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na dedičstvo po 20-tich rokoch" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.