'

Dá sa napadnúť dedičstvo?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 9. 2015

Otázka: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň. Po smrti otca som zostala ako dedič ja plus dvaja súrodenci, čo žijú v zahraničí a otec ani oni nejavili o vzájomný kontakt záujem. Súrodenci poslali na mňa splnomocnenie pre notára, aby nemuseli chodiť k notarke. Po dohode s notarkou sa všetko prepísalo na mňa ale dedictva sa nevzdali ani, keď neboli v kontakte a k otcovi chodili raz za tri roky. Teraz sa brat domáha po roku dedičstva. Môžu rozhodnutie napadnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň, tým, že dali splnomocnenie na Vás, tak mohli predpokladať, že nastane takáto situácia. Avšak to, že sa ozval brat až po roku, môže to znamenať, že súrodenci súhlasili s tým, aby dedičstvo prešlo do Vášho vlastníctva. 

Lehota na napadnutie osvedčenia o dedičstve riadnym opravným prostriedkom už uplynula a preto nie je možné dedičské konanie v tomto smere napadnúť. 

Ak by ste však porušili svoju povinnosť a konali inak ako ste sa dohodli, brat môže podať aj trestné oznámenie. Preto by ste mali vedieť preukázať, že ste konali podľa Vašej dohody. Vo Váš prospech hrá čas.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrela moja bezdetná teta. Ako dediči prichádzajú do úvahy ja a môj brat (boli sme aj jej krstné deti). Ja som za tetou pravidelne chodila, podľa mojich možnosti sa o ňu starala (nosila som jej z toho čo som dopestovala v záhrade, domáce zaváraniny, ochutnávky z domácej zabijacký, domáce vajíčka). Môj brat vôbec o ňu nejavil záujem, dokonca pred dvoma rokmi pri jednom stretnutí, keď teta brata oslovila, chcela sa s ním porozprávať, doslova utekal, že nemá čas, ma veľa práce-doslovne. Teta závet nezanechala. Chcela by som sa opýtať, či je možnosť prípadne súdnou cestou riešiť zákonný nárok brata na dedičský podiel po tete. Jedna sa o úspory v banke a byt v centre mesta. V prípade súdu by len mne blízke osoby (napr. moje deti) mohli svedčiť o tom, že vedia, že brat tetu nenavštevoval, vôbec nejavil záujem, pretože im to zosnulá teta počas ich návštev u nej hovorila. Taktiež by mohli prísť do úvahy výpovede susedov zo spoločného vchodu, že brata vôbec nepoznajú, keďže ho tam vôbec nevideli, že tetu navštevuje. Čo sa týka telefonovania, či už mobilný operátor alebo pevná linka z výpisov by sa dalo taktiež zistiť, že brat tete ani netelefonoval.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom prípade pokiaľ teta nespísala závet a neurčila v ňom dedičov, a nie sú splnené podmienky dedičskej nespôsobilosti, potom nastupuje dedenie zo zákona podľa dedičských skupín /I. až IV./ v zmysle ust. Občianskeho zákonníka.
V žiadnej z dedičských skupín nie je podmienkou dedenia starostlivosť o poručiteľa resp. prejavovanie záujmu o jeho osobu za života.
Len v tretej skupine dedičov v zmysle ust. § 475  Obč. zákonníka je uvedené : 
"Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

Z ust.§ 469 Obč. zákonníka vyplýva, že nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. 

Bude prípadne vecou Vašej dohody v rámci dedičského konania či sa dohodnete s bratom, ak nie, notár rozhodne podľa dedičských podielov.

Napadnutie brata ako dediča súdnou cestou, že neprejavoval záujem o tetu, a z tohto dôvodu nemá právo dediť, bude súdom zamietnutý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na manžela. Zomrel mu otec pred 3 rokmi. Dedičské konanie dopadlo tak, že byt ostal jeho sestre s tým, že tam dožije mama. Byt je napísaný na sestru. On dostal len pozemky vo vlastníctve družstva a vinohradnícky dom. Bude po smrti mamy ešte jedno konanie alebo byt už ostáva sestre. Dá sa to napadnúť a žiadať vyplatenie jeho štvrtiny? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň, vychádzajúc z Vašej otázky sme vyvodili, že dedičia v dedičskom konaní po otcovi Vášho manžela uzatvorili dedičskú dohodu, ktorú následne schválil aj notár a na základe nej boli vykonané zmeny zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Proti osvedčeniu o dedičstve bolo možné podať opravný prostriedok podľa ustanovenia § 175zca ods. 4 Občiansko-súdneho poriadku. V súčasnosti sa táto dohoda dedičov a tiež osvedčenie považujú za právoplatné a dedičské konanie za ukončené. Je v rozpore s princípom právnej istoty, ak by bolo možné osvedčenia napádať aj po uplynutí tak dlhej doby. Po smrti mamy Vášho manžela nebude predmetom dedičského konania byt, nakoľko tento byt podľa osvedčenia o dedičstve patrí do výlučného vlastníctva jeho sestry. Predmetom dedičského konania po jeho mame bude ostatná časť jej majetku, ak ešte nejakým disponuje. V prípade, že by išlo o majetok nepatrnej hodnoty, notár rozhodne o jeho vydaní tomu, kto sa postaral o pohreb.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. V uznesení je uvedené: Schvaľuje dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, podľa ktorej: Dedičstvo nadobúda v celosti syn poručiteľa. Alebo viem si niekde stiahnuť nejakú zmluvu o vyrovnaní? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

ak nesúhlasíte s rozhodnutím notára, môžete sa proti nemu odvolať. Je však potrebné, aby odvolanie spĺňalo všetky zákonné náležitosti, najmä odvolacie dôvody. Bude však zložité vyargumentovať podané odvolanie vzhľadom na to, že ide o dohodu dedičov, ktorú súd schválil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadne dedenia. Nedávno nám zomrel otec. Sme 3 ja súrodenci. Po otcovi ostal byt. Dohodli sme sa, že oni dvaja sa ho zrieknu v prospech mňa a vyrovnali sme sa medzi sebou finančne, takže byt ostal mne. Je možné v budúcnosti z ich strany napadnúť toto konanie, keď sa zriekli bytu v prospech mňa?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky nie je jednoznačne zrejmé, či zrieknutím sa bytu v prospech Vás máte na mysli uzavretie dohody dedičov, na základe ktorej ste byt, ktorý bol predmetom dedenia, nadobudli do výlučného vlastníctva, alebo či išlo zo strany Vašich ostatných súrodencov o odmietnutie dedičstva. Odhliadnuc od uvedeného, ak ste sa ako súrodenci medzi sebou vysporiadali, bez ďalšieho nevidím dôvod na "napadnutie" výsledku dedičského konania. Pre každý prípad je však vhodné, ak budete vedieť preukázať to, že ste sa medzi sebou vyporiadali aj finančne.

Ak bola uzavretá a zároveň súdom (resp. notárom ako súdnym komisárom) schválená dohoda dedičov, prípadne ak došlo k účinnému odmietnutiu dedičstva, v dôsledku čoho ste dedený byt nadobudli výlučne Vy, nevidím dôvod na to, aby výsledok dedičského konania v budúcnosti Vaši súrodenci napadli. Každý účastník právnych vzťahov je zodpovedný za svoje právne relevantné konanie, a preto ak by si to v budúcnosti Vaši súrodenci rozmysleli, samo o sebe to ešte neznamená právne relevantný dôvod na spochybnenie/napadnutie výsledku dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, za života dali rodičia byt mojej sestre, a keď teraz zomreli som zistila, že vlastne ma vydedili. Dá sa to napadnúť. Žijem usporiadanie, proste rodičov počas života presvedčila na prepis. Mám nejakú šancu? Aj, keď je to viac ako tri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, treba rozlišovať medzi vydedením a darovaním nehnuteľnosti počas ich života iba jednému z ich detí. K vydedeniu je potrebná samostatná listina, ktorá musí mať formálne znaky závetu a rovnako v nej musí byť uvedený zákonný dôvod vydedenia. To je vydedenie. Ak však počas ich života darovali nehnuteľnosť Vašej sestre, avšak Vás nevydedili, na tento dar je potrebné prihliadnuť pri dedení a započítať dedičovi to, čo za života dostal darom od poručiteľa. To, či je možné s tým ešte niečo robiť závisí na tom, od čoho uplynuli 3 roky. Ak totiž bolo dedičské konanie ukončené už pred 3 rokmi, bude veľmi ťažké s tým ešte niečo spraviť. Ak dedičské konanie ešte prebieha, hoci už zomreli pred 3 rokmi je možné s tým ešte niečo robiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Som dcéra z prvého manželstva. Otec zomrel asi pred desiatimi rokmi. Dedičské konanie vraj už prebehlo a mňa nenahlásili ako dedičku a ani som nebola prizvaná na dedičské konanie. Môžem sa nejako domáhať dedičstva?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

uvedenú situáciu upravuje § 485 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len "OZ"), podľa ktorého: Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

Teda v danom prípade sa musíte svojho dedičského práva domáhať súdnou cestou žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Súčasne je nutné upozorniť Vás na skutočnosť, že Vaše právo na vydanie dedičstva proti nepravému dedičovi sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo.

Ak by ste sa preto aj domáhali uvedeného práva a žalovaný by vzniesli v konaní námietku premlčania, Vaša žaloba by bola zamietnutá v prípade, že od právoplatného skončenia konania o dedičstva uplynula lehota 3 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý večer, sme traja súrodenci a dvaja sme sa vzdali dedičstva v prospech sestry z dôvodu dlhu, ktorý vznikol počas života mojich rodičov. Sestra po 1 a 1/2 roku po dedičnom konaní predáva dom za trojnaásobok viac ako bola suma od znalca pri dedičnom konaní. Môžeme sa ešte odvolať, keď doba po dedičnom konaní je 1 a 1/2 roka.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, odvolanie svojho rozhodnutia už nemôžete urobiť. S týmto sa dalo rátať, keď ste nehnuteľnosť prededili na sestru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj zosnulý otec daroval svoju časť môjmu nezletilému synovi, mal byť súd, aby mu určil poručníka ale môj otec zomrel skôr. Mám doma darovaciu zmluvu, ale notár mi povedal, že je neplatná a mám aj videozáznam môjho otca ako chce, aby byt zostal malému. A ešte otázka môžem napadnúť dedictvo, keď viem, že moja sestra je alkoholička ?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, vlastnícke právo sa nadobúda zápisom do katastra. Ak to nebolo zapísané v prospech nadobúdateľa v čase života otca, potom sa nestal vlastníkom a nehnuteľnosť sa bude dediť.

Ak je sestra alkoholička, nemá to vplyv na to, či bude alebo nebude dediť, preto sa nedá napadnúť z tohto dôvodu dedičstvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk