'

Dá sa napadnúť dedičstvo?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 9. 2015

Otázka: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň. Po smrti otca som zostala ako dedič ja plus dvaja súrodenci, čo žijú v zahraničí a otec ani oni nejavili o vzájomný kontakt záujem. Súrodenci poslali na mňa splnomocnenie pre notára, aby nemuseli chodiť k notarke. Po dohode s notarkou sa všetko prepísalo na mňa ale dedictva sa nevzdali ani, keď neboli v kontakte a k otcovi chodili raz za tri roky. Teraz sa brat domáha po roku dedičstva. Môžu rozhodnutie napadnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň, tým, že dali splnomocnenie na Vás, tak mohli predpokladať, že nastane takáto situácia. Avšak to, že sa ozval brat až po roku, môže to znamenať, že súrodenci súhlasili s tým, aby dedičstvo prešlo do Vášho vlastníctva. 

Lehota na napadnutie osvedčenia o dedičstve riadnym opravným prostriedkom už uplynula a preto nie je možné dedičské konanie v tomto smere napadnúť. 

Ak by ste však porušili svoju povinnosť a konali inak ako ste sa dohodli, brat môže podať aj trestné oznámenie. Preto by ste mali vedieť preukázať, že ste konali podľa Vašej dohody. Vo Váš prospech hrá čas.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. V uznesení je uvedené: Schvaľuje dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, podľa ktorej: Dedičstvo nadobúda v celosti syn poručiteľa. Alebo viem si niekde stiahnuť nejakú zmluvu o vyrovnaní? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

ak nesúhlasíte s rozhodnutím notára, môžete sa proti nemu odvolať. Je však potrebné, aby odvolanie spĺňalo všetky zákonné náležitosti, najmä odvolacie dôvody. Bude však zložité vyargumentovať podané odvolanie vzhľadom na to, že ide o dohodu dedičov, ktorú súd schválil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadne dedenia. Nedávno nám zomrel otec. Sme 3 ja súrodenci. Po otcovi ostal byt. Dohodli sme sa, že oni dvaja sa ho zrieknu v prospech mňa a vyrovnali sme sa medzi sebou finančne, takže byt ostal mne. Je možné v budúcnosti z ich strany napadnúť toto konanie, keď sa zriekli bytu v prospech mňa?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky nie je jednoznačne zrejmé, či zrieknutím sa bytu v prospech Vás máte na mysli uzavretie dohody dedičov, na základe ktorej ste byt, ktorý bol predmetom dedenia, nadobudli do výlučného vlastníctva, alebo či išlo zo strany Vašich ostatných súrodencov o odmietnutie dedičstva. Odhliadnuc od uvedeného, ak ste sa ako súrodenci medzi sebou vysporiadali, bez ďalšieho nevidím dôvod na "napadnutie" výsledku dedičského konania. Pre každý prípad je však vhodné, ak budete vedieť preukázať to, že ste sa medzi sebou vyporiadali aj finančne.

Ak bola uzavretá a zároveň súdom (resp. notárom ako súdnym komisárom) schválená dohoda dedičov, prípadne ak došlo k účinnému odmietnutiu dedičstva, v dôsledku čoho ste dedený byt nadobudli výlučne Vy, nevidím dôvod na to, aby výsledok dedičského konania v budúcnosti Vaši súrodenci napadli. Každý účastník právnych vzťahov je zodpovedný za svoje právne relevantné konanie, a preto ak by si to v budúcnosti Vaši súrodenci rozmysleli, samo o sebe to ešte neznamená právne relevantný dôvod na spochybnenie/napadnutie výsledku dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, za života dali rodičia byt mojej sestre, a keď teraz zomreli som zistila, že vlastne ma vydedili. Dá sa to napadnúť. Žijem usporiadanie, proste rodičov počas života presvedčila na prepis. Mám nejakú šancu? Aj, keď je to viac ako tri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, treba rozlišovať medzi vydedením a darovaním nehnuteľnosti počas ich života iba jednému z ich detí. K vydedeniu je potrebná samostatná listina, ktorá musí mať formálne znaky závetu a rovnako v nej musí byť uvedený zákonný dôvod vydedenia. To je vydedenie. Ak však počas ich života darovali nehnuteľnosť Vašej sestre, avšak Vás nevydedili, na tento dar je potrebné prihliadnuť pri dedení a započítať dedičovi to, čo za života dostal darom od poručiteľa. To, či je možné s tým ešte niečo robiť závisí na tom, od čoho uplynuli 3 roky. Ak totiž bolo dedičské konanie ukončené už pred 3 rokmi, bude veľmi ťažké s tým ešte niečo spraviť. Ak dedičské konanie ešte prebieha, hoci už zomreli pred 3 rokmi je možné s tým ešte niečo robiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Som dcéra z prvého manželstva. Otec zomrel asi pred desiatimi rokmi. Dedičské konanie vraj už prebehlo a mňa nenahlásili ako dedičku a ani som nebola prizvaná na dedičské konanie. Môžem sa nejako domáhať dedičstva?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

uvedenú situáciu upravuje § 485 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len "OZ"), podľa ktorého: Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

Teda v danom prípade sa musíte svojho dedičského práva domáhať súdnou cestou žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Súčasne je nutné upozorniť Vás na skutočnosť, že Vaše právo na vydanie dedičstva proti nepravému dedičovi sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo.

Ak by ste sa preto aj domáhali uvedeného práva a žalovaný by vzniesli v konaní námietku premlčania, Vaša žaloba by bola zamietnutá v prípade, že od právoplatného skončenia konania o dedičstva uplynula lehota 3 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý večer, sme traja súrodenci a dvaja sme sa vzdali dedičstva v prospech sestry z dôvodu dlhu, ktorý vznikol počas života mojich rodičov. Sestra po 1 a 1/2 roku po dedičnom konaní predáva dom za trojnaásobok viac ako bola suma od znalca pri dedičnom konaní. Môžeme sa ešte odvolať, keď doba po dedičnom konaní je 1 a 1/2 roka.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, odvolanie svojho rozhodnutia už nemôžete urobiť. S týmto sa dalo rátať, keď ste nehnuteľnosť prededili na sestru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj zosnulý otec daroval svoju časť môjmu nezletilému synovi, mal byť súd, aby mu určil poručníka ale môj otec zomrel skôr. Mám doma darovaciu zmluvu, ale notár mi povedal, že je neplatná a mám aj videozáznam môjho otca ako chce, aby byt zostal malému. A ešte otázka môžem napadnúť dedictvo, keď viem, že moja sestra je alkoholička ?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, vlastnícke právo sa nadobúda zápisom do katastra. Ak to nebolo zapísané v prospech nadobúdateľa v čase života otca, potom sa nestal vlastníkom a nehnuteľnosť sa bude dediť.

Ak je sestra alkoholička, nemá to vplyv na to, či bude alebo nebude dediť, preto sa nedá napadnúť z tohto dôvodu dedičstvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk