Dá sa napadnúť dedičstvo?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň. Po smrti otca som zostala ako dedič ja plus dvaja súrodenci, čo žijú v zahraničí a otec ani oni nejavili o vzájomný kontakt záujem. Súrodenci poslali na mňa splnomocnenie pre notára, aby nemuseli chodiť k notarke. Po dohode s notarkou sa všetko prepísalo na mňa ale dedictva sa nevzdali ani, keď neboli v kontakte a k otcovi chodili raz za tri roky. Teraz sa brat domáha po roku dedičstva. Môžu rozhodnutie napadnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň, tým, že dali splnomocnenie na Vás, tak mohli predpokladať, že nastane takáto situácia. Avšak to, že sa ozval brat až po roku, môže to znamenať, že súrodenci súhlasili s tým, aby dedičstvo prešlo do Vášho vlastníctva. 

Lehota na napadnutie osvedčenia o dedičstve riadnym opravným prostriedkom už uplynula a preto nie je možné dedičské konanie v tomto smere napadnúť. 

Ak by ste však porušili svoju povinnosť a konali inak ako ste sa dohodli, brat môže podať aj trestné oznámenie. Preto by ste mali vedieť preukázať, že ste konali podľa Vašej dohody. Vo Váš prospech hrá čas.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, môj otec, s ktorým nežijem, ale pravidelne som ho navštevovala až dokým si nenašiel priateľku s, ktorú ma údajne dieťa(no celá rodina predpokladá, že nieje jeho) som ho prestala navštevovať s dôvodu, že jeho priateľka ma vyhadzovala, škaredo mi nadávala a pod. Teraz začal riešiť so svojimi sestrami, aby mu prepísali druhu polovicu domu, doteraz mal iba jednu. Dozvedala som sa, že ma chce vydediť. Môže to urobiť? Dozviem sa, že ma vydedil, a môžem to napadnúť? Ja som sa o stretnutie pokúšala, bývame kúsok od seba, bola som tam párkrát s deťmi jeho vnukmi, ale jeho priateľka ich naposledy vyhodila, keď chceli ísť za dedom, nemám záujem robiť deťom zbytočnú traumu.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

inštitút vydedenia je upravený v ustanovení § 469a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:

„(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia.“

V prípade, ak by vás otec chcel vydediť a nenaplnili by ste ani jedno z vyššie uvedených kritérií, tak je vydedenie ako úkon neplatný. Danú listinu o o vydedení, môžete namietať pre neplatnosť. Listina o vydedení musí spĺňať určité formálne náležitosti ako napríklad to, že musí mať písomnú formu. 

Listina o vydedení bude predmetom dedičského konania. Vy ako dieťa vášho otca ste neopomenuteľný dedič, a teda nesmiete byť vynechaná z dedičského konania. V prípade, že bude listina o vydedení sporná a notár ako súdny komisár nebude môcť nárok jednoznačne určiť, odkáže vás na súdne konanie, kde sa nárok na dedičstvo vyrieši. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ak prepísala mama na brata dom, dá sa to nejakým spôsobom napadnúť.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň, 

ak vašej mame nebola obmedzená spôsobilosť na právne úkony alebo neurobila predmetný právny úkon v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou prípadne ide o iný dôvod neplatnosti právneho úkonu, nie je možné akýmkoľvek právnym spôsobom namietať prevod nehnuteľnosti na vášho súrodenca. V zmysle Ústavy SR je vlastnícke právo nedotknuteľné a každý má právo s predmetom vlastníckeho práva dobrovoľne nakladať podľa vlastného uváženia.

V vašom prípade je potrebné však spomenúť inštitút započítania dedičstva. V prípade smrti vašej matky a pri následnom dedení zo zákona sa musí dedičovi (vášmu súrodencovi) do jeho podielu započítať všetko, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Z praxe však bezplatný prevod nehnuteľností nemožno považovať za obvyklé darovanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň! Po smrti otca (mama ešte žije) sa v dedičskom konaní rozdelili nehnuteľnosti podľa zákona. Sestra na konaní predložila listinu o uznaní dlhu podpísanú rodičmi. Podľa nej investovala do ich nehnuteľnosti veľmi nadhodenú sumu, ktorú si moja sestra teraz vymáha odo mňa. Platnosť údajov spochybňujem a považujem za nepravdivé. Listina podpísaná rodičmi 94 a 92 ročnými je podľa mňa zmanipulovaná, otec už dlhší čas trpel čiastočnou demenciou, mama si k dnešnému dňu vôbec nepamätá, že niečo podpisovala. Môžem s takýmto konaním nesúhlasiť prípadne ho spochybniť resp. napadnúť ?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, z otázky neviem, či dedičské konanie je ukončené a máte právoplatné uznesenie o dedičstve, alebo sa jedná o prebiehajúce dedičské konanie.

Ak dedičské konanie nie je ukončené, je treba s prihlásenou pohľadávkou nesúhlasiť a uviesť námietky ako uvádzate v otázke, teda námietky musí uviesť hlavne Vaša mama, keďže ona podpisovala uznanie dlhu.

V podobných veciach zaujal k takýmto prípadom stanovisko Najvyšší súd SR -  R 51/1967  /citujeme/ :

"Zahrnutie určitej pohľadávky do dedičstva ešte nepreukazuje, že pohľadávka skutočne existuje. Ak žalovaná existenciu takejto pohľadávky zaprela a žalobca sa domáhal jej splnenia žalobou, je povinnosťou riadne zistiť skutkový stav čo do základu a výšky zažalovanej pohľadávky a zaoberať sa i vznesenou námietkou ich pohľadávky."

Následne v prípadnom súdnom konaní bude musieť sestra preukázať samotný záväzok, ako aj podklady k jeho uznaniu /aké práce boli vykonané, ich rozsah, cena, prípadne aj znaleckým posudkom/.

K podpísaniu listiny Vašimi rodičmi je možné, že sa jedná o neplatný právny úkon. Podľa ust. § 39a/ Obč. zákonníka platí :

"Úžera  : Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

Podľa ust. § 39 Obč. zákonníka platí :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

V prípade, že dedičské konanie je právoplatne ukončené, možnosťou je podať žalobu o obnovu dedičského konania.

Odporúčame vec konzultovať s advokátom, môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať aké mám možnosti. Zomrel mi otec, mal dve deti, mňa a brata. Ja sa o neho zaujímam, navštevuje ma aj sa zaujíma o moje deti, jeho vnúčatá. Brata nevidel skoro 20 rokov, brat sa vždy vyjadroval, že ho nenávidí. Jeho nenávisť bola taká silná, že si aj zmenil priezvisko, bol v nejakej sekte, dlhšie žil v zahraničí a cca 10 rokov už nemám o ňom žiadne informácie, neviem kde sa nachádza a ako žije. Chcem sa opýtať, ak ho otec nevydedil, ma nárok na polovicu jeho majetku, aj napriek tomu, ako sa k nemu správal (eventuálne vôbec nesprával)? Môžem ja, ako dcéra, ktorá sa celý život starala prípadne vzniesť námietku voči dedičskému konaniu a aké mám šance na úspech? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ Váš otec svojho syna nevydedil ani nedošlo k dedičskej nespôsobilosti, potom je Váš brat riadnym dedičom po otcovi ako aj Vy.

Podľa ust. § 469 Obč. zákonníka platí :

"Dedičská nespôsobilosť

Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil."

Dedičské konanie a nadobudnutie dedičstva sa nezakladá na princípe zásluhovosti.

V záujme predídenia prípadným právnym problémom v dedičskom konaní, ktoré by Vám mohli vzniknúť v prípade nenahlásenia brata ako syna poručiteľa, treba riadne nahlásiť Vášho brata ako syna poručiteľa aj keď nemáte vedomosti kde žije. Toto treba nahlásiť riadne notárovi.

Je možné vzhľadom na jeho vzťah k otcovi, že dedičstvo odmietne a potom dedičom nebude len Vy ako dcéra poručiteľa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Včera som sa dozvedela, že pred rokom a mesiacom mi zomrel otec. Rodičia sú dávno rozvedení, v manželstve s mojou matkou mal 2 deti - mňa a sestru. Niekoľko rokov po rozvode sa s nami pravidelne stýkal. Potom sa znova oženil a manželka mu zakázala stretnutia s nami. Viac krát som robila pokusy sa s ním spojiť, ale nikam to neviedlo. V druhom manželstve mal syna a dcéru, ktorí nevedia, že majú 2 sestry. Otázka znie, či si môžeme nárokovať na dedičstvo po takej dobe od smrti. Nám to nikto neoznámil, náhodou som našla na internete oznam o pohrebe. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň,  na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 485 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 485 
(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. 
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky. 
§ 486 :
Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča."

 Podľa ust. § 105 Obč. zákonníka platí :
“Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.”

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že musíte podať žalobu o vydanie dedičstva od dedičov, ktorí dedičstvo  nadobudli podľa uznesenia o dedičstve. Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že dedičia nevedeli o tom, že ich otec má deti z predchádzajúceho manželstva. Ale to je len náš názor.

Pokiaľ sa s dedičmi nedohodnete na vydaní alikvotnej časti dedičstva, resp. peňažnej náhrade, budete musieť podať žalobu v premlčacej lehote troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, môj otec sa po smrti mojej mamy znova oženil a celý dom prepísal na tu druhú, ale ona prepísala dom na svojho syna dá sa napadnúť dedičske konanie, aj keď sme sa ho zriekli.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ ste sa dedičstva vzdali v prospech otca a ten následne prepísal nehnuteľnosť na svoju druhú manželku, s tým už nič nespravíte. Je to jeho oprávnenie nakladať so svojim majetkom podľa svojho uváženia.

Vznikajú však určité otázky, hlavne to či otec bol spôsobilý na tento úkon, či zmluva s jeho druhou manželkou nebola podpísaná pod nátlakom, v tiesni a pod.

Otázkou je tiež, či v dedičskom konaní po Vašej mame, keď ste sa vzdali dedičstva v prospech otca, či tento nebol zaviazaný vyplatiť Vám finančnú náhradu za Váš podiel na dedičstve, ako aj to či mu v nehnuteľnosti zostalo doživotné právo bývania v nehnuteľnosti, ktoré by muselo byť zapísané ako vecné bremeno v katastri nehnuteľností.

Právny stav nehnuteľnosti si môžete overiť na stránke www.katasterportal.sk.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrela moja bezdetná teta. Ako dediči prichádzajú do úvahy ja a môj brat (boli sme aj jej krstné deti). Ja som za tetou pravidelne chodila, podľa mojich možnosti sa o ňu starala (nosila som jej z toho čo som dopestovala v záhrade, domáce zaváraniny, ochutnávky z domácej zabijacký, domáce vajíčka). Môj brat vôbec o ňu nejavil záujem, dokonca pred dvoma rokmi pri jednom stretnutí, keď teta brata oslovila, chcela sa s ním porozprávať, doslova utekal, že nemá čas, ma veľa práce-doslovne. Teta závet nezanechala. Chcela by som sa opýtať, či je možnosť prípadne súdnou cestou riešiť zákonný nárok brata na dedičský podiel po tete. Jedna sa o úspory v banke a byt v centre mesta. V prípade súdu by len mne blízke osoby (napr. moje deti) mohli svedčiť o tom, že vedia, že brat tetu nenavštevoval, vôbec nejavil záujem, pretože im to zosnulá teta počas ich návštev u nej hovorila. Taktiež by mohli prísť do úvahy výpovede susedov zo spoločného vchodu, že brata vôbec nepoznajú, keďže ho tam vôbec nevideli, že tetu navštevuje. Čo sa týka telefonovania, či už mobilný operátor alebo pevná linka z výpisov by sa dalo taktiež zistiť, že brat tete ani netelefonoval.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom prípade pokiaľ teta nespísala závet a neurčila v ňom dedičov, a nie sú splnené podmienky dedičskej nespôsobilosti, potom nastupuje dedenie zo zákona podľa dedičských skupín /I. až IV./ v zmysle ust. Občianskeho zákonníka.
V žiadnej z dedičských skupín nie je podmienkou dedenia starostlivosť o poručiteľa resp. prejavovanie záujmu o jeho osobu za života.
Len v tretej skupine dedičov v zmysle ust. § 475  Obč. zákonníka je uvedené : 
"Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

Z ust.§ 469 Obč. zákonníka vyplýva, že nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. 

Bude prípadne vecou Vašej dohody v rámci dedičského konania či sa dohodnete s bratom, ak nie, notár rozhodne podľa dedičských podielov.

Napadnutie brata ako dediča súdnou cestou, že neprejavoval záujem o tetu, a z tohto dôvodu nemá právo dediť, bude súdom zamietnutý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na manžela. Zomrel mu otec pred 3 rokmi. Dedičské konanie dopadlo tak, že byt ostal jeho sestre s tým, že tam dožije mama. Byt je napísaný na sestru. On dostal len pozemky vo vlastníctve družstva a vinohradnícky dom. Bude po smrti mamy ešte jedno konanie alebo byt už ostáva sestre. Dá sa to napadnúť a žiadať vyplatenie jeho štvrtiny? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň, vychádzajúc z Vašej otázky sme vyvodili, že dedičia v dedičskom konaní po otcovi Vášho manžela uzatvorili dedičskú dohodu, ktorú následne schválil aj notár a na základe nej boli vykonané zmeny zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Proti osvedčeniu o dedičstve bolo možné podať opravný prostriedok podľa ustanovenia § 175zca ods. 4 Občiansko-súdneho poriadku. V súčasnosti sa táto dohoda dedičov a tiež osvedčenie považujú za právoplatné a dedičské konanie za ukončené. Je v rozpore s princípom právnej istoty, ak by bolo možné osvedčenia napádať aj po uplynutí tak dlhej doby. Po smrti mamy Vášho manžela nebude predmetom dedičského konania byt, nakoľko tento byt podľa osvedčenia o dedičstve patrí do výlučného vlastníctva jeho sestry. Predmetom dedičského konania po jeho mame bude ostatná časť jej majetku, ak ešte nejakým disponuje. V prípade, že by išlo o majetok nepatrnej hodnoty, notár rozhodne o jeho vydaní tomu, kto sa postaral o pohreb.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. V uznesení je uvedené: Schvaľuje dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva, podľa ktorej: Dedičstvo nadobúda v celosti syn poručiteľa. Alebo viem si niekde stiahnuť nejakú zmluvu o vyrovnaní? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

ak nesúhlasíte s rozhodnutím notára, môžete sa proti nemu odvolať. Je však potrebné, aby odvolanie spĺňalo všetky zákonné náležitosti, najmä odvolacie dôvody. Bude však zložité vyargumentovať podané odvolanie vzhľadom na to, že ide o dohodu dedičov, ktorú súd schválil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadne dedenia. Nedávno nám zomrel otec. Sme 3 ja súrodenci. Po otcovi ostal byt. Dohodli sme sa, že oni dvaja sa ho zrieknu v prospech mňa a vyrovnali sme sa medzi sebou finančne, takže byt ostal mne. Je možné v budúcnosti z ich strany napadnúť toto konanie, keď sa zriekli bytu v prospech mňa?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky nie je jednoznačne zrejmé, či zrieknutím sa bytu v prospech Vás máte na mysli uzavretie dohody dedičov, na základe ktorej ste byt, ktorý bol predmetom dedenia, nadobudli do výlučného vlastníctva, alebo či išlo zo strany Vašich ostatných súrodencov o odmietnutie dedičstva. Odhliadnuc od uvedeného, ak ste sa ako súrodenci medzi sebou vysporiadali, bez ďalšieho nevidím dôvod na "napadnutie" výsledku dedičského konania. Pre každý prípad je však vhodné, ak budete vedieť preukázať to, že ste sa medzi sebou vyporiadali aj finančne.

Ak bola uzavretá a zároveň súdom (resp. notárom ako súdnym komisárom) schválená dohoda dedičov, prípadne ak došlo k účinnému odmietnutiu dedičstva, v dôsledku čoho ste dedený byt nadobudli výlučne Vy, nevidím dôvod na to, aby výsledok dedičského konania v budúcnosti Vaši súrodenci napadli. Každý účastník právnych vzťahov je zodpovedný za svoje právne relevantné konanie, a preto ak by si to v budúcnosti Vaši súrodenci rozmysleli, samo o sebe to ešte neznamená právne relevantný dôvod na spochybnenie/napadnutie výsledku dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, za života dali rodičia byt mojej sestre, a keď teraz zomreli som zistila, že vlastne ma vydedili. Dá sa to napadnúť. Žijem usporiadanie, proste rodičov počas života presvedčila na prepis. Mám nejakú šancu? Aj, keď je to viac ako tri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, treba rozlišovať medzi vydedením a darovaním nehnuteľnosti počas ich života iba jednému z ich detí. K vydedeniu je potrebná samostatná listina, ktorá musí mať formálne znaky závetu a rovnako v nej musí byť uvedený zákonný dôvod vydedenia. To je vydedenie. Ak však počas ich života darovali nehnuteľnosť Vašej sestre, avšak Vás nevydedili, na tento dar je potrebné prihliadnuť pri dedení a započítať dedičovi to, čo za života dostal darom od poručiteľa. To, či je možné s tým ešte niečo robiť závisí na tom, od čoho uplynuli 3 roky. Ak totiž bolo dedičské konanie ukončené už pred 3 rokmi, bude veľmi ťažké s tým ešte niečo spraviť. Ak dedičské konanie ešte prebieha, hoci už zomreli pred 3 rokmi je možné s tým ešte niečo robiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Som dcéra z prvého manželstva. Otec zomrel asi pred desiatimi rokmi. Dedičské konanie vraj už prebehlo a mňa nenahlásili ako dedičku a ani som nebola prizvaná na dedičské konanie. Môžem sa nejako domáhať dedičstva?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2017)

Dobrý deň,

uvedenú situáciu upravuje § 485 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len "OZ"), podľa ktorého: Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

Teda v danom prípade sa musíte svojho dedičského práva domáhať súdnou cestou žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Súčasne je nutné upozorniť Vás na skutočnosť, že Vaše právo na vydanie dedičstva proti nepravému dedičovi sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo.

Ak by ste sa preto aj domáhali uvedeného práva a žalovaný by vzniesli v konaní námietku premlčania, Vaša žaloba by bola zamietnutá v prípade, že od právoplatného skončenia konania o dedičstva uplynula lehota 3 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné sa vzdať dedičstva, aj keď dedičské konanie už prebehlo a nadobudlo právoplatnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň, dedičstvo je možné po poručiteľovi odmietnuť iba do jedného mesiaca odo dňa kedy Vás notár ako súdny komisár informoval o dedičskom konaní a možnosti odmietnuť dedičstvo. Túto lehotu je možné predĺžiť iba vo výnimočných prípadoch a iba na nevyhnutný čas, aby mohla odmietnuť dedičstvo. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade už disponujete právoplatným rozhodnutím o ukončení dedičského konania už nie je možné odmietnuť dedičstvo. Toto rozhodnutie je už záväzné. Prípadné zmeny prichádza do úvahy iba ak by sa objavil ďalší majetok po poručiteľovi (prejednal by sa v rámci dodatočného dedičského konania) alebo by bol hrubo porušený zákon v rámci dedičského konania a podali by ste mimoriadny opravný prostriedok (ani v tom prípade by Vám však nevzniklo opätovne právo odmietnuť dedičstvo).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý večer, sme traja súrodenci a dvaja sme sa vzdali dedičstva v prospech sestry z dôvodu dlhu, ktorý vznikol počas života mojich rodičov. Sestra po 1 a 1/2 roku po dedičnom konaní predáva dom za trojnaásobok viac ako bola suma od znalca pri dedičnom konaní. Môžeme sa ešte odvolať, keď doba po dedičnom konaní je 1 a 1/2 roka.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, odvolanie svojho rozhodnutia už nemôžete urobiť. S týmto sa dalo rátať, keď ste nehnuteľnosť prededili na sestru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj zosnulý otec daroval svoju časť môjmu nezletilému synovi, mal byť súd, aby mu určil poručníka ale môj otec zomrel skôr. Mám doma darovaciu zmluvu, ale notár mi povedal, že je neplatná a mám aj videozáznam môjho otca ako chce, aby byt zostal malému. A ešte otázka môžem napadnúť dedictvo, keď viem, že moja sestra je alkoholička ?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, vlastnícke právo sa nadobúda zápisom do katastra. Ak to nebolo zapísané v prospech nadobúdateľa v čase života otca, potom sa nestal vlastníkom a nehnuteľnosť sa bude dediť.

Ak je sestra alkoholička, nemá to vplyv na to, či bude alebo nebude dediť, preto sa nedá napadnúť z tohto dôvodu dedičstvo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku