Máte
otázku?

Dá sa napadnúť dedičstvo?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň. Po smrti otca som zostala ako dedička spolu s dvoma súrodencami, ktorí žijú v zahraničí. Otec ani oni nejavili záujem o vzájomný kontakt. Súrodenci mi poslali splnomocnenie pre notára, aby sa nemuseli stretávať s notárkou. Po dohode s notárkou sa všetko prepísalo na mňa, avšak súrodenci sa dedičstva nevzdali, hoci neboli v kontakte a k otovi chodili raz za tri roky. Teraz sa brat po roku domáha dedičstva. Môžu toto rozhodnutie napadnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

Dobrý deň, tým, že dali splnomocnenie na Vás, tak mohli predpokladať, že nastane takáto situácia. Avšak to, že sa ozval brat až po roku, môže to znamenať, že súrodenci súhlasili s tým, aby dedičstvo prešlo do Vášho vlastníctva. 

Lehota na napadnutie osvedčenia o dedičstve riadnym opravným prostriedkom už uplynula a preto nie je možné dedičské konanie v tomto smere napadnúť. 

Ak by ste však porušili svoju povinnosť a konali inak ako ste sa dohodli, brat môže podať aj trestné oznámenie. Preto by ste mali vedieť preukázať, že ste konali podľa Vašej dohody. Vo Váš prospech hrá čas.

Trápi vás "Dá sa napadnúť dedičstvo?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moje dve dcéry sa počas niekoľkých rokov nezaujímali o svojho otca, môjho brata. Neudržiavali s ním žiadny kontakt. Preto zostalo na mňa, aby som sa postaral o posledné rozlúčenie (pohreb) a tiež o jeho uloženie na cintoríne. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň, z položenej informácie nám vyplýva /to len predpokladáme, lebo otázku ste nepoložili/, že sa chcete otýtať na náklady spojené s pohrebom, keďže vy ako sestra vášho brata ste neboli zákonným  dedičom po vašom bratovi, ale len jeho deti prípadne aj manželka. Predpokladáme totiž, že váš brat ani nespísal závet vo váš prospech.

Ak je náš predpoklad správny, potom je potrebné, aby ste dedičov vyzvali k úhrade primeraných nákladov spojených s pohrebom, keďže v tomto smere je daná zodpovednosť dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom. Citujeme ust. §  470 Občianskeho zákonníka :

 

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."   Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že je potrebné dedičov vyzvať k úhrade primeraných nákladov spojených s pohrebom vo vami stanovenej lehote, pričom im pošlite fotokópie dokladov o nákladoch na pohreb. Ak k úharde nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd. Následne ak b k úhrade nedošlo, môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, aby sme vám pomohli.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, žijem so svojím partnerom v jeho byte už 14 rokov. Má dve dospelé deti, ktoré dlhodobo a roky neprejavujú záujem o otca. Pred jeho vážnou operáciou kontaktovala jeho deti jeho sestra. Dcéra ju okríkla, že ju otravuje touto témou a syn vôbec nereagoval. Partner sa rozhodol deti vydediť a za dediča určil mňa, keďže mám v byte svoje veci, starám sa o nábytok a o neho. Túto zmenu o vydedení detí a určení nového dediča spísal notár. Je možné, že tieto dokumenty jeho deti napadnú po smrti ich otca?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
fakt, že príslušnú dokumentáciu vypracoval notár je dobrým krokom, ktorý zabezpečí to, že listina o vydedení a závet budú vyhotovené správne. Čo sa týka možnosti napadnutia. V prípade smrti Vášho priateľa sa predmetný závet dostane k notárovi. Deti poručiteľa by mohli závet spochybniť napríklad tak, že budú tvrdiť, že nie je podpísaný ich otcom, prípadne, že nemá náležitosti aké má mať. Právne otázky by mal v konaní vyriešiť notár, teda preskúma či dokumenty spĺňajú zákonné náležitosti.

V prípade však, že by tvrdili nejakú skutočnosť, ako napríklad, že dokumenty nie sú podpísané poručiteľom, prípadne, že poručiteľ v čase vyhotovenia trpel duševnou poruchou, prípadne, že neexistoval dôvod vydedenia, tak toto by notár v konaní neriešil a deti by odkázal s podaním žaloby na súd a zatiaľ by dedičské konanie prerušil. Deti by však museli preukázať v súdnom konaní svoje tvrdenia, inak by spor prehrali. Možnosťou ako sa poistiť voči deťom, napríklad proti tvrdeniu o nespôsobilosti je nechať si vyhotoviť lekársku správu, prípadne znalecký posudok, ktorý by hovoril to, že poručiteľ bol v čase zriadenia závetu v plnej miere spôsobilý na právne úkony ako aj, že netrpel žiadnou duševnou chorobou. 

Proti tvrdeniam o tom, že nebol naplnený dôvod vydedenia by sa dali zozbierať dôkazy o tom, že deti sa o poručiteľa nezaujímali, neposkytli mu pomoc v starobe, chorobe a pod., ktoré by ste potom v prípade potreby vedeli súdu predložiť, ak by sa viedlo konanie. 

 


Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom dedičského konania. Po smrti mojej mamy sme zahájili dedičské konanie, v ktorom sme štyria súrodenci. Jeden z mojich bratov ma splnomocnil a prenechal mi svoju štvrtinu. Druhý brat chce svoju štvrtinu vyplatiť, s čím nemáme problém. Problém však nastáva s tretím bratom. Nesúhlasíme s tým, aby mal nárok na svoju štvrtinu. Ja som sa o mamu starala posledných osem rokov až do jej smrti. Predtým, ako som sa prevzala starostlivosť o ňu, tento tretí brat s ňou žil. Počas toho obdobia jej nadával, vyhrážal sa jej fyzickou likvidáciou a dokonca ju aj fyzicky napadol. Z tohto dôvodu sa mama rozhodla, že ho vysťahuje. Keďže s tým nesúhlasil, mama podala na súd návrh na jeho vysťahovanie. Máme v ruke rozhodnutie súdu v prospech mojej mamy, kde je napísané, že sa musí vysťahovať a zobrať so sebou svoje osobné veci. Dôvodom tohto rozhodnutia boli jeho vyhrážky a fyzické napadnutie. Moja otázka je, či môžeme využiť toto rozhodnutie a obrátiť sa na súd s žiadosťou o vylúčenie brata z dedičstva, alebo aspoň zmeny jeho podielu. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
ak ho mama nevydedila listinou o vydedení (na čo by zrejme zákonný dôvod mala), tak žiaľ bude dediť celý svoj dedičský podiel. Na súde voči nemu neviete podniknúť žiadne kroky, nakoľko nie je vydedený a nie je ani nespôsobilý dediť podľa ustanovenia § 469 Občianskeho zákonníka. Jediný spôsob, kedy by nemusel všetko dediť je to, ak by sa sám časti svojho dedičstva vzdal, resp. nežiadal vyplatiť celý svoj podiel, ale iba časť.


Trápi vás "Dá sa napadnúť dedičstvo?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Po smrti rodičov som zdedila polovicu chaty a dvojizbový byt. Môj brat zasa zdedil dom a druhú polovicu chaty. Problém je, že k chate sa nijako neprispieva, len platí základné poplatky. Inak tam nestrávi čas, nič tam nerobí, nerekonštruuje a nekupuje nič nové. To všetko robím len ja. Stále mi opakuje, že k chate má len emocionálny vzťah, ale to je nedostatočné. Prostriedky z predaja bytu sa míňajú a on k chate nejaví absolútne žiadny záujem. Prosím o radu, ako postupovať ďalej.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
ak by ste chceli chatu získať do svojho vlastníctva, aby ste sa o neho vedeli starať ako výlučný vlastník, bude ho potrebné vyplatiť z jeho podielu na chate. Hodnotu jeho podielu je najlepšie určiť dohodou, ak to nebude možné, tak ho bude musieť stanoviť súdny znalec.

V prípade, že chatu zatiaľ nechce získať do svojho výlučného vlastníctva, ale chcete dosiahnuť iba to, aby Vám brat prispel na poplatky a opravy, tak toto je možné od neho žiadať najprv formou mimosúdnej výzvy a neskôr aj žalobou na súde. To, že na chatu nechodí neznamená, že ako spoluvlastník nehnuteľnosti nemusí znášať náklady na starostlivosť o chatu.


Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po smrti mamy sa na dedičskom konaní zúčastnili tri dedičské strany (rodičia mali tri deti), ktoré boli navzájom dohodnuté a uzrozumene s tým, že dvaja dedičia vyplatia tretiu dedičku stranu a stanú sa vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorej mama bola jedinou vlastníčkou. Tretia dedičslá strana, ide o môjho brata, poverila zastupovaním na dedič. Konaní advokátku. V súlade s rozhodnutím o dedičstve bola tretrej strane vyplatená suma, ktorá bola požadovaná ako vyrovnanie. Zastupujujúca advokátka poskytla IBAN k bankovému účtu, avšak bez mena majiteľa účtu. Príslušná suma bola prevedená tretej strane a advokátka potvrdila pripísanie peňazí na účet majiteľa ešte vo februári t.r. V júni napadol brat môjho syna (ktorý ho vyplatil, o čom je doklad z banky, rovnako korešpondencia s advokátkou) najskôr slovne a potom sa mu vyhrážal, že ho zbije a obvinil syna, že sme ho podlo podviedli, obrali ho o dedičstvo, lebo on nedostal ani euro. Z toho vyplýva, že brat bol naozaj podvedený a dedičský podiel nemá. Osočuje však nás na celej dedine, že sme ho obrali o dedičstvo. Ako mám konať, aby som overila, či brat dostal peniaze? Bratovi jeho manželka ZAKÁZALA akýkoľvek styk so mnou a ja mám pochybnosti o nezaujatosti aj manželky aj zúčastnenej advokátky, ktorá mala zastupovať záujmy môjho brata. Ďakujem Vám za odpoveď. M.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzam, že ak brata zastupovala advokátka, zrejme ste peniaze na základe jej výzvy k vyplateniu podielu na dedičstve poslali na jej účet. Bolo zrejme chybou, že ste si bankový účet a jeho vlastníka neoverili priamo u brata, ktorému ste mali podiel na dedičstve uhradiť.

Uvádzame, že vy nie ste v právnom vzťahu s advokátkou vášho brata a preto riešením je len kontaktovať brata písomne, emailom alebo formou SMS, a oznámiť mu, že akú sumu a kedy ste uhradili na účet, ktorý vám bol zaslaný písomne jeho advokátkou. Zaujatosť - nezaujatosť manželky vášho brata nemá s vecou z právnej stránky nič spoločné, toto je váš rodinný vzťah. Manželku brata preto nekontaktujte, lebo vy máte vyplatiť resp. ste vyplatili brata na bankový účet, ktorý vám bol zaslaný jeho advokátkou.

Ďalšou možnosťou resp. odporúčaním na našej strane je to, aby ste doporučeným listom alebo emailom kontaktovali advokátku, a oznámili jej, že ak peniaze boli zaslané na jej účet, že ju žiadate, aby peniaze vyplatila vášmu bratovi. Priepis resp. kópiu emailu pošlite aj bratovi.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Bez môjho vedomia si moje dve sestry pred rokmi odkúpili rodičovský byt a teraz sa chystajú ho predať za trhovú cenu. Mňa z toho úplne vynechali. Kúpili ho za 1200 € po otcovej smrti. Čo môžem urobiť? Dozvedela som sa o tom až teraz, hoci prešlo už niekoľko rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň,


v prvom rade je potrebné zistiť či bol Vami spomínaný rodičovský byt predmetom dedičstva. Predpokladám, že nie, pretože ako dcéra poručiteľa spolu s vašimi dvoma sestrami patríte k takzvaným neopomenuteľným dedičom a o prebiehajúcom dedičskom konaní by ste boli upovedomená, a teda by sa s Vami počítalo aj pri rozdelení dedičstva a daného bytu, ak by do spomínaného dedičstva patril.

Ak vaše sestry tento byt odkúpili počas života vášho otca, obávam sa, že to nebude až také jednoduché. Ale nemusí to byť neriešiteľná situácia, pretože po otcovej smrti ste Vy ako jeho dedič vstúpili do jeho práv. V prvom rade by ste mali ísť na kataster a vyžiadať si zmluvu, ktorou nadobudli nehnuteľnosť. Potom ju dať pozrieť advokátovi, či náhodu tam nie sú chyby, ktoré by ju mohli zneplatniť. Tým pádom by sa mohol byt dostať do dedičstva. 


Trápi vás "Dá sa napadnúť dedičstvo?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Manželov brat náhle zomrel. Bol to 35-ročný rozvedený muž s 30-ročným synom, s ktorým sa vôbec nestretávali, nezaujímali sa o seba. Jeho skutočnú rodinu sme tvorili my (jeho brat s rodinou). Po smrti zdedil syn nehnuteľnosť, ktorú mu darovali rodičia. Zákonné právo na dedičstvo má, ale z morálneho hľadiska to tak byť nemusí. Pohreb a všetko ostatné som riadila ja. Je možné toto dedičstvo napadnúť?

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
žiaľ nie. Na dedičstvo ako jeho nevydedený potomok mal nárok. To, ako tento majetok jeho právny predchodca nadobudol pritom nie je podstatné. Dedičské konanie iba na základe dôvodov, ktoré ste uviedli nie je možné napadnúť.

Jediné čo môžete je požadovať od neho zaplatiť náklady súvisiace s pohrebom, ktoré Vám vznikli a ktoré mal znášať dedič.


Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Môjmu priateľovi zomrel otec, ktorého zastrelili v roku 1997. V tom čase už bol otec rozvedený s jeho mamou. Keď ale došlo k dedičskému konaniu, boli prizvaní iba otcovi rodičia a priateľka, ktorá s ním vtedy žila a mala s ním dve deti. Je možné ešte napadnúť, že neboli prizvané už jeho dospelé deti z právoplatného manželstva? Ľubomíra

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 10.01.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené pred viac ako 3 rokmi.
Ide o to, že deti poručiteľa mali byť prizvané k dedič. konaniu po poručiteľovi a v prípade, že by nedošlo k uplnutiu premlčacej doby od právoplatného skončenia dedič. konania, deti poručiteľa sa mohli domáhať vydania dedičstva od dedičov v súlade s ust. § 485 Obč. zákonníka :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

Vzhľadom na okolnosť, že predpokladáme, že dedič. konanie bolo právoplatne ukončené pred viac ako 3 rokmi, deti poručiteľa už žiaľ nemôžu vo veci konať spsobom, aby ich nárok bol uspokojený. Jedinou možnosťou je, aby dedičov žiadali vydanie dedičstva dobrovoľne. Dedičia však vzhľadom na okolnosť uplynutia premlčacej doby /§107 Obč. zákonníka- dva max. 3 roky/ nie sú povinní ich žiadosti vyhovieť. Ak by deti poručiteľa podali žalobu na súd, súd by ich žalobu zamietol.

 


Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, V roku 2006 sme mali dedičské konanie po otcovi, kde sme štyria súrodenci spolu s mamou získali doživotné právo. Mama všetko odkázala piatemu súrodencovi, ktorý však v roku 2011 zomrel a jeho meno je dodnes uvedené na liste vlastníctva. Mama ešte stále žije. Je možné, aby ešte urobila zmenu? Ďakujem. S pozdravom, Daniela

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že vlastníkom bytu je Váš 5. súrodenec a Vy ako deti máte doživotné právo užívania a bývania v predmetnom byte. Nevieme z akého dôvodu byt nebol pojatý do dedičského konania po Vašom bratovi, ale riešením je podanie návrhu na súd v zmysle ust. §  211 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplývam že je treba podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve. Príslušným okresným súdom je súd podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa - brata v čase jeho úmrtia.
 

Trápi vás "Dá sa napadnúť dedičstvo?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dá sa napadnúť dedičstvo? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Otcova mama (moja babička) v roku 1998 napísala na otca a moju mamu pozemok a starú stodolu, pričom každému pridelila jednu polovicu. Otec zomrel v roku 2007 a všetko prostredníctvom riadného dedičského konania prešlo na moju mamu. Keď zomrela v roku 2013, všetko opäť prostredníctvom dedičského konania prešlo na moju sestru. Všetky tieto zmeny boli vždy riadne zapísané do katastra nehnuteľností. Teraz však strýko (otcov brat) začal tvrdiť, že naša babička mu ústne prisľúbila polovicu pozemku. Chcel by som sa spýtať, či má po takom dlhom čase možnosť napadnúť dedičské konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Dá sa napadnúť dedičstvo?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je možné prevádzať ústnymi zmluvami. Dedičské konanie nemôže napadnúť. Napadnúť by mohol vlastnícke právo Vašej sestry a mohol by tvrdiť, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti vydržal. Predpokladám však, že on v tejto nehnuteľnosti nebýval a ani sa o neho nestaral. Ak by aj podal akúkoľvek žalobu, vzhľadom na skutkové okolnosti by bola zrejme neúspešná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dá sa napadnúť dedičstvo?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.