Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 13. 3. 2017

Otázka: Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania

Dobrý deň. Prosím o vysvetlenie, či som ako jediný žijúci potomok nebohých rodičov, povinný niesť prevádzkové náklady (splácanie úveru na zateplenie, odmena správcovskej spoločnosti, nutná údržba - výmeny meradiel, atď. ) na predmet dedičstva (byt, garáž) počas trvania dedičského konania. Rodičia zomreli pred dvoma rokmi, nezanechali žiaden závet a byt nie je možné legálne prenajať. Dedičmi zo zákona sú okrem mňa dve deti môjho zosnulého brata - jedno dospelé, študujúce v zahraničí a druhé maloleté, postihnuté. Dediči (a zákonný zástupca maloletej) dosiahli pred notárom dohodu o rozdelení dedičstva, aktuálne sa už tri štvrte roka čaká na rozhodnutie poručeneckej komisie - ovšem bez známok akejkoľvek aktivity z jej strany. Keďže je obava, že celé konanie sa pri takomto prístupe pretiahne na niekoľko ďalších rokov (jedna sa de facto o dve dedičské konania) nepovažujem svoj problém za zanedbateľný, a preto si zároveň dovoľujem opýtať sa, či mám právo (a hlavne šancu) na nejaké odškodnenie za - z môjho pohľadu - bezdôvodne zdražovanie vydania rozhodnutia (prípadne aj v zahraničí), a či mám nárok, aby sa na mojich nákladoch podieľali aj ostatní dedičia. Otázka, či je možné proces urýchliť je zrejme bezpredmentná (? ) Ďakujem za porozumenie, ZM.

Odpoveď: Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vedieť, že dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa, nie rozhodnutím notára, a preto náklady, ktoré hradite v súčasnosti sú Vašimi nákladmi a nákladmi ostatných dedičov.

Pokiaľ uhrádzate úver a platíte aj náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti sám za ostatných dedičov, potom sa ostatní dedičia bezdôvodne obohacujú na Váš účet. Toto bezdôvodne obohatenie môžete od nich žiadať nahradiť. Odporúčam Vám to urobiť čo najskôr, predpokladám, že dedičia sa nevzdávajú svojho dedičstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom dedenia. Môj strýko, bezdetný, bez rodičov a súrodencov náhle zomrel minulý rok v septembri. Závet nezanechal. Ja a moja mama sme sa o neho starali, zorganizovali pohreb, avšak nežili sme s ním v jednej domácnosti. Prvé stretnutie u notára ohľadom dedičstva sme absolvovali v novembri, kde som ja aj s mojou mamou /teta zosnulého/ nahlásili informácie ohľadom všetkých potencionálnych dedičov, avšak len zo strany matky po zosnulom, pretože dedičov zo strany otca nepoznáme. Doteraz sa nám však notár neozval, ako postupuje v danej veci dedičstva a tak, keďže mi z obce, kde ujo býval telefonovali o potrebe vykonať nejaké práce /padajúca stodola/. Tak som dnes notára kontaktovala a koncipientka mi oznámila, že vo veci dedičstva po mojom ujovi sa nikam ďalej neposunuli, pretože nemôžu vyhľadať dedičov zo strany otca zosnulého. Neviete mi prosím poradiť, ako je možné veci urýchliť, aby sa dali následne vykonať potrebné práce (odstránenie padajúcej stodoly? Výdavky spojené s odstránením nebudú malé a my s mojou mamou to nie sme ochotne zaplatiť z vlastného vrecka. Celý pohreb sme už uhradili z vlastných nákladov a aj určite poplatky spojené s réžiou domu od smrti uja (prešlo skoro 9 mesiacov). Poraďte mi prosím ako to vyriešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď.

1./ Vo veci odporúčame kontaktovať notára písomnou formou so žiadosťou o oznámenie stavu dedičského konania. Sme toho názoru, že notár má dostatok právnych prostriedkov zistiť predkov poručiteľa a následne konať v zmysle ust. CIvil. spor. poriadku napr. vyzvať dediča verejnou vyhláškou k prihláseniu sa do dedičského konania. Poukazujeme na ust. § 468 Obč. zákonníka :

" Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť."

2./ Havarijný stav nehnuteľnosti : Navrhnite ustanoviť správcu dedičstva.
3./ Konvokácia ako spôsob nájdenia dedičov, i keď sa ňou prihlasujú veritelia poručiteľa, je tiež riešením pre urýchlenie dedič. konania.
4./ V závislosti od odpovede notára ako súdneho komisára môžete podľa ust. Civil. mimospor. poriadku oznámiť konajúcemu súdu nečinnosť notára. Súd následne v zmysle ust. § 18 Civil. mimosporového poriadku môže uznesením odňať vec poverenému notárovi, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zbytočné prieťahy v konaní.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, v prom rade ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ktorú som - popravde - ani neočakával :) Vaša odpoveď síce môj problém nerieši - lebo neuvádzate, akým spôsobom môžem ostatných dedičov donútiť, aby sa na nákladoch podieľali - tzv. "právna" cesta cez súd je zjavne nezmyslená, lebo na - z môjho pohľadu - nekonečne dlho trvajúce rozhodnutie súdu práve čakám a práve ono je mojim primárnym problémom. Ale to nie je Vaša parketa. Čo sa však týka upozornenia na fakt, že "dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa" - predpokladám, že sa jedna o právo dediť a nie dedičstvo samotné? Otázka teda znie:, Keďže som ho nadobudol, môžem ho predať (pod cenu) a tým sa celej záležitosti zbaviť? Keďže som nebol vydedený a o rodičov som sa primerane staral až do ich konca, je zo zákona môj podiel minimálne 50%, nie? Takže lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Lebo o garáž som sa voľakedy súdil 13 (! ) rokov a to by som si naozaj nerád zopakoval. Išlo o odkúpenie prenajtej garáže pôvodné patriacej štátnemu podniku a celý proces bol nezmyslený, zbytočný, bezúčelný a hlavne bezvýsledný, lebo jeho jediným výsledkom bolo to, že som 13 rokov nemohol s garážou nakladať. Ďakujem za Vašu prípadnú Ďalšiu odpoveď. (ďalej Vás už nebudem obťažovať :) s priateľským pozdravom, ZM.

Odpoveď: Náklady na starostlivosť o predmet dedičstva do ukončenia konania

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, náklady môžete vymáhať mimosúdne ale aj súdne. Rozumiem tomu, pokiaľ máte negatívne skúsenosti so súdmi, že sa Vám nechce to riešiť súdnym konaním.

Pokiaľ však dlžníci dobrovoľne neuhradia svoj dlh, iná právna možnosť ako vymôcť dlh, okrem súdnej nie je.

 

Mal som na mysli, nie dedičské právo ale dedičstvo. Notár iba deklaruje, nie konštatuje vlastnícke právo.

Svoje vlastnícke právo môžete previesť na tretiu osobu, kataster to zapíše až potom, ako sa skončí dedičské konanie.

To, že ste sa o rodičov starali, nemá vplyv na Váš podiel. Dediť sa bude podľa zákona, ak nebol zanechaný závet.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk