POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Bratislava

Otázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

Dobrý deň, ešte nemám skolaudovaný dom a z obce mi prišla výzva na zaplatenie miestneho jednorazového poplatku za rozvoj obce. Kto má túto platbu znášať?

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

Dobrý deň, podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj platí, že "poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu."

Podľa cit. zákona predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce,

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo

d) ktorá je dodatočne povolená.

(2) Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

 

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že predmetom poplatku je aj neskolaudovaná stavba, stačí, že bolo vydané stavebné povolenie.

Trápi vás "Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či som povinný zaplatiť obci poplatok za rozvoj obce v pezinskom okrese v prípade, že som zbúral starý dom a na jeho mieste postavil nový prízemný drevodom rovnakej veľkosti/zastavanej plochy? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Stanislav

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

(odpoveď odoslaná: 15.04.2024)

Dobrý deň,

§ 3 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj upravuje, že v prípade, ak sa nová stavba stavia na mieste odstránenej stavby, predmetom poplatku je rozdiel medzi podlahovou plochou novej stavby a odstránenej stavby, za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie na novú stavbu nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariadilo alebo povolilo odstránenie stavby. Ak ste postavili novú stavbu v presne takej istej výmere podlahovej plochy, a medzi dňom právoplatnosti povolenia o odstránení stavby a nového stavebného povolenia neuplynulo viac ako 4 roky, tak nie ste povinný platiť obci poplatok za rozvoj. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zákon o miestnom poplatku za rozvoj uvádza v § 3 bode 3 stavby, ktoré nie sú predmetom poplatku. Obec si v jej všeobecne záväznom nariadení schválila poplatok za jeden z oslobodených bodov za 35 Eur. Má na to právo? Nie je to v rozpore so zákonom? Ďakujem, N.

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, ak Vám bolo doručené rozhodnutie obce, ktoré je v rozpore s ust. zákona o miestnom poplatku za rozvoj potom v súlade s ust. § 63 zákona o správe daní /daňový poriadok/ a môžete podať odvolanie v lehote v zmysle rozhodnutia a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Ust. §  3 ods. 3 zákona o miestnom poplatku za rozvoj je jasné, keďže obsahuje slovné spojenie čo "predmetom poplatku za rozvoj nie je ".

Priepis odvolanie proti rozhodnutiu obce podajte na vedomie aj príslušnej okresnej prokuratúre a to samostatným listom ako podnet na podanie protestu prokurátora v zmysle ust. §  34 zákona o prokuratúre.


Podotázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Potrebujem radu. Stavebný úrad v našej obci mi poskytol právoplatné stavebné povolenie, účinné od októbra 2017. V októbri 2019 som požiadal o povolenie k zmene pred dokončením stavby. Obec uložila poplatok za rozvoj od 1. januára 2020. Zmena pred dokončením sa stala právoplatnou v februári 2020. Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce? Právoplatné povolenie z roku 2017 bolo na stavbu s podlahovou plochou 100 m2, ale zmena pred dokončením zahŕňa projekt s plochou 125 m2. Ak je poplatok povinný, z ktorej podlahovej plochy by mal byť vypočítaný? Ďakujem Vám. Marko.

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

(odpoveď odoslaná: 16.02.2020)

Dobrý deň, 

Vami uvedený problém rieši ust. § 9 zákona o  miestnom poplatku za rozvoj :

"(1) Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím v lehote podľa osobitného predpisu.14)

(2)Ak po vyrubení poplatku za rozvoj nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo sa vydá nové oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe k už predtým ohlásenej stavbe, obec vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím; tento postup sa uplatní len za predpokladu, že sa osoba poplatníka nemení. Osobe, ktorá predtým nemala vo vzťahu k stavbe poplatkovú povinnosť a ktorá je uvedená v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa znižuje základ poplatku za rozvoj, vzniká preplatok na poplatku za rozvoj uhradený inou osobou, ktorá mala poplatkovú povinnosť k stavbe.

(3) Ak zastupuje poplatníkov zástupca určený podľa § 5 ods. 3, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. Ak sú poplatníkmi manželia podľa § 5 ods. 4, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume jednému z nich.

(4) Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1.

(5) Poplatník môže obec požiadať o platenie poplatku za rozvoj v splátkach najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie žiadosti o platenie poplatku v splátkach, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi."

 

T.j. : VZN obce o miestnom poplatku za rozvoj obce bolo schválené s účinnosťou od 1.1.2020, kedy ešte nebolo právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stav. povolenia, ktoré nadobudne/lo právoplatnosť v 02/2020, a teda obec vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím - vo Vašom prípade stavby o výmere 125 m2.

V zmysle zákona môžete požiadať obec o platenie poplatku za rozvoj v splátkach najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Ak obec nevyhovie žiadosti o platenie poplatku v splátkach, oznámi túto skutočnosť poplatníkovi.

 

 


Trápi vás "Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce" a chcete pomôcť?

Podotázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, keď obec ustanovila cez VZN platbu poplatku za rozvoj od 1.1.2020, chcel by som sa opýtať, či sa to vzťahuje len na nové stavby, pre ktoré bol požiadaný o stavebné povolenie počínajúc dátumom 1.1.2020, alebo sa to týka aj ešte nedokončených, neskolaudovaných stavieb so stavebným povolením dátovaným pred 1.1.2020. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

(odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 13 zákona o miestnom poplatku za rozvoj platí :

"Obec môže vyrubiť poplatok za rozvoj podľa tohto zákona prvýkrát na stavbu, uvedenú v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby a uvedenú v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe po účinnosti tohto zákona, najskôr však zavedením poplatku za rozvoj všeobecne záväzným nariadením obce."

Vyššie uvedený zákon nadobudol účinnosť dňom 1.11.2016.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že obec môže poplatok vyrúbiť po účinnosti zákona, najskôr však zavedením poplatku za rozvoj obce podľa VZN. 
V otázke uvádzate, že obec prijala nové VZN s účinnosťou od 1.1.2020, t. j. pokiaľ právoplatné  stav. povolenie bolo vo Vašom prípade vydané pred uvedeným dátumom, poplatok za rozvoj obce schválený s účinnosťou od 1.1.2020 sa na Vás nevzťahuje a vzťahuje sa len na stavby, kde stav. povolenie bude vydané po 1.1.2020.

 


Podotázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Vlastnil som starší rodinný dom s rozlohou 93 m2, ktorý bol vo veľmi zlom stave. Rozhodol som sa ho zbúrať a na jeho mieste postaviť nový dom s kvalitnými základmi. Nový dom má celkovú rozlohu 166 m2. Mestská časť mi vypočítala poplatok za rozvoj v plnej výške, založený na rozlohe 166 m2 bez odpočítania paušálu 60 m2. Odvolal som sa, s argumentom, že mi nebola odrátaná pôvodná plocha staršieho domu, ktorou bola 93 m2. Môj návrh však bol zamietnutý. Mohli by ste mi poradiť, čo by som mohol urobiť? Stavebné povolenie na nový dom som si vybavil pred rokom a pol. Počas obdobia rekonštrukcie som nemohol tento problém riešiť, keďže som musel meniť aj základy. Dom ešte nie je skolaudovaný. Ďakujem.

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

(odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj platí :

"§ 3 Predmet poplatku za rozvoj

(1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce,

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,3a)

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) alebo

d) ktorá je dodatočne povolená.3c)

§ 4 : Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že predmetom poplatku je stavba, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, nie je teda dôležité to, že ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Výška poplatku za rozvoj v zmysle § 8 cit. zákona sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 v zmysle cit. zákona, ktorá výmera - 60 m2 je daná zákonom a nemôže byť braná do úvahy podlahová plocha pôvodnej stavby, keďže zo zákona je Vám odpočítaná výmera 60 m2. 

Môžete obec požiadať v zmysle zákona aj o splátky.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce (Iné oblasti práva)

Ďakujem za promptnú odpoveď. Vaše služby si zaslúžia len tie najlepšie recenzie. Plánujeme v budúcnosti podať hromadnú žalobu ako dotknuté strany. Zatiaľ čakáme na Váš ďalší postup. Uvažujem aj o využití služieb Vašej právnickej kancelárie. Ešte raz Vám ďakujem a prajem príjemný zvyšok dňa.

Odpoveď: Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce

(odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, v prípade potreby nás môžete kontaktovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Musím zaplatiť poplatok za rozvoj obce" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.