'

Maloletý a náhrada škody ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 4. 2018

Otázka: Maloletý a náhrada škody ?

Dobrý Deň, chcel by som sa opýtať jednu otázku ohľadom poškodenia majetku v škole. Konkrétne tabule. Škoda vznikla pri prerábaní miestnosti, kde sme ani oficiálne byť nemali. Ide o to, že už zopár týždňov namiesto praxe na počítačoch prerábame fyzicky učebňu. Keďže nás odbor je mechanik počítačových sieti, tak nikto z nás nemá vzdelanie na prerábanie, maľovanie, vŕtanie. Dúfam, že chápete ako to myslím. Skúsim ešte jednoduchšie vysvetliť. Namiesto praxe kde opravujeme počítače atď., tak prerábame učebňu a popritom vznikla škoda, spadla nám skriňa a zničila tabuľu. Škola chce po nás zaplatiť 170 €,  pritom to bolo omylom a my sme tam nemali čo robiť. Za nejakú radu budem vďačný. Pekný deň.

Odpoveď: Maloletý a náhrada škody ?

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame stanovisko našej advokátskej kancelárie :

Začneme kúskom právnej teórie.

1./ Z ust. § 8 a nasl. Občianskeho zákonníka vyplýva, že  "spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (= spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. "

 

 

Podľa ust. § 9 Obč. zákonníka "maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku."

Prípadná Vaša zodpovednosť za vzniklú škodu sa môže posudzovať vzhľadom na vek len podľa ust.  § 9 Obč. zákonníka, nakoľko nie ste plnoletý.

2./ Všeobecne zodpovednosť za škodu je riešená v ust. § 420 a nasl. Obč. zákonníka nasledovne : 
"(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
(2)Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil."


Pre Vás ako maloletého je však podstatné ust. § 422 Obč. zákonníka :
"(1) Maloletý alebo ten, kto je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky; spoločne a nerozdielne s ním zodpovedá, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad. Ak ten, kto spôsobí škodu, pre maloletosť alebo pre duševnú poruchu nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu ten, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad.
(2) Kto je povinný vykonávať dohľad, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že náležitý dohľad nezanedbal.
(3) Ak vykonáva dohľad právnická osoba, jej pracovníci dohľadom poverení sami za škodu takto vzniknutú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá."

 

V otázke neuvádzate ako vznikla samotná škoda resp. iné okolnosti vzniku škody, kto bol pri vzniku škody, či tam bol aj pedagóg.

Všeobecne nad Vami ako maloletou osobou je povinný vykonávať dohľad zákonný zástupca, najčastejšie rodič, ale nakoľko ste boli na školskom vyučovaní dohľad nad Vami má vykonávať škola - jej príslušný pedagóg.
Z ust. § 422 Obč. zákonníka vyplýva, že ako maloletý by ste mohli zodpovedať za škodu len v prípade, že viete ovládať svoje konanie a posúdiť následky tohto konania, pričom zákon hovorí, že spoločne s Vami zodpovedá za vzniklú škodu aj ten, kto je povinný nad Vami vykonávať dohľad, t.j. príslušný pedagóg. Pedagóg by sa mohol zodpovednosti zbaviť, len ak by preukázal, že náležitý dohľad nezanedbal. Pojem dohľad zákon nedefinuje, ale určite neznamená dohľad na každom kroku, resp. len pozeranie sa na to, čo robia žiaci, pedagóg mal vedieť, že mnoho vecí z tých, ktoré ste vykonávali, ste nemohli vedieť, resp. ani predvídať vzhľadom na Váš vek a skúsenosti a preto je daná zodpovednosť toho, kto mal náležitý dohľad  vykonávať, teda pedagóg, ktorý mohol predvídať, že môže dôjsť k udalosti, z ktorej vznikla škoda /napr. odsunúť skriňu, odstrániť tabuľu pred začiatkom prác a podobne/. Teda  pre naplnenie kritéria náležitého dohľadu bude vo Vašom prípade závisieť aj od nebezpečnosti a obtiažnosti prác, ktorú ste vykonávali počas odborných prác a či pri uvedenej práci bol dodržaný náležitý dohľad zo strany pedagóga. 


2./ Je tu aj ďalšia stránka veci a to ustanovenia školských predpisov. Upriamujeme Vašu pozornosť na ust. § 144 ods. 7 písm. f/ školského zákona č. 245/2008 Z.z., ktoré stanovuje, že "zákonný zástupca žiaka  je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil."

Podľa ust. §  152 školského zákona je povinnosťou školy zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri tých činnostiach, ktoré ste vykonávali mohlo dôjsť aj ku škode na Vašom zdraví ako maloletých, za čo by bola zodpovedná škola.

Poukazujeme aj na  § 4 zák. č.  61/2008 Z.z. o odbornom vzdelávaní 
" Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe, umeleckej praxe alebo praktického cvičenia
Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyučovacích hodín za celú dĺžku štúdia príslušného študijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora.
Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora."

Z ust. §  9 cit. zákona ďalej vyplýva, že na pracoviskách praktického vyučovania, teda aj odbornej praxe, žiak vykonáva prax alebo výcvik vždy pod dohľadom učiteľa alebo inštruktora, pričom vždy musia byť dodržané podmienky praktického vyučovania, t.j. nácvik, zhotovovanie výrobkov, činnosti, ktoré zodpovedajú učebnému odboru, na ktoré sa pripravujete. Maliarske práce zrejme k Vášmu odboru nepatria.


Zhrnutie a odporúčanie
1./  Vychádzame z predpokladu, že ste škodu ako žiaci - maloleté osoby - nechceli spôsobiť. Vzhľadom na Váš vek a zrejme nedodržanie náležitého dohľadu zo strany príslušného pedagóga škola nie je oprávnená  vzniklú škodu od Vás vymáhať, nakoľko ste ju nespôsobili úmyselne /viď vyššie § 144 ods. 7 písm. f/ školského zákona/.  Výšku škody, ako aj prípadnú Vašu zodpovednosť by musela škoda preukázať, pričom škodu môže  škola vymáhať  iba od Vašich zákonných zástupcov.  Zo zákona je však daná spoločná a nerozdielna zodpovednosť za vzniklú škodu aj príslušného pedagóga, ktorý sa zbaví zodpovednosti ak preukáže, že náležitý dohľad nezanedbal, t.j. ak dohľad príslušným pedagógom nebol vykonávaný vôbec, resp. nebol vykonávaný náležite, za vzniknutú škodu zodpovedá príslušný pedagóg podľa pracovnoprávnych predpisov.

2./  V otázke píšete, ste ste počas odbornej praxe nerobili to, čo máte na odbornej praxe robiť a vykonávali ste maliarske a podobné práce. Tu znova poukazujeme na ust. zákona o odbornom vzdelávaní a na obsah prakt. vyučovania /viď vyššie/. Sme názoru, že škola nebola oprávnená Vám nariadiť predmetné maliarske a podobné práce, preto ani nemôžete niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Odporúčame, ak ste boli k úhrade škody vyzvaný písomne, aby Váš zákonný zástupca škole oznámil vyššie uvedené zák. ustanovenia s tým, že nie je daná Vaša zodpovednosť za škodu. 
©
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk