Máte
otázku?

Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?

Dobrý deň! Chcel by som sa spýtať, či mám ešte nejakú možnosť na odvolanie, v prípade, že mi exekútor už zaslal príkaz na vykonanie exekúcie. Splátkový kalendár doteraz nebol spísaný. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?

Dobrý deň. V zmysle Exekučného poriadku vydáva exekútor najskôr upovedomenie o začatí exekúcie, proti ktorému je možné podať v lehote 14 dní odo dňa jeho doručenia námietky. Po uplynutí tejto lehoty vydá exekútor exekučný príkaz. Exekučný príkaz, resp. príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených Exekučným poriadkom je rozhodnutím príslušného exekútora, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok (odvolanie). Vzhľadom na uvedené Vám odporúčam komunikovať s exekútorom a skúsiť sa s ním dohodnúť na plnení dlhu v splátkach.

Trápi vás "Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa exekútorky, ktorá mi neodpovedá na maily a nekomunikuje so mnou. Chce vykonať dražbu nehnuteľnosti, pričom už jeden raz jej bol návrh na Okresnom súde v Banskej Bystrici neschválený. Chcel by som vedieť, či je tento jej postup dôvodom na jej vylúčenie. Poslal som jej desať emailov, no neodpovedala na ani jeden. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?

(odpoveď odoslaná: 12.02.2023)

Dobrý deň, ak súdna exekútorka s vami nekomunikuje, potom podajte voči nej sťažnosť na jej činnosť (v tomto prípade nečinnosť) na Komoru súdnych exekútorov. Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice priamo na Komore. Komora je povinná sťažnosť vybaviť do dvoch mesiacov od jej doručenia. Zákon hovorí, že túto lehotu možno predĺžiť, ak nebolo možné včas zabezpečiť všetky podklady na jej vybavenie, o čom by ste však ako sťažovateľ mali byť upovedomený. Ak by sa vám stanovisko komory nepozdávalo, môžete o prešetrenie sťažnosti požiadať Ministerstvo spravodlivosti. 

Pokiaľ ide o jej vylúčenie, toto by prichádzalo v úvahu iba za predpokladu naplnenia niektorého zo zákonných dôvodov, a síce "Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci exekútor posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosťou."

Preto ak sa domnievate, že by mohol byť naplnený vyššie uvedený dôvod, môžete voči nej podať aj námietku zaujatosti. Túto adresujte priamo jej a ona ju postúpi súdu. 

"Námietku zaujatosti exekútora môže účastník konania uplatniť u exekútora najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do piatich dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Námietka zaujatosti uplatnená účastníkom konania najneskôr do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má odkladný účinok. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený, a kedy sa účastník konania podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel."

Exekučný poriadok súčasne ustanovuje v § 33 ods. 5: "Dôvodom na vylúčenie exekútora nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v jeho postupe v exekučnom konaní alebo iných exekučných konaniach. Dôvodom vylúčenia exekútora nie je skutočnosť, že účastník konania podal sťažnosť na činnosť exekútora, podnet na disciplinárne konanie alebo že sa účastník konania v súvislosti s výkonom funkcie exekútora dopustil proti exekútorovi urážlivého konania alebo konania, ktoré môže byť trestným činom. Dôvodom na vylúčenie exekútora nie je ani skutočnosť, že exekútor oprávnenému poskytol súčinnosť pri podávaní návrhu na vykonanie exekúcie."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás, ak mi exekútor nepošle žiadne upovedomenie o začiatku exekúcie, ale hneď pošle exekučný príkaz - je to v poriadku, alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?

(odpoveď odoslaná: 11.07.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že upovedomenie o začatí exekúcie predstavuje prvý procesný úkon súdneho exekútora voči povinnému, s ktorého doručením sú spojené významné právne následky. Okrem iného sa z neho povinný spravidla po prvýkrát dozvie, že sa voči nemu vedie exekučné konanie.

Súdny exekútor je vždy povinný upovedomiť povinného o začatí exekúcie (a aj o spôsobe jej vykonania) pred vydaním exekučného príkazu. 

Cieľom inštitútu upovedomenia o začatí exekúcie nie je totiž len informovanie povinného o začatí exekučného konania a výzva na to, aby splnil pohľadávku oprávneného, ale jeho cieľom je poskytnúť povinnému aj ochranu - a to napr. tak, že upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať aj poučenie o možnosti podať námietky proti exekúcii, o lehote na ich vznesenie a pod. S doručením upovedomenia o začatí exekúcie začína napríklad plynúť aj lehota na podanie námietky zaujatosti voči exekútorovi, ktorý exekúciu vedie. /§ 30 ods. 2, §§ 47 až 50 Exekučného poriadku/

Napriek tomu, že Exekučný poriadok neupravuje komplexne otázky doručovania v exekučnom konaní, upravuje niektoré parciálne otázky doručovania upovedomenia o začatí exekúcie, najmä pre jeho veľký význam v celom exekučnom konaní. 

Upovedomenie o začatí exekúcie sa musí doručiť oprávnenému aj povinnému do vlastných rúk. Ak je povinným fyzická osoba (ktorá ale nie je oprávnená na podnikanie - teda nie je napr. živnostníkom a pod.), je výlučené, aby jej bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie tzv. náhradným doručením.

V prípade, ak povinný (a to hociktorý, teda aj fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie) odoprie bezdôvodne prevziať upovedomenie o začatí exekúcie, nastáva zo zákona fikcia, že toto upovedomenie bolo doručené. Podobne v prípade, ak sa exekútorovi nepodarí zistiť pobyt povinného, môže požiadať súd, aby takémuto povinnému ustanovil opatrovníka, ktorý povinného v konaní zastupuje. Tomuto opatrovníkovi môže exekútor doručiť aj upovedomenie o začatí exekúcie, pričom toto doručenie má rovnaké účinky, akoby bolo upovedomenie doručené priamo povinnému.

Ak žiadna z uvedených špecifických situácii uvedených v predchádzajúcom odseku u Vás nestala a súčasne upovedomenie o začatí exekúcie Vám nebolo doručené, pôjde o porušenie Exekučného poriadku, keďže takýmto postupom je Vám de facto znemožnený výkon práv, ktoré povinný v exekučnom konaní má - právo podať námietky a pod. Exekučný poriadok síce výslovne neustanovuje postup ani následky v prípade, ak súdny exekútor nedoručením upovedomenia o začatí exekúcie poruší Exekučný poriadok, ale určité aspekty takéhoto porušenia Exekučného poriadku možno vyvodiť z rozhodovacej činnosti súdov.

Situáciu, keď súdny exekútor nedoručil riadne pred vydaním exekučného príkazu upovedomenie o začatí exekúcie povinnému súdy riešili vo viacerých prípadoch. V tomto smere aj z hľadiska posúdenia možnosti ďalšieho postupu je osobitne dôležité rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky so sp. zn. III. ÚS 266/2010, v ktorom okrem iného ústavný súd uviedol: "Iba vtedy, ak je upovedomenie o začatí exekúcie doručené povinnému v súlade s Exekučným poriadkom, začína plynúť povinnému lehota na podanie námietok". V spojení s týmto právnym názorom ústavný súd súčasne konštatoval, že nedoručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému do vlastných rúk v danom prípade predstavovalo porušenie základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vychádzajúc z uvedeného rozhodnutia možno konštatovať, že povinný, ktorému nebolo riadne doručené upovedomenie o začatí exekúcie by mohol napríklad využiť inštitút podania námietok proti exekúcií, keďže jeho lehota na ich podanie nemôže uplynúť skôr, ako mu bolo upovedomenie o začatí exekúcie doručené v súlade s Exekučným poriadkom. V neposlednom rade dôležitým právom každej fyzickej osoby, ktorej právo bolo porušené postupom exekútora je právo podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov, v ktorej sa súčasne bude táto osoba domáhať nielen prešetrenia sťažnosti v jeho konkrétnej veci ale aj vykonania kontroly výkonu exekučnej činnosti exekútorom. Tento postup Vám rovnako možno odporúčiť.

Rovnako ako v každej exekučnej veci je ale veľmi dôležité komunikovať so súdnym exekútorom. Rovnako Vám možno odporúčiť dožadovať sa priamo u súdneho exekútora toho, aby Vám preukázal doručenie upovedomenia o začatí exekúcie.

Ako účastníka exekučného konania, v ktorej bol vydaný exekučný príkaz máte rovnako právo nazerať do (exekučného) spisu v tejto veci. Odporúčame Vám preto využiť tento inštitút a objednať sa u exekútora na nahliadnutie do spisu. V spise totiž musí byť celá dokumentácia súvisiaca s danou vecou - nielen prípadne upovedomenie o začatí exekúcie, ale zo spisu musí byť aj zrejmé, ako Vám bolo upovedomenie doručované (napr. vrátené obálky, príp. podpísané doručenky a pod.). Toto môže taktiež prispieť k náležitému objasneniu Vašej veci a posúdeniu, či exekútor vo Vašej veci pochybil.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem sa ešte odvolať ak mi už exekútor zaslal príkaz na vykonanie exekúcie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.