'

Môžem odmietnuť prácu nadčas?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 3. 6. 2016

Otázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Dobry den, som vo vypovednej lehote a firma mi nechce dovolit vybrat dovolenku, ktore je 7 dni z minulorocnej a 11.5 dna pomernej casti z tohto roka. Zamestnavatel povedal, ze vsetko mi preplatia. Zaroven mi povedal, ze mi nariaduju pracu nadcas a to 8 hodin do tyzdna. Viem, ze ak odmietnem nariadenu pracu nadcas, tak mi mozu dat okamzitu vypoved. V mojom pripade si to vsak nemozu dovolit. Ak by sa tak stalo a odmietnem pracu nadcas, tak okrem toho, ze ma pre porusenie pracovnych povinnosti prepustia, mozu ma aj sudne napadnut? Tlacia ma na to, aby som zaskolil namiesto mna dalsich 3 ludi. Zaskolovat ludi mozem iba v ramci tychto nadcasov a to nie som ochotny. Uz teraz som dost vycerpany. Bojim sa len toho, ze ak odmietnem pracovat nadcasy, tak ma mozu nejako sudne napadnut. Ma zamestnavatel taku moznost, ak odmietnem vykonavat pracu nadcas? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Dobrý deň, podľa § 85 ods. 9 Zákonníka práce (ZP), priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Podľa § 97 ods. 5 ZP, prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za určitých podmienok aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Na základe uvedeného preto platí, že nariadenie práce nadčas má výnimočnú povahu. Zamestnávateľ  ju môže nariadiť alebo sa na nej so zamestnancom dohodnúť len pri prechodne zvýšenej potrebe práce alebo existencie verejného záujmu. Prácou nadčas sa nemôže nahradzovať potreba vyššieho počtu zamestnancov. Potreba nadčasovej práce preto musí mať charakter naliehavosti. Preto pri prácach, ktorých potreba je stála a nie prechodná alebo pri prácach, ktorých potreba nie je naliehavá, nemožno nariaďovať prácu nadčas. V opačnom prípade sa zamestnávateľ dopúšťa porušenia pracovnoprávnych predpisov, za čo mu hrozia sankcie zo strany inšpekcie práce. Ak táto podmienka vo Vašom prípade nie je splnená, nemôžete sa dopustiť porušenia pracovnej disciplíny. Rovnako to platí aj pre prípad, ak odmietnete vykonávať prácu, ktorá nepatrí do druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ak mám v pracovnej zmluve, že mi môže zamestnávateľ neriadiť 150 hodín ročne nadčas, môže mi dať tieto hod do takzvaného paušálu a navýšiť pracovný fond mesačne o 12,5 hod. bez príplatku nadčas ? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Podľa ust.§ 85 a nasl.  Zákonníka práce platí /citujeme/ :
"§ 85 : Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne."

§ 85a/ :
(1) Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín. 
(2) Zamestnávateľ je povinný pri dohodnutí pracovného času podľa odseku 1 
a) upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o to požiadajú, 
b) viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch, ktorých pracovný čas je takto dohodnutý, a predložiť tieto záznamy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o ne požiadajú. 
(3) Zamestnanec nesmie byť zo strany zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že nesúhlasí s rozsahom pracovného času nad 48 hodín týždenne v priemere. 
(4) Zamestnanec má právo odvolať súhlas podľa odseku 1; odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho písomného oznámenia zamestnávateľovi. 


Prácu nadčas ZP v § 97 charakterizuje ako prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. 

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 
Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. 
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. 

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri 
a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, 
b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu. 
Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. 
Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi prácu nadčas 150 hodín, a so súhlasom zamestnanca až 400 hodín, teda 250 hodín /400 mínus 150/ len so súhlasom zamestnanca.

Podľa § 121 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku. 
Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, a so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení, že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch zamestnancovi za prácu nadčas nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať náhradné voľno. 
 

T.j. : Zamestnávateľ Vám nemôže v pracovnej zmluve priamo započítať prácu nadčas a určiť, že za túto prácu nebudete dostávať mzdové nároky podľa ust. Zákonníka práce. 

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

V prípade, že by ste  boli vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu atď.,  ako to vyplýva z predch. odstavca, zamestnávateľ sa môže písomne dohodnúť so zamestnancom, že v  mzde je už zohľadnená aj prípadná práca nadčas najviac však 150 hodín v kal. roku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako predajca v kamennej predajni a chcel by som sa informovať, či zamestnávateľ má právo nútiť zamestnanca pracovať nadčas viac ako 48 hodín v týždni ? Alebo viac ako 12 hodín denne. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 97 a nasl. Zákonníka práce platí, že "práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien."

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín; t.j. nad rámec 150 hodín len s Vaším súhlasom.

Poznamenávame, že za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku.

Za prácu nadčas môžete so zamestnávateľom dohodnúť čerpanie náhradného voľna a to v rozsahu ako trvala práca nadčas, v tomto prípade Vám mzdové zvýhodnenie  25 % nepatrí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či práca vo sviatok je nadčas. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň,

práca vo sviatok nie je z právneho hľadiska nadčasom, avšak aj vo sviatok, môžete pracovať nadčas. Sú to dve samostatné kategórie. Podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Podľa § 94 ods. 4 Zákonníka práce Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa (naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat, naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.)

Odpoveď teda je, že nie každá práca vo sviatok, je práca nadčas. Avšak aj keď pracujete vo sviatok, môžete pracovať nadčas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako údržbár elektronik v jednej firme. Už mám za tento rok odpracovaných 150 hodín nadčasov, avšak v mojej zmluve je tento dodatok: Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu 150 hodín ročne. Zmluvne strany sa dohodli, že zamestnancovi môže byt z vážnych dôvodov nadriadená práca nadčas nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, a to v rozsahu maximálne 250 hodín ročne. Týmto by som sa chcel spýtať, či sú vážne dôvody naplánované soboty, keď linka vyrába, alebo, či takýto nadčas nemusím považovať za vážny dôvod a môžem ho odmietnuť. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2018)

Dobrý deň,

nad 150 hodín môže byť zamestnancovi nariadená práca nadčas, len s jeho súhlasom. Tým, že ste pracovnú zmluvu podpísali, ste s týmto súhlasili. Otázkou je, čo sú vážne dôvody. Ak ich nemá zamestnávateľ nikde definované (napr. v internom poriadku), potom bude záležať na okolnostiach. Môj právny názor je taký, že ak je niečo naplánované dlhodobo, nemalo by sa logicky jednať o vážny dôvod. Vážny dôvod totiž evokuje, že ide o naliehavú potrebu práce. Ide však len o jeden pohľad. Zamestnávateľ môže mať iný názor a súd takisto. Ak by sme však vychádzali z toho, že nejde vo Vašom prípade o vážny dôvod a Vy by ste nenastúpili na prácu nadčas, nemohol by Vám dať absenciu. Odporúčam porozprávať sa so zamestnávateľom a dohodnúť sa na tom, čo je a nie je vážny dôvod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Môžem z rodinných dôvodov odmietnuť výkon práce nadčas, aj keď som už zamestnávateľovi udelil súhlas s prácou nadčas nad 150 hodín? Mám už odpracovaných cca 300 hod. Nadčasovej práce, musím odpracovať aj tých ďalších 100 hod? Mám 3 a 6 ročne deti, ktoré chodia do škôlky a do školy a manželka už nastúpila do práce.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 164 ods. 3 Zákonníka práce Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.

Toto ustanovenie sa na Vás žiaľ nevzťahuje. Mohli by ste sa však pokúsiť so zamestnávateľom dohodnúť a požiadať ho o úpravu pracovného času. Úprave pracovného času vám je povinný vyhovieť, ak mu v tom nebránia vážne prevádzkové dôvody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie náhradného voľna za odpracované hodiny navyše, a či je pravda, že pokiaľ si tieto hodiny nevyčerpám do dvoch mesiacov tak mi prepadnú. Môže to byt ešte niekde v kolektívnej zmluve upravené inak? Nadradený je vždy ZP? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

podľa § 121 ods. 1 ZP Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Podľa odsekov 3 až 5 tohto paragrafu ZP platí nasledovné:

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala; v tom prípade zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 nepatrí.

Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.

Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1, a ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

Na čerpaní náhradného voľna sa musíte dohodnúť. Ak sa dohodnete na tom, že budete namiesto mzdy a mzdového zvýhodnenia čerpať náhradné voľno mali by ste sa dohodnúť na termíne. Ak sa nedohodnete  musí Vám čepranie určiť zamestnávateľ, a to najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Ak tak neurobí, musí postupovať podľa § 121 ods. 1 ZP a poskytnúť Vám mzdu a mzdové zvýhodnenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať v práci som si poškodil sval na prste ruky utieral som rozliaty materiál, bolo mi povedané, že definícia pracovného úrazu nie je naplnená. Ako mám na to reagovať. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň, Zákonník práce definuje pracovný úraz v ustanovení § 195 ods. 2 ZP. Podľa tohto ustanovenia je pracovný úraz poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Ak ste podlahu utierali v rámci plnenia pracovný úloh alebo v priamej súvislosti s ním (napríklad keby sa Vám pri plnení pracovných úloh rozlial materiál a Vy ste ho museli utrieť - priama súvislosť) a vtedy ste si spôsobili spomínaný úraz (poškodenie zdravia) podľa nášho právneho názoru ide pracovný úraz. V prvom rade Vám odporúčame túto situáciu riešiť so zamestnávateľ a dať mu do pozornosti definíciu pracovného úrazu. Ak by naďalej odmietal uznať tento úraz ako pracovný, môžete sa obrátiť s podnetom aj na najbližší inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ nariadiť nadčas po 50-tom roku veku ženy.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom akú prácu vykonávate. Podľa ustanovenia § 97 ods. 13 Zákonníka práce totiž nemôže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas osobe vykonávajúcej zdravotnícke povolanie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zároveň ktorý dovŕšil 50 rokov. Tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Tzn. že ak vykonávate inú prácu môže Vám zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas v súlade so Zákonníkom práce, hoci ste už dovŕšili 50 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, som ženatý, otec dvojročnej dcérky. Som zamestnanec firmy. Zamestnávateľ mi dáva príkazom chodiť do práce v sobotu. Chcem sa spýtať, či ma na to právo, nakoľko v zákonníku práce je uvedené, že muž trvalé sa starajúci o dieťa do 3 rokov musí súhlasiť. Len neviem nikde nájsť definíciu "trvalé sa starajúci".

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

Vami uvádzané skutočnosti vyplývajú z § 164 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť. Z toho vyplýva, že ak odmietnete nastúpiť na prácu nadčas, nemôže to zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Ak by Vás chcel sankcionovať, prípadne s Vami skončiť pracovný pomer, vedeli a mohli by ste sa brániť aj na súde podaním žaloby. Pokiaľ ide o definície, podľa § 40 ods. 1 a 2 ZP Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Za osamelého zamestnanca sa považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov.

Trvalo starajúci sa o deti je pojem, ktorý zákon nedefinuje. Je však z neho zrejmé, že sa tým myslí sústavná osobná starostlivosť o dieťa, pričom účelom je prihliadať na záujem zamestnanca, ktorý je s dieťaťom sám a musí ho napr. vyzdvihnúť zo školy, či škôlky, musí s ním byť doma, pretože má ešte nízky vek a pod. 

Podľa môjho názoru máte právo odmietnuť výkon tejto nadčasovej práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem odmietnuť prácu nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas vraj ide o krízovú situáciu, ale pravý dôvod je nedostatok zamestnancov? Za Vašu odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Môžem odmietnuť prácu nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Podľa § 97 ods. 7 Zákonníka práce 

V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

Zamestnávateľ Vám môže nariadiť prácu nadčas, ak je v limite uvedenom vyššie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk